ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 2

5 284 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 10:27

Đề ôn số 2 Câu 1: Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H 2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H 2 SO 4 dư, thu được 1,008 lít H 2 (đkc). Cô cạn dung dòch thu được 7,32 g rắn. Vậy m có thể bằng: A. 3g B. 5,016g C. 2,98g D. Kết quả khác Câu 2: Cho hỗn hợp Z gồm 2 rượu có cơng thức C x H 2x+2 O và C y H 2y O biết: x + y - 6 và y ≠ x ≠ 1. Cơng thức phân tử hai rượu là: A. C 3 H 8 O và C 5 H 10 O B. CH 4 O và C 3 H 6 O C. C 2 H 6 O và C 4 H 8 O D. C 4 H 10 O và C 6 H 12 O Câu 3: Trong CuFeS 2 có: A. Số oxi hoá của Fe, Cu lần lượt bằng +2 , +2 B. Số oxi hoá của Fe, Cu lần lượt bằng +3, +2 C. Số oxi hoá của Fe, Cu lần lượt bằng +2, +1 D. A, B,C đều sai Câu 4 : Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M,được 6,72 lít (đkc) khí hiđro Hai kim loại đó là: A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Ca D. A, B đều đúng Câu 5 : Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO 2 và H 2 O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Cơng thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH 3 -CH 2 -OH B. CH 2 =CH-CH 2 -CH 2 -OH c. CH 3 -CH=CH- CH 2 -OH d. CH 2 =CH-CH 2 -OH . Câu 6 : Cho pư R + HNO 3 + HCl→ X + NO + H 2 O; Với R là kim loại Vậy X là: A. R(NO 3 ) n B.RCl n C. R(NO 3 ) n ; RCl n D. A,B,C sai Câu 7 : M 2 (CO 3 ) n + HNO 3 đặc → Muối X+ NO 2 + H 2 O+ CO 2 (1). Vậy M là : A. Zn B. Cu C. Fe D. Al Câu 4: FeS 2 + A → FeSO 4 + H 2 S + S (1). Vậy A là : A. H 2 SO 4 (loãng) B. H 2 SO 4 (Đặc) C. A, B đều đúng D. A, B đều sai Câu 5 :Để nhận biết NaHCO 3 và NH 4 HSO 4 ta có thể dùng: A. ddHCl B. ddBa(OH) 2 C. ddNaOH D. A, B, C đều được Câu 6: Cho hhA; Ag, Cu Fe phản ứng hết với HNO 3 ; thu đươc hhG:NO, NO 2 ; thấy lượng nước tăng 7,2 gam. 1 Số mol HNO 3 tham gia pứ bằng: A. 0,35 mol B. 0,25 mol C. 0,2 mol D. Giá trò khác Câu 7 :Kết luậân nào đúng? A. ddNaAlO 2 có tính bazơ. B. Al(OH) 3 ,Zn(OH) 2 là các bazơ lưỡng tính. C. Trong hợp chất O luôn có số oxi hoá bằng -2 D. Phenol có khả năng làm quỳ tím hoá đỏ. Câu 8 :Cho phản ứng C n H 2n + KMnO 4 + H 2 O→ MnO 2 + KOH + X. Vậy X: A . Phản ứng được với Cu(OH) 2 B. Glicol C. Điều chế được axit axêtic D. Tất cả đều đúng. Câu 9: Có các phản ứng:(1) Fe 3 O 4 + HNO 3 →; (2) FeO + HNO 3 → (3) Fe 2 O 3 + HNO 3 → ; (4) HCl + NaAlO 2 + H 2 O → (5) HCl + Mg → ; (6) Kim loại R + HNO 3 → Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử: A. 1,2,4,5,6 B. 2,6,3 C. 1,4,5,6 D. 1,2,5,6 Câu 10:Có các chất: Cu (1); HCl (2); ddKNO 3 (3); ddFeSO 4 (5); ddFe 2 (SO 4 ) 3 (6); O 2 (7) Từ các chất trên có thể tạo nhiều nhất được: A. 2 pứng B.3 pứng C. 4 pứng D. 5 pứng Câu 11:Cho bột Al vào dung dòch hỗn hợp:NaNO 3 ; NaNO 2 ; NaOH sẽ có số phản ứng nhiều nhất bằng: A.1 B. 2 C. 3 D. Giá trò khác Câu 12: Cho biết q trình nào dưới đây là sự oxi hoá ? A. MnO 4 2- → Mn 2+ C. C 6 H 5 -NO 2 → C 6 H 5 -NH 2 B. SO 4 2- → SO 2 D. A, B, C đều sai Câu 13 : Đốt cháy a mol một este no ; thu được x mol CO 2 và y mol H 2 O. Biết x - y = a. Cơng thức chung của este: A. C n H 2n-2 O 2 B. C n H 2n-4 O 6 C. C n H 2n-2 O 4 D. C n H 2n O 2 Câu 14 : M tác dụng với HNO 3 : … M +… HNO 3 → …M(NO 3 ) 2 +2x N 2 +3x NO + …H 2 O 1.Tỷ khối hơi của hh G: (N 2 ; NO) so với Hydro sẽ bằng: A. 16,75 B. 14,6 C. 17 D. Giá trò khác 2. Hệ số cân bằng lần lượt là: A. 17, 66, 17, 4, 3, 33 B. 17, 66, 17, 2, 3, 33 C. 29, 64, 29, 1,3 , 32 D. 29, 72, 29, 4, 6, 36 Câu 15 : Một anđêhit đơn no có %O=36,36 về khối lượng. Tên gọi của anđêhit này là: A. Propanal B. 2-metyl propanal C. Etanal D. Butanal Câu 16 : Dung dòch A:0,1mol M 2+ ; 0,2 mol Al 3+ ; 0,3 molSO 4 2- và còn lại là Cl - . Khi cô cạn ddA thu được 47,7 gam rắn. 2 Vậy M sẽ là: A. Mg B. Fe C. Cu D. Kim loại khác Câu 17 : R-NO 2 +Fe +H 2 O→Fe 3 O 4 +R-NH 2 Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 4,9,4,3,4 B. 4,8,4,3,4 C. 2,4,2,3,4 D. 2,3,2,3,4 Câu 18: Cho pứ X+ + H + → M 2+ + NO +H 2 O. 3 NO − Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 3,4,8,3,4,4 B. 3,2,8,3,2,4 C. 3,6,8,3,6,4 D. 3,8,8,3,8,4 Câu 19: Một chất hữu cơ A chứa C,H,O có % O = 37,21. A có thể là: A. CH 3 OH B. C 3 H 8 O C. C 4 H 9 OH D. C 3 H 8 O 3 Câu 20 : Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với cơng thức tổng qt C n H 2n O. A. Rượu khơng no đơn chức B. Anđehit no C. Xeton D. Tất cả đều đúng Câu 21:(C n H 2n – 1 COO) 3 C m H 2m – 1 là CTTQ của Este sinh bởi : A. Rượu no, 3 chức và axit đơn chức chưa no có1 lkC=C B. Rượu chưa no có 1 lkC=C, 3 chưc Và axit 3 chức C. Rượu 3 chưc, có 2 lkπ và axit đơn chức có1 lkC=C D. A,B, C đều sai. Câu 22: CTTQ của Este sinh bởi axit đơn no và đồng đẳng benzen là: A.C n H 2n - 6 O 2 B.C n H 2n – 8 O 2 C.C n H 2n - 4 O 2 D. C n H 2n -2 O 2 . Câu 23 : (A) là este đơn chức, mạch C hở và có :9 CO mm :8 = . Có tất cả bao nhiêu CTCT của (A)có thể co:ù A.3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 24: Cho NO 2 pứ với NaOH dư, thu được ddA. Cho Al vào ddA; thu đươc hh gồm 2 khí . Vậy 2 khí là: A. H 2 ,NO 2 B. NH 3 , CO 2 C. NO,NO 2 D. A,B đều đúng Câu 25: Este A có% O = 44,44. Vậy A có CTPT là: A.C 6 H 4 O 4 B . C 6 H 8 O 4 C.C 6 H !2 O 4 D.C 6 H !4 O 4 Câu 26 :Hòa tan hết hhA:0,1 mol Zn; 0,2 mol Ag; 0,3 mol Fe trong ddHNO 3; thu được dung dòch B không chứa NH 4 NO 3 và hỗn hợp G gồm: 0,01 mol N 2 O và 0,03 mol NO. Vậy số mol HNO 3 cần pứ có thể bằng: A. 1,35 mol B. 1,3 mol C. 1,25 mol D. 1,15 mol Câu 27: A chứa C,H,O có % O = 53,33. Khi A pứ vó Na và với NaHCO 3 có tỷ lệ molA: mol H 2 = 1:1 và molA: mol CO 2 = 1:1 . Vậy CTPT của A là: A. C 2 H 4 O 2 B. C 3 H 6 O 3 C. C 4 H 8 O 3 D. C 5 H 10 O 4 Câu 28: Cho 1,8 gam một axit (A) đơn chức pứ hết với NaHCO 3 . Dẫn hết khí thu được vào bình ddKOH dư; thấy khối lượng chất tan trong bình tăng 0,78 gam. Vậy (A ) có CTCT: 3 A.C 2 H 5 COOH B.C 3 H 7 COOH C.CH 3 COOH D. Công thức khác Câu 29 : Đốt rượu A. Dẫn hết sảm phẩm cháy vào bình đựng ddCa(OH) 2 dư; thấy có 3 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 2,04 gam. Vậy A là A. CH 4 O B. C 2 H 6 O C. C 3 H 8 O D. C 4 H 10 O Câu 30: Ba chất hữu cơ X, Y, Z cùng chứa C, H, O. Khi đốt cháy mỗi chất lượng oxi cần dùng bằng 9 lần lượt oxi có trong mỗi chất tính theo số mol và thu được CO 2 , H 2 O có tỉ lệ kết lượng tương ứng bằng 11: 6.Ở thể hơi mỗi chất đều nặng hơn khơng khí d lần (cùng nhiệt độ, áp suất). Cơng thức đơn giản nhất của X, Y, Z là: A. (C 2 H 6 O) n B. (C 4 H 10 O) n C. (C 3 H 8 O) n D. Kết quả khác Câu 31: Cho 4 cặp oxi hóa khử sau: Fe 2+ /Fe; Fe 3+ /Fe 2+ ; Cu 2+ /Cu; 2H + /H 2 Thứ tự tính oxi hóa tăng dần của các cặp trên: A. Fe 2+ /Fe < 2H + /H 2 < Cu 2+ /Cu < Fe 3+ /Fe 2+ B. Fe 3+ /Fe 2+ < 2H + /H 2 < Cu 2+ /Cu < Fe 2+ /Fe C. Fe 2+ /Fe < 2H + /H 2 < Cu 2+ /Cu < Fe 3+ /Fe 2+ D. Fe 2+ /Fe < Cu 2+ /Cu < 2H + /H 2 < Fe 3+ /Fe 2+ Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A 1 và A 2 . Đốt cháy hồn tồn a mol X thu được 11,2 lít khí CO 2 (đktc). Để trung hòa a mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Cơng thức cấu tạo của 2 axit là: A. CH 3 COOH và C 2 H 5 COOH B. HCOOH và HOOC-COOH C. HCOOH và C 2 H 5 COOH D. CH 3 COOH và HOOC-CH 2 -COOH Câu 33: Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. Nếu cho 18 gam X tác dụng hết với Na thì thể tích khí H 2 thốt ra (ở điều kiện chuẩn) là: A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,46 lít Câu 34 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Cl 2 → A → B → C → A → Cl 2 . Trong đó A, B, C là chất rắn và đều chứa ngun tố clo. Các chất A, B, C là: A. NaCl; NaOH và Na 2 CO 3 C. CaCl 2 ; Ca(OH) 2 và CaCO 3 B. KCl; KOH và K 2 CO 3 D. Cả 3 câu A, B và C đều đúng Câu 35 : Có ddA: HF 0,1M và NaF 0,1 M; Biêt: pH của ddA sẽ có bằng: 4 6,8.10 ;log 6,8 0,83 − =K a = A. 2,17 B. 3,17 C. 3,3 D. 4,2 Câu 36 : Có ddA: 3 N H 0,1 M và 4 N HCl 0,2M 1. Với hằng số điện ly của : 4 NH + 4 5 5.10 NH K + − = . pH sẽ có giá trò nào? A. 4 B. 5 C. 9 D. 10 2. Với hằng số điện ly của : 3 NH 3 9 1/ 5.10 NH K − = . pH sẽ bằng: A. 12 B. 11 C. 10 D. 9 4 Câu 38:Đun nóng 11,5g rượu etylic xúc tác H 2 SO 4 đặc ở 140 o C thu được a gam chất hữu cơ. Khi hiệu xuất 75% a bằng : A.9,2500g B. 13,8750g C. 6,9375g D. 18,5000g Câu 39 : X chứa C, H, O có M X = 60 đvC. X có số đồng phân phản ứng được với NaOH bằng: A.1 B. 2 C. 3 D.4 Câu 40 : Kết luận nào đúng ? A. RX là dẫn xuất halogen C . a,b đều đúng B. RX là este D. a,b đều sai. Tài liệu cung cấp bởi TT luyện thi ĐH chất lượng cao Vónh Viễn 5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 2, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 2, ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 2