NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

12 4,667 23
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 16:07

Nhu cầu giải trí, hơn bao giờ hết,trở thành một nhu cầu không thể thiếu của người dân, đặc biệt là những người dân của các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM I / ĐĂ ̣ T V ́ N ĐÊ ̀ NGHIÊN CƯ ́ U: •  ! "#$%&'($')* +,-./'0 #/1#2**((3456)#$ #/7)8'09*:.;3<="/ '>?@='>#AB:.; C<6)5)*DB"/9)5)E&) #/1;"9!#/1%90$#- FGHDI6'0 ='(JKL($;&('0#2E *M)5)>$*)NO#/= P9"7)Q0#2A(A9 %1E&"R7)6 • #17)S/!)9DTC( &) 3KU=*DM23#2(9%**. 93 .6V)7)%=W) NE38X "%=*D%#&1A&(.Y= (=!7)%#$')!/Q.Z#2% )"K>Q#U*%*1[)5)*D=6 \D191%7)%#$5)#%W#25$%)5) 9K;U=*D#(%*E@#( )%A(AY • ,(]7)%#/Q &3%7)%#$)) #(4)6^ 91)%7)%#$Q3)# 5 9%7)%#$"2]Q9%7)%#$:(_`<6 ,M7)T)($K#@$_%W#2U" O)K6%7)%9'!U=7)%#$ * .%W3)5)K(%*O&)%A (A=3D#27)6*.'/=%7)%9'! U*.'/3314"0*336^9U O#/%.9U1)0%&1W%* 7)6 • )(%W#2)5)KE*91P19% ]RK9 5%($#$))aB )5)@bTB;"90($U7)%9'!6)(U 7)%9'!E #'c3 .&)NK)E= &)N)a)QW#"9(!Q)191K 90#2%9?6^ >'>9*U(3$0($ 97)*OE&9'B'995#27)NW5)# )7)*(9>U%N6 • $#B:FQ($E($9< NE)0= U9 &W1A#2!==Q) (/9D3:'(<G/*999%9 ())& &99d)3'b(A#2G /%W!)5)3d(9@*5@ & &1P19%1A(9>6^ 9D1' N E7)OQ9:>'e1A9'!'(^ Qf-FGHDI<6$7)E4)E7)%$1P> &#27)*)ad%3*.%1A(3; > NE(Q"8*.= &9 9U"9&)) %OE_99)*%" '(9]9B'W)! g)0"#$ (9U91314#(4]"O"Rh96 II/ MU ̣ C TIÊU NGHIÊN CƯ ́ U =9U1W)E*A)DW) 9@E89%A)A&')X • i%O(9E*#2!0#2%9DU7)% 9'!X$D)'DY • =&)% 7)T)1M9'!'(f 6FHI • H)3!E>5&A(A)5) 17)%9'!%W)5)'(f%1 X0#2%9!)0%Y III/ĐÔ ́ I TƯƠ ̣ NG VA ̀ PHA ̣ M VI NGHIÊN CƯ ́ U: 1) Đối tượng nghiên cứu: 9"'(D7)#/^FQf-6FHI'0 (9Q-6FHI.jkklmjkUkJ"G3*%n  "b5)ofpjfpqL6 2) Phạm vi nghiên cứu: A. -(EX W)#29%BB'#/Q -6FGHDI6 • HB'rXqlH)P^=H&)V)p6FHI • HB'sXjtl)P-#BV)Uk6FHI • HB'HXUtlmUuU#/pvjV)Uk6FHI • HB',XUlw5V)f*V)U6FHI • HB'FXUs'F9,)V)-N)6FHI • HB'xXqn)P.V)U6FHI B. -(/X W)#21Po9kqvknvjkUk9UuvknvjkUk6 W)#29GpX • +,UXkqvknmUkvknX\ y  y zzzzzzz( y # { ) | } { ) ~   y 6 • +,jXUkvknmUqvknX\ y # { ) | #B | ) ~  y ( y  {   y zzzzzzi6 • +,pXUqvknmUuvknXE ~ B | " y •1( y # { )E ~  ~  ~ " {  {  y  y #B { B { 6 IV/ GIA ̉ THUYÊ ́ T VA ̀ MÔ HI ̀ NH NGHIÊN CƯ ́ U: UL +*X • E(K9Dd%1]7)*D(9E%K )3 • €)0%d)#$'e1A9'!'(_ d•j)09%(99)W jL H%"59hX • f*.9D'( • IAD)09'! • +%* • #B)7)% • fE7)%9'! • H3#2G)0 • H3#2A(A 9h"9*#)"9D*#d)#$'e 1A9'!'((907)!%"6 pL IE=W)X Nhà cung ứng Xu hướng sử dụng trà sữa +%* IA D f* . 9 D Cá nhân H3 #2 A (A H3 #2 G )0 fE  7)% #B ) 7)% V/PHƯƠNG PHA ́ P NGHIÊN CƯ ́ U : ĐI ̣ NH TI ́ NH VA ̀ ĐI ̣ NH LƯƠ ̣ NG UL  {  { # { ) | } { X 1.1/Xác định các thông tin thứ cấp cần thiết và nguồn gốc thông tin: H%'0)7)9X'0)K'0#2%7)%9'!d) 7)%B'#/Qf-FHI%d)#$'e1A 9'!Yo%)GE#X%"9"%%"9W)&) )TTY 1.2/Xác định loại nghiên cứu định tính thích hợp: *) 91W)OD#2'e1A?"3 O#/390($9)1M67)%=*) 9W))E &9')"8%%R2gDD* )N)#2)1!)"6 #/2W)(”thực trạng tiêu dùng trà sữa của sinh viên Đại học Kinh Tế TP HCM”1W)ODM239* ) o  &DD*)%0#2W)6 1.3/Quy mô mẫu : W)OD91W)%%6H%1>%W) OD#2>($ R%0#2W)6f W)99N'cQ%5e4)9%'( #/^Ff-FHI6 HN &Q7)E4)9 >A*%9( J‚))L&*)6 1.4/Phương pháp chọn đối tượng nghiên cứu : )&Q0#2W)@ 57)Q( 9E*) 6^0($9N'cQ0 #2W)T!)b')X ,>T)bDG3&1P19(*)Q %0#29'(#/^Ff-FHI6#$*) *1M)RQ&)&Q0#2W))R; X:" D)09'!E<0#2W)*9' (D)09'!ƒ(9#/d)'e1A9'!JD3j9v5L6 H%9(9*#o%)*)#B> #$;D3/ow%U.#$6 H%9(E7)T")Qj'(.jn'( .p%%)(9j'(.36 1.5/Thiết kế dàn bài thảo luận dành cho thảo luận nhóm : • -5zX+$)AD(9D3(W)X IADX%%% 7)T)1N9'!'(6 D3XM2($>/'0'(6 • -5zzXH%)R2g(*) X • '"D)09'!„ • s #/d))09'!E„'„„„ • sD)09'!93„'„ • s#/)09'!)„'"D)0 9'!7)% „ • s#/)09'!(9/&(9*/ 99„ • s#/)0'!($!„g1=„ • s#/9=)09'!„g1„ • s"!#B)9'!9„#B)9 3#2($"3„=)=#B) 3 #2($"„ • f)*7)%9'!#99M2($"„ • T"*")5.'(^Ff D)09'!„ jL W)O#2X 2.1/ Qui mô mẫu: B { ) | )# { ) y ”thực trạng tiêu dùng trà sữa của sinh viên Đại học Kinh Tế TP HCM”E |  y  y  {  y ) … E { (B { '(6 y '# …  y # { )E {  ~  {  {  y ) … E { (B { '(( |  |  …)E7) {  { .6^E { #B | # { )) ~ ) { E y ' () { 'T …  | …) y jkk'()E | %#B y   |  | } y  {  y E { E y } { 6 | # |  |  y  { j { 1X # {  { X) { E y '(( | # |  | '( %%B'#/^Q ~  ~ ' {  y  { ) |  | ( y  {  |  # { X(} y ) { E y '(} { } {  ~ # |  |  y T T | # |  |  ~ ' { (B { 7)E…)jkk'( y ) y B | (B {   y ) |  { ) ~ ) { E6 2.2/ Phương pha ́ p cho ̣ n mẫu đi ̣ nh lươ ̣ ng: -#B%Q4) )E#9Q4) T#B%)"R%g1')X ^9U9W)7)W)03?" '()E 9'(9@o)07) @ &7)*Dd%#2R(36 TN#Q Q3)T#B%)T NE3)29(4T7)*Dd%6 2.3/ Phương pháp phỏng vấn: HNE'e1A#B%R(3%?" 9#B%R(3> HNE'ce#/$%*#/%B'#/ Q90GD&R(3>%* #/ 6 2.4/ Thiết kế bảng câu hỏi định lượng: s†+H‡ˆF‰z^ŠF\‹Œ+ H9"E9YYYYY6FNE> W)(d)#$'e1A9'!'(6s &()] 19D/&'•!')["#2E„H)  )'cE37)%)/")6 PHẦN IXGẠN LỌC KVUX" *9'(#/^FQfE„ ŽH JAL ŽfEJNL KVjX" D)09'!E„ ŽH JAL ŽfEJNL KVpX""3==""`o 9%[(>')E„ HE  W) O #/  E  7)*% U fN HE'*d)3a)%A) 7)9'! j fN H97)%"%9'! p fN HB7))E#19) =9%]"%Y n fN \9(A(A%7)%9'! q fN fE9%[(> ll A KVnXp%7)" "3=)W)O#/ 97)9'!E„ ŽH JNL ŽfEJAL KVqX)9%"*")„J"G o=e9(9*%*)%L Ž,#$Uq1 ŽUq1•j1 Žj1•jq1 Žjq1•p1 Žp1 KVwX)09'!"#9„ Ž1#$U)5U5 ŽU)5U5 Žj)5U5 Žp)5U5 Žp)5U5 PHẦN IIXNỘI DUNG CHÍNHX VUXb$9'!=#B)9'!9#2"b$5) „JKrL VjX""!#B)9'0!#B)')„ JIrL VpX"o)09'!!7)%9„JIrL VnX"3W)07)%9'!993„JKrL VqX")09'!7)%93„JKrL VU Vj Vp Vn Vq mUu k JUuL U U U U U F#$1#B j j j j j r9 p p p p p r n n n n n  q q q q q s w w w w w •TTT t t t t t ‘)T u u u u u f%JhL ll ll ll ll ll VwX"/NE#'0O')(9"NE "g"oO6+*'e" &9q($X UX99EGg jXBEGg pX"=#/ nXBGg qX99Gg s)E;3#29'!9 )JB2a)(O9YL U j p n q s)E[8%A(A (97)Q3)09'! JA(AE1P=C9YL U j p n q s;)0E7)%9 5))09'!JE[ O'>D9]"bbY6L U j p n q s[89'!0'WRT U j p n q 9'!9W)01'>•) . U j p n q VtX"[8%9'!(9*")92g„JKrL ŽUk6kkkmUq6kkk ŽUq6kkkmjk6kkk Žjk6kkkmjqkkk Žjq6kkk VuX"#/)09'!($„JIrL ’s"` ’#/ ’#/) VlX" |  | U7) {  y '# …  ~ ( y )E { (B { )} {  y „JIrL ’ { ) | () | ’%* ’D7)% ’#B) ’#/ ’%JhL VUkX"#/$7)%9'!($ADD9=„JIrL ’)09'! ’Q  ’d*'T'' ’% !N9N ’;;""`(9% ’%JhL PHẦN IIIXTHÔNG TIN CÁ NHÂN %(X . 'X +$DXv! K(.WX ^O_%(X K0%(X x%(X 2.5/ Phương pháp xủ lý dữ liệu: K)99E(R(3%1!)'c#2)_  (9(9#B=%DD2&>( D6 W)91M5K-KKUU6q&>( deg1!))#26o  'c#'0) (9d)3(:!)0*#d)#$)1M9'!<6 K) 'e1A%•&OM2&&O'>M2 VI/ THỜI GIAN BIỂU: \ | B y " ~ )# { )( y "E { } { '# |  { # y  |  # { )6 sy# { )#B | # |  | j) y # y  y kqvknvjkUk {  y  UlvknvjkUk(B { '# | ) ~ l y ( { UpE y X U6  | -F y  Vp [...]... QT3 QT3 QT3 QT3 QT3 QT3 ́ THỜ I GIAN BIỂU NGHIÊN CƯU : GD1:05/04-10/04 GD2:10/04-15/04 GD3:15/04-18/04 Làm phầ n I, II,III,IV và Làm nghiên cứu đinh Tổ ng hơ ̣p bài word và ̣ nghiên cứu đinh tính lươ ̣ng của phầ n V và nghiên cứu tổ ng thể để ̣ của phầ n V các phầ n báo cáo đề tài trước lớp VI,VII,VII,IX VII/ NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU: BẢNG NGÂN SÁ CH DỰ TRÙ GIAI ĐOẠN GD1:05/04-10/04... http://nguyenphuongnam.info/forum http://vietceo.com IX/ PHỤ LỤC : ́ BẢ NG ĐÁ NH GIÁ MƯC ĐỘ THAM GIA CỦ A THÀNH VIÊN NHÓ M : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Các công việc (X) (theo nội dung của bản đề Họ tên cương nghiên cứu) 1-3 4 5a 5b 6-7 8-9 Trinh Phi Hoàng X X X ̣ Lê Thi ̣Lan X X X Hồ Chí Toàn X X X Chu Thi ̣Tường Vi X X Lê Thi ̣Kiề u Chi X X An Thi ̣Thanh Thùy X X Lê Nguyễn Thanh Vy X X Đinh... GD3:15/04-18/04 ́ CHO DỰ Á N NGHIÊN CƯU: ́ TIỀN(triệu đồ ng) SÔ 2 10 10 ̉ VIII/ TÀ I LIỆU THAM KHAO : ́ ̀ 1 SACH PPNC THI ̣ TRƯƠNG ̀ N MỀM SPSS(1&2) ́ 2 SACH PH ́ 3 CAC WEBSITE : http://www.nguyenlieutrasua.com/trasuatranchau http://www.sirvina.com/WebSurvey http://nguyenphuongnam.info/forum http://vietceo.com IX/ PHỤ LỤC : ́ BẢ NG ĐÁ NH GIÁ MƯC ĐỘ THAM GIA CỦ A THÀNH VIÊN NHÓ M : 1 2 3 4 5 . NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM I / ĐĂ ̣ T V ́ N ĐÊ ̀ NGHIÊN CƯ ́. )N)#2)1!)"6 #/2W)( thực trạng tiêu dùng trà sữa của sinh viên Đại học Kinh Tế TP HCM 1W)ODM239*
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM, NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM, NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Từ khóa liên quan