Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

56 324 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 21:42

Trong thời gian qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong thương mại quốc tế. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LI M U Trong thi gian qua nn kinh t Vit Nam ó t c nhng kt qu ỏng khớch l trong nhiu lnh vc, c bit l trong thng mi quc t. ng trc c hi gia nhp vo WTO cng cú ngha l Vit Nam ang ng trc mt vn hi ln song cng phi i mt vi khụng ớt khú khn v thỏch thc. Nhim v ch yu ca chỳng ta lỳc ny l phi nm bt c hi, tớch cc tham gia vo nn thng mi th gii. Ch cú nh vy chỳng ta mi thc hin c ng li phỏt trin ca ng v Chớnh ph trong nhng nm ti. Trong quỏ trỡnh ny, vai trũ ca NHTM c ỏnh giỏ rt cao, nú chớnh l cu ni giỳp doanh nghip vn ra th trng th gii. Nht l trong giai on hin nay, vn nng lc ti chớnh yu kộm khụng ch l ni lo ca mt vi doanh nghip riờng l. Ngõn hng vi nghip v bo lónh ca mỡnh s ti tr cho cỏc doanh nghip trong hot ng kinh doanh. úng gúp cho s nghip xõy dng t nc, l mt trong nhng NHTM ln nht Vit Nam, NHNT tip tc i mi theo hng NHTM hin i, khụng ngng phỏt trin cỏc nghip v ngõn hng, c bit l nghip v bo lónh, mt nghip v m NHNT cú th mnh. Trong nhng nm gn õy, hot ng bo lónh ti NHNT ó t c nhng thnh cụng nht nh nhng vn tn ti nhiu vng mc. Vỡ vy vic phõn tớch thc trng cht lng hot ng bo lónh, ch ra nhng thnh cụng cng nh nhng tn ti ca hot ng bo lónh ti NHNT VN, t ú tỡm ra cỏc gii phỏp khc phc l rt cn thit. Xut phỏt t thc tin trờn em quyt nh chn ti Gii phỏp nõng cao cht lng hot ng bo lónh ti Ngõn Hng Ngoi Thng Vit Nam cho chuyờn thc tp ca mỡnh Mc ớch ca ti nghiờn cu ny l thụng qua h thng lý lun c bn v cht lng bo lónh Ngõn hng, tỡm hiu v phõn tớch cht lng hot ng bo lónh ti NHTN VN, nờu bt c thnh cụng cng nh cỏc tn ti Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp v cỏc nguyờn nhõn ca nú, t ú xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng hot ng bo lónh ti NHNT VN. Ngoi li núi u v kt lun thỡ chuyờn c chia thnh ba chng nh sau: Chng 1: Khỏi quỏt chung v cht lng hot ng bo lónh. Chng 2: Thc trng cht lng hot ng bo lónh ti NHNT VN Chng 3: Gii phỏp nõng cao cht lng hot ng bo lónh ti NTNT VN Mc dự ó ht sc c gng hon thnh chuyờn ny nhng khụng th trỏnh khi nhng sai sút. Vỡ vy, em thnh thc mong nhn c nhng ý kin úng gúp phờ bỡnh ca thy cụ v c gi chuyờn ny cú th c hon thin hn na. Em xin by t lũng bit n sõu sc ca mỡnh ti TS. Phan Th Thu H, ngi ó tn tỡnh hng dn em trong sut thi gian thc hin chuyờn ny. ng thi em xin gi li cm n ti cỏc cỏn b Phũng Thanh toỏn quc t, c bit l Phũng bo lónh ca NHNT ó nhit tỡnh giỳp v cung cp ti liu cn thit cho chuyờn . Em cng xin c cm n cỏc Thy, cỏc Cụ trng i hc Kinh T Quc Dõn ó truyn t nhng kin thc quý bỏu, nõng cao tm nhn thc ca em em cú th hon thnh tt chuyờn thc tp tt nghip ngy hụm nay. Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHNG 1. KHI QUT CHUNG V CHT LNG BO LNH 1. Hot ng bo lónh ca ngõn hng 1.1. Nguyờn nhõn v s ra i ca hot ng bo lónh ngõn hng Khi nn kinh t hng hoỏ cũn cha phỏt trin, hot ng sn xut vn quy mụ nh thỡ cỏc quan h thng mi thng trong phm vi hp. Cỏc cuc giao dch ch yu da vo s tin tng ln nhau, v nu cú ri ro xy ra thỡ cỏc bờn s phi cựng gỏnh chu. iu ú nh hng rt nhiu ti hot ng sn xut kinh doanh. Tuy nhiờn, con ngi luụn c gng tỡm mi cỏch cho cụng vic kinh doanh c n nh. Bo lónh l mt trong cỏc cụng c hu hiu c con ngi s dng m bo c mc ớch ny. Khi tin hnh mt cuc giao dch vi i tỏc m mỡnh cha hiu rừ, ngi ta thng thụng qua mt bờn th ba cú uy tớn vi c hai bờn lm cu ni, nhm m bo cho cụng vic tin hnh suụn s, gim thiu c ri ro do s thiu tin tng ln nhau. Hot ng bo lónh cú t xa xa v ngy cng phỏt trin. c bit trong thi i hin nay, cựng vi s phỏt trin ca khoa hc k thut, cụng ngh thụng tin, vn ti v s phõn cụng lao ng quc t sõu sc thỡ hot ng thng mi ó bựng n mnh m, vt qua biờn gii quc gia, tr thnh mt hot ng mang tỡnh ton cu. Tuy nhiờn iu ny cng bao hm c nhng ri ro m doanh nghip phi ng u bt kỡ hon cnh no doanh nghip cng cú th gp ri ro, th nhng khi tham gia vo thng mi quc t, kh nng gp ri ro l cao hn. Ri ro trong thng mi quc t rt a dng, ú cú th l ri ro xy ra trong quỏ trỡnh vn chuyn hng hoỏ do gp phi thiờn tai bt ng, nhng bin ng v t giỏ hi oỏi hoc nhng bin ng bt thng v chớnh tr, kinh t- xó hi trờn ton cu m doanh nghip s khụng lng trc c. Ngoi ra do cỏc bờn i tỏc cỏc quc gia khỏc nhau nờn khụng cú y thụng tin v nhau dn n tỡnh trng thiu tớn nhim gia cỏc doanh nghip lm nh hng n hot ng thng mi, gim hiu qu trong sn xut kinh doanh. khc phc iu ny thỡ bn thõn mt hoc mt vi doanh nghip khụng kh nng v thụng tin, ti chớnh t mỡnh ỏnh giỏ cỏc i tỏc, ỏnh giỏ ri ro Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trong cỏc giao dch thng mi. Vỡ vy, ũi hi phi cú mt s m bo cho cỏc giao dch ny din ra an ton, tng uy tớn gia cỏc i tỏc kinh doanh. Bin phỏp tt nht l mt bờn th ba cú uy tớn v tim lc ti chớnh ln ng ra lm trung gian nhm m bo cho vic thc hin hp ng. Ngõn hng vi nhng c im v chc nng ca mỡnh cú th m ng c vai trũ lm trung gian bo lónh ny. Ngõn hng thng mi l mt t chc kinh doanh tin t, úng vai trũ l trung gian ti chớnh trong nn kinh t. Tri qua quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ngõn hng thng mi ó to dng cho mỡnh nng lc v ti chớnh v con ngi uy tớn ng ra vi t cỏch l mt ngi bo lónh cho cỏc giao dch. iu quan trng l ngõn hng thng mi cao uy tớn ca mỡnh nờn bt lun trong trng hp no ngõn hng cng khụng t chi ngha v tr n trong bo lónh. õy cú th l u th vt tri ca ngõn hng thng mi i vi cỏc n v, t chc kinh t khỏc. Hn na, ngõn hng coi phỏt hnh bo lónh th nh l hỡnh thc cp tớn dng nờn h nm gi ti sn th chp v sn sng chuyn ra tin mt thanh toỏn nhng khon n theo bo lónh. õy cng l iu c bn to nim tin cho nhng ngi nhn bo lónh t ngõn hng. Do bo lónh núi chung v c bn c ngõn hng thng mi phỏt hnh nờn ngi ta thng gi bo lónh bng mt t ghộp l Bo lónh Ngõn hng- Bank Guarantee. 1.2. Khỏi nim bo lónh ngõn hng 1.2.1. Khỏi nim bo lónh. Theo iu 336 Lut Dõn S, khỏi nim bo lónh c xỏc nh: Bo lónh l vic ngi th ba( hay cũn gi l Ngi bo lónh) cam kt vi bờn cú quyn( hay cũn gi l ngi th hng bo lónh) s thc hin ngha v thay cho bờn cú ngha v( hay cũn gi l ngi yờu cu bo lónh hoc ngi c bo lónh) nu khi n thi hn m ngi yờu cu bo lónh khụng thc hin hoc thc hin khụng ỳng ngha v. Cỏc bờn cng cú th tho thun v vic ngi yờu cu bo lónh khụng cú kh nng thc hin ngha v ca mỡnh. Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nh vy, theo nh ngha trờn bo lónh thng bao gm ba bờn: bờn c bo lónh, bờn th hng bo lónh v bờn bo lónh. Ngi ng ra bo lónh cú th l c quan Nh Nc, cỏc n v kinh t, cỏc cỏ nhõn v cỏc t chc ti chớnh tớn dng. Trờn thc t, ngõn hng l ngi bo lónh ch yu. 1.2.2. Khỏi nim bo lónh ngõn hng Bo lónh ngõn hng l mt trong cỏc nghip v ca ngõn hng, l cam kt ca Ngõn hng bo lónh i vi bờn cú quyn( bờn th hng bo lónh) v vic s thc hin ngha v ti chớnh thay cho bờn cú ngha v( bờn c bo lónh) nu bờn c bo lónh khụng thc hin ỳng v cỏc ngha v ó tho thun vi bờn th hng bo lónh. Cỏc cam kt ca ngõn hng quy nh c th ti vn bn bo lónh- th bo lónh- do Ngõn hng bo lónh phỏt hnh. 1.3. c trng c bn ca bo lónh ngõn hng. Mt c trng rt quan trng ca bo lónh ngõn hng l tớnh c lp. Nú th hin trong mi quan h trỏch nhim giac cỏc ch th tham gia bo lónh. Trong mt nghip v bo lónh thụng thng cú ba hp ng c lp: - Hp ng gia ngi c bo lónh v ngi th hng bo lónh( Underlying contract), gi l hp ng c s. õy cú th l hp ng mua bỏn, hp ng xõy dng v l c s hỡnh thnh nờn hai hp ng cũn li. - Hp ng gia ngi yờu cu bo lónh( Ngi c bo lónh - Account party) v Ngõn hng phỏt hnh, c th l n xin bo lónh ó c duyt. - Th bo lónh( Letter of guarantee) l hp ng gia ngõn hng phỏt hnh bo lónh v ngi th hng. Cỏc hp ng c hỡnh thnh trong mi quan h c chi phi bi mc ớch v i tng nờn hai bờn trong tng hp ng cú quyn v ngha v riờng, mc dự chỳng va l nguyờn nhõn va l kt qu ca nhau. Hp ng th nht l gc hỡnh thnh hp ng th hai v th ba. Ngha l xut phỏt t hp ng c s, nhm m bo quyn li cho Ngi th hng thỡ Ngõn Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 5 Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp hàng sẽ phát hành bảo lãnh theo u cầu của Người được bảo lãnh. Nhưng Ngân hàng. người cung cấp dịch vụ và cam kết thanh tốn có hai mối quan hệ với hai đối tượng khác nhau và phải hành động mang tính độc lập trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của từng Hợp đồng.; Như vậy bảo lãnh ngân hàng mang tính chất độc lập và tách biệt trong quan hệ hợp đồng giữa Người được bảo lãnh và Người thụ hưởng. Mặc dù nội dung thư bảo lãnh được xây dựng trên nền tảng của hợp đồng cơ sở nhưng về mặt pháp lý, thư bảo lãnh tách rời khỏi cơ sở hình thành nó. Tính độc lập của bảo lãnh ngân hàng thể hiện rõ nhất ở trách nhiệm thanh tốn của ngân hàng phát hành. Trách nhiệm này hồn tồn độc lập với mối quan hệ giữa Ngân hàng phát hành và Người được bảo lãnh. Ngân hàng bảo lãnh thực hiện cam kết của mình căn cứ vào thực tế là Người thụ hưởng có thoả mãn đầy đủ những điều kiện theo thư bảo lãnh hay khơng. Khi các điều khoản của bảo lãnh được đáp ứng thì về mặt pháp lý. Người thụ hưởng có quyến u cầu thanh tốn tiền mà khơng bị ngăn cản bởi ngun nhân nào khác. Ngân hàng khơng thể viện dẫn những lí do thưộc về quan hệ giữa họ và người đươc bảo lãnh để trì hỗn thanh tốn. Nhưng vấn đề mà Người được bảo lãnh gặp phải và những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cơ sở khơng ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của ngân hàng bảo lãnh. Ngân hàng bảo lãnh phải chuyền tiền từ tài khoản của Người được bảo lãnh trên cơ sở đòi tiền hợp lệ của Người thụ hưởng hoặc quyền được đòi hồn trả từ Người được bảo lãnh nếu ngân hàng trả tiền từ tài khoản của ngân hàng. Nghĩa vụ của Người được bảo lãnh cũng được xác định rất rõ: uỷ quyền đầy đủ cho Ngân hàng bảo lãnh trích tài khoản của mình thanh tốn cho Người thụ hưởng, hoặc hồn trả cho ngân hàng số tiền đã thanh tốn trước theo bảo lãnh. Cho dù Người được bảo lãnh phá sản hoặc mất khả năng chi trả thì ngân hàng vẫn phải thanh tốn cho Người thụ hưởng theo đúng điều khoản của bảo lãnh. Ngay cả khi có tranh chấp của hai bên, ngân hàng vẫn khơng có quyền ngưng thanh tốn. Người được bảo lãnh, do đó, sẽ hồn tiền theo ngun tắc” thanh tốn trước, khiếu kiện sau”( pay first, argue later). Người được bảo lãnh có quyền khiếu nại nếu bị đối xử khơng Lª ThÞ Thu HiỊn Ng©n hµng 44B 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cụng bng v b lm dng. To s xem xột v quyt nh, lỳc ny Ngi yờu cu c bo lónh mi cú c hi c bự p tn tht do s lm dng ca Ngi th hng. Ngha v ca ngõn hng l phi thanh toỏn cho Ngi th hng khi nhn c ũi tin kốm cỏc chng t theo ỳng cỏc iu khon ca bo lónh. Chớnh vỡ vy, tớnh c lp ca bo lónh ph thuc vo cỏc iu kin ca bo lónh. Vớ d, nu bo lónh quy nh vic thanh toỏn l theo vn bn yờu cu ca Ngi th hng thỡ Ngi th hng cú quyn yờu cu thanh toỏn m khụng cn mt iu kin no ngoi vn bn yờu cu. Ngõn hng phỏt hnh bo lónh phi thanh toỏn v Ngi c bo lónh phi bi hon cho Ngõn hng. Khi ú tớnh c lp gn nh tuyt i. Ngc li nu bo lónh quy nh xut trỡnh chng t ca phớa th ba nh chng thc ca c quan c lp, v s vi phm ca i tỏc, quyt nh ca trng ti thm chớ phỏn quyt ca tũa ỏn hay vn bn ca ngi c bo lónh thỡ tớnh c lp ca giao dch bo lónh cng s b gim sỳt. Tớnh c lp em li nhiu u ói thun li cho Ngi nhn bo lónh nờn nú c s dng nhiu trong thc t. 1.4. Cỏc loi bo lónh ca ngõn hng thng mi 1.4.1. Phõn loi theo mc ớch ca bo lónh. a. Bo lónh d thu( Tender Guarantee) Bo lónh d thu l cam kt ca ngõn hng s thanh toỏn cho ch thu nhng tn tht do s vi phm ca ngi d thu. Giỏ tr bo lónh d thu thng t 1-5% giỏ tr hp ng. Nu ngi d thu hot ng nc ngoi, ch cụng trỡnh yờu cu bo lónh d thu giỏn tip. Thi hn ca bo lónh d thu kt thỳc khi ngi d thu trỳng thu, ký c hp ng hoc ti khi bo lónh thc hin hp ng c phỏt hnh. Trng hp khụng trỳng thu thỡ bo lónh d thu t ng ht hiu lc v c tr li ngõn hng phỏt hnh. b. Bo lónh tớn dng( Letter of Guarantee for loan) Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bo lónh tớn dng l mt bo lónh do ngõn hng phỏt hnh cho bờn th hng bo lónh(Bờn cho vay), cam kt vi Bờn cho vay rng s chu trỏch nhim tr thay cho Bờn vay nu Bờn vay khụng thanh toỏn y , ỳng hn s tin bao gm c gc ln lói Thi hn hiu lc do cỏc bờn tha thun. Giỏ tr bo lónh tớn dng cú th bao gm c n gc ln lói tựy thuc yờu cu ca bờn cho vay. c. Bo lónh thc hin hp ng( Performance Guarantee). Bo lónh thc hin hp ng l mt bo lónh do Ngõn hng phỏt hnh cho Bờn th hng bo lónh, bo m thc hin ỳng, y cỏc ngha v ca khỏch hng( Ngi c bo lónh) vi bờn th hng bo lónh theo hp ng ó kớ kt. Trong trng hp khỏch hng khụng thc hin ỳng v y cỏc ngha v trong hp ng, Ngõn hng thc hin ngha v ó cam kt. õy l loi bo lónh c thc hin thng xuyờn v thụng dng nht. Giỏ tr bo lónh tựy thuc vo giỏ tr ca hp ng v tựy theo tớnh cht ca tng thng v. Tuy nhiờn, thụng thng, s tin bo lónh chim t l 5- 10% tr giỏ hp ng kinh t. Thi hn th bo lónh thng gn lin vi giỏ tr lu hnh ca hp ng c s. d. Bo lónh bo hnh( Maitenance Guarantee). Bo lónh bo hnh dựng cho mc ớch m bo cht lng sn phm, cụng trỡnh trong sut thi gian bo hnh. Vi bo lónh ny, ngi bỏn hoc ch thu phi thc hin trỏch nhim bo hnh hng húa sau khi giao, cụng trỡnh sau khi hon thin. Trong trng hp Ngi c bo lónh b pht tin do khụng thc hin ỳng cỏc tha thun trong hp ng bo hnh m khụng np hoc np khụng tin pht cho bờn b vi phm thỡ ngõn hng phỏt hnh s thc hin ngha v ó cam kt. Giỏ tr th bo lónh thng t 2-5% giỏ tr hp ng. Thi hn ca bo lónh l t khi bt u lp rỏp, s dng thit b cho n khi ht thi gian bo hnh. e. Bo lónh thanh toỏn( Payment Guarantee). Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bo lónh thanh toỏn l cam kt ca ngõn hng s thanh toỏn thay cho Ngi c bo lónh trong trng hp Ngi c bo lónh khụng thc hin ỳng iu khon hp ng. Do bn cht ca bo lónh ny nú thng cú nhng iu kin tr tin mang tớnh khỏch quan hn l cỏc bo lónh vụ iu kin khỏc. Nú thng yờu cu ngi hng xut trỡnh cỏc chng t chng minh vic khụng thc hin ngha v tr tin hng ca ngi mua v cú th c xỏc thc bi bờn th ba nh hi quan ca khu. Thụng thng bo lónh thanh toỏn bng 100% giỏ tr hp ng. Thi hn hiu lc ca bo lónh thanh toỏn do cỏc bờn tha thun, thng kt thỳc khi vic thanh toỏn hon tt. Thi hn v giỏ tr ca bo lónh thanh toỏn cú th gim dn theo tin thanh toỏn cho ngi th hng. f. Bo lónh hon tr( Repayment Guarantee). Bo lónh hon tr l mt bo lónh do ngõn hng phỏt hnh cho Ngi th hng bo lónh v vic m bo ngha v hon tr tin ng trc ca Ngi yờu cu c bo lónh theo hp ng ó ký kt vi Ngi th hng bo lónh. Trng hp Ngi c bo lónh vi phm cỏc cam kt vi Ngi th hng bo lónh v phi hon tr tin ng trc nhng khụng hon tr hoc hon tr khụng y s tin ng trc cho Ngi th hng bo lónh thỡ Ngõn hng s hon tr s tin ng trc cho ngi th hng bo lónh. Bo lónh ny ch yu c phỏt hnh cho cỏc ch n. i tng c m bo l cỏc hp ng tớn dng, hp ng ti tr, hoc cỏc tớn dng th thng mi cú iu khon ng trc( advance/ down payment term). Bo lónh hon tr ch cú hiu lc khi bờn c bo lónh nhn c tin ng trc.Trong thng mi, ngi bỏn cú th nhn c s tin ny thng t 10-30% giỏ tr hp ng. m bo vic hon tr, ngi mua yờu cu bo lónh t ngõn hng ngi bỏn vi giỏ tr ỳng bng s tin ng trc( cú hoc khụng cng thờm lói phỏt sinh). Giỏ tr bo lónh cú th gim dn theo k hn tr n hoc tin cụng trỡnh, tin giao hng. g. Th tớn dng d phũng( Stand by L/C). Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Th tớn dng d phũng l loi tớn dng chng t hoc mt tha thun tng t, trong ú ngõn hng cam kt vi ngi th hng: - Tr mụt khon tin m ngi yờu cu m tớn dng th ó thanh toỏn hoc ng trc. - Thanh toỏn mt khon n ca ngi m - Bi thng thit hi do ngi m khụng thc hin c ngha v ca mỡnh. L/C d phũng khỏc vi L/C thng mi ch õy khụng phi l mt phng tin thanh toỏn m l mt phng thc bo m hp ng. Vic thanh toỏn ch xy ra khi cú s vi phm hp ng ca ngi xin m L/C. Ngi hng ch xut trỡnh cỏc chng t khiu ni ũi tin ỳng nh trong L/C ó quy nh. h. Bo lónh vn n( Bill of lading Guarantee). Mc ớch ca bo lónh ny l nhm bo v nhng ngi cú quyn li chớnh ỏng trc s li dng vn n. Tr giỏ bo lónh t 100-150% giỏ tr hng húa cú th bự p thit hi phỏt sinh. Bo lónh vn n gm hai loi chớnh: - Ngi xut khu l ngi ngh phỏt hnh - Ngi nhp khu l ngi ngh phỏt hnh i. Bo lónh thu quan( Customs Guarantee). - Bo lónh thu quan c s dng nhiu trong lnh vc nhp khu. Theo quy nh ca cỏc quc gia thỡ hng húa nhp khu phi c np thu trong mt thi hn nht nh. Nhng trong mt s trng hp ngi nhp khu cha np hoc np cha y s thu theo quy nh thỡ h thng yờu cu ngõn hng ng ra bo lónh cho vic np thu ny. Ngi c bo lónh l ngi nhp khu cũn ngi th hng l Hi quan. j. Bo lónh thng phiu( Aval). Ngõn hng phỏt hnh bo lónh thng phiu vi cam kt rng ngõn hng s tr tin cho ngi hng khi thng phiu n hn tr tin m ngi c bo lónh khụng thc hin cỏc trỏch nhim v ti chớnh ca mỡnh nh ó quy nh. Vi hỡnh thc bo lónh ny phi ghi rừ ni dung v kốm theo ch kớ Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 10 [...]... NHNT VN Ngõn hng Ngoi Thng Vit Nam, tờn gi ting Anh l Bank for foreign trade of Viet Nam( Vietcombank), c thnh lp ngy 1/4/1963, theo quyt nh s 115/CP ca Hi ng Chớnh Ph ngy 30/10/1962 trờn c s tỏch ra t cc qun lý ngoi hi NHTW( nay l NHNN) hot ng di s lónh o trc tip ca NHNN vi chc nng l ngõn hng duy nht phc v kinh t i ngoi v cho vay xut nhp khu ca c nc Lê Thị Thu Hiền 26 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập... ca NHNT VN 1.2.1 Huy ng vn Lê Thị Thu Hiền 27 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trong vũng nm nm qua, ngun vn ca NHNT luụn t tc tng trng cao v n nh, t mc tng trung bỡnh 20%/ nm, chim 19,8% th trng iu ú c th hin rừ qua bng sau iu ny giỳp NHNT luụn gi v trớ l mt trong hai ngõn hng thng mi cú tng ngun vn ln nht trong h thng cỏc t chc tớn dng ti Vit Nam 1.2.2 Hot ng tớn dng Trong giai on 2001-2005,... s bo lónh tng trng rt cao, lờn ti 80,9% Doanh s phỏt hnh nm 2003 cng tip tc tng trng vi tc cao nh vy, t s tuyt i 321,4 triu USD Tc tng trng n nm 2004 cú xu hng hi chm li l phự hp vi nh hng gim dn ri ro v nõng cao cht lng tớn dng ca NHNT Mt doanh s phỏt hnh v d n bo lónh tng trng u n v phự hp vi nh hng ca ngõn hng chng t cht lng ca hot ng bo lónh ó c chỳ trng ci thin v nõng cao qua tng nm - C cu d... 33 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trng n quỏ hn, ch cú lói thu v N quỏ hn ny l nhng khon n t thi bao cp ca cỏc ch n nc ngoi nh Nht, Phỏp, Hn Quc Nhng khon n quỏ hn ny khụng phi l nh, NHNT ang tớch cc m phỏn vi cỏc ch n nhm gii quyt nhng khon n tn ng ny, nõng cao nng lc ti chớnh ca Ngõn hng T l bo lónh quỏ hn gim mnh qua tng nm iu ny th hin cht lng thm nh ca cỏn b nghip v ngy cng c nõng cao. .. nhng bin phỏp tớch cc tỏc ng nõng cao cht lng hot ng bo lónh ca ngõn hng 2.3 Cỏc nhõn t nh hng n cht lng hot ng bo lónh Hot ng ngõn hng núi chung v hot ng bo lónh ca ngõn hng núi riờng chu tỏc ng ca rt nhiu yu t khỏc nhau, ch quan cng nh khỏch quan Nhng nhõn t ny tỏc ng di nhiu khớa cnh, nh hng trc tip n hot ng bo lónh c trong hin ti v tng lai Lê Thị Thu Hiền 21 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp... mt ngõn hng Nú Lê Thị Thu Hiền 22 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ó tr thnh hng dn chung cho cỏn b tớn dng v nhõn viờn ngõn hng, tng tớnh chuyờn mụn húa trong phõn tớch tớn dng, to s thng nht trong hot ng tớn dng nhm gim thiu ri ro, tng tớnh an ton v kh nng sinh li cho ngõn hng Mt chớnh sỏch tớn dng hp lớ s em li hiu qu trong hot ng ca ngõn hng v nõng cao cht lng hot ng bo lónh - Quy trỡnh... gt hin nay, cht lng nhõn s ngy cng c nõng cao phự hp vi yờu cu ũi hi ca cụng vic v s thay i nhanh chúng ca mụi trng kinh doanh Mt i ng cỏn b ngõn hng cú Lê Thị Thu Hiền 23 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trỡnh nghip v cao, phm cht o c tt s ngn nga c nhng sai phm, ri ro cú th gp phi trong hot ng bo lónh Ngoi ra s nng ng, nhit tỡnh, tn tõm ca cỏn b ngõn hng cng l mt im mnh khin khỏch hng... hiu qu cao cho doanh nghip D ỏn kh thi l d ỏn m sn phm ca nú l ỏp ng c nhu cu ca th trng, phự hp vi s phỏt trin ca ngnh, khu vc v Nh nc - Nng lc ti chớnh ca doanh nghip Nng lc ti chớnh ca doanh nghip th hin khi lng vn t cú t trng vn t cú trong tng ngun vn ca doanh nghip, kh nng thanh toỏn ca doanh nghip cng nh tớnh lng ca ti sn Mt doanh nghip cú nng lc ti chớnh cao s l mt yu t tớch cc nõng cao cht... nhng quy nh mi nờn y , c th v rừ rng hn rt nhiu, to iu kin thun li cho cỏc bờn khi tham gia bo lónh Rừ rng l phỏp lut cng y v hon chnh thỡ cht lng hot ng bo lónh ca ngõn hng cng c nõng cao Lê Thị Thu Hiền 25 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bờn cnh nhng nhõn t khỏch quan nh hng n cht lng hot ng bo lónh ó c trỡnh by trờn thỡ mụi trng l mt yu t khụng th thiu, tỏc ng mnh m n hot ng ngõn hng... Ngõn hng thụng bỏo hoc Ngõn hng Lê Thị Thu Hiền 11 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thụng bỏo úng vai trũ nh l ngõn hng chuyn tin ch khụng chu trỏch nhim trong quỏ trỡnh thanh toỏn ú Li th ca bo lónh trc tip l Ngi c bo lónh khụng phi mt thờm khon phớ hoa hng cho ngõn hng nc ngoi Tuy nhiờn i vi ngi th hng thỡ loi bo lónh ny thng cú ri ro cao do khong cỏch xa xụi, th tc phc tp b Bo lónh giỏn . hưởng tới quyền và nghĩa vụ của ngân hàng bảo lãnh. Ngân hàng bảo lãnh phải chuyền tiền từ tài khoản của Người được bảo lãnh trên cơ sở đòi tiền hợp lệ. được bảo lãnh nếu ngân hàng trả tiền từ tài khoản của ngân hàng. Nghĩa vụ của Người được bảo lãnh cũng được xác định rất rõ: uỷ quyền đầy đủ cho Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam, Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam, Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam, Nguyên nhân và sự ra đời của hoạt động bảo lãnh ngân hàng, Khái niệm bảo lãnh ngân hàng Đặc trưng cơ bản của bảo lãnh ngân hàng., Các loại bảo lãnh của ngân hàng thương mại, Các yếu tố trong bảo lãnh ngân hàng., Tổng quan về NHNT VN. Quá trình hình thành và phát triển của NHNT VN., Thực trạng chất lượng hoạt động bảo lãnh tại NHNT VN.., Những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động bảo lãnh tại NHNT VN. Nguyên nhân các tồn tại trong hoạt động bảo lãnh tại NHNT VN., Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh tại NHNT VN., Nâng cao chất lượng khâu thẩm định tại Ngân hàng., Thường xun thực hiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt. Nâng cao tính cạnh tranh của hoạt động bảo lãnh., Tăng cường công tác đào tạo và tổ chức cán bộ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn