MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

34 590 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 15:04

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài:   !"#$%&' ()*+,hiện nay chất lượng là lời giải quan trọng cho bài toán hội nhập kinh tế quốc tế-.'/*01 *23 45$6/7')$6$89 :$%:;5$<=3C: • Change: sự thay đổi là thường xuyên và chắc chắn. • Custumer: khách hàng khó tính hơn, đa dạng hơn. • Competition: sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt- >005?@:*/ABB!3'30/CDE@) */ABB!#$%:F*:$%5,G27 H/CD)5*/ABBI- >')#$%&()*:0 !/HD:$%:J/*K5#' LK5#'$M'#$%:N:$%/3 35O*P#/!''$25 /*2-.5:0Q (#$%IRSTUUU:$% < ()#:$%@#5'< (! IRSV:N05WXU-UUUD95YZU)[-IRSTUUU$M '3/H:$%$3 5,732 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Y Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 :9J'\!: '9:959:  !3,- ]235H!"#$%&()*0 &Q (IRSTUUU05&3D#5? #:5#G%2//H/3 OD7^.$%_,- ], D &3H: `abc. Rd^IeI fghfgSi.gIj gj .gd^"kelm>gn.lop^.gqS.Irk>gks IRSTUUY`tUUU >uv>w^.x^Iyx.gop^_zg{- 2. Mục tiêu nghiên cứu: - B|OM=D#$%)#$%- - >03 ',/''g)"#$%&( IRSTUUY`tUUU!7.$%_,- - _$53 )'3705/5'/*9 593 )/*4:)275+3tUU}: )#$%!7- 3. Đối tượng nghiên cứu: g)"#$%IRSTUUY`tUUU!7^.$% _,- 4. Phạm vi nghiên cứu: ^2959: g)#$%IRSTUUY`tUUU! 7^.$%_,- 5. Kết cấu chuyên để: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 63=:33//*D:!&3 0/*#~3W$M` Chương I: Cơ sở luận:   !"#$%%%& Chương II: Thực trạng việc áp dụng Hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công ty Giầy Thượng Đình: - '()*+,- - ',.//*+,-& - 0//123/456!"#$%%789%%%2:,-& Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công ty Giầy Thượng Đình. 6. Phương pháp nghiên cứu:  f$M'D<-  f$M''-  f$M'D•)/€:''€|•-  f$M''€|••\%- q3P|3M7'.R-‚.4g~.A'7 '4=E.\>7^.$%_,:NJ:ƒ$2 F&3D,5'5,&3OD=7:- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 W Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LUẬN I. Những vấn đề cơ bản về chất lượngQuản trị chất lượng: I.1. Chất lượng: I.1.1. Một số sai lầm khi hiểu về chất lượng 1 − R3Y`>#$%,„.5$2:|$65?#$% 3C7:9/03#$%-$D5#$%… OG%2!J5\- − R3t`>#$%0::$%/7:<?,„.5$2:|$6 #$%/7::$%,05,$%#-.O5# $%‚::$%<?V••#$%[')#$%- − R3W`l3#$%)/†33+„gH1:$ P$=|P#*#-.D5#$% ;:.,<?'3:J3)K:3/'7 E/70*(3•‡0 Y l$..|3•"54#$%&()*P#<_g))g>bˆ5tU‰- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Š Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 − R3Š`v45'3#$%„gH17|5O *:3'45'3*/#$%~-.D5$6 bC5?}Z‹‡#$% N:9$6DTŠ‹ E$6f'ZU‹N:9EtZ‹' t ` − R3Z`J2#$%Œ33+#;$%9-.D 5*3H$63H/|5\33J, ŒK:3<(3435K0#$%9E /*9;OM3-_:00,•0/7'*3 9'E09#- I.1.2. Khái niệm về chất lượng : >#$%3 /'3P#K/'|P$$6E <DaM3+'3;{•|3:*#$%-/*:N '56*< 25/H7$69 3)a+3;:&{0$6/ /&M#$%-^':N$6‡#$%0-># $%'3 /'3K5,$%K- t .& Y Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Z ZU‹ N:9 tZ‹'  tZ‹$6 K Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 $6$6<7<':#$%$20: ! H:05#/0:41:J::!#$%-.D3•) :410,9D:$%3 :41/7•P'- − .&(IRS}ŠUt`#$%D%':;•!3 O V:)$%[9OV:)$%[:00/+3N:N 0;3(- − .&K:.*]\7`>#$%\• # •M<!ODO3ODO|< 2ODO/'- − .&•-I/Ž`#$%/•+3N !45$62•L#- − .&P#`>#$%(34:' (/CD:5- − .&$6<`#$%<*0/'$6 P- − .&$6G`#$%OG%233)!H #$%(34'/•9 + •+/CD•!0 + G•• + 2:/G- ]23:•P&3P†)#$%,&3#:4 1a#$%{5'5,•H•DIIG%# <4 /=>/2?*+4 @> 4 +=A/3 B W >!<.R-_.4.g€.R-‚.4Hg^'5,/HP#</ H/CDg tUUt- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ]2'$5' •!(3` − R(30•$6@0:0/+# 3N$6:*(3- − .•/*310/7‚0:$% − R(390!$6G0:$% $6@5$*;'*3:%- − R(30/+:OM3• :\:$%3;'O- − R(3:'100'54M•2' (3$MOG9- I.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng : 4 [ >'|)K375$6<`  CDD.EE `:\:|5*2:N9 5'325//*'D :$%5E!#$%5+3)*/ABB:*/ABBI- >#$%:N5=7\<*5-:;:3 !:9:N:;'|32#:# $%` − B$2'2O3 D!' /**2!3H)-_(39O$M39)* − RO'5!*< /H7 − >95+G2O<N!45$6 − ]5E%*#$%:5=: Š ^R-‚_,fV!<[^'5,#$%5\.5$6_9H•*) |5ˆt•‰ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 • Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  CDD?2@ `:||)5H#P#':39 OJ:4$2O'5!#$%(3-R(3…0 ~9/0:'!/'-B$2'5 !#$%(3 !*:;:3P$2D : !545$6-J:9:\ ,#$%|::'/6! /'-x3#$%:9:$%!(3' :$%:;:3•#!-_*$%3,9  ,59/*/+'5,: D0& 5)+'))3:•@(3!/'- B':4:J#5J:;:3P$2D: ! +:5H#:+#$%!(3-  C2D.:+F, 8 − .5,: #$%!(3/7$%'29/+ !5,: *< /H7!3 :H4@#:4- .*< /H795/+/7K|#$% (3-.*< /H7/7296:03(3 P#570' •#$%2…/*/CD 33N!$6G)M- − .*< /H79$M:5/H •P'MP':4:J<*:\:;:3 P#M65<4$M:$6O<'•3*/* )M:9M- − 6*< /H73P#'~O32)M 5‘M- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 } Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  <EG=/.E*+/+8  Q#/’3 “9: 53 375$6/ #:45:0375$62•'M* /*0': 5O*2:*9|# $%(3!->M*9375$6D% :$*/*(3-$“95†J :(|#$%(37M*/* /•95<< '|•O!'9 *#$%-b;/'0E9375$69539 7<?:3<%':$*#$% (3-b M*G%Œ/••':(39:$ *|#$%(34-  </-HI:/JKL8  '*)5*)+'€PN !3‡/O4 5$63‡)3‡| 0$=5#2:*,':; •#$%(3-*)+':9:PN D 5)0&G0$=5O*2' •# $%!(3:~60$='*7':4 << 3‡(33N:ELG%25) +':9:PN ! :~PN ->#$%< :; •3N$6G$/7#3H! '|::$%3N-:;•#$%!(3… 3N< '|*0/7$=2%•!PN -Q= D#$%(3P#5 ;Œ375$6+ '•PN !3‡$2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 <[ >'|)<5`  M1+:2:5:+48  >$6|)5O*95*:4:*#$% (3->G27$6J:9#$%5 M=3•->#$% 5,: 37 /35'3')%'3 3H< D5-g,'5~|O:' :$%O3#$%3 5  M<!#$%5:9-  NI/->E?G,>*+5:+4 8 b‡:*9: 5:/P':4 75,: :9!3'30*<45,7! $=5#2:*#$%(3:;< O: '0|P#9->M#7 *<4!/+<)5•)%3'30*<4$M P#$=2:*#$%'9: #$%(3 95->79D/0095(3#$%G% 2!/'/*'…/*•/CD-" 3'30*<4)5:0P':4:J$M$2:$:\32 3 <'5H|#$%(3!3‡- •+:$:\3279 ,,3'30*<4 0/+•: )!'-R@* /303'30*<40/*%702 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 YU [...]... Bộ ISO 9001: 2000 - quy định những yêu cầu cơ bản của hệ thống quản chất lượng của một tổ chức thay cho các bộ ISO 9001/9002/9003:94 − Bộ ISO 9004 : 2000 - hướng dẫn cải tiến việc thực hiện hệ thống quản chất lượng − Bộ ISO 19011 : 2001 - hướng dẫn đánh giá hệ thống quản chất lượng hệ thống quản môi trường Đối với nước ta hiện nay bộ ISO được coi như là một quy trình công nghệ quản lý. .. duy lượng đã thiết kế lượng được thoả mãn trì và phát triển Bảng 1 : So sánh giữa Kiểm soát chất lượng (QC), Đảm bảo chất lượng (QA), Cải tiến chất lượng( QC) II.2.4 Sự cần thiết có một hệ thống quản trị chất lượng trong doanh nghiệp : Một doanh nghiệp cần có một hệ thống quản trị chất lượng xuất phát từ những do sau: a) Hệ thống quản kinh tế thống nhất: quản trị chất lượngquản về mặt chất. .. nghiệp giầy vải Thượng Đình và lấy tên là Xí nghiệp giầy vải Thượng Đình − Năm 1993, chính thức mang tên Công ty giầy Thượng Đình − Tháng 7/2004, Công ty giầy Thượng Đình thành lập thêm nhà máy Giầy da xuất khẩu Hà Nam tại khu công nghiệp Đồng Văn – Hà Nam − Từ tháng 8/2005, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH NN một thành viên giầy Thượng Đình, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội Hiện tại Công ty có trên... − Quản hệ thống văn bản, tài liệu văn thư lưu trữ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email 29 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 TRONG CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH I Giới thiệu chung về công ty: I.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: ... viên của EC, EFTA chấp nhận và đề nghị thành viên áp dụng Hiệp hội kiểm soát chất lượng Mỹ (ANSI) ban hành Q-90 dựa trên ISO 9000 + Công bố tiêu chuẩn ISO 9000 − 1994: soát xét chỉnh lại bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm 24 tiêu chuẩn khác nhau) − 1995: + Ban hành ISO 14000,01,04 về hệ thống quản môi trường EMS − 1999: Soát xét, lấy ý kiến và chỉnh lại toàn bộ tiêu chuẩn ISO 9000:1994 − 2000: công. .. Nam gia nhập ISO 9000 năm 1977 với tư cách là thành viên quan sát , nay là thành viên tham gia và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam thuộc bộ Khoa học công nghệ cũng đưa tiêu chuẩn ISO 9000 vào hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam với ký hiệu TCVN ISO 9000 − ISO được xây dựng trên 150 tiêu chuẩn tiêu chuẩn quốc gia xây dựng nên, trên 13000 bộ ISO đã được xuất bản − Các bộ tiêu chuẩn ISO được xem... tốt là hệ thống có sự phối hợp hiệp tác chặt chẽ đồng bộ giữa bên cung ứng và doanh nghiệp sản xuất Trong môi trường kinh doanh hiện nay, tạo ra mối quan hệ tin tưởng, ổn định với một số nhà cung ứng là biện pháp quan trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp  Trình độ tổ chức quản của doanh nghiệp: Quản chất lượng dựa trên quan điểm thuyết hệ thống : một doanh nghiệp là một hệ thống. .. nhỏ nhất − Quản trị chất lượng là tập hợp những hành động của chức năng quản trị nhằm xác định mục tiêu, chính sách chất lượng cũng như trách nhiệm thực hiện chúng thông qua các biện pháp: lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng , cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thốngQuản trị chất lượng thể hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh và được mô tả thành vòng tròn chất lượng 5 Lưu... hợp đồng bộ thống nhất giữa các bộ phận chức năng Mục tiêu chất lượng đặt ra được dựa trên cơ sở giảm chi phí phụ thuộc rất lớn vào trình độ tổ chức quản của mỗi doanh nghiệp Chất lượng của hoạt động quản phản ánh chất lượng của doanh nghiệp Sự phối hợp khai thác hợp giữa các nguồn lực hiện có để tạo ra sản phẩm lại phụ thuộc vào nhận thức, sự hiểu biết về chất lượng và plý chất lượng, trình... tính chất lượng khác nhau Tính đồng nhất và tiêu chuẩn hoá của nguyên vật liệu là cơ sở quan trọng cho ổn định chất lượng sản phẩm Để thực hiện các mục tiêu chất lượng đặt ra cần tổ chức tốt hệ thống cung ứng , đặc biệt nguyên liệu cho quá trình sản xuất; tổ chức tốt hệ thống cung ứng, không chỉ là đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng, số lượng mà còn đảm bảo đúng về mặt thời gian cung ứng Một hệ thống . Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công ty Giầy Thượng Đình. 6. Phương pháp nghiên. Chương II: Thực trạng việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công ty Giầy Thượng Đình: - '()*+,-
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH, Tính cấp thiết của đề tài:, Một số sai lầm khi hiểu về chất lượng Khái niệm về chất lượng :, 2. Quản trị chất lượngQCS- Quality Cost Schedule: 2.1. Khái niệm:

Từ khóa liên quan