ĐỀ thi môn quản trị DỊCH VỤ KHOA N ngày 24.12.2014 đại học thương mại

1 385 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2015, 21:40

. Dethisinhvien.com ĐỀ DỊCH VỤ KHOA N ngày 24/ 12/ 2014 ĐỀ 2 1. ĐẶc điểm dịch vụ, lấy ví dụ. 2. Ptich n i dung tổ chức và qu n trị v n kinh doan dvu? 3. Qu n trị quan hệ khách hàng là. Lợi ích của CRM đem lại cho doanh ngiệp. ĐỀ 4. 1. Đặc điểm của thương mại dịch vụ? 2. Vai trò của nh n vi n tiếp xúc? 3. Chi n lược dịch vụ là gì? pt nhiệm vụ và mục tiêu CLDV?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ thi môn quản trị DỊCH VỤ KHOA N ngày 24.12.2014 đại học thương mại, ĐỀ thi môn quản trị DỊCH VỤ KHOA N ngày 24.12.2014 đại học thương mại, ĐỀ thi môn quản trị DỊCH VỤ KHOA N ngày 24.12.2014 đại học thương mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn