Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec

91 1,573 11
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2015, 21:55

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUỲNH THƠ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CEPHALOSPORIN THẾ HỆ 3 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ HÀ NỘI - 2015 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUỲNH THƠ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CEPHALOSPORIN THẾ HỆ 3 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn: 1. TS. Phan Quỳnh Lan 2. ThS. Đồng Thị Xuân Phương Nơi thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec HÀ NỘI - 2015 Lời cảm ơn Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai ngƣời thầy là TS. Phan Quỳnh Lan - Trƣởng khoa Dƣợc bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và ThS. Đồng Thị Xuân Phương - Giảng viên bộ môn Dƣợc lâm sàng đã trực tiếp hƣớng dẫn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành khóa luận. Tôi xin chân thành cảm ơn DS. Nguyễn Lê Trang - Khoa Dƣợc bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, chị là ngƣời truyền động lực cho tôi, động viên và giúp đỡ tôi những lúc khó khăn nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo - bộ môn Dƣợc lâm sàng đã khiến tôi luôn cảm thấy bộ môn Dƣợc lâm sàng nhƣ ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các chị Tổ Dƣợc lâm sàng: ThS. Giang, DS. Hà, DS. Thoa, DS. Nga, các cô, các anh chị tại Khoa Dƣợc, phòng Công nghệ thông tin và kho Quản lý, lƣu trữ bệnh án bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, những ngƣời đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, khiến tôi cảm nhận đƣợc một môi trƣờng làm việc thân thiện, hiệu quả và tăng thêm tình yêu đối với chuyên ngành Dƣợc lý - Dƣợc lâm sàng cũng nhƣ môi trƣờng bệnh viện. Tôi xin cảm ơn các bạn sinh viên K65 cùng làm khóa luận tại bộ môn Dƣợc lâm sàng đặc biệt là bạn Phạm Tiến Thành. Đƣợc quen biết và nhận đƣợc nhiều sự giúp đỡ của các bạn trong quá trình thực hiện khóa luận chính là may mắn của tôi. Đƣợc làm việc với các bạn quả thật rất vui và là kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Cuối cùng, tôi cũng xin bày tỏ lòng yêu thƣơng, biết ơn tới gia đình luôn động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa luận. Hà Nội, tháng 5 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Thơ MỤC LỤC DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC VIẾT TẮT TÊN VI KHUẨN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Tổng quan về kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 3 1.1.1. Lịch sử ra đời và quá trình đƣa thuốc vào sử dụng trên lâm sàng 3 1.1.2. Cấu trúc hóa học chung và mối liên quan giữa cấu trúc - tác dụng 3 1.1.3. Một số đặc tính của các kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 ứng dụng vào thực hành lâm sàng 4 1.2. Tổng quan về chƣơng trình đánh giá sử dụng thuốc (Drug Use Evaluation – DUE) 11 1.2.1. Khái niệm 11 1.2.2. Mục tiêu 12 1.2.3. Quy trình thực hiện 12 1.3. Tổng quan một số nghiên cứu về tình hình sử dụng và tình hình kháng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 14 1.3.1. Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại Việt Nam ……………………………………………………………………14 1.3.2. Tình hình kháng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại Việt Nam…………………………………………………………………………15 1.4. Giới thiệu chung về bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 15 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 18 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 18 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 18 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 18 2.2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu 19 2.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu 22 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ 23 3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 23 3.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới, đối tƣợng đặc biệt và thời gian nằm viện 23 3.1.2. Đặc điểm chức năng thận 24 3.1.3. Chẩn đoán khi vào viện 25 3.1.4. Đặc điểm các bệnh nhiễm khuẩn của mẫu nghiên cứu 27 3.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG KHÁNG SINH 29 3.2.1. Đặc điểm sử dụng kháng sinh trƣớc nhập viện 29 3.2.2. Lý do chỉ định kháng sinh C3G 29 3.2.3. Danh mục hoạt chất C3G sử dụng trong nghiên cứu 30 3.2.4. Đặc điểm các phác đồ kháng sinh C3G trong nghiên cứu 30 3.3. ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH C3G TRONG CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN 33 3.3.1. Đánh giá sự phù hợp về chỉ định 33 3.3.2. Đánh giá về đƣờng đƣa thuốc, liều dùng 34 3.3.3. Đánh giá về sự giám sát trong quá trình sử dụng 36 3.3.4. Đánh giá hiệu quả điều trị 37 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 38 4.1. Bàn luận về đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 38 4.2. Bàn luận về đặc điểm sử dụng kháng sinh 40 4.3. Bàn luận về đánh giá sử dụng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 7ACA 7-aminocephalosporic ADE Adverse Drug Event Biến cố có hại của thuốc ADR Adverse Drug Reaction Phản ứng có hại của thuốc BYT Bộ Y tế C3G Cephalosporin thế hệ 3 Clcr Clearance Creatinin Hệ số thanh thải creatinin DDD Defined Daily Dose Liều xác định hàng ngày ĐKQT Đa khoa Quốc tế DUE Drug Use Evaluation Nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc ESBL Extended Spectrum Beta- Lactamase Enzym beta-lactamase phổ rộng ESRD End Stage Renal Disease Bệnh thận giai đoạn cuối Gr (-) Gram âm Gr (+) Gram dƣơng HĐT & ĐT Hội đồng thuốc và điều trị ICD International Classification of Diseases Phân loại bệnh tật quốc tế và những vấn đề liên quan đến sức khỏe KSĐ Kháng sinh đồ NCVK Nuôi cấy vi khuẩn PBP Penicillin Binding Protein Protein gắn penicillin TCLS Triệu chứng lâm sàng DANH MỤC VIẾT TẮT TÊN VI KHUẨN A. baumannii Acinetobacter baumannii B. fragilis Bacteroides fragilis E. cloaceae Enterobacter cloaceae E. coli Escherichia coli H. influenzae Haemophilus influenzae L. monocytogenes Listeria monocytogenes N. meningitidis Neisseria meningitidis P. aeruginosa Pseudomonas aeruginosa S. aureus Staphylococcus aureus S. pneumoniae Streptococcus pneumoniae S. sanguinis Streptococcus sanguinis DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Bảng 1.1 Một số thông số dƣợc động học của các C3G Bảng 2.1 Các tiêu chí DUE và cơ sở xây dựng Bảng 3.1 Đặc điểm về tuối, giới, đối tƣợng đặc biệt và thời gian nằm viện Bảng 3.2 Đặc điểm chức năng thận Bảng 3.3 Đặc điểm chẩn đoán chính khi vào viện Bảng 3.4 Đặc điểm bệnh mắc kèm Bảng 3.5 Các dạng nhiễm khuẩn của mẫu nghiên cứu Bảng 3.6 Đặc điểm xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn Bảng 3.7 Danh mục vi khuẩn phân lập đƣợc và mức độ nhạy cảm với các C3G Bảng 3.8 Các lý do chỉ định kháng sinh C3G Bảng 3.9 Phân bố tần suất sử dụng các C3G trong nghiên cứu Bảng 3.10 Số lƣợng phác đồ C3G trên một bệnh nhân Bảng 3.11 Lý do thay đổi phác đồ kháng sinh C3G Bảng 3.12 Thứ tự lựa chọn và các kiểu phác đồ C3G Bảng 3.13 Một số kiểu phác đồ thƣờng gặp Bảng 3.14 Đánh giá chỉ định của các phác đồ C3G điều trị kinh nghiệm Bảng 3.15 Đánh giá chỉ định của các phác đồ C3G khi có kết quả KSĐ Bảng 3.16 Đánh giá đƣờng đƣa thuốc của C3G Bảng 3.17 Đánh giá sự phù hợp liều dùng của các C3G Bảng 3.18 Những lý do liều dùng C3G không phù hợp Bảng 3.19 Phân nhóm các ADE không rõ nguyên nhân Bảng 3.20 Tỷ lệ tiến triển về triệu chứng lâm sàng DANH MỤC HÌNH VẼ Số hình Tên hình Hình 1.1 Cấu trúc hóa học chung của các C3G Hình 1.2 Cơ cấu bệnh nhân nội trú bệnh viện ĐKQT Vinmec năm 2014 Hình 2.1 Quá trình thu thập dữ liệu Hình 3.1. Cơ cấu các phác đồ C3G trong mẫu nghiên cứu [...]... Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec với hai mục tiêu sau: 2 1 Mô tả đặc điểm sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 trên các bệnh nhân 2 Xác định tính hợp lý của việc sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 dựa trên bộ tiêu chuẩn xây dựng theo quy trình đánh giá sử dụng thuốc Từ đó đƣa ra một số đề xuất góp phần sử dụng. .. có ý nghĩa không Từ đó, hội đồng thuốc và điều trị cần quyết định xem có nên tiếp tục, ngừng hay thay đổi qui trình DUE 1 .3 Tổng quan một số nghiên cứu về tình hình sử dụng và tình hình kháng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 1 .3. 1 Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại Việt Nam Theo báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh viện Việt Nam năm 2008 - 2009 (báo... các kháng sinh C3G luôn là nhóm kháng sinh đƣợc sử dụng phổ biến nhất qua các năm điều tra [17] Nghiên cứu hồi cứu khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Nông nghiệp giai đoạn 2009 - 2011 cũng cho thấy C3G là nhóm kháng sinh đƣợc sử dụng phổ biến nhất, đặc biệt là ceftriaxon [25] Nghiên cứu về thực trạng sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí năm 20 13 chỉ ra rằng C3G... chiếm 43, 3% trong đó cefotaxim là kháng sinh đƣợc kê đơn nhiều nhất trong mẫu nghiên 15 cứu [1] Kết quả nghiên cứu của Phạm Đức Mục và cộng sự tại 19 bệnh viện ở phía Bắc năm 2008 cho thấy nhóm kháng sinh đƣợc sử dụng nhiều nhất là C3G (chiếm 68,5%) [19] 1 .3. 2 Tình hình kháng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại Việt Nam Tƣơng ứng với mức độ sử dụng kháng sinh tƣơng đối cao, tình trạng kháng kháng sinh. .. (ĐKQT Vinmec) là một bệnh viện tƣ nhân mới đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2012 Bệnh viện tiếp nhận trên 40.000 lƣợt bệnh nhân khám và điều trị mỗi năm trong đó lƣợng bệnh nhân có bệnh lý nhiễm khuẩn cũng nhƣ mức độ sử dụng kháng sinh C3G tại bệnh viện khá phổ biến [2] Với mong muốn có cái nhìn tổng quan về việc sử dụng các kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại bệnh viện, chúng tôi tiến hành đề tài: Khảo. .. thuốc kháng sinh, có 4 chủng vi khuẩn thƣờng gặp kháng kháng sinh là Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., E coli, Klebsiella spp Bốn chủng này đều là vi khuẩn đa kháng kháng sinh Sự kháng thuốc đặc biệt cao ở nhóm cephalosporin thế hệ 3, 4 (khoảng 66- 83% ) [ 13] 1.4 Giới thiệu chung về bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Bệnh viện ĐKQT Vinmec là bệnh viện tƣ nhân thuộc tập đoàn Vingroup, đƣợc đầu tƣ xây dựng... về kháng sinh GARP - Việt Nam và đơn vị nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford) cho thấy mức độ tiêu thụ kháng sinh trung bình (tính theo liều xác định hàng ngày DDD) là 274,7 DDD trên 100 ngày giƣờng Trong đó kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2 và 3 đƣợc sử dụng phổ biến tại tất cả các bệnh viện, kháng sinh C3G chiếm một phần đáng kể (39 ,5%) trong tổng chi phí kháng sinh [15] Nghiên cứu tại bệnh viện. .. liệu sử dụng các thuốc C3G theo phiếu lĩnh thuốc năm 2014 tại khoa Nội chung và khoa Ung bƣớu Lọc danh sách các bệnh án có sử dụng ít nhất một kháng sinh C3G Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện tại phòng công nghệ thông tin Mỗi lần nhập viện điều trị nội trú bệnh nhân có một mã bệnh án riêng, tƣơng ứng với một mã đƣợc đƣa vào nghiên cứu 200 bệnh án (lấy toàn bộ mẫu) File quản lý bệnh án nội trú tại. .. chọn - Bệnh nhân là ngƣời lớn (≥ 16 tuổi) - Đƣợc điều trị tại một trong hai khoa là khoa Nội chung hoặc khoa Ung bƣớu - Thời gian sử dụng kháng sinh từ 48 giờ trở lên - Đƣợc kê đơn ít nhất một loại kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 trong thời gian nằm viện 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh án không đầy đủ thông tin liên quan tới việc sử dụng kháng sinh theo chỉ tiêu nghiên cứu 2.2 Bệnh án của bệnh nhân... việc sử dụng các C3G không hợp lý đã làm gia tăng tỷ lệ kháng kháng sinh nhƣ hiện nay và là mối hiểm họa đối với hiệu quả của các liệu pháp điều trị bằng kháng sinh Theo kết quả nghiên cứu của Cao Xuân Minh năm 2010 tại bệnh viện Chợ Rẫy, việc sử dụng C3G trong điều trị viêm phổi nặng cho hiệu quả điều trị thấp và tỷ lệ tử vong trong nhóm điều trị với C3G cao ( 43% ) [18] Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec . tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec với hai mục tiêu sau: 2 1. Mô tả đặc điểm sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin. 1.2 .3. Quy trình thực hiện 12 1 .3. Tổng quan một số nghiên cứu về tình hình sử dụng và tình hình kháng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 14 1 .3. 1. Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin. BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUỲNH THƠ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CEPHALOSPORIN THẾ HỆ 3 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC KHÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec, Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec, Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn