Hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam

13 623 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 15:28

Hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 7 ELOVI VIỆT NAM .7 1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM .7 1.1 Thông tin chung về Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam .7 1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam 7 1.2.1 Quá trình hình thành Công ty 8 1.2.2 Nhiệm vụ .9 2. CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢNHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 9 2.1.Bộ máy tổ chức quảnCông ty cổ phần ELOVI Việt Nam 9 2.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quảnCông ty .10 3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN ELOVI VIỆT NAM 12 3.1. Các kết quả về lợi nhuận, doanh thu, chi phí 12 3.1.1 Kết quả 12 3.1.2. Đánh giá các chỉ tiêu 15 3.2 Các kết quả về sản lượng .17 CHƯƠNG 2 23 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 23 1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẾN QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM .23 1.1. Quy mô sản xuất .23 1.2 Máy móc thiết bị 24 1.3. Năng lực của đội ngũ lao động .25 1.5 Thị trường nguyên vật liệu 27 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.6. Đặc điểm nguyên vật liệu .28 1.7. Hệ thống kho tàng 30 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 30 2.1.Chính sách mua sắm, vận chuyển, dự trữ nguyên vật liệu 30 2.1.1.Công tác xây dựng chính sách mua sắm, vận chuyển, dự trữ .30 2.1.2 Tổ chức thực hiện và quản lý việc thực hiện các chính sách 32 2.2. Tính toán và xác định chính xác số lượng, chất lượng mỗi loại nguyên vật liệu cần mua sắm và dự trữ trong thời kỳ kế hoạch .32 2.2.1.Công tác xác định cầu nguyên vật liệu trong kỳ kế hoạch 32 2.2.2.Về thời gian đặt hàng và khối lượng cho mỗi đơn hàng .37 2.3.Tổ chức mua sắm 38 2.3.1.Quy trình cung ứng nguyên vật liệu 38 2.3.2.Xác định và lựa chọn bạn hàng .40 2.3.3.Công tác mua hàng 45 2.4. Quản trị hệ thống kho tàng .48 2.4.1 Hệ thống kho tàng hiện tại của Công ty Cổ phần ELOVI Việt Nam 48 2.4.2 Quản trị nguyên vật liệu trong kho .50 3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 62 3.1. Ưu điểm 62 3.2 Hạn chế 63 3.3 Nguyên nhân 64 CHƯƠNG 3 65 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM .65 1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI .65 1.1 Mục tiêu về các chỉ tiêu chính .65 1.2. Định hướng phát triển trên các mặt khác 68 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.1 Đầu tư .68 1.2.2 Thị trường tiêu thụ 68 1.2.3 Chất lượng 68 1.2.4 Quản trị nhân lực 68 1.2.5 Quản trị tài chính 69 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 69 2.1 Hoàn thiện công tác xác định cầu nguyên vật liệu trong kỳ kế hoạch .69 2.2 Hoàn thiện công tác định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản phẩm (thuộc trách nhiệm Phòng QA) 71 2.3 Hoàn thiện công tác xây dựng chính sách vận chuyển 73 2.4 Hoàn thiện công tác mua sắm 73 2.5. Hoàn thiện công tác bố trí nhân sự trong công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu .76 2.6 Bổ sung máy móc thiết bị cho công tác quản lý kho .78 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUAN CHỨC NĂNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH SÁCH BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ TRONG CHUYÊN ĐỀ Bảng 1.1: Các chỉ tiêu chính phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007 .8 Bảng 1.2: Các chỉ tiêu lợi tăng trưởng, phát triển .10 Bảng 1.3: Sản lượng sản phẩm năm 2004 13 Bảng 1.4: Sản lượng sản phẩm năm 2005 14 Bảng 1.5: Sản lượng sản phẩm năm 2006 15 Bảng 1.6: Sản lượng sản phẩm năm 2007 16 Bảng 2.1: Giá một số nguyên vật liệu qua các năm 24 Bảng 2.2: Công thức phối liệu sữa tiệt trùng đường mẻ 4000kg .29 Bảng 2.3: Công thức phối liệu sữa tiệt trùng hương dâu mẻ 5000kg .30 Bảng 2.4: Tình hình nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ so với giá trị nguyên vật liệu sử dụng thực tế qua các năm 32 Bảng 2.5: Khối lượng và khoảng cách đặt hàng sữa bột gầy tháng 02 năm 2008 33 Bảng 2.6 Danh sách một số nhà cung ứng nguyên vật liệu năm 2007 của Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam .39 Bảng 2.7: Hệ thống kho hiện tại của Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam 45 Bảng 2.8: Công thức sản phẩm sữa thêm nước dâu tươi 50 Bảng 2.9: Công thức sản phẩm sữa thêm nước cam tươi .50 Bảng 2.10: Thực tế kiểm kê một số loại nguyên vật liệu chính tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam năm 2007 .55 Bảng 3.1: Kế hoạch doanh thu năm 2008 các sản phẩm sữa của Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam 62 Bảng 3.2: Kế hoạch doanh thu năm 2008 sản phẩm nước tinh khiết của Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam .63 Bảng 3.3: Nhu cầu dự kiến các nguyên vật liệu dầu bơ, sữa bột gầy, đường tinh luyện năm 2008 .67 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu 2.1: Phiếu theo dõi đánh giá nhà cung ứng 38 Biểu 2.2: Báo cáo đánh giá nhà cung ứng .40 Biểu 2.3: Phiếu đề xuất nhu cầu mua hàng .44 Biểu 2.4: Thẻ kho tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam 47 Biểu 2.5: Phiếu nhập kho tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam 48 Biểu 2.6: Lệnh sản xuất 51 Biểu 2.7: Giấy đề nghị vật tư 52 Biểu 2.8: Phiếu xuất kho tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam .53 Sơ đồ 1.1: cấu tổ chức quảnCông ty cổ phần ELOVI Việt Nam .5 Sơ đồ 2.1: Quá trình cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam 25 Sơ đồ 2.2: Quy trình đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng 37 Sơ đồ 2.3: Bố trí kho tàng của Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam .46 Sơ đồ 2.4: Quá trình cấp phát nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam 51 Biểu đồ 1.1: Tình hình lợi nhuận giai đoạn 2003-2007 9 Biểu đồ 1.2: Tình hình doanh thu giai đoạn 2003-2007 .9 Biểu đồ 1.3: Tình hình chí phí kinh doanh giai đoạn 2003-2007 .10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Xã hội ta ngày càng phát triển hơn, đời sống con người đã được nâng cao hơn rất nhiều so với trước kia cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Các sản phẩm phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người cũng ngày càng đa dạng hơn. Nếu vài thập kỷ trước sữa là một loại thực phẩm xa xỉ, chỉ được những người thu nhập cao lựa chọn tiêu dùng thì giờ đây nó đã trở lên phổ biến, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam em đã hiểu biết nhất định về ngành sản xuất kinh doanh sữa hiện nay. Nguyên vật liệu là một nhân tố mà giá trị của nó chiếm tới 60% giá thành sản phẩm, hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu là một khâu quan trọng trong toàn bộ chuỗi các hoạt động sản xuất của Công ty. Nó góp phần vào hiệu quả chung của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam vì vậy em quyết định chọn đề tài cho chuyên để thực tập tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam” Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 03 chương nội dụng: Chương 1: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Để hoàn thành được chuyên đề em xin chân thành cảm ơn giáo ThS. Nguyễn Thu Thủy đã chỉ bảo tận tình cho em về mặt tư duy và phương pháp nghiên cứu, em xin chân thành cảm ơn các chú anh chị trong Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam đã cho em cái nhìn toàn diện về Công ty. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do sự hiểu biết về lý luận cũng như kinh nghiệp thực tiễn còn ít ỏi nên chuyên đề vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy và các bạn để chuyên đề được hoàn chỉnh. Em xin chân thành cảm ơn! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 1.1 Thông tin chung về Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Công ty cổ phần Elovi Việt Nam là tiền thân của công ty Chế Biến Thực Phẩm và Đồ Uống Vĩnh Phúc được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép kinh doanh ngày 06/05/2002 - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM - Tên viết tắt: ELOVI VIỆT NAM - Tên giao dịch: ELOVI VIETNAM JSC - Trụ sở chính: khu công nghiệp Nam Phổ Yên - xã Thuận Thành - huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên - Điện thoại: 0280.866632 Fax: 0280.866474 - E-mail: elovi@yahoo.com Website: www.elovi.com.vn - Giấy phép kinh doanh số: 1702000074 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thái Nguyên Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam là một công ty cổ phần trực thuộc Tập đoàn PRIME với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu là: - Kinh doanh các sản phẩm Sữa tươi nguyên kem - Kinh doanh các sản phẩm Sữa thêm nước trái cây tươi - Kinh doanh các sản phẩm Sữa chua ăn Hiện tại công ty đang dự án sản xuất dầu ăn và nước uống tinh khiết và bim bim, Công ty dự định sẽ sớm đưa sản phẩm nước uống tinh khiết đến với người tiêu dùng vào quý 1 năm 2008 1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.1 Quá trình hình thành Công ty Trong quá trình đổi mới kinh tế đặc biệt từ khi luật doanh nghiệp được ban hành năm 2005, các doanh nghiệp được hình thành và phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước, tạo ra việc làm và của cải cho xã hội. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền các địa phương đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ngày càng mạnh mẽ và bền vững. Thực hiện theo những chính sách khuyến khích của Đảng và Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên là một trong những tỉnh khu công nghiệp thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài, mang lại các khoản thu hàng tỷ đồng cho Nhà nước cũng như các điều kiện thuận lợi khác cho địa phương, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương. Cũng giống như các doanh nghiệp khác ở tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Sữa Vĩnh Phúc được thành lập vào ngày 05 tháng 05 năm 2002 và chính thức đi vào sản xuất vào cuối năm 2002 với số vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Ở giai đoạn một công ty đã đi đầu tư dây công nghệ sản xuất sữa tiên tiến hiện đại của Thụy Điển và chính thức đi vào sản xuất với công suất thiết kế 40 triệu lít/năm. Trong giai đoạn hai công ty dự kiến sẽ tiến hành sản xuất với công suất thiết kế 80 triệu lít/năm. Đến năm 2004 Công ty tiến hành đổi tên thành Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm và Đồ Uống Vĩnh Phúc và tiến hành tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Ngày 19/10/2006 Công ty tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Ngày 11/06/2007 Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu, lấy tên chính thức là Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam với số vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Cho đến nay với tuổi đời trên 6 năm hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ELOVI Việt Nam đã và đang những bước đi vững chắc trên thị trường để khẳng định vị thế, vai trò của mình đối với xã hội. Với mặt hàng sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa là chủ yếu Công ty đã góp một phần không nhỏ vào việc phát triển xã hội, tạo công ăn việc làm cũng như nâng cao đời sống nhân dân địa phương, tham gia các hoạt động từ thiện góp phần phát triển xã hội. Với phương châm năng suất - chất lượng - hiệu qủa, từ khi thành lập cho đến nay công ty luôn là bạn hàng tin cậy của khách hàng trên cả nước. Trong phương hướng phát triển những năm tiếp theo, công ty không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng quy mô sản xuất cũng như thị phần (khách hàng) cuả công ty để khẳng định vững chắc hơn vị thế của mình trong kinh doanh. 1.2.2 Nhiệm vụ − Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm về sữa. Trong tương lai sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh nhóm hàng thực phẩm nói chung. − Tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống cho người lao động − Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 2. CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢNHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM 2.1.Bộ máy tổ chức quảnCông ty cổ phần ELOVI Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1.1: cấu tổ chức quảnCông ty cổ phần ELOVI Việt Nam (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính) Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng 2.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quảnCông ty - Hội đồng quản trị: Bao gồm ba thành viên sáng lập, đó là những người góp vốn đầu tư thành lập Công ty. Là đơn vị vị trí quyền lực cao nhất trong bộ máy hoạt động. Hội đồng quản trị trách nhiệm bầu ra người đứng đầu (Giám Đốc) để Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Phòng Tổ chức hành chính Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Kinh doanh Phòng sản xuất Phòng đảm bảo chất lượng Phòng điện 10 [...]... trường liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của Công ty giúp Giám đốc thể quan sát tốt hơn tình hình của Công ty và đề ra những phương hướng cụ thể, chính xác với thực tế Công ty + Phòng Tài chính - Kế toán: chức năng kiểm soát các hoạt động tài chính của Công ty, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đánh giá kết quả... điều hành Công ty Người được Hội đồng quản trị bầu ra sẽ là người trực tiếp điều hành Công ty và chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật về những hoạt động của mình - Giám đốc: nhiệm vụ điều hành và chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Giám đốc là người toàn quyền quyết định mọi mặt hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh... ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007 Đơn vị tính: Đồng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Chỉ tiêu Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập từ hoạt động tài chính Chi phí hoạt động tài chính Lợi nhuận từ hoạt động tài chính... máy: Là người trực tiếp quản lý các Quản đốc phân xưởng, các Quản đốc phân xưởng quản lý các tổ trưởng phân xưởng, các Tổ trưởng sản xuất quản lý các công nhân sản xuất Bộ phận gián tiếp quản lý sản xuất làm việc tại các phòng ban - Các phòng ban: chức năng nhiệm vụ giúp Ban lãnh đạo Công ty quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu sự quản lý của Ban giám đốc Công ty + Phòng kinh doanh:... phẩm, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã cũng như các vấn đề khác liên quan đến sản phẩm 3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN ELOVI VIỆT NAM 3.1 Các kết quả về lợi nhuận, doanh thu, chi phí 3.1.1 Kết quả Trong 5 năm vừa qua ELOVI Việt Nam đã những chính sách kinh doanh nhất định để nâng cao hiệu quả kinh doanh Kết quả đó được thể hiện ở bảng các chỉ tiêu sau: Website:... lượng nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với tiêu chuẩn cho phép + Phòng điện: nhiệm vụ vận hành máy móc, các thiết bị đảm bảo cho quá trình sản xuất được thực hiện liên tục + Phòng sản xuất: Là bộ phận sản xuất sản phẩm của công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ về quá trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã cũng như các vấn đề khác liên quan đến sản phẩm 3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cung cấp thông tin cho Giám đốc nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh + Phòng Tổ chức - Hành chính: Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, con người như: Các vấn đề về tín dụng, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội … + Phòng Đảm bảo chất lượng: Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa nhằm phục vụ tốt nhất thị hiếu người tiêu... quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty - Phó giám đốc điều hành: Được Giám đốc uỷ quyền thay mặt Giám đốc điều hành các phòng ban chức năng do mình phụ trách, thể thay mặt Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt Đồng thời Phó Giám đốc cũng đóng vai trò là cố vấn đắc lực, cung cấp và đóng góp những thông tin cần thiết về tình hình kinh doanh của Công ty, thị trường với Giám đốc, giúp Giám đốc . mình là: Hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Kết. thiệu chung về Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam, Hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam, Hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam

Từ khóa liên quan