THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Dự án trang trại nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh

55 674 95
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2015, 15:52

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Dự án trang trại nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIA CÔNG, CÔNG NGHIỆP KÍN LẠNH CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ NUÔI TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BÌNH MAI ĐỊA ĐIỂM : XÓM CUỐN CỜ, XÃ KHÔI KỲ, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIA CÔNG, CÔNG NGHIỆP KÍN LẠNH   CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN QUỐC ÁNH NGUYỄN VĂN MAI Thái Nguyên – Tháng 6 năm 2015 MỤC LỤC NG QUAN CHUNG V D ÁN 4 I.1. Gii thiu v ch  4 I.2. Mô t  thông tin d án 4  pháp lý xây dng d án 4 nh hc tiêu ca d án 7  7 I.4.2. Mc tiêu ca d án 8 THC TRNG V TH C HONG 9 II.1. Tình hình phát trin kinh t Vit Nam 9 II.2. Tình hình phát trin kinh t ca tnh Thái Nguyên 10 II.2.1. Tình hình kinh t - xã hi ca tnh 10 II.2.3. Tình hình phát tria tnh 12  CN THIT PH 26 III.1. D u th ng 26 III.1.1. Tình hình nhu cu th ng 26 III.1.2. Kh p ca th ng 26 III.2. Tính kh thi ca d án 26 I PHÁP THC HIN 28 m xây dng 28 IV.1.1. V trí xây dng 28 u kin t nhiên 28  29 IV.3. Quy hoch xây dng 29 IV.3.1. B trí mt bng xây dng 29 IV.3.2. Nguyên tc xây dng công trình 29 IV.3.3. Yêu cu k thut khi xây dng D án 30 IV.3.4. Các hng mc công trình 30 IV.4. Hình th 31 IV.4.1. Các ging heo trong tri (1 máu): 31 IV.4.1.1 Ging ln Yorkshire 31 IV.4.1.2. Ging ln Landrace 31 IV.4.1 3. Ging ln Duroc Jersey 32 IV.4.1.4. Ging ln Pietrain 32 NG 34 ng mng 34 V.1.1. Gii thiu chung 34 ng dn v ng 34 ng cng 35 V.2.1. Trong quá trình xây dng 35 n sn xut 35 V.3. Kt lun 36 NG M ÁN 37 VI. lp tng m 37 VI.2. Ni dung tng m 37 VI.2.1. Ni dung 37 VI.2.2. Kt qu tng m 42 VI.2.3. Vng 42 N VN THC HIN D ÁN 44 VII.1. Ngun va d án 44 VII.1.1. Ti s dng vn 44 VII.1.2. Ngun vn thc hin d án 44 VII.1.3.  vn vay và chi phí lãi vay 46 VII.2. Tính toán chi phí ca d án 47 VII.2.1. Chi phí nhân công 47 VII.2.2. Chi phí hong 47 U QU KINH T -TÀI CHÍNH 49 VIII.1. Các gi nh kinh t  tính toán 49 VIII.2. Doanh thu t d án 49 VIII.3. Các ch tiêu kinh t ca d án 51 VIII.3.1 Báo cáo thu nhp ca d án 51  án 51 u qu kinh t - xã hi 52 T LUN VÀ KIN NGH 54 IX.1. Kt lun 54 IX.2. Kin ngh 54 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh.  o Nguyên Xanh 4 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ   : Công ty TNHH MTV        Nông    : 4601236825   : 05/02/2015   :      :, , , Thái Nguyên   :           Nguyên.   heo  I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án   án : Trang gia công, công nghi kín l.   :            Nguyên         T v  t : T14,986,002,000 (Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu, hai ngàn đồng chẵn 5,245,101,000 . Ngoài ra công ty % trên 9,740,901,000   I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án  Văn bản pháp lý  Lut Doanh nghip 2014 s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11  2014 ca Quc Hi c CHXHCN Vit Nam;  Lut t  s 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11  2013 ca Quc Hi c Cng hoà Xã hi ch  Vit Nam;  Lu           a Quc H c CHXHCN Vit Nam;  Lut kinh doanh bng sn s 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 a Quc Hc CHXHCN Vit Nam;  Lut nhà  s        a Quc h c CHXHCN Vit Nam;  Lut Thu thu nhp doanh nghip s 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 ca Quc Hi c CHXHCN Vit Nam;  Lut thu thu nhp doanh nghip si s  2013 ca Quc Hc CHXHCN Vit Nam;  Lut Bo V ng S: 55/2014/QH130020 ngày  Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh.  o Nguyên Xanh 5  B lut Dân s s 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 ca Quc Hc CHXHCN Vit Nam;  Lut Qun lý thu s 78/2006/QH11 và Lut s 21/2012/QH13 si, b sung mt s u ca Lut Qun lý thu;  Lut thu giá tr  13/2008/QH12 và Lut s 31/2013/QH13 si, b sung mt s u ca Lut thu giá tr   Lut s 71/2014/QH13 si, b sung mt s u ca các Lut v thu;  Ngh nh s -CP ngày 15 tháng 5  2014 ca Chính ph quy nh chi tit thi hành mt s u ca Lut t    c Ngh nh s -CP ngày 15 tháng 5  2014 ca Chính ph quy nh v giá t;  Ngh nh s -CP ngày 04 tháng 3  2013 ca Chính ph quy nh chc  nhim v, quyn hn và  cu t chc ca B Tài nguyên và Môi ng;  Ngh nh s -CP ngày 14/5/2010 và Ngh nh s -CP ngày 17/1/2014 ca Chính ph nh v ng dch v;  Ngh nh s -CP ngày 22/7/2013 ca Chính ph nh chi tit thi hành mt s u ca Lut Qun lý thu và Lut si, b sung mt s u ca Lut Qun lý thu;  Ngh nh s -CP ngày 18/12/2013 ca Chính ph nh chi tit ng dn thi hành mt s u ca Lut thu giá tr    Ngh nh s -CP ngày 12/2/2015 ca Chính ph nh chi tit thi hành Lut si, b sung mt s u ca các Lut v thu và si, b sung mt s u ca các Ngh nh v thu;   Ngh nh s -CP ngày 23/12/2013 ca Chính ph nh chm v, quyn hu t chc ca B Tài chính;  Ngh nh s -CP ngày 2015 ca Chính ph vê quy hoch bo v ng ching môi ng và k hoch bo v ng.  Ngh -CP ngày 25/3/2015 có hiu lc t  2015 và thay th Ngh nh s 112/2009-a Chính ph v Qung  Ngh nh s -CP ca Chính ph nh chi tit thi hành mt s u ca Lut Bo v ng  Ngh -CP ngày 25/3/2015 có hiu lc t ngày 10 th 2015 và thay th Ngh nh s -a Chính ph v Qung Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh.  o Nguyên Xanh 6  Ngh nh s -CP ca Chính ph nh chi tit thi hành mt s u ca Lut Phòng cháy và cha cháy và Lut si, b sung mt s u ca Lut Phòng cháy và cha cháy  Ngh nh s -CP ca Chính ph : V qun lý chng và bo trì công trình xây dng  Ngh nh s -a Chính ph quy nh chm v, quyn hu t chc ca B Nông Nghip và Phát trin nông thôn.  Thông  02/2015/TT-BTNMT Quy nh chi tit mt s u ca ngh nh s -CP và ngh nh s -CP ngày 15 tháng 5  2014 v t  ca chính ph;  -nh chi tit mt s u Ngh -CP ngày 5/2/2010 ca Chính ph v qun lý th nuôi   17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 ca B Xây dng dn xác nh và qun lý chi phí kho sát xây dng.     1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 ca B Xây d ng dn u chnh d toán xây dng công trình theo m  i thiu mi t nh ti Ngh nh s -CP    -BTC ca B Tài chính v quyt toán d án hoàn thành thuc ngun vc     26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015      Môi                  Quy-TTg Phê duy án phát trin ging cây nông, lâm nghip, ging vt nuôi và ging thy s  /BXD- -    -     Quy-UBND nh v trình t, th tc cp và thu hi giy chng nh    a bàn tnh Thái Nguyên.   vào nhu cu phát trin kinh t trang tri ca nhân dân tnh Thái Nguyên;  Các tiêu chuẩn Việt Nam Tr5000 con d    -BXD);  -   -  Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh.  o Nguyên Xanh 7  TCVN 2737-1995  -   TCXD 229-1999             TCVN 2737 -1995;  TCXD 45-1978   TCVN 5760-1993 -    TCVN 5738-2001 -   TCVN 6160  1996  cháy;  TCVN 5576-1991 -   TCVN 4473:1988 : Tiêu Chu  TCVN 5673:1992   TCVN 5687-1992   -  -    11TCN 19-84   11TCN 21-84   TCXD 95-1983    TCXD 25-1991                TCXD 27-1991  trình công   TCVN-46-89   EVN  Nam).  QCVN 01  14 : -    QCVN 24 : Quy chun quc gia v c thi công nghip.  QCVN 01-39 : Quy chun k thut quc gia v v c dùng trong   QCVN 01  79   - hú y;  QCVN 01  83 :      -         QCVN 01  78 : -     QCVN 01  77 :  -  I.4. Định hƣớng đầu tƣ và mục tiêu của dự án I.4.1. Định hƣớng đầu tƣ    Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh.  o Nguyên Xanh 8 n        này, Công ty TNHH MTV  Trang  gia công, công nghi kín l quy mô 5,000 heo t     bán l heo cho . Ngoài           Công ty C.P          I.4.2. Mục tiêu của dự án - 5,000   heo     -  -    -  Thái Nguyên. -  n-  Thái Nguyên  -    Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh.  o Nguyên Xanh 9 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam             Trong khu     công                    5,90%.  ,  5,65%.                                  - 3,5 -  - -  - 6%. [...]... Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 27 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN IV.1 Địa điểm xây dựng IV.1.1 Vị trí xây dựng Khu vực xây dựng dự án nằm ở Xóm Cuốn Cờ – Xã Khôi Kỳ – Huyện Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên Hình: Vị trí xây dựng Trang trại chăn nuôi heo gia công Thái Nguyên IV.1.2 Điều kiện tự nhiên... chăn nuôi có quyền và nghĩa vụ sau đây: + Nhà nƣớc không thu hồi đất và giao đất cho sản xuất chăn nuôi mà các hộ có quyền chuyển nhƣợng để đầu tƣ phát triển trang trại Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 24 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh + Khi xây dựng chuồng trại, diện tích xây dựng so với khuôn viên trang trại không... trợ nuôi gà Đối với hộ chăn nuôi hỗn hợp có từ 02 loại gia súc, gia cầm trở lên thì tính theo tỷ lệ (%) của từng loại gia súc, gia cầm đó so với số lƣợng (đàn) quy định thì đƣợc hƣởng chính sách tƣơng ứng Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 19 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh - Hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi trang trại. .. vực trang trại, gia trại 30%; Chăn nuôi gia cầm thuộc khu vực nông hộ chiếm 35%; khu vực trang trại, gia trại 65% Kiểm soát, khống chế cơ bản đƣợc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhƣ: Tai xanh lợn, Dịch tả lợn, Lở mồm long móng gia súc và Cúm gia cầm, v.v… Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 14 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín. .. PTCN đến các công trình công cộng, nhà ở, phải tuân thủ theo Quyết định 01/2008/QĐ-UBND (03/01/2008) của UBND tỉnh Thái Nguyên (tránh tình trạng khu chăn nuôi xây dựng trƣớc các hộ đến xây dựng nhà ở sau đó khiếu nại về ô nhiễm môi trƣờng) Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 25 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh CHƢƠNG... (chăn nuôi trâu, bò: 15 trang trại; lợn: 255 trang trại ; gia cầm: 280 trang trại) Chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi theo các loại hình sản xuất: Chăn nuôi trâu, bò: Khu vực nông hộ chiếm 90,0%; khu vực trang trại, gia trại chiếm 10,0% Chăn nuôi lợn: Khu vực nông hộ chiếm 76,5%; khu vực trang trại, gia trại 23,5%; Chăn nuôi gia cầm: Khu vực nông hộ chiếm 60%; khu vực trang trại, gia trại 40% Kiểm soát, khống... Quy mô đầu tƣ - Tổng diện tích: 10 ha (5 dãy chuồng kép) - Số lƣợng heo hậu bị: 5,000 con/lứa-1 năm 3 lứa IV.3 Quy hoạch xây dựng IV.3.1 Bố trí mặt bằng xây dựng Toàn bộ khu vực xây dựng Dự án có diện tích 10 ha Mặt bằng tổng thể của Dự án đƣợc chia thành các khu nhƣ sau: + Xây dựng hệ thống đƣờng công vụ nội bộ liên hoàn cho toàn bộ khu vực nằm trong quy hoạch của Dự án + Xây dựng hệ thống công trình... vực Dự án IV.3.2 Nguyên tắc xây dựng công trình Các hạng mục công trình sẽ đƣợc bố trí theo những nguyên tắc sau: + Bố trí thuận tiện cho việc phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong khu vực Dự án + Thuận tiện cho việc phát triển, mở rộng Dự án sau này Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 29 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín. .. thủ tục đăng ký đầu tƣ và ƣu đãi về đất đai Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 23 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh d Giải pháp về tổ chức phát triển chăn nuôi và triển khai dự án phát triển chăn nuôi, xây dựng vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi: - Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, HTX chăn nuôi, nhất là ở các... trùng chuồng cho mỗi đợt nuôi IV.4.2.2 Vai trò công ty Ausfeed Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 32 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh Chuyển và giao heo con giống đạt tiêu chuẩn tới trại của bên công ty Bình Mai trong vòng 9 ngày kể từ ngày kết thúc sát trùng chuồng trại Chuyển và giao thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin . THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIA CÔNG, CÔNG NGHIỆP KÍN LẠNH CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ NUÔI TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ.  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIA CÔNG, CÔNG NGHIỆP KÍN LẠNH   CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO. Kin ngh 54 Dự án: Trang trại nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh.  o Nguyên Xanh 4 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1. Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Dự án trang trại nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh, THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Dự án trang trại nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh, THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Dự án trang trại nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh

Từ khóa liên quan