Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đầu tư công, dịch vụ công có hiệu quả trong nông nghiệp (theo nghĩa rộng gồm nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp)

328 1,226 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:30

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I BÁO CÁO TỔNG QUAN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG CÓ HIỆU QUẢ TRONG NÔNG NGHIỆP (Theo nghĩa rộng gồm: Nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp) Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Hoàng Văn Hoan Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm đề tài HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I BÁO CÁO TỔNG QUAN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG CÓ HIỆU QUẢ TRONG NÔNG NGHIỆP (Theo nghĩa rộng gồm: Nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp) THÀNH VIÊN CHÍNH THAM GIA ĐỀ TÀI: Họ và tên Cơ quan công tác 1 Chủ nhiệm đề tài : PGS,TS Hoàng Văn Hoan Học viện Chính trị -Hành chính Khu vực I Các thành viên tham gia chính: 2 PGS,TS Đoàn Minh Huấn Học viện Chính trị -Hành chính Khu vực I 3 TS Lưu Khánh Cường Trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp 4 Chuyên gia Lê Viết Thái Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) 5 TS. Vũ Xuân Thủy Đảng ủy cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT 6 ThS. Nguyễn Văn Chử (NCS) Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT 7 ThS. Phan Tiến Ngọc (NCS) Học viện Chính trị- Hành chính Khu vực I 8 ThS. Tạ Hữu Nghĩa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 9 ThS. Trần Như Tường Cty CP tư vấn QL Nghiên cứu và Đào tạo Việt 10 ThS. Đoàn Văn Dũng (NCS) Cty CP tư vấn QL Nghiên cứu và Đào tạo Việt 11 ThS. Phạm Thị Thùy Linh Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản HÀ NỘI, NĂM 2014 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Anh 1 ADB Ngân hàng phát triển châu á Asean Development Bank 2 Bộ NN & PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 B/C Tỷ lệ thu nhập/chi phí Benifit/comsum 4 Chương trình NS & VSMT NT Chương trình Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn 5 CNH - HĐH Công nghiệp hoá hiện đại hoá 6 ĐTPT CSHT Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 7 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 GDP Tổng thu nhập quốc nội Gross Domestic Production 9 HDI Chỉ số phát triển con người Human Development Indication 10 IRR Tỷ lệ thu nhập nội hoàn Internal Return Rate 11 NSNN Ngân sách nhà nước 12 NPV Giá trị thu nhập ròng Net Present Value 13 NGO’S Các tổ chức phi chính phủ Non Goverment’s 14 ODA Viện trợ phát triển chính thức Official Devlopment Aid 15 WB Ngân hàng thế giới World Bank 16 WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organzation 3 MỤC LỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3 TT 3 Viết tắt 3 Viết đầy đủ tiếng Việt 3 Viết đầy đủ tiếng Anh 3 1 3 ADB 3 Ngân hàng phát triển châu á 3 Asean Development Bank 3 2 3 Bộ NN & PTNT 3 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 3 3 B/C 3 Tỷ lệ thu nhập/chi phí 3 Benifit/comsum 3 4 3 Chương trình NS & VSMT NT 3 Chương trình Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn 3 5 3 CNH - HĐH 3 Công nghiệp hoá hiện đại hoá 3 6 3 ĐTPT CSHT 3 Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 3 7 3 FDI 3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 8 3 GDP 3 Tổng thu nhập quốc nội 3 Gross Domestic Production 3 9 3 HDI 3 Chỉ số phát triển con người 3 Human Development Indication 3 10 3 IRR 3 Tỷ lệ thu nhập nội hoàn 3 Internal Return Rate 3 11 3 NSNN 3 Ngân sách nhà nước 3 12 3 4 NPV 3 Giá trị thu nhập ròng 3 Net Present Value 3 13 3 NGO’S 3 Các tổ chức phi chính phủ 3 Non Goverment’s 3 14 3 ODA 3 Viện trợ phát triển chính thức 3 Official Devlopment Aid 3 15 3 WB 3 Ngân hàng thế giới 3 World Bank 3 16 3 WTO 3 Tổ chức thương mại thế giới 3 World Trade Organzation 3 DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ 13 MỞ ĐẦU 22 1. Tính cấp thiết của đề tài 22 2. Mục tiêu nghiên cứu 24 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24 4. Phương pháp nghiên cứu 25 5. Kết cấu của đề tài 30 Phần thứ nhất 31 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 31 1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 31 1.1.1. Đầu tư công trong nông nghiệp 31 Bảng 1.1: Một số khác biệt của đầu tư công ở Việt Nam 33 Hình 1.1: Các quan hệ người chủ-người thừa hành trong đầu tư công 34 Hình 1.2 - Sơ đồ quan hệ giữa đầu tư, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 41 1.1.2. Dịch vụ công trong nông nghiệp 44 Hình 1.3: Phân loại dịch vụ công theo phương thức xử lý của Nhà nước 48 Hình 1.4: Mức độ tham dự của thị trường và mức đóng lệ phí các loại DVC 48 5 Hình 1.5: Phân loại dịch vụ công trong nông nghiệp 50 Bảng 1.1: Phân loại các dịch vụ công theo tính chất và đặc điểm của dịch vụ 54 1.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 56 1.2.1. Quan niệm về hiệu quả đầu tư công, dịch vụ công trong nông nghiệp 56 1.2.2. Phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp 57 1.2.2. Phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dịch vụ công trong nông nghiệp 65 Bảng 1.3: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 66 1.3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 68 1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp 68 1.3.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dịch vụ công trong nông nghiệp 75 1.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 80 1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước về nâng cao hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp 80 Bảng 1.2: Các dự án ĐTPT CSHT ở Ấn Độ (1990 - 2004) 81 Bảng 1.3: Các dự án ĐTPT CSHT Trung Quốc (1990-2004) 83 Bảng 1.4: Các chỉ số cơ sở hạ tầng của Trung Quốc 84 Bảng 1.5: Các dự án ĐTPT CSHT ở Thái Lan (1990-2004) 85 Bảng 1.6: Các chỉ số cơ sở hạ tầng của Thái Lan 86 1.4.2. Kinh nghiệm của một số nước về nâng cao hiệu quả dịch vụ công trong nông nghiệp 87 1.4.3. Bài học cho Việt Nam 93 Phần thứ hai 95 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 95 95 2.1. ĐẦU TƯ CÔNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 95 6 2.1.1. Tổng quan chính sách tác động đến đầu tư công trong nông nghiệp 95 2.1.2. Thực trạng đầu tư công trong nông nghiệp 108 Bảng 2.1: GDP và tổng đầu tư trong nền kinh tế 108 Bảng 2.2: Số lượng vốn đầu tư công trong nông nghiệp theo nguồn. .111 Hình 2.1: Số lượng vốn đầu tư công trong nông nghiệp theo nguồn 2009 - 2013 111 Bảng số 2.3: Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế 112 Hình 2.2: Cơ cấu đầu tư trong nông nghiệp theo tiểu ngành 2009 - 2013 116 Thuỷ lợi 116 Bảng 2.4: Tổng vốn đầu tư phát triển CSHT thuỷ lợi từ 2009-2012. .117 Cở sở hạ tầng nông nghiệp 119 Hình 2.3: Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp từ 2009 - 2013 120 120 Bảng 2.5: Đầu tư Chương trình giống thời kỳ 2009-2012 122 Lâm nghiệp 123 Bảng 2.6: Tổng vốn đầu tư phát triển Lâm nghiệp từ nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý thời kỳ 2005-2012 124 Thủy sản 125 Diêm nghiệp 126 Hình 2.4. Phân bổ vốn đầu tư Nhà nước theo trung ương và địa phương (%) 128 Bảng 2.7: Thực trạng đầu tư công trong nông nghiệp theo từng vùng sinh thái (2009-2012) 129 Hình 2.5: Cơ cấu đầu tư CSHT theo 7 vùng sinh thái (2009-2012) 131 Hình 2.6: Cơ cấu đầu tư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 2009-2012 132 Bảng 2.8: Tổng vốn phục vụ sản xuất và dịch vụ nông nghiệp và PTNT trên 7 vùng sinh thái thời kỳ 2005 - 2012 144 Vùng sinh thái 144 2.1.3. Đánh giá hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp 145 Hình 2.7: Tăng trưởng và hệ số ICOR của các ngành, 1996-2007 (giá 1994) 146 7 Hình 2.8: Tăng trưởng và hệ số ICOR ngành nông nghiệp 2005-2012 146 146 Hình 2.9. Tổng sản phẩm trong nước của ngành nông nghiệp theo nghĩa rộng 147 Bảng 2.9. Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn 147 Hình 2.10. Tốc độ tăng trưởng qua các giai đoạn 148 Hình 2.11. Tổng sản phẩm trong nước của từng ngành 148 Hình 2.12. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của các ngành năm 2001 149 Hình 2.13. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của các ngành năm 2010 149 Hình 2.14. Vốn đầu tư cho nông, lâm và thủy sản 150 Hình 2.15. Cơ cấu vốn năm 2001 150 Hình 2.16. Cơ cấu vốn năm 2010 150 Bảng 2.10: Cơ cấu vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.151 Hình 2.17.Diện tích đất cho ngành nông nghiệp theo nghĩa rộng 152 Hình 2.18: Số lượng lao động phân theo ngành 152 Hình 2.19: Cơ cấu lao động năm 2001 152 Hình 2.20: Cơ cấu lao động năm 2010 153 Bảng 2.11: Sự gia tăng về vốn đầu tư và tổng giá trị nông nghiệp 154 Bảng 2.1.2: Hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp nông nghiệp 155 Bảng 2.13: Hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả kinh tế của hộ nông nghiệp 156 Bảng 2.14: Định hướng đầu tư, xây dựng dự án và sàng lọc bước đầu trong các lĩnh vực nông nghiệp 158 Bảng 2.15: Thẩm định dự án chính thức của đầu tư công trong các lĩnh vực nông nghiệp 158 Bảng 2.16: Đánh giá độc lập đối với việc thẩm định dự án của đầu tư công trong các lĩnh vực nông nghiệp 159 Bảng 2.17: Lựa chọn và lập ngân sách dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp 159 Bảng 2.18: Triển khai dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp 160 Bảng 2.19: Điều hành dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp 160 Bảng 2.20: Vận hành dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp 160 8 Bảng 2.21: Đánh giá và kiểm toán sau khi hoàn thành dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp 161 2.1.4. Kết luận chung về hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp 161 2.2. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 164 2.2.1. Tổng quan chính sách tác động đến dịch vụ công trong nông nghiệp 164 2.2.2. Thực trạng dịch vụ công trong nông nghiệp 166 Bảng 2.22: Danh mục dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (tại Phụ lục III đính kèm) 167 Bảng 2.23: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung ứng 168 Bảng 2.24: Danh mục dịch vụ công ích các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp 174 2.2.3. Đánh giá hiệu quả dịch vụ công trong nông nghiệp 176 Hình 2.21. Mức độ tiếp cận của người dân với dịch vụ công trong nông nghiệp 176 Hình 2.22: Tỷ lệ người dân tham gia lớp học 180 Hình 2.23: Đánh giá khả năng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông 180 Hình 2.24: Mức độ hài lòng của người dân đối với sự giúp đỡ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông 181 Bảng 2.25: Phân tích SWOT Dịch vụ khuyến nông 182 Hình 2.25: Kết quả điều tra người sử dụng dịch vụ thú y 184 Hình 2.26: Kết quả điều tra người sử dụng dịch vụ thú y- sự hài lòng với cán bộ thú y 185 Bảng 2.26: Phân tích SWOT Dịch vụ thú y 185 Hình 2.27: Kết quả điều tra người sử dụng dịch vụ giống cây trồng 188 Hình 2.28: Kết quả điều tra người sử dụng dịch vụ giống cây trồng- sự hài lòng 189 Bảng 2.27: Phân tích SWOT Dịch vụ bảo vệ thực vật 189 Bảng 2.28: Phân tích SWOT Dịch vụ cung cấp phân bón 192 Bảng 2.29: Phân tích SWOT Dịch vụ cung cấp giống 194 Hình 2.29: Kết quả điều tra người sử dụng dịch vụ thủy lợi- sự hài lòng 196 Hình 2.30: Kết quả điều tra người sử dụng dịch vụ thủy lợi- Trách nhiệm quản lý công trình 197 9 Hình 2.31: Kết quả điều tra người sử dụng dịch vụ thủy lợi- chất lượng công trình 197 Bảng 2.30: Phân tích SWOT Dịch vụ thủy lợi 198 2.2.4. Kết luận chung về hiệu quả dịch vụ công trong nông nghiệp 200 Phần thứ ba 204 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 204 3.1. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN MỚI CỦA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VỀ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG 204 3.1.1. Bối cảnh phát triển mới của nông nghiệp Việt Nam 204 3.1.2. Quan điểm về đầu tư công, dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp 206 Bảng 3.1: Phân biệt các loại hình Dịch vụ công trong nông nghiệp ở Việt Nam 208 3.1.3. Định hướng về đầu tư công, dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp 209 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 213 3.2.1. Đối với đầu tư công 213 3.2.2. Đối với dịch vụ công trong nông nghiệp 224 Hình 3.1: Sơ đồ mối quan hệ giữa đơn vị khoa học và nông dân, doanh nghiệp (Tổ chức chợ đầu mối nông sản) 229 Hình 3.2: Cơ cấu của qui chế đánh giá kết quả hoạt động cung ứng dịch vụ công trong nông nghiệp 235 3.3. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 238 3.3.1. Đầu tư công trong nông nghiệp 238 3.3.2. Dịch vụ công trong nông nghiệp 239 KẾT LUẬN 248 PHỤ LỤC I 251 Thoả thuận để uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều 268 Thẩm định, trình Bộ thoả thuận các dự án đầu tư xây dựng công trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng 268 Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES 276 Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của 10 [...]... HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP Phần thứ hai: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM Phần thứ ba: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 30 Phần thứ nhất CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG... nghĩa rộng gồm: Nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp) ” là cấp thiết cả lý luận và thực tiễn 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công, dịch vụ công trong nông nghiệp 2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích cơ sở khoa học của đầu tư công, dịch vụ công có hiệu quả trong nông nghiệp; - Đánh giá thực trạng hiệu quả của đầu tư công, dịch vụ công. .. công trong nông nghiệp; phân tích những nguyên nhân dẫn đến đầu tư công, dịch vụ công hiệu quả, chưa hiệu quả trong nông nghiệp thời gian qua - Đề xuất giải pháp về chính sách và thể chế để nâng cao hiệu quả đầu tư công, dịch vụ công trong nông nghiệp 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu sẽ tập trung nghiên cứu đầu tư công (theo nghĩa hẹp), dịch vụ công và tăng trưởng trong nông nghiệp (theo nghĩa. .. tại: Nội hàm đầu tư công, dịch vụ công trong nông nghiệp chưa được phân tích thống nhất, chưa chỉ ra được những đặc trưng bản chất của đầu tư công, dịch vụ công trong nông nghiệp; chưa bóc tách giữa đầu tư công, dịch vụ công và đầu tư tư nhân, dịch vụ của tư nhân, giữa đầu tư công trong ngành nông nghiệp và ngành ngoài nông nghiệp Dường như có sự tách biệt giữa đầu tư công và dịch vụ công trong khi hai... những nghiên cứu quan tâm đến vấn đề đổi mới chính sách, pháp luật về đầu tư công, dịch vụ công trong nông nghiệp nhưng thiếu tính cụ thể và chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, với những rào cản quy định trong đầu tư trong nông nghiệp Vì vậy, nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đầu tư công, dịch vụ công có hiệu quả trong nông nghiệp (Theo nghĩa. .. loại dịch vụ công trong nông nghiệp 50 Bảng 1.1: Phân loại các dịch vụ công theo tính chất và đặc điểm của dịch vụ .54 1.2 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP .56 1.2.1 Quan niệm về hiệu quả đầu tư công, dịch vụ công trong nông nghiệp 56 1.2.2 Phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp. .. cao hiệu quả dịch vụ công trong nông nghiệp .87 1.4.3 Bài học cho Việt Nam 93 Phần thứ hai 95 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM .95 95 15 2.1 ĐẦU TƯ CÔNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 95 2.1.1 Tổng quan chính sách tác động đến đầu tư công trong nông nghiệp 95 2.1.2 Thực trạng đầu tư công trong. .. phát triển mới của nông nghiệp Việt Nam .204 3.1.2 Quan điểm về đầu tư công, dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp .206 Bảng 3.1: Phân biệt các loại hình Dịch vụ công trong nông nghiệp ở Việt Nam 208 3.1.3 Định hướng về đầu tư công, dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp .209 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 213... MỞ ĐẦU 22 1 Tính cấp thiết của đề tài 22 2 Mục tiêu nghiên cứu 24 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu 24 4 Phương pháp nghiên cứu 25 5 Kết cấu của đề tài 30 Phần thứ nhất 31 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP .31 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 31 1.1.1 Đầu tư công trong nông nghiệp. .. 1.2.2 Phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dịch vụ công trong nông nghiệp .65 Bảng 1.3: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 66 1.3 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 68 1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp 68 1.3.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dịch vụ công trong nông nghiệp . TỔNG QUAN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG CÓ HIỆU QUẢ TRONG NÔNG NGHIỆP (Theo nghĩa rộng gồm: Nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp) Cơ. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG CÓ HIỆU QUẢ TRONG NÔNG NGHIỆP (Theo nghĩa rộng gồm: Nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp) THÀNH. 31 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 31 1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP 31 1.1.1. Đầu tư công trong nông nghiệp 31 Bảng 1.1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đầu tư công, dịch vụ công có hiệu quả trong nông nghiệp (theo nghĩa rộng gồm nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đầu tư công, dịch vụ công có hiệu quả trong nông nghiệp (theo nghĩa rộng gồm nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đầu tư công, dịch vụ công có hiệu quả trong nông nghiệp (theo nghĩa rộng gồm nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp), Tổ chức thương mại thế giới, DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, Phương pháp nghiên cứu, Kết cấu của đề tài, CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP, Hình 1.1: Các quan hệ người chủ-người thừa hành trong đầu tư công, Hình 1.2 - Sơ đồ quan hệ giữa đầu tư, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Hình 1.5: Phân loại dịch vụ công trong nông nghiệp, Bảng 1.1: Phân loại các dịch vụ công theo tính chất và đặc điểm của dịch vụ, Bảng 1.3: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Bảng 1.6: Các chỉ số cơ sở hạ tầng của Thái Lan, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM, Bảng 2.1: GDP và tổng đầu tư trong nền kinh tế, Bảng số 2.3: Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế, Bảng 2.4: Tổng vốn đầu tư phát triển CSHT thuỷ lợi từ 2009-2012, Cở sở hạ tầng nông nghiệp, Bảng 2.6: Tổng vốn đầu tư phát triển Lâm nghiệp từ nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý thời kỳ 2005-2012, Hình 2.6: Cơ cấu đầu tư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 2009-2012, Hình 2.8: Tăng trưởng và hệ số ICOR ngành nông nghiệp 2005-2012, Bảng 2.21: Đánh giá và kiểm toán sau khi hoàn thành dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp, Bảng 2.23: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung ứng, Bảng 2.24: Danh mục dịch vụ công ích các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp, Bảng 2.26: Phân tích SWOT Dịch vụ thú y, Bảng 2.27: Phân tích SWOT Dịch vụ bảo vệ thực vật, Bảng 2.30: Phân tích SWOT Dịch vụ thủy lợi, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM, Bảng 3.1: Phân biệt các loại hình Dịch vụ công trong nông nghiệp ở Việt Nam, Hình 3.1: Sơ đồ mối quan hệ giữa đơn vị khoa học và nông dân, doanh nghiệp (Tổ chức chợ đầu mối nông sản), Hình 3.2: Cơ cấu của qui chế đánh giá kết quả hoạt động cung ứng dịch vụ công trong nông nghiệp, Thẩm định, trình Bộ thoả thuận các dự án đầu tư xây dựng công trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng, Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm