đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 9

3 303 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 07:28

Đề số 9 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: 1) Tính các giới hạn sau: a) + + + 4 2 2 2 lim 1 n n n b) → − − 3 2 8 lim 2 x x x c) + →− + + 1 3 2 lim 1 x x x . 2) Cho y f x x x 3 2 ( ) 3 2= = − + . Chứng minh rằng phương trình f(x) = 0 có 3 nghiệm phân biệt. 3) Cho x x khi x f x x a x khi x 2 2 2 ( ) 2 5 3 2  − − ≠  =  −  − =  . Tìm a để hàm số liên tục tại x = 2. Bài 2: Cho y x 2 1= − . Giải bất phương trình: y y x 2 . 2 1 ′ < − . Bài 3: Cho tứ diện OABC có OA = OB = OC = a, · · · AOB AOC BOC 0 0 60 , 90= = = . a) Chứng minh rằng ABC là tam giác vuông. b) Chứng minh OA vuông góc BC. c) Gọi I, J là trung điểm OA và BC. Chứng minh IJ là đoạn vuông góc chung OA và BC. Bài 4: Cho y f x x x 3 2 ( ) 3 2= = − + . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) biết tiếp tuyến song song với d: y = 9x + 2011. Bài 5: Cho x f x x 2 1 ( ) − = . Tính n f x ( ) ( ) , với n ≥ 2. Hết Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 9 ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: 1) a) n n n n n n 4 3 4 2 2 2 2 1 2 2 lim lim 1 1 1 1 + + + + = = + + b) x x x x x x x x x x x 3 2 2 2 2 2 8 ( 2)( 2 4) lim lim lim( 2 4) 4 2 ( 2) → → → − − − + = = − + = − − c) + →− + + 1 3 2 lim 1 x x x . Ta có x x x x x x x x x 1 1 1 lim ( 1) 0 3 2 1 1 0 lim 1 lim (3 2) 1 0 + + + →− →− →−  + =  +  > − ⇒ + > ⇒ = −∞  +  + = − <   2) Xét hàm số y f x x x 3 2 ( ) 3 2= = − + ⇒ f(x) liên tục trên R. • f(–1) = –2, f(0) =2 ⇒ f(–1).f(0) < 0 ⇒ phương trình f(x) = 0 có nghiệm ( ) c 1 1;0∈ − • f(1) = 0 ⇒ phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = 1 c 1 ≠ • f(2) = –2, f(3) = 2 ( ) ( ) f f2 . 3 0⇒ < nên phương trình có một nghiệm ( ) c 2 2;3∈ Mà cả ba nghiệm c c 1 2 , ,1 phân biệt nên phương trình đã cho có ba nghiệm thực phân biệt 3) x x khi x f x x a x khi x 2 2 2 ( ) 2 5 3 2  − − ≠  =  −  − =  Tìm A để hàm số liên tục tại x=2. x x x x x f x x x 2 2 2 2 2 lim ( ) lim lim( 1) 3 2 → → → − − = = + = − , f(2) = 5a – 6 Để hàm số liên tục tại x = 2 thì a a 9 5 6 3 5 − = ⇔ = Bài 2: Xét y x 2 1= − ⇒ x y x 2 ' 1 = − BPT y y x 2 . 2 1 ′ < − ⇔ ( ) x x x 2 1 2 1 0 ; 1; 2   − − > ⇔ ∈ −∞ − ∪ +∞  ÷   Bài 3: a) CMR: ∆ABC vuông. • OA = OB = OC = a, · · AOB AOC 0 60= = nên ∆AOB và ∆AOC đều cạnh a (1) • Có · BOC 0 90= ⇒ ∆BOC vuông tại O và BC a 2= (2) • ∆ABC có ( ) AB AC a a a a BC 2 2 2 2 2 2 2 2 2+ = + = = = ⇒ tam giác ABC vuông tại A b) CM: OA vuông góc BC. • J là trung điểm BC, ∆ABC vuông cân tại A nên AJ BC⊥ . ∆OBC vuông cân tại O nên OJ BC⊥ BC OAJ OA BC⇒ ⊥ ⇒ ⊥ c) Từ câu b) ta có IJ BC⊥ ABC OBC c c c AJ OJ( . . ) ∆ ∆ = ⇒ = (3) Từ (3) ta có tam giác JOA cân tại J, IA = IO (gt) nên IJ ⊥ OA (4) 2 O I B C J A Từ (3) và (4) ta có IJ là đoạn vuông góc chung của OA và BC. Bài 4: y f x x x 3 2 ( ) 3 2= = − + ⇒ y x x 2 3 6 ′ = − Tiếp tuyến // với d: y x9 2011= + ⇒ Tiếp tuyến có hệ số góc k = 9 Gọi x y 0 0 ( ; ) là toạ độ của tiếp điểm ⇒ x x x x x x 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 6 9 2 3 0 3  = − − = ⇔ − − = ⇔  =  • Với x y PTTT y x 0 0 1 2 : 9 7= − ⇒ = − ⇒ = + • Với x y PTTT y x 0 0 3 2 : 9 25= ⇒ = ⇒ = − Bài 5: x f x x 2 1 ( ) − = = x x 1 − ⇒ f x x 2 1 ( ) 1 ′ = + f x x 3 1.2 ( ) ′′ = − , f x x 4 4 6 ( ) ( 1) ′′′ = − . Dự đoán n n n n f x ( ) 1 1 ! ( 1) + + = − (*) • Thật vậy, (*) đúng với n = 2. Giả sử (*) đúng với n = k (k ≥ 2), tức là có k k k k f x x ( ) ( 1) 1 ! ( ) ( 1) + + = − Vì thế k k k k k k k k k x k f x f x x x ( 1) ( ) 2 2 (2 2) 2 !( 1) ( 1)! ( ) ( ) ( 1) ( 1) + + + + + ′ + +   = = − = −   ⇒ (*) đúng với n = k + 1 Vậy n n n n f x ( ) 1 1 ! ( 1) + + = − . =========================== 3 . Đề số 9 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: 1) Tính các giới hạn sau: a) + + + 4 2 2 2 lim 1 n. . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 9 ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: 1) a) n n n n n n 4 3 4 2 2 2 2 1 2 2 lim. ta có IJ là đoạn vuông góc chung của OA và BC. Bài 4: y f x x x 3 2 ( ) 3 2= = − + ⇒ y x x 2 3 6 ′ = − Tiếp tuyến // với d: y x9 2 011= + ⇒ Tiếp tuyến có hệ số góc k = 9 Gọi x y 0 0 ( ;
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 9, đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 9, đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 9