Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

112 922 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 23:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  LƢƠNG THỊ KIM DUNG QUÁN TRIỆT NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LƢƠNG THỊ KIM DUNG QUÁN TRIỆT NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60 22 80 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. TRẦN NGỌC UẨN HÀ NỘI - 2009 MỤC LỤC Mở đầu 1 Chương 1. Nguyên tắc thống giữa lý luận và thực tiễn và vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với hoạt động đào tạo 5 1.1. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác- Lênin 5 1.1.1. Phạm trù thực tiễn và lý luận 5 1.1.2. Thực chất của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong đào tạo 20 1.2. Vai trò của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với hoạt động đào tạo 24 1.2.1. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc quán triệt xác định mục tiêu và xây dựng nội dung, chương trình đào tạo 24 1.2.2. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc xác định hình thức, phương pháp dạy và học 30 1.2.3. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc tổ chức quản lý và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo 33 Chương 2. Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc - kết quả và một số vấn đề đặt ra 35 2.1. Đặc điểm về kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc tác động đến hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 35 2.2. Kết quả việc vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 38 2.2.1. Những nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 38 2.2.2. Kết quả của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 39 2.3. Một số vấn đề đặt ra 58 2.3.1. Một số hạn chế 58 2.3.2. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế 61 Chương 3. Phương hướng, giải pháp nhằm quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 65 3.1. Phương hướng chủ yếu nhằm quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 65 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm quán triệt hơn nữa nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 66 3.2.1. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ, đối tượng và thực tiễn đào tạo để đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng 66 3.2.2. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa hình thức và mở rộng quy mô đào tạo 69 3.2.3. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập 70 3.2.4. Tăng cường công tác, tổ chức, quản lí quá trình học tập của sinh viên 74 3.2.5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 79 3.2.6. Cần có cơ chế chính sách phù hợp, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo 82 Kết luận 86 Danh mục tài liệu tham khảo 89 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đến sự nghiệp chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Điều đó xuất phát từ nhận thức sâu sắc về những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định về nhân tố con người - chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá, mọi nền văn minh của các quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước và suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã khẳng định: Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm phải trồng người. Người nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu và dốt là một trong ba thứ giặc “Giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt”. Quán triệt quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam đã từng bước nhận thức rõ tầm quan trọng của nền giáo dục trong sự phát triển của đất nước. Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương (khoá VIII) của Đảng đã nêu rõ “Hiện nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang đứng trước những mâu thuẫn lớn giữa vừa phát triển nhanh quy mô giáo dục và đào tạo, vừa phải gấp rút nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong khi khả năng và đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế. Đó là mâu thuẫn trong quá trình phát triển” [7, tr.175]. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là điều kiện để phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, giáo dục… Vì vậy, đòi hỏi phải phát huy hơn nữa nguồn lực con người là 2 nhân tố quyết định sự thành công của quá trình đổi mới. Để đáp ứng được những đòi hỏi đó cần phải đổi mới giáo dục một cách toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo cũng như xác định được tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong những năm vừa qua tỉnh Vĩnh Phúc đã chú trọng tới công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết đồng bộ nhiều nội dung có liên quan, trong đó việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm đảo bảo đủ số lượng, chất lượng phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Bởi vì, đào tạo đội ngũ giáo viên có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục, đó chính là công tác đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nằm trong hệ thống giáo dục của Tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc là trung tâm chính đào tạo đội ngũ giáo viên trung học cơ sở cho toàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trung học cơ sở, trong những năm qua Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy học tập, phương pháp đánh giá, cơ chế quản lý, xây dựng cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường đã cung cấp số lượng lớn đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giáo viên trung học cơ sở nói riêng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động đào tạo của trường vẫn còn những bất cập, hạn chế. Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên trung học cơ sở nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu giáo dục và đào tạo của tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, trong thời gian tới, nhà trường phải giải quyết tốt đồng bộ 3 những vấn đề có liên quan, trong đó việc tiếp tục quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong toàn bộ các khâu của quá trình đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với ý nghĩa đó việc nghiên cứu đề tài: “Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay” là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Vấn đề vận dụng mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn đã có những công trình, bài viết của nhiều tác giả nghiên cứu từ các góc độ khác nhau. - “Vai trò của lý luận đối với quá trình đổi mới xã hội nước ta hiện nay”, Luận văn thạc sĩ triết học của Phan Đình Đạt, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội,1993. - “Vận dụng quan điểm Duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn trong nhận thức và hình thành các giải pháp của quá trình đổi mới kinh tế của nước ta hiện nay”, luận văn Thạc sĩ khoa học Triết học của Đặng Thành Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 1999. - “Mấy vấn đề về nhận thức thực tiễn”, Nguyễn Đức Bình - Nxb Sự thật Hà Nội, 1983. - “Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn”, Đình Nghiêm, Hữu Xanh, tạp chí Cộng sản, số 8/1986. - “Vấn đề con người trong công cuộc đổi mới”, Phạm Minh Hạc, chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX 07, Hà Nội, 1994. - “Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới”, Ban Khoa giáo Trung ương, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. 4 Nghiên cứu vấn đề quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc thì chưa có công trình nào nghiên cứu. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Trên cơ sở phân tích làm rõ một số kết quả và hạn chế của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. * Nhiệm vụ - Phân tích vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đối với quá trình đào tạo. - Phân tích thực trạng quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. - Đề xuất một số giải pháp thực tiễn để tiếp tục nhằm quán triệt sâu sắc hơn nữa nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Luận văn đi sâu nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo giáo sinh sư phạm thuộc khối đào tạo giáo viên trung học cơ sở. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5 Phương pháp cơ bản và chủ yếu của luận văn là phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử, phân tích, tổng hợp, đối chiếu, điều tra, khảo sát, thống kê… 6. Đóng góp của luận văn Luận văn góp phần làm rõ vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo, phân tích kết quả chủ yếu và hạn chế chủ yếu của việc quán triệt nguyên tắc này, đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên trung học cơ sở có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho tổ chức hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng sư phạm, nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến giáo dục và đào tạo; tham khảo trong việc xây dựng các chính sách cho giáo dục và đào tạo. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết. Chƣơng 1. Nguyên tắc thống giữa lý luận và thực tiễn và vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn với hoạt động đào tạo. Chƣơng 2. Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc - kết quả và một số vấn đề đặt ra. 6 Chƣơng 3. Phương hướng, giải pháp nhằm quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. [...]...Chƣơng 1 NGUYÊN TẮC THỐNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC QUÁN TRIỆT NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 1.1 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.1.1 Phạm trù thực tiễn và lý luận 1.1.1.1 Các quan niệm trước Mác về lý luận và thực tiễn Các nhà triết học cổ đại phương Đông khoảng thế kỷ thứ V-IV trước công nguyên (TCN)... thống nhất giữa con đường thực hiện mục tiêu đào tạo với toàn bộ nội dung, chương trình đào tạo 1.2 Vai trò của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với hoạt động đào tạo 1.2.1 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc quán triệt xác định mục tiêu và xây dựng nội dung, chương trình đào tạo Để giáo dục và đào tạo thực sự là phương tiện đắc lực, phát triển trí tuệ, nâng cao dân... đồng và xã hội 31 Đạt được mục tiêu và chất lượng nội dung đào tạo nói trên, chính là đảm bảo được sự kết hợp hài hoà, hợp lý giữa tri thức lý luận và thực tiễn trong quá trình đào tạo 1.2.2 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc xác định hình thức, phương pháp dạy và học Để hoàn thành được nhiệm vụ đào tạo, đạt được mục tiêu đào tạo, căn cứ vào nội dung đào tạo ở trên, các trường cao. .. thiết Chính vì vậy, việc xác định rõ mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, từ đó lựa chọn nội dung đào tạo phù hợp là thể hiện tính đúng đắn của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn cần phải quán triệt trong việc xác định mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung... tiễn Lý luận phản ánh hiện thực khách quan bằng những quy luật chung hay chung nhất Tri thức kinh nghiệm cũng như tri thức lý luận đều phản ánh hiện thực khách quan nhưng ở những phạm vi, lĩnh vực và trình độ khác nhau Lý luận phản ánh hiện thực khách quan để làm phương pháp luận nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan bằng hoạt động thực tiễn 1.1.1.3 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. .. lý luận và thực tiễn đều 10 được các ông nâng lên trình độ mới: thực tiễn cách mạng và lý luận cách mạng Nhờ đó, lý luận gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, trở thành vũ khí nhận thức và cải tạo thế giới Với việc đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận của mình, C.Mác, Ph.Ăngghen đã thực hiện một bước chuyển biến cách mạng trong lý luận nói chung và trong nhận thức luận nói riêng Phạm trù thực tiễn Theo triết... thực chất là mục đích của lý luận Tức lý luận phải đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tiễn của con người Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý của lý luận Tính chân lý của lý luận chính là sự phù hợp của lý luận với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm, là giá trị phương pháp của lý luận đối với hoạt động thực tiễn của con người Do đó, mọi lý luận phải thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm Chính vì... chứng minh trong hoạt động thực tiễn Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý của lý luận, nhưng không phải mọi thực tiễn đều là tiêu chuẩn của chân lý Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý của lý luận khi thực tiễn đạt đến tính toàn vẹn của nó Tính toàn vẹn của thực tiễn là thực tiễn đã trải qua quá trình tồn tại, vận động, phát triển và chuyển hóa Đó là chu kỳ tất yếu của thực tiễn Thực tiễn có nhiều giai đoạn phát... luận và thực tiễn trong giáo dục và đào tạo ở đây không chỉ là sự tổng hợp những tri thức đã được giáo dục, truyền thụ trong quá trình học tập kết hợp với việc vận dụng những tri thức đó vào thực tiễn, nhằm củng cố nâng cao trình độ học vấn mà còn tạo ra nguồn tri thức trở thành phương tiện học thành người là chủ yếu Còn thống nhất giữa lý luận và thực tiễn riêng trong quá trình đào tạo chính là sự thống. .. đào tạo trong quá trình nhận sự phân công lao động nhất định, góp phần của mình vào việc phát triển xã hội Tức là được đánh giá bằng kết quả của việc sử dụng nguồn nhân lực đã được đào tạo trong thực tế Còn lý luận trong đào tạo chính là toàn bộ nội dung những tri thức khoa học được sử dụng thông qua hoạt động dạy và học trong suốt quá trình đào tạo 24 Như vậy, cả thực tiễn và lý luận trong đào tạo . Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay là có ý nghĩa lý luận và thực. thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. 7 Chƣơng 1 NGUYÊN TẮC THỐNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC QUÁN TRIỆT. đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 65 3.1. Phương hướng chủ yếu nhằm quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, Chương 1 NGUYÊN TẮC THỐNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC QUÁN TRIỆT NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, Chương 2 VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH PHÚC - KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA, Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM QUÁN TRIỆT NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH PHÚC, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm