Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng)

119 596 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2015, 17:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ (VIB) PHÒNG GIAO DỊCH ĐINH TIÊN HOÀNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn : TS. LÊ QUANG HÙNG Sinh viên thực hiện : MAI THỊ NGỌC NGÂN MSSV: 1054010454 Lớp: 10DQTC05 TP. Hồ Chí Minh, 2014 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) - Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng” là do tôi tự thực hiện. Các số liệu và kết quả nêu trong khóa luận được thu thập thực tế có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và khách quan. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đã được chỉ rõ nguồn gốc. TP HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014 Sinh viên Mai Thị Ngọc Ngân 3 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Đặc biệt là thầy cô khoa quản trị kinh doanh, đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô ở Trường đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh lòng biết ơn sâu sắc nhất. Đặc biệt, tôi xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến TS. Lê Quang Hùng người Thầy đã tận tình hướng dẫn tôi thực hiện khóa luận này. Trong suốt thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, các anh chị làm việc tại Ngân hàng VIB – Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng, bạn bè và gia đình. Xin được bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc với sự giúp đỡ này. Cuối cùng, tôi xin được trân trọng cảm ơn gia đình đã luôn động viên, giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất cho tôi trong những năm tháng học tập đã qua. TP HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014 Sinh viên Mai Thị Ngọc Ngân 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………… MSSV : ………………………………………………………… Khoá : ………………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ………………………………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TP.HCM, ngày tháng năm 2014 Giám Đốc 5 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TP. HCM, ngày tháng năm 2014 Giáo Viên Hướng Dẫn 6 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 .Khái quát về ngân hàng thương mại (NHTM) 5 1.1.1. Khái niệm 5 1.1.2. Chức năng của NHTM 5 1.1.2.1. Trung gian tín dụng 5 1.1.2.2. Trung gian thanh toán 5 1.1.2.3. Chức năng tạo tiền 5 1.2. Phân loại NHTM 6 1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu 6 1.2.1.1. Ngân hàng thương mại nhà nước 6 1.2.1.2. Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) 6 1.2.1.3. Ngân hàng liên doanh 6 1.2.1.4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 6 1.2.2. Dựa và chiến lược kinh doanh 7 1.2.2.1. Ngân hàng bán buôn 7 1.2.2.2. Ngân hàng bán lẻ 7 1.2.2.3. Ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ 7 1.2.3. Dựa vào quan hệ tổ chức 7 1.3. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 7 1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của cho vay tiêu dùng (CVTD) 7 1.3.1.1. Khái niệm 7 1.3.1.2. Đặc điểm 8 1.3.2. Phân loại cho vay tiêu dùng 8 1.3.3. Vai trò cho vay tiêu dùng 9 7 1.3.3.1. Vai trò của CVTD đối với NHTM 9 1.3.3.2. Vai trò của CVTD đối với bản thân người tiêu dùng 10 1.3.3.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng này với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 10 1.3.3.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế 10 1.3.4. Rủi ro trong nghiệp vụ và lãi suất cho vay tiêu dùng 11 1.3.4.1. Rủi ro trong nghiệp vụ cho vay tiêu dùng 11 1.3.4.2. Lãi suất cho vay 11 1.4. Những chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng 11 1.4.1. Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay 11 1.4.2. Chỉ tiêu quay vòng vốn CVTD 12 1.4.3. Tỷ lệ nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại 12 1.4.4. Chỉ tiêu mức sinh lời của đồng vốn CVTD 14 1.5. Chính sách cho vay tiêu dùng, phương thức, cách thức thu nợ gốc và lãi vay tại NHTM 15 1.5.1. Đối tượng, phạm vi và nguyên tắc cho vay 15 1.5.1.1. Đối tượng và phạm vi cho vay 15 1.5.1.2. Nguyên tắc cho vay 15 1.5.2. Điều kiện và phương thức cho vay 15 1.5.2.1. Điều kiện cho vay 15 1.5.2.2. Phương thức cho vay 16 1.5.3. Cách thức thu nợ gốc, lãi vay và quy trình tín dụng tiêu dùng tại NHTM 16 1.5.3.1. Cách thức thu nợ gốc và lãi vay 16 1.5.3.2. Quy trình tín dụng tiêu dùng tại NHTM 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 18 8 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIB PHÒNG GIAO DỊCH ĐINH TIÊN HOÀNG 2.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng VIB 19 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) 19 2.1.1.1. Lịch sử hình thành 19 2.1.1.2. Những thành tựu mà VIB đạt được trong những năm gần đây 19 2.1.1.3. Tầm nhìn và sứ mệnh của VIB 20 2.1.2. Giới thiệu về NHTMCP Quốc tế - PGD Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng) 20 2.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển VIB – Đinh Tiên Hoàng 20 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức VIB - Đinh Tiên Hoàng 21 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011-2013 VIB - Đinh Tiên Hoàng 27 2.1.3.1. Tổng thu nhập 28 2.1.3.2. Tổng chi phí 28 2.1.3.3. Lợi nhuận 29 2.1.3.4. Nhận xét 29 2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại VIB – Đinh Tiên Hoàng 30 2.2.1. Tình hình cho vay tiêu dùng tại VIB – Đinh Tiên Hoàng trong những năm gần đây 30 2.2.1.1. Doanh số cho vay tiêu dùng 30 2.2.1.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng 32 2.2.1.3. Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng 34 2.2.2. Những chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB - Đinh Tiên Hoàng 35 2.2.2.1. Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay 35 2.2.2.2. Chỉ tiêu quay vòng vốn CVTD 36 9 2.2.2.3. Tình hình nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn tại VIB - Đinh Tiên Hoàng 37 2.2.2.4. Chỉ tiêu mức sinh lời của đồng vốn CVTD 40 2.3. Nhận xét về hoạt động cho vay tiêu dùng 42 2.3.1. Thành tựu 42 2.3.1.1. Sản phẩm dịch vụ 42 2.3.1.2. Công tác quản trị 42 2.3.1.3. Chương trình khuyến mại ưu đãi và các hoạt động khác 44 2.3.2. Khó khăn 44 2.4. Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB - Đinh Tiên Hoàng 46 2.4.1. Tổng quan bài khảo sát 46 2.4.1.1. Đối tượng và mẫu nghiên cứu 46 2.4.1.2. Đối tượng khảo sát 46 2.4.1.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 46 2.4.2. Kết quả khảo sát 47 2.4.2.1. Mô tả mẫu 47 2.4.2.2. Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về hoạt động CVTD tại VIB - Đinh Tiên Hoàng 48 2.4.3. Kết luận 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. Quan điểm và phương hướng phát triển của VIB - Đinh Tiên Hoàng 57 3.1.1. Quan điểm phát triển 57 3.1.2 .Định hướng kinh doanh chính năm 2014 57 3.1.3. Dự báo 58 3.2. Giải pháp 60 3.2.1. Giải pháp quảng bá thương hiệu 60 10 3.2.1.1. Cơ sở đề xuất 60 3.2.1.2. Mục tiêu 61 3.2.1.3. Nội dung thực hiện 61 3.2.1.4. Lợi ích đạt được 62 3.2.2. Nâng cao chất lượng trình độ cho nhân viên tín dụng 62 3.2.2.1. Cơ sở đề xuất 62 3.2.1.2. Mục tiêu 63 3.2.2.3. Nội dung thực hiện 63 3.2.2.4. Lợi ích đạt được 65 3.2.3. Nâng cao phong cách phục vụ 65 3.2.3.1. Cơ sở đề xuất 65 3.2.1.2. Mục tiêu 66 3.2.3.3. Nội dung thực hiện 66 3.2.4.4. Lợi ích đạt được 67 3.2.4. Đầu tư công nghệ ngân hàng 68 3.2.4.1. Cơ sở đề xuất 68 3.2.4.2. Mục tiêu 68 3.2.4.3. Nội dung thực hiện 68 3.2.4.4. Lợi ích đạt được 70 3.2.5. Nâng cao hình ảnh ngân hàng 70 3.2.5.1. Cơ sở đề xuất 70 3.2.5.2. Mục tiêu 70 3.2.5.3. Nội dung thực hiện 70 [...]... thời nhận thấy cho vay tiêu dùng là một đề tài hấp dẫn và thú vị Chính vì lẽ đó tôi chọn đề tài : ‘ Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại 18 cổ phần Quốc tế Việt Nam - Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng) ’’ 2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB - PGD Đinh Tiên Hoàng trong 3 năm... năm 201 1-2 013 Đồng thời thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – PGD Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng) 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tình hình cho vay tiêu dùng và giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB – Đinh Tiên Hoàng Đồng... chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Đinh Tiên Hoàng 35 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIB - ĐINH TIÊN HOÀNG 2.