ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 15

68 397 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:34

Ñeà oân 10: CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Phaàn 1:  Các loại chức: C, H, O • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit Rượu : (-OH) Ête : (-O-) Phenol : Nhân benzen, nhóm (-OH)  CH 3 -OH  CH 3 -O-CH 3  C 6 H 5 -OH  Các loại chức: C, H, O • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit Ête Phenol Andehyt Xêtôn -C -H O -C - O  CH 3 -CHO  CH 3 -CO -CH 3  Các loại chức: C, H, O • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit Ête Phenol Axit Este -C -OH O -C-O- O  CH 3 - COOH  CH 3 -COO -CH 3  Các loại chức: C, H, O • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit Gluxit C n (H 2 O) m • Monosacarit • Đisaccarit • Polisaccarit (Gucuzơ,Fructozơ) (Saccarôzơ, Mantozơ) (Tinhbột, Xenlulozơ)  Ví dụ 1: Một số hợp chất hữu cơ chứa C, H, O có M = 74 đvC 1. CTPT của các hợp chất hữu cơ trên 2. Các CTCT có thể có:  Bước 1: Đặt CTTQ  Bước 2: Lập phương trình đại số (*)  Bước 3 : Giải phương trình (*) Gợi ý: -Nếu phương trình (*) có 3 ẩn dạng: B1: Cho cz < d ⇒ Miền giá trò của z. B2: Xét từng z để ⇒ x,y ⇒ CTPT ax + by + cz = d.  Giải ý 1: - Đặt CTTQ (A): C x H y O z -Theo đềcó: M A = 74 đ.v. ⇔ 12x + y + 16z = 74 ( *) ⇒ 16z < 74 ⇒ z < 4,625 ⇒ z = 1; 2; 3; 4. Với z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 58 [...]... Andehyt) CÔng thức tổnG quát (CTTQ) CTPTTQ: CTPTTQ CnH2n+2–2a*Om a*=? m =? a*: Σlkπ trong phân tử CTCTTQ: CnH2n+2–2a - m(Chức )m a: Σlkπ trong gốc hydrocacbon a =? m =? CTTQ của đề CTTQ của đề Ví dụ 2: Công thức tổng quát của Andehit no, 2 chức là: A CnH2n+1(CHO)2 C C B CnH2n-1(CHO)2 CnH2n(CHO)2 D CnH2n-2(CHO)2 CnH2n+2-2a-m(chức)m Andehit no, 2 chức °a=0 ⇒ ⇒ ° m =2 CnH2n(CHO)2 Ví dụ 3: Công thức tổng... kết C=C rượ đơn có mộ kế qua đvC có KLPT không quáù 60 đvC Tìm A PP tìm CTPT Dựa trên BTĐS Đặët CTTQ Đa Lập pt (từ M) Giải pt trên CnH2n+2–2a-m (OH)m Ví dụ 6: A là rượu đơn có một liên kết C=C có KLPT không quá 60 đvC Tìm A CnH2n+2-2a-m(OH)m Đề: A là rượu chưa no có 1lk C=C, 1 chức ⇒ a=1 m =1 ⇒ CnH2n-1OH Ví dụ 6: A là rượu đơn có một liên kết C=C có KLPT không quáù 60 đvC Tìm A qua đvC Giải: A: CnH2n-1OH... có KLPT không quá 60 đvC Tìm A Giải: A: CnH2n-1OH ⇔ 14n + 16 ≤ 60 ⇔ n ≤ 3,14 ⇒ n ≤ 3,14 Mà: n≥ 3 A: CH2=CH- CH2-OH Ví dụ 7: A là rượu đơn có một liên kết C=C rượ đơn có mộ kế qua đvC có KLPT không quáù 60 đvC Tìm A PP tìm CTPT Dựa trên BTĐS Đặët CTTQ Đa Lập pt (từ M) Giải pt trên CnH2n+2–2a-m (OH)m Ví dụ 7: A là rượu đơn có một liên kết C=C có KLPT không quá 60 đvC Tìm A CnH2n+2-2a-m(chức)m Đề: A là... Rượu là hchc có chứa nhóm(-OH) gắn trên Cno của gốc hydrocacbon Ví dụ: CH3-OH ; CH3 –CH2-OH CH2= CH-CH2-OH CH2-OH CÔng thức tổnG quát (CTTQ) CTPTTQ: CTPTTQ CnH2n+2–2a*Om a*=? m =? a*: Σlkπ trong phân tử CTCTTQ: CnH2n+2–2a -m(OH)m a: Σlkπ trong gốc hydrocacbon a =? m =? CTTQ của đề CTTQ của đề Điều kiện tồn tại rượu Mỗi C chỉ gắn tối đa 1 nhóm(-OH) Nhóm (-OH) chỉ gắn trên C no Số nhóm OH ≤ Số C no ( Mối... 7: A là rượu đơn có một liên kết C=C có KLPT không quáù 60 đvC Tìm A qua đvC Giải: A: CnH2n-m(OH)m ⇔ CnH2nOm ⇔ 14n + 16 m ≤ 60 ⇔ n ≤ 3,14 ⇒ n ≤ 3,14 Ví dụ 8: A là rượu đơn chức, có 1 liên kết C=C đơn chứ có kế C=C, mạch hở và có %O= 27,58 Tìm CTPT của A PP tìm CTPT Dựa trên BTĐS Đặt CTTQ Lập pt (từ %) Giải pt trên Đáp án: CH2=CH-CH2-OH Phần 2: Đònh nghóa (Rượu là gì?): Rượu là hchc có chứa nhóm(-OH)... D D CnH2n-1CHO CnH2n+2-2a-m(chức)m Adehyt đề cho là chưa no có 1lk C=C, 1 chức °a=1 ⇒ ⇒ ° m =1 CnH2n-1CHO Ví dụ 5: Viết CTTQ của : a Rượu đơn chức, no Rượ đơn chứ b Rượu no c Rượu 3 chức, no CnH2n+2–2a*Om a*=? = 0 m =? = 1 CTTQ: CnH2n+2O Ví dụ 5: Viết CTTQ của : a Rượu đơn chức, no: CnH2n+2O b Rượïu no Rươ c Rượu 3 chức, no CnH2n+2–2a*Om a*=? = 0 m =? = không xác đònh CTTQ: CnH2n+2Om Ví dụ 6: A là . O • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit Ête Phenol Andehyt Xêtôn -C -H O -C - O  CH 3 -CHO  CH 3 -CO -CH 3  Các loại chức: C, H, O • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit;. K 2 2 M ( c,h,o ) =74 • C 4 H 10 O • C 3 H 6 O 2 • C 2 H 2 O 3 (Röôïu, EÂte) ( Axit, Este, . . .) ( Axit - Andehyt)  Toùm laïi :  CTPTTQ CTPTTQ: a*: Σ lkπ trong phân tử. CÔng thức . Σ lkπ trong gốc hydrocacbon C n H 2n+2–2a -m (Chức ) m CTTQ của đề a*=? m =? CTTQ của đề a =? m =? D. C n H 2n-2 (CHO) 2  Ví dụ 2: Công thức tổng quát của Andehit
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 15, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 15, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 15

Từ khóa liên quan