Đổi mới tổ chức và hoạt động Tòa án nhân dân cấp tỉnh qua khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh

92 314 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 12:34

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRÂ ̀ N QUÔ ́ C VIÊ ̣ T ĐI MỚI TÔ ̉ CHƯ ́ C VA ̀ HOA ̣ T ĐÔ ̣ NG TA N NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUA KHẢO ST THƯ ̣ C TÊ ́ TA ̣ I TI ̉ NH HA ̀ TI ̃ NH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Chính trị học Hà Nội – 2013 ii ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRÂ ̀ N QUÔ ́ C VIÊ ̣ T ĐI MỚI TÔ ̉ CHƯ ́ C VA ̀ HOA ̣ T ĐÔ ̣ NG TA N NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUA KHẢO ST THƯ ̣ C TÊ ́ TA ̣ I TI ̉ NH HA ̀ TI ̃ NH Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học Mã số: 60 31 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Lợi Hà Nội – 2013 iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN 7 1.1. Vị trí, vai trò của Tòa án trong bộ máy nhà nước 7 1.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án 13 1.2.1. Nguyên tắc độc lập của Tòa án trong hoạt động xét xử 13 1.2.2. Nguyên tắc xét xử tập thể 14 1.2.3. Nguyên tắc xem xét lại bản án theo trình tự phúc thẩm 15 1.2.4. Nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của đại diện nhân dân vào hoạt động xét xử của Tòa án 16 1.2.5. Nguyên tắc xét xử công khai 16 1.2.6. Nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng của công dân 17 1.3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong mô hình tổ chức tòa án nhân dân ở nước ta và yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động 18 Tiểu kết chương 1 23 Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 24 2.1. Khái quát tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh từ năm 1945 đến nay 24 2.1.1. Giai đoạn từ 1945 đến 1959 24 2.1.2. Giai đoạn từ 1959 đến 1980 33 2.1.3.Giai đoạn từ 1980 đến 1992 36 2.1.4. Giai đoạn từ 1992 đến 2002 38 2.2. Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 42 2.3. Thực trạng tổ chức và hoạt động của TAND tỉnh Hà Tĩnh 48 Tiểu kết chương 2 67 iv Chương 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP 68 3.1. Quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 68 3.1.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải gắn liền với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân 68 3.1.2. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải được tiến hành đồng bộ với cải cách hệ thống Tòa án nhân dân, các cơ quan tư pháp và các thiết chế khác trong bộ máy nhà nước 69 3.1.3. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải được thực hiện một cách đồng bộ với quá trình cải cách thể chế 69 3.1.4. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ cho việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 70 3.2. Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 70 3.2.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành đồng thời với cải cách, sắp xếp lại hệ thống Tòa án theo thẩm quyền xét xử 70 3.2.2. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động xét xử của Tòa án 74 3.2.3. Nghiên cứu khả năng trao cho Tòa án quyền giải thích pháp luật, phán xét tính hợp pháp, hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước ban hành 75 3.2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ thẩm phán và cán bộ của Tòa án 76 3.2.5. Nâng cao năng lực của Hội thẩm nhân dân 81 3.2.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả xét xử của Tòa án thông qua các bản án, quyết định đảm bảo công bằng, đúng pháp luật, khả thi 81 Tiểu kết chương 3 82 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là định hướng cơ bản trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Toà án nhân dân là một hệ thống cơ quan trong bộ máy nhà nước, là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là nơi biểu hiện tập trung quyền tư pháp. Trong các giai đoạn lịch sử cách mạng của nước ta, hệ thống Tòa án đã không ngừng được xây dựng, củng cố và góp phần to lớn vào công cuộc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. Trong quá trình thư ̣ c hiê ̣ n cải cách tư pháp, Đảng ta luôn coi vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án các cấp là một nhiệm vụ trọng tâm và đã đề ra các quan điểm, phương hướng cụ thể. Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng đã xác định:“… Sắp xếp lại hệ thống Tòa án nhân dân, phân định hợp lý thẩm quyền xét xử của tòa án các cấp, tăng cường thẩm phán ở những địa bàn trọng điểm, quy định rõ tiêu chuẩn, trách nhiệm và thẩm quyền của hội thẩm nhân dân”[7]. Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới cũng xác định: "xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong tiến trình phát huy nội lực, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế"[1]. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định mục tiêu xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt 2 động của Tòa án nhân dân theo hướng: “Tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, theo đó Tòa án sơ thẩm khu vực được tổ chức ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện”[3]. Đặc biệt là, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục đề ra mục tiêu:“Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý; tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Hoàn thiện chính sách pháp luật về hình sự, dân sự, thủ tục tố tụng tư pháp và về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, đề cao tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật của từng cơ quan và chức danh tư pháp. Đổi mới hệ thống tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử, bảo đảm