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng VIB 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế hay Ngân hàng Quốc tế (INTERNATIONAL COMMERCIAL... Quốc tế - PGD Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng) 2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển VIB – Đinh Tiên Hoàng NHTMCP Quốc tế - Đinh Tiên Hoàng nằm ở số 12 6-1 28 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Phòng giao dịch được mở theo Quyết định số 420/2008/ QĐ – HĐQT ngày 19/10/2008 của Chủ tịch hội đồng quản trị NHTMCP Quốc tế chi nhánh Đinh Tiên Hoàng chính thức đi vào hoạt động. .. khách hàng và xử lý dữ liệu bằng excel 19 5 Kết cấu đề tài Khóa luận được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích thực trạng trạng cho vay tiêu dùng tại VIB - Đinh Tiên Hoàng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB - Đinh Tiên Hoàng 20 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại. .. đã đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, việc cho vay tiêu dùng đã mang đến lợi nhuận không hề nhỏ cho ngân hàng nhưng bên cạnh đó cũng mang đến không ít rủi ro Vì vậy hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng là vấn đề hàng đầu Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian thực tập tại VIB - PGD Đinh Tiên Hoàng đã giúp tôi tiếp cận và hiểu sâu hơn về hoạt động cho vay tiêu dùng, đồng thời... STT 1 WTO Tổ chức thương mại thế giới 2 VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế 3 NHTM Ngân hàng thương mại 4 NH Ngân hàng 5 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 6 KH Khách hàng 7 CVTD Cho vay tiêu dùng 8 NHNN Ngân hàng Nhà Nước 9 TCTD Tổ chức tín dụng 10 GTCG Giấy tờ có giá 11 CIC Trung tâm thông tin tín dụng 12 TSĐB Tài sản đảm bảo 13 ATM Máy rút tiền tự động 14 PGD Phòng giao dịch 15 BCTC Báo cáo... ngân hàng thương mại, cho vay tiêu dùng, các chỉ tiêu đánh giá hoạt động ngân hàng thương mại nói chung cũng như các vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt đông cho vay tiêu dùng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng, từ đó làm tiền đề quan trọng để đi sâu vào việc phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng và định hướng phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động cho. .. quản lý tài sản nợ - tài sản có 13 DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1: Mô hình hoạt động của VIB - PGD Đinh Tiên Hoàng Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch VIB Đinh Tiên Hoàng Bảng 2.3: Doanh số cho vay tiêu dùng từ 201 1-2 013 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng từ năm 201 1-2 013 Bảng 2.5: Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng Bảng 2.6: Tăng trưởng dư nợ cho vay từ năm 2011... 2.4: Doanh số cho vay tiêu dùng từ năm 2011 đến năm 2013 Biểu đồ 2.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng từ 201 1-2 013 Biểu đồ 2.6: Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng từ năm 2011 – 2013 Biểu đồ 2.7 : Dư nợ cho vay tiêu dùng tại VIB - Đinh Tiên Hoàng năm 2011 - 2013 Biểu đồ 2.8: Doanh số CVTD và dư nợ cho vay tiêu dùng từ năm 2011 Biểu đồ 2.9 : Biểu đồ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn VIB - Đinh Tiên Hoàng qua các . vay tiêu dùng tại VIB - Đinh Tiên Hoàng. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB - Đinh Tiên Hoàng. 20 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái quát về ngân. vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – PGD Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng) . 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tình hình cho vay tiêu dùng. dùng và giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB – Đinh Tiên Hoàng. Đồng thời, đo lường khảo sát ý kiến khách hàng về hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB - Đinh Tiên Hoàng. Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng), Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng), Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng (VIB - Đinh Tiên Hoàng), Bảng 2.7: Chỉ tiêu quay vòng vốn CVTD từ năm 2011 – 2013, Thời báo ngân hàng, Lãnh đạo các ngân hàng nhận định tình hình năm 2013, Thứ Ba, 15/01/2013

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm