Góp phần nghiên cứu tác dụng dược lý của cây xuân hoa lá hoa

42 530 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2015, 15:33

BỘ Y TÊ TRƯỜNG ĐAI HOC D ư ơ c HÀ NÔI NGUYỄN THỊ LAN GÓP PHẦN NGHIÊN cứu MỘT số TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CỦA CÂY XUÂN HOA LÁ HOA (KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Dược SỸ KHOÁ 2002-2007) GS. TS. PHẠM XUÂN ^ DS. VŨ CÔNG THỌ BỘ MỒN DƯỢC HỌC c ổ TRUYỂN BỘ MÔN Dựơc L ực - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI <JhM gian Ouủi hiịti ; 10/2006 - 5/2007 OtạẮMỂỈi hưênụ. íLẫễt Q tối thjựa ItỉỀn. HÀ NỘI, 5/2007 m %M Qi ^ )ờ i lntf U ớnh a ự ờ i n 3U e^n ổin Imy. t ljMtjg. lối ộn eh õn th nh t l: ^ ijS. ầ/S. ^ớ^ itn (X)uõt^i S n h frng. Im ti nyiớ ầợytiiieờt^ ầợt^ùốHij^ ^i k4i Gyộa 'Jf) Q t l; )S^ ^ n ớ . Qớk aốni. iỏa t i f%enh m en Q- lf)ỳ<i Qt^4ớifen ^ e QUnhy itó ti i k iu i dn^ i m l i u k i en th u n è t)/i c4iớ bỳ eli em n k n i kỡen thii'ới qtJ %ỏu im n i q u ỏ trỡn h th e h iờn tm h n thớtih k h eit lu n . ầ/S. ^Oớớ ầợhi ầợyựwi/L vun. h n^tớL ỳ n^iớt. ầợhi J!^ ^ m ỡớn ớ ijianiò. men Im mời Êdùe^ i^n^ )ai h<i n^ới 'Jf) Qli tó iỏp ^ elii luớ tớỡt tỡớth^ t mớ ỡ u kin th u ỏn ớ ộ i eh em tien k n h ik u ỡớ njliiờ^i^L t i b m ốỡ /i liliti ihtik Im ỏ lun n ii. ầTõfi th ỳAn Im ntờ^L n^ới hj<i A ớru n ^ Ql/i tk eỳn Im m ốn ^De e^ trốnớ nỡ k e G }uới 7 Q li ó n k ie i tỡn h iỳ ft ớt\ t ớn i ớt kỡt ekỳ ein mn^ qxiỏ trỡn h thiùỹ hiờn h ới ỏ lu n . Qlin dp n^^ eớtJ fdiộjfi emt l ll eới^L n tỡ ớiỏm hỡốiM nha tyiớũn^ ^phn ỳ i^ ^h n ^ iỏ e ily ^h n ớ^ q u n kh a aHj. ie n tk ờ eỏe tk eờ tvtũng. ^ ỡ hii )i' Jụ Q ớ i itó t^an. l k in thit^ d ỡu dty iỳ p ừ ein tm n ớ itờt th ia n hf4i l ^ ot e (tiu kiờn th u n i i it ewi eú k ờ ớ q u ihit hờt n a . Qllil ^t em ổin tớ ới l%ớj. t inớ^ Ăờớ n t i ia ỡn lớ^ lum l%ố tó lu ờ ii ớjJỳ p tó\ ớtốn^ tXớời et^n 3u õ l q jiỏ tt^ỡớih hớ^ tfi t a i tr^t., ổin ehỳi th n h iớớ^L n lf) Qlờiy nÊtj^ 20 hỏnj. 5 nm 2007. Siih ỡn Q l in ầ ợhi Jấxin MỤC LỤC Đặt vấn đề 1 Phần 1: Tổng quan 2 1.1. Thực vật chi Pseuderanthemum 2 1.1.1. Vị trí phân loại của chi pseuderanthemum 2 1.1.2. Khái quát đặc điểm thực vật của chi Pseuderanthemum 4 1.1.3. Phân bố, sinh thái, nhân giống 5 1.2. Thành phần hoá học 6 1.3. Tác dụng sinh học 6 1.4. Công dụng 8 Phần 2: Thực nghiệm và kết quả 10 2.1. Đôi tượng và phương pháp nghiên cứu 10 2.1.1. Đối tượng 10 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 11 2.1.3. Xử lý số liệu 16 2.2. Thực nghiệm và kết quả 17 2.2.1. Chuẩn bị nguyên liệu 17 2.2.2. Đánh giá tác dụng dược lý của thuốc 18 2.3. Bàn luận 31 2.3.1. Về độc tính cấp 31 2.3.2. Về tác dụng cầm máu của vị thuốc XHLH 31 2.3.3. Về mối quan hệ giữa công dụng điều trị bệnh viêm đại tràng và dụng dược lý của XHLH 32 Phần 3: Kết luận và đề xuất 33 3.1. Kết luận 33 3.2. Đề xuất 33 Tài liệu tham khảo - phụ lục 34 DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Các bước tiến hành thử nghiệm xác định thời gian Quick 15 2.2 Kết quả thử độc tính cấp của cây XHLH 19 2.3 Kết quả thử XHLH nồng độ 0,2% trên ruột thỏ cô lập 20 2.4 Kết quả thử XHLH nồng độ 0,5% trên một thỏ cô lập 21 2.5 Sự ảnh hưởng của PG 20% và loperamid trên sự di chuyển thức ăn 24 2.6 Ảnh hưởng của XHLH liều 15g/kg lên sự di chuyển thức ăn 25 2.7 Ảnh hưởng của XHLH lên thời gian Quick (invitro) 27 2.8 Ảnh hưởng của XHLH khi dùng qua đường uống lên thời gian chảy máu đuôi chuột 29 2.9 Ảnh hưởng của XHLH khi dùng tại chỗ lên thời gian chảy máu đuôi chuột 30 DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Cây Xuân hoa 5 2.1 Ảnh vị thuốc XHLH 10 2.2 Ảnh XHLH 17 2.3 Đồ thị ảnh hưcíng của XHLH 0,2% lên ruột thỏ cô lập 23 2.4 Đồ thị ảnh hưởng của XHLH 0,5% lên ruột thỏ cô lâp 23 2.5 Đồ thị ảnh hưởng của XHLH 2% lên ruột thỏ cô lập 23 CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT: BT : Bình thường h : Giờ NXB : Nhà xuất bản PG : Propylen glycol TW : Trung ương VĐT : Viêm đại tràng -XHLH : Xuân hoa lá hoa ĐẶT VẤN ĐỂ ở Việt Nam, nền Y dược học cổ trayền sử dụng nguồn duợc liệu để làm thuốc chữa bệnh, đã có từ lâu đời. Cho đến nay, thuốc cổ truyền vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhân dân. Tuy nhiên, nhiều cây thuốc trong số đó mới chỉ được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian mà chưa đựơc nghiên cứu một cách đầy đủ. Do đó, việc nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ kinh nghiệm dân gian bằng phương pháp khoa học hiện đại, để nâng cao hiệu lực chữa bệnh của cây thuốc là rất cần thiết. Cây Xuân hoa lá hoa {Pseuderanthemum bracteatum Imlay., Acanthaceae) được dùng trong dân gian với tên gọi là Hoàn ngọc đỏ, hồng ngọc, cây con khỉ đỏ để chữa viêm đại tràng, chướng hcà, đầy bụng, đau quặn ruột, xuất huyết đường tiêu hoá, chấn thương chảy máu, huyết áp cao, mụn nhọt ngoài da Trong các tài liệu nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam mà chúng tôi đã tham khảo thì vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào công bố về tác dụng dược lý của cây thuốc này. Từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành khoá luận: “Góp phần nghiên cứu một sô tác dụng dược lý của cây xuân hoa lá hoa” Mục tiêu của đê tài: nghiên cứu sơ bộ độc tính cấp và thăm dò một số tác dụng dược lý của cây Xuân hoa lá hoa để góp phần chứng minh tác dụng cầm máu và tác dụng chữa viêm đại tràng đã được sử dụng trong dân gian. Khoá luận tiến hành với các nội dung sau: - Đánh giá độc tính cấp của dược liệu XHLH. - Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trên cơ trơn ruột thỏ cô lập và trên nhu động thức ăn của chuột nhắt trắng thực nghiệm. - Đánh giá tác dụng cầm máu thông qua việc xác định sự ảnh hưởng của thuốc trên thời gian Quick và thời gian chảy máu đuôi chuột. PHẦN 1: TỔNG QUAN 1.1. THỰC VẬT CHI PSEUDERANTHEMVM 1.1.1. Vị trí phân loại của chi Pseuderanthemum Theo hệ thống phân loại của Takhtajan (1987), Họ Ô rô (Acanthaceae) thuộc bộ hoa mõm sói (Scrophulariales) trong phân lớp hoa môi (lamiidae), lớp Ngọc lan (Magnoliopsida), thuộc ngành Ngọc lan (Magnoliophyta). Họ này có khoảng 250 chi và 2600 loài, trung tâm phân bố chủ yếu ở Nam và Đông nam Á, châu Phi, và Nam Mỹ. Bộ Hoa mõm sói: Scrophulariales Phân lớp Hoa môi: Lamiidae Lớp Ngọc lan: Magnoliopsida Ngành Ngọc lan: Magnoliophyta Họ Ô rô: Acanthaceae Chi: Pseuderanthemum Các cây trong họ Ô rô thường có hoa đẹp nên nhiều loài được trồng làm cảnh. Cũng có nhiều cây được dùng làm thuốc chữa bệnh [7], [13], [17]. Ví dụ: - Cây Ô rô {Acanthus ilicifolius L.), cây thanh táo {Justicia gendarussa L.) được dùng để chữa bệnh phong thấp, nhức mỏi gân cốt. - Cây Hoa chuông (Barleria cristata L.), cây quả nổ {Ruellia tuberosa L.) được dùng làm thuốc chữa cảm mạo. - Cây Bạch hạc (Rhinacanthus nasutus L.) được dùng làm thuốc tiêu viêm, chữa mụn nhọt, bệnh ngoài da. - Cây Gióng xanh (Justicia ventricosa Wall.), cây dây bông xanh hay bông báo Ợhunbergia grandiflora Roxb.) được dùng làm thuốc chữa rắn cắn. - Cây Xuân hoa {Pseuderanthemum palatiferum Radlk.) trong dân gian dùng để chữa nhiều bệnh: khôi phục sức khoẻ, rối loạn tiêu hoá, điều chỉnh huyết áp Cây thuốc này đã được nghiên cứu chứng minh có tác dụng bảo vệ tế bào gan [17] và có tác dụng kháng khuẩn [13]. ở Việt Nam họ Ô rô có 47 chi với khoảng 217 loài [7]. Theo Raymond Benoist [23], chi Pseuderanthemum à Đông dương có 9 loài, trong đó Việt Nam có 7 loài. Theo Phạm Hoàng Hộ [10], chi Pseuderanthemum ở Việt Nam có 9 loài, 2 thứ : p. carrutherssi var. ovatifolium (Brem.) Brem. (Nấp vũm), p. carrutherssi (Seem.) Guill. Var. atropurpureum (Bull) Fosb. (Xuân hoa đỏ). p. acuminatissium Miq. (Xuân hoa nhọn) p. bracteatum Imlay. (Xuân hoa lá hoa) p. crelunatim (Lindl.) R.Ben p. eberhardtii R.Ben p. palatiferum Ralk. p. poilanei R.Ben p. reticulatum Radlk p. tonkinense R.Ben Trong đó, cây Xuân hoa lá hoa (Pseuderanthemum bracteatum Imlay., Acanthaceae) trong dân gian còn được gọi là cây con khỉ đỏ, cây hoàn ngọc đỏ, hồng ngọc 1.1.2. Khái quát đặc điểm thực vật của chi Pseuderanthemum Chi Pseuderanthemum có 9 loài với đặc điểm riêng là: cánh hoa liền, có 5 thuỳ, ống tràng nhỏ và dài, 2 nhị sinh sản [7]. Cây Xuân hoa đỏ {Pseuderanthemum carruthersii; Acanthaceae): cây nhỏ cao 1-2 cm, phân nhánh nhiều, không lông, lá có phiến xoan, bầu dục, mỏng, không lông dài 7 - 10 cm đỏ bầm có bớt đậm, ít khi vàng có bớt đỏ, cuống ngắn. Chùm hoa ở ngọn, hoa trắng có trung tâm hồng, thuỳ thường có đốm đỏ, nhị 2 thò [5],[6]. Cây Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum Radlk., Acanthaceae); Cây bụi, cao 1-2 m, sống nhiều năm, thân non màu xanh lục, rải rác có lông che chở đa bào, phần già hoá gỗ màu nâu nhẵn, phân nhiều cành mảnh. Lá mọc đối, phiến lá hình mũi mác, hai đầu nhọn, dài 12-17 cm, rộng 3,5-5 cm, mép lá nguyên, gốc lá hơi men xuống, hai mặt phiến lá có ít lông che chở đa bào ngắn và lông tiết có chân đơn bào, đầu đa bào. Dọc gân giữa có nhiều lông hơn. Cuống lá dài 1,5- 2,5 cm. Cụm hoa dài 10-16 cm, ở kẽ lá hay ở đầu cành, gồm các xim ngắn ở đầu mấu. Hoa lưỡng tính, không đều, 5 đài rời tồn tại đến khi quả già. Tràng hợp, màu trắng, ống tràng hẹp và dài khoảng 2,5 cm, có 5 thuỳ, chia thành hai môi, môi trên gồm hai thuỳ nhỏ dính liền nhau đến nửa chiều dài của thuỳ, môi dưới gồm 3 thuỳ to, thuỳ giữa của môi dưới có các chấm màu tím, 2 nhị lép nhỏ dính ở gốc 2 chỉ nhị. Bầu trên, nhẵn, dài khoảng 1,5 mm, 2 lá noãn liền nhau tạo thành bầu 2 ô, vòi nhuỵ dài 2,5 - 2,7 cm, nửa dưới của vòi có lông, 2/3 vòi về phía trên có màu tím nhạt. Quả nang 2 ô, mỗi ô chứa 2 hạt. Mùa ra hoa: tháng 4-5. Cây mọc hoang ra hoa gần như quanh năm. [11], [13], [16]. Hình LI: Cây Xuân hoa Cây Xuân hoa lá hoa (Pseuderanthemum bracteatum Imlay., Acanthaceae): Cây cỏ cao 50 - 60 cm, ít nhánh, thân vàng đỏ, có 4 cạnh, có lông mịn lúc non. Lá có phiến thon, to 5-9 X 3-5 cm có lông mịn hai mặt, gân phụ 5-6 cặp, cuống dài 2-3 cm. Phát hoa cao 8-10 cm; Lá hoa như lá, to 2x 0,7 cm, có lông mịn, vành nhỏ cao 1,5 cm, thuỳ cao 6-7 mm; tiểu nhuỵ 2, nang cao 2 cm; có lông mịn. [10] 1.1.3. Phân bố, sinh thái, nhân giống Phân bố: chi p senderanthemum Radlk. chưa xác định được có bao nhiêu loài ở Việt Nam. Theo Raymond Benoist, 1939 có 7 loài; Phạm Hoàng Hộ, 1993 có 9 loài; Nguyễn Tiến Bân, 1999 có 10 loài. Song trong tất cả tài liệu của các tác giả trên đều ghi nhận các cây trong chi này thường mọc tự nhiên ở vùng núi, vài năm gần đây được trồng làm cảnh và làm thuốc [19]. Sinh thái: ưa ẩm, ưa sáng và có thể chịu bóng nhất là khi còn nhỏ; cây trồng sinh trưởng mạnh vào mùa Xuân- Hè; mùa Đông có hiện tượng nửa rụng lá. Cây trên 1 tuổi mới có hoa quả. Tái sinh chủ yếu từ hạt, có khả năng tái [...]... dữ liệu về cây thuốc trên thế giới, thuộc trường Đại học Illinois ở Chicago, u.s A), đến ngày 5/4/2007 thế giới vẫn chưa có tài liệu nào công bố về tác dụng dược lý cây thuốc Xuân hoa lá hoa (Pseuderanthemum bracteatum) 1.4 CÔNG DỤNG * Cây Xuân hoa: lá cây Xuân hoa chữa đau bụng do nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, tiêu chảy, đòn ngã tổn thương, vết thương, tiêu mủ, mụn lồi * Cây Xuân hoa lá hoa: còn dùng... 1.3 TÁC DỤNG SINH HỌC: Chi Pseuderanthemum đã có 1 số loài được nghiên cứu và sử dụng như: a, Theo thông tin của trung tâm NAPRALERT (Chicago,USA) p.graciliflorum được nghiên cứu và sử dụng cho phụ nữ sau khi sinh [22 loài b, Tác dụng sinh học của cây Xuân hoa - Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk [12], [19] + Tính kháng khuẩn, kháng nấm: Đã nghiên cứu Cao đặc chiết bằng Methanol từ cây Xuân hoa. .. nhỏ hơn của lô chứng thì thuốc có tác dụng giãn cơ trơn một 2.1.2.3 Đánh giá tác dụng cầm máu của XHLH Chúng tôi nghiên cứu tác dụng cầm máu của cây thuốc thông qua việc xác định ảnh hưởng của thuốc lên thời gian Quick trên thử nghiệm invitro và đánh giá ảnh hưởng của thuốc lên thời gian chảy máu đuôi chuột, a Xác đinh thời gian Ouick theo kỹ thuât Quick * Nguyên tác: Máu chống đông bằng citrat sẽ... (Pseuderanthemum) làm thuốc chữa bệnh nhưng các công trình nghiên cứu về thành phần hoá học, tác dụng sinh học còn hạn chế Chỉ mới có tài liệu công bố về cây Xuân hoa (P palatiferum) của một số tác giả sau: * Theo Trần Công Khánh và cộng sự (1998); Nguyễn Thị Minh Thu (1999) thì thấy trong dịch chiết lá cây xuân hoa có: acid hữu cơ, carotenoid, coumarin, đường khử, steroid, flavonoid, saponin Các chất... hoạt tính proteinase Kết quả; - Dịch chiết lá có tác dụng thuỷ phân Protein khá, mạnh nhất ở pH 7,5 và 70°c - Enzym bền khi phơi khô lá ở 60°c, hoạt tính còn 30% Dịch chiết Proteinase từ lá để 1 tháng ở 4°c hoạt tính giảm ít - Tinh chế Proteinase làm tăng hoạt tính lên gấp 5 lần đạt mức 1,912 lU/mg Proteinse 7 + Tác dụng ức chế MAO (Monoaminoxydase): Lá cây Xuân hoa chiết bằng Methanol rồi được cô đặc,... chảy máu khi đã dùng thuốc - Ghi lại kết quả, đánh giá ảnh của thuốc lên thời gian chảy máu trên chuột nhắt + Đánh giá tác dụng cầm máu tại chỗ của thuốc: Dựa vào kinh nghiệm dân gian, XHLH có tác dụng cầm máu cả khi dùng đường uống và khi dùng tại chỗ (lấy lá tươi giã nát đắp vào phần vết thương mô mềm bị chảy máu), chúng tôi đã đánh giá tác dụng cầm máu tại chỗ với mô hình thí nghiệm như sau: Tiến... coli của mẫu vườn thực vật Trường Đại học Dược Hà Nội là 200 ỊJg/ml, mẫu lấy tại vườn quốc gia Cúc Phương là 400 ụg/ml; Chưa thấy có tác dụng trên Pseudomonas aeruginosa - Đối với nấm, cao không có tác dụng trên Aspergillus niger ờ nồng độ 400 ụg/ml, có tác dụng trên các nấm: Fusarium oxysporum, Rhezhoctona solanỉi, Saccharomyces cerevisae và Candida albicans với Mic là 200 ụg/ml Có phân đoạn chiết tác. .. già hoá gỗ bề mặt sần sùi màu nâu Lá đơn nguyên mọc đối, cuống lá dài khoảng 0,8 - 1 cm, phiến lá hình mũi mác, hai đầu thon nhọn dài 12 - 17 cm, rộng 2 - 3 cm, gân hình lông chim gân phụ 5 - 6 cặp Lá non có màu vàng đỏ, lá già có màu xanh Cụm hoa dạng bông, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành Hoa lưỡng tính, mỗi bông được bọc hời một lá bắc riêng Hoa có 5 đài, tràng hợp, hình ống, màu tím nhạt, chia thành 5... (15g dược liệu khô/lkg chuột) làm giảm sự di chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá chuột nhắt trắng Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (với p < 0,005) 25 * Từ thực nghiệm cho thấy, XHLH có tác dụng giãn cơ trcm đường tiêu hoá Như vậy, chứng minh được tác dụng giảm đau, giải co thắt của vị thuốc đã được sử dụng trong dân gian 2.2.23 Đánh giá ảnh hưởng của thuốc lên quá trình cầm máu a Đánh giá ảnh hưởng của. .. solanỉi, Saccharomyces cerevisae và Candida albicans với Mic là 200 ụg/ml Có phân đoạn chiết tác dụng mạnh hơn cao chiết thô 4-5 lần + Hoạt tính thuỷ phân Protein (Proteinase): Dựa vào kinh nghiệm dân gian lá cây Xuân hoa giã đắp nên vết thương để tiêu mủ và làm tan mụn lồi, đã xác định hoạt tính này, Lá Xuân hoa tươi nghiền mịn (có Mercaptoethanol), chiết bằng dung dịch đệm phosphat 0,050,1M, pH 7,6 theo . công trình nghiên cứu nào công bố về tác dụng dược lý của cây thuốc này. Từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành khoá luận: Góp phần nghiên cứu một sô tác dụng dược lý của cây xuân hoa lá hoa Mục. tiêu của đê tài: nghiên cứu sơ bộ độc tính cấp và thăm dò một số tác dụng dược lý của cây Xuân hoa lá hoa để góp phần chứng minh tác dụng cầm máu và tác dụng chữa viêm đại tràng đã được sử dụng. NÔI NGUYỄN THỊ LAN GÓP PHẦN NGHIÊN cứu MỘT số TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CỦA CÂY XUÂN HOA LÁ HOA (KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Dược SỸ KHOÁ 2002-2007) GS. TS. PHẠM XUÂN ^ DS. VŨ CÔNG THỌ BỘ MỒN DƯỢC HỌC c ổ TRUYỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Góp phần nghiên cứu tác dụng dược lý của cây xuân hoa lá hoa, Góp phần nghiên cứu tác dụng dược lý của cây xuân hoa lá hoa, Góp phần nghiên cứu tác dụng dược lý của cây xuân hoa lá hoa

Từ khóa liên quan