cải cách hoạt động xét xử là trọng tâm của cải cách tư pháp; mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa đối với các khiếu kiện hành chính” [10]. Các quan điểm, định hướng nêu trên đều khẳng định vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống cơ quan tư pháp và trọng tâm của công tác xét xử. Vì vậy, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp được coi là một nhiệm vụ trọng tâm của quá trình cải cách tư pháp. Tuy nhiên, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân cấp tỉnh nói riêng trong thời gian qua cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Cụ thể như về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh khi thành lập các Tòa án sơ thẩm khu vực; vấn đề mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện cũng đặt ra vấn đề thẩm quyền xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; vấn đề đổi mới việc tranh tụng tại phiên tòa…vv. Chính vì vậy, đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân có ý nghĩa quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả công ta ́ c xét xử trong điều kiện cải cách tư pháp hiện nay. Từ đó, việc nghiên cứu đề tài: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh qua khảo sát thực tế tại tỉnh Hà Tĩnh” có ý nghĩa cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nói riêng. 3 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án, đã có một số công trình nghiên cứu đã được công bố như: - “Hệ thống tư pháp và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay” của GS.TSKH Đào Trí Úc, Nhà xuất bản tư pháp, Hà Nội, 2004. - “Bàn về quản lý thẩm phán tòa án nhân dân các cấp” của tác giả Đỗ Gia Thư đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân, 2005; “Cơ sở khoa học của việc xây dựng đội ngũ thẩm phán ở nước ta hiện nay” của tác giả Đỗ Gia Thư (Luận án tiến sĩ luật học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2006); - “Cải cách tư pháp trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước” của tác giả Nguyễn Đăng Dung đăng trên đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề 2011; - “Nguyên tắc hai cấp xét xử và việc tổ chức tòa án theo tiêu chí chức năng, thẩm quyền” của tác giả Nguyễn Ngọc đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề 2011; - “Đổi mới tổ chức Tòa án nhân dân cấp huyện trong quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Minh Sử (Luận án tiến sĩ luật học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2011); - “Kiến nghị nhằm nâng cao vị thế độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử” của tác giả Nguyễn Minh Sử đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân, số tháng 7, 2011. - “Một vài ý kiến về hoàn thiện hệ thống Tòa án nhân dân ở nước ta” của tác giả Nguyễn Minh Sử đăng trên tạp chí Nhà nước và pháp luật, số tháng 7, 2011. Qua nghiên cứu, khái quát chung có thể thấy các công trình khoa học trên đây đã nghiên cứu và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. Bởi vậy, luận văn tập trung nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. 4 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1 Mục đích của luận văn Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nói chung và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ của luận văn Để đạt được mục đích nêu trên, luận văn có một số nhiệm vụ sau: - Phân tích cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Tòa án như phân tích, làm rõ vị trí, vai trò, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án trong bộ máy nhà nước; - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay, trong đó đánh giá những thành tựu, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; - Xây dựng các quan điểm và đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh là một vấn đề rộng, có thể được nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ, tác giả tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong thời gian tới. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn dưới góc độ chính trị học; lý luận chung về Nhà nước và pháp luật trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. 5 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận của luận văn Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lý luận nhà nước và pháp luật; mối quan hệ giữa chính trị và pháp luật. 5.2. Phương pháp nghiên cứu của luận văn Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của Triết học Mác – Lê nin và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tòa án; hoàn thiện pháp luật đội ngũ công chức, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án, tác giả luận văn sử dụng những phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: được sử dụng để phân tích, khái quát các vấn đề lý luận cũng như đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nói riêng. - Phương pháp hệ thống: luận văn sử dụng phương pháp phân tích theo hệ thống các vấn đề nghiên cứu đặt trong hệ thống có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ như một chỉnh thể thống nhất. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh là một nội dung của đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, do vậy, phương pháp hệ thống được sử dụng để nghiên cứu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong mối quan hệ với đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân và bộ máy nhà nước. - Phương pháp lịch sử được sử dụng trong luận văn để nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và yêu cầu đổi mới pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. - Luận văn sử dụng phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, xem xét từng vấn đề nghiên cứu trong mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. 6 - Phương pháp trừu tượng hóa, khái quát hóa được sử dụng trong Chương 3 nhằm đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. 6. Đóng góp của luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; phát huy vai trò của Tòa án nhân dân trong việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý và tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận ý thức pháp luật của nhân dân đối với hoạt động của Tòa án. Các kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung vào lý luận về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân cấp tỉnh nói riêng, nhằm thống nhất nhận thức về bản chất, vai trò của hoạt động xét xử trong đời sống xã hội. Luận văn có thể được sử dụng là tài liệu tham khảo cho các Tòa án và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động của Tòa án nhân dân. 7. Kết cấu của luận văn Kết cấu của luận văn gồm phần mở đầu, 3 chương, 7 tiết, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. [...]... Tòa án và Thẩm phán trong hoạt động xét xử và bảo đảm việc giám sát đối với hoạt động xét xử 23 Chương 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 2.1 Khái quát tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh từ năm 1945 đến nay Trong hệ thống tổ chức Tòa án ở nước ta hiện nay, Tòa án nhân dân cấp tỉnh giữ một vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ án. .. phán, hội thẩm nhân dân, công chức tòa án; sự phối hợp giữa Tòa án nhân dân cấp tỉnh với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức có liên quan; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh Hai là, phải bảo đảm tính độc lập của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động xét xử Hoạt động xét xử là hoạt động áp dụng pháp luật, theo đó thông qua sự đánh giá các tình... dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng còn những hạn chế, bất cập Vị trí của Tòa án nhân dân cấp tỉnh chưa có vị trí tương xứng trong mô hình tổ chức tòa án; hoạt động xét xử ở một số Tòa án nhân dân cấp tỉnh chưa thực sự độc lập, bị can thiệp, chi phối từ các cơ quan, người có thẩm quyền; bộ máy tổ chức của tòa 19 án nhân dân. .. tòa 19 án nhân dân cấp tỉnh còn thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ; trong tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh còn có sự đan xen, chồng chéo giữa quan hệ tố tụng và hành chính; công tác cán bộ và các điều kiện cơ sở vật chất hưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của tòa án nhân dân cấp tỉnh hiện nay….Chính vì vậy, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, nhằm khắc phục... (sửa đổi, bổ sung năm 2001): “Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” Nguyên tắc này tiếp tục được khẳng định tại Điều 5 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 và Điều 4, Pháp lệnh về Thẩm phán và hội thẩm nhân dân năm 21 2002 Việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc này có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung, Tòa án nhân dân cấp. .. hạn chế, bất cập và phát huy những kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Mục tiêu đặt ra đối với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh là: - Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải được tổ chức theo thẩm... quyền và độc lập của Hội thẩm nhân dân với Thẩm phán; Hội thẩm nhân dân cũng là người giám sát việc tuân thủ các trình tự, thủ tục tố tụng trong quá trình xét xử tại phiên tòa 22 Tiểu kết chương 1 Qua nghiên cứu một số vấn đề lý luận tổ chức và hoạt động của Tòa án và những mục tiêu, yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước... thẩm và phúc thẩm Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân có thể thấy rằng trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã có những bước phát triển, hoàn thiện và góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta 2.1.1 Giai đoạn từ 1945 đến 1959 Ngay sau khi cách mạng tháng... với thẩm phán Ở nước ta, tính nhân dân trong tổ chức và hoạt động của Tòa án là một nguyên tắc có tính hiến định được quy định tại Điều 129, Hiến pháp 1992 và cũng được khẳng định trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, theo đó thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân Để đảm bảo tính khách quan, bình đẳng trong hoạt động xét... xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh Năng lực xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh được hiểu là khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ xét xử các vụ án, vụ việc theo thẩm quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn được giao Năng lực xét xử của Tòa án nhân dân cấp 20 tỉnh được cấu thành bởi các yếu tố cơ bản là: cơ cấu tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ thẩm phán, hội . đề lý luận về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nói chung và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói riêng,. 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP 68 3.1. Quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. 1992 đến 2002 38 2.2. Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 42 2.3. Thực trạng tổ chức và hoạt động của TAND tỉnh Hà Tĩnh 48 Tiểu kết chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới tổ chức và hoạt động Tòa án nhân dân cấp tỉnh qua khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh, Đổi mới tổ chức và hoạt động Tòa án nhân dân cấp tỉnh qua khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh, Đổi mới tổ chức và hoạt động Tòa án nhân dân cấp tỉnh qua khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan