Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá một số tác dụng sinh học của cao lỏng từ bài thuốc vĩ ngân

119 516 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 15:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU TRANG XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CAO LỎNG TỪ BÀI THUỐC VĨ NGÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU TRANG XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CAO LỎNG TỪ BÀI THUỐC VĨ NGÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 60720406 Người hướng dẫn khoa học : TS. Bùi Hồng Cường HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất tới TS. Bùi Hồng Cường, người thầy đã tận tình hướng dẫn và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Tôi xin cảm ơn TS. Phạm Thị Vân Anh – Trưởng Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội cùng các kỹ thuật viên ở Bộ môn đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình làm thực nghiệm. Tôi xin cảm ơn PGS.TS. Cao Văn Thu – Trưởng bộ môn Vi sinh, sinh học, Trường Đại học Dược Hà Nội, TS. Lê Minh Hà – Phòng hóa dược, Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, thầy cô và các cán bộ ở Bộ môn Dược học cổ truyền đã chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện đề tài. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã luôn động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành đề tài này. Hà Nội, tháng 9 năm 2014 Dược sĩ Nguyễn Thị Thu Trang MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 2 1.1. Sinh lý bệnh viêm họng 2 1.2. Cao lỏng Vĩ Ngân 4 1.2.1. Bài thuốc Vĩ Ngân 4 1.2.2. Thông tin về các vị thuốc 4 1.2.2.1. Kim ngân hoa 4 1.2.2.2. Xạ can 6 1.2.2.3. Bạc hà 7 1.2.2.4. Húng chanh 8 1.2.2.5. Núc nác 9 1.2.2.6. Cam thảo 10 1.2.2.7. Cát cánh 12 1.2.2.8. Bàng đại hải (Lười ươi) 13 1.2.2.9. Huyền sâm 13 1.2.2.10. Mạch môn 14 1.2.2.11. Thiên môn 15 1.2.2.12. Sinh địa 16 1.2.3. Bào chế cao lỏng Vĩ Ngân 17 1.2.4. Cơ sở thiết kế bài thuốc Vĩ Ngân 18 1.3. Thông tin về Tectoridin và Tectorigenin 19 CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN 23 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1. Đối tượng 23 2.2. Phương tiện 23 2.3. Phương pháp nghiên cứu 24 2.3.1. Khảo sát một số chỉ tiêu chung của cao lỏng 24 2.3.2. Nghiên cứu về hóa học 24 2.3.3 Nghiên cứu về tác dụng sinh học 25 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 30 3.1. Khảo sát một số chỉ tiêu chung của cao lỏng 30 3.1.4. Tỷ trọng của cao thuốc 31 3.2 Nghiên cứu về hóa học 32 3.2.1. Định tính các nhóm chất bằng phản ứng hóa học 32 3.2.2. Định tính so sánh cao và vị thuốc bằng sắc ký lớp mỏng 38 3.2.2.1. Kim ngân hoa 38 3.2.2.2. Cam thảo 40 3.2.2.3. Xạ can 41 3.2.2.4. Núc nác 43 3.2.2.5. Huyền sâm 44 3.2.2.6. Cát cánh, Thiên môn, Mạch môn 46 3.2.3. Định lượng Tectoridin và Tectorigenin trong cao lỏng Vĩ Ngân 48 3.3. Đánh giá một số tác dụng sinh học của cao lỏng Vĩ Ngân 54 3.3.1. Đánh giá độc tính cấp 54 3.3.2. Đánh giá tác dụng chống viêm cấp 55 3.3.3. Đánh giá tác dụng giảm ho 60 3.3.4. Đánh giá tác dụng long đờm 62 3.4. Bàn luận 64 3.4.1. Về dự thảo tiêu chuẩn chất lượng cao lỏng Vĩ Ngân 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 1. KẾT LUẬN 72 2. KIẾN NGHỊ 74 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABS Mật độ quang NN Núc nác ACN Acetonitril PGE 2 Prostaglandin E 2 CC Cát cánh SD Độ lệch chuẩn CT Cam thảo SĐ Sinh địa COX-2 Cyclooxygenase SE Sai số chuẩn dd Dung dịch SKĐ Sắc ký đồ DĐVN Dược điển Việt Nam SKLM Sắc ký lớp mỏng EtOAc Ethylacetat TĐ Tương đương EtOH Ethanol TM Thiên môn HPLC Sắc ký lỏng hiệu năng cao TT Thuốc thử HS Huyền sâm VSV Vi sinh vật KNH Kim ngân hoa XC Xạ can MeOH Methanol Trung bình MM Mạch môn YHCT Y học cổ truyền DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1 Kết quả xác định mất khối lượng do làm khô 27 Bảng 3.2 Kết quả xác định hàm lượng chất chiết được bằng EtOH 70% 28 Bảng 3.3. Kết quả định tính các nhóm chất trong cao lỏng và dược liệu 34 Bảng 3.4. Kết quả phân tích SKĐ của cao và KNH ở bước sóng 366 nm 36 Bảng 3.5. Kết quả phân tích SKĐ của cao và CT ở bước sóng 254 nm 38 Bảng 3.6. Kết quả phân tích SKĐ của cao và XC sau khi phun thuốc thử 39 Bảng 3.7. Kết quả phân tích SKĐ của cao và NN ở bước sóng 254 nm 41 Bảng 3.8. Kết quả phân tích SKĐ của cao và HS sau khi hiện màu 42 Bảng 3.9. Kết quả phân tích SKĐ của cao và CC, TM, MM sau khi hiện màu 44 Bảng 3.10. Độ lặp lại về thời gian lưu của tectoridin và tectorigenin 47 Bảng 3.11. Độ lặp lại về diện tích pic của tectoridin và tectorigenin 48 Bảng 3.12. Độ đúng của phương pháp đối với định lượng tectoridin và tectorigenin 48 Bảng 3.13. Độ thu hồi của phương pháp định lượng tectoridin và tectorigenin 49 Bảng 3.14. Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính của phương pháp định lượng 49 Bảng 3.15. Kết quả định lượng tectoridin và tectorigenin trong cao Vĩ Ngân 51 Bảng 3.16. Ảnh hưởng của cao Vĩ Ngân đến tỷ lệ chuột chết và các dấu hiệu của độc tính cấp theo đường uống 52 Bảng 3.17. Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của cao Vĩ Ngân 55 Bảng 3.18. Ảnh hưởng của cao lỏng Vĩ Ngân lên khả năng ức chế phù chân chuột ở các thời điểm khác nhau 56 Bảng 3.19. Ảnh hưởng của cao lỏng Vĩ Ngân lên thể tích dịch rỉ viêm 58 Bảng 3.20. Ảnh hưởng của cao lỏng Vĩ Ngân đến số lượng bạch cầu trong dịch rỉ viêm 59 Bảng 3.21. Ảnh hưởng của cao lỏng Vĩ Ngân đến số lượng protein trong dịch rỉ viêm 60 Bảng 3.22. Ảnh hưởng của cao lỏng Vĩ Ngân lên thời gian tiềm tàng xuất hiện cơn ho 62 Bảng 3.23. Ảnh hưởng của cao lỏng Vĩ Ngân lên tổng số cơn ho 63 Bảng 3.24. Ảnh hưởng của cao lỏng Vĩ Ngân lên mật độ quang 65 Bảng 3.25. Một số chỉ tiêu đề xuất trong dự thảo tiêu chuẩn kĩ thuật của cao lỏng Vĩ Ngân 69 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 2.1. Sơ đồ qui trình bào chế cao lỏng Vĩ Ngân 18 Hình 3.1. Sắc ký đồ cao-KNH ở bước sóng 366 nm 36 Hình 3.2. Sắc ký đồ cao-CT ở bước sóng 254 nm 38 Hình 3.3. Sắc ký đồ cao-XC sau khi hiện màu 39 Hình 3.4. Sắc ký đồ cao-NN ở bước sóng 254 nm 41 Hình 3.5. Sắc ký đồ cao-HS sau khi hiện màu 42 Hình 3.6. Sắc ký đồ CC- cao- TM- MM sau khi hiện màu 44 Hình 3.7. Sắc ký đồ của tectoridin chuẩn và cao tổng Vĩ Ngân ở bước sóng 330nm 46 Hình 3.8. Sắc ký đồ của tectorigenin chuẩn và cao tổng Vĩ Ngân ở bước sóng 263nm 47 Hình 3.9. Đồ thị xác định khoảng tuyến tính của tectoridin 50 Hình 3.10. Đồ thị xác định khoảng tuyến tính của tectorigenin 50 Hình 3.11. Biểu đồ biểu thị độ phù chân chuột ở các thời điểm nghiên cứu 56 Hình 3.12. Biểu đồ biểu thị thể tích dịch rỉ viêm 58 Hình 3.13. Biểu đồ biểu thị số lượng bạch cầu trong dịch rỉ viêm 59 Hình 3.14. Biểu đồ biểu thị hàm lượng protein trong dịch rỉ viêm 60 Hình 3.15. Biểu đồ biểu thị thời gian tiềm tàng xuất hiện cơn ho ở chuột 62 Hình 3.16. Biểu đồ biểu thị tổng số cơn ho ở chuột 63 Hình 3.17. Biểu đồ biểu thị mật độ quang ở bước sóng 265 nm 65 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm họng là một bệnh lý viêm nhiễm thường gặp, xảy ra ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính. Bệnh có thể tái phát nhiều lần. Nguyên nhân thường do nhiễm trùng (virus, vi khuẩn) hoặc các căn nguyên khác như dị ứng, chấn thương, hóa chất, ô nhiễm môi trường…Bệnh được đặc trưng bởi các triệu chứng tại niêm mạc họng như sưng, nóng, đỏ, đau, và thường xuất hiện kèm theo sự tăng tiết đờm, ho Mục đích điều trị chủ yếu là sử dụng các thuốc làm giảm triệu chứng như giảm đau, chống viêm, giảm ho, long đờm…kết hợp sử dụng thuốc kháng sinh để phòng ngừa hoặc điều trị nếu có bội nhiễm. Các thuốc sử dụng trong điều trị viêm họng hiện nay trên thị trường phần nhiều vẫn là các thuốc tân dược, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề bất cập như: tình trạng lạm dụng dẫn tới kháng thuốc kháng sinh, tác dụng phụ của thuốc gây độc với gan, thận, rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày…Do vậy, việc nghiên cứu cho ra đời các chế phẩm đông dược, sử dụng trong điều trị các triệu chứng của viêm họng, hạn chế được tác dụng phụ của thuốc có ý nghĩa quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Dựa trên kinh nghiệm sử dụng thuốc của y học cổ truyền và tác dụng dược lý đã được nghiên cứu của các dược liệu, Công ty Dược phẩm Hoa Linh đã xây dựng phương thuốc Vĩ Ngân dùng chữa viêm họng, họng sưng đau, ho rát họng, nhiều đờm…và đã bào chế dạng cao lỏng Vĩ Ngân. Nhằm tiêu chuẩn hóa và đánh giá một số tác dụng sinh học của cao lỏng Vĩ Ngân, đề tài “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá một số tác dụng sinh học của cao lỏng từ bài thuốc Vĩ Ngân” được thực hiện với các mục tiêu cụ thể sau: 1. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chất lượng của cao lỏng Vĩ Ngân. 2. Thử độc tính cấp và các tác dụng: Chống viêm cấp, giảm ho, long đờm của cao lỏng Vĩ Ngân. 2 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1. Sinh lý bệnh viêm họng Theo quan điểm Y học hiện đại: - Viêm họng là tình trạng viêm nhiễm niêm mạc họng, có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do virus hoặc vi khuẩn gây viêm ở các vùng lân cận như viêm mũi, viêm xoang mặt làm dịch tiết chảy xuống họng hay do vi khuẩn gây sâu răng lan đến họng. Ngoài ra, việc tiếp xúc với khói bụi, hóa chất trong thời gian dài, hút thuốc lá, uống rượu, thay đổi thời tiết… gây tổn thương niêm mạc họng, làm họng mất chức năng bảo vệ. - Phân loại: + Viêm họng cấp: là viêm cấp tính niêm mạc họng, nguyên nhân do virus và vi khuẩn (thường do bội nhiễm sau khi nhiễm virus) với các triệu chứng: đau họng kèm theo cảm giác nóng rát, họng đỏ, nuốt đau, sốt cao, mệt mỏi,… + Viêm họng mạn: là tình trạng viêm họng kéo dài, do ảnh hưởng của nghẹt, tắc mũi, phải thở bằng miệng, nhất là về mùa lạnh; viêm xoang, viêm amidan mạn; hút thuốc lá, uống rượu, tiếp xúc nhiều với hóa chất, khói bụi; cơ địa: dị ứng, đái tháo đường, suy gan…với các triệu chứng: cảm giác họng khô, nóng, rát; ngứa họng, vướng họng tăng lên khi nuốt, có ít nhầy quánh, thường bị ho vào ban đêm, khi lạnh [19], [30], [36]. Theo quan điểm y học cổ truyền (YHCT): - Hầu đảm nhiệm chức năng hít thở thuộc phế, họng là cửa đường ra của vị, cửa ngõ của các tạng. Viêm họng do khí nhiệt gây đờm kết, là chứng bệnh sưng, nóng, đỏ, đau gọi là hầu tý [34]. - Nguyên nhân: Ngoại tà xâm nhập, ăn uống không điều độ, tình chí bị tổn thương, phủ tạng mất điều hòa… [9], do nhiệt độc phế vị xông lên và nhiễm khí độc dịch lệ, tổn thương phế âm [4]. - Viêm họng có 2 thể: cấp tính và mạn tính. Viêm họng cấp tính do cảm phải phong tà bên ngoài kết hợp với đàm nhiệt bên trong cơ thể mà gây bệnh; viêm họng mạn tính do đàm nhiệt lâu ngày làm tổn thương phế âm mà gây ra bệnh. [...]... dính, ho khan, mặt đỏ, miệng khát, đại tiện táo, người sốt, khó thở, lưỡi vàng dày, mạch phù sác Hay gặp ở bệnh viêm họng, viêm phế quản cấp, viêm phổi…[10] 3 1.2 Cao lỏng Vĩ Ngân 1.2.1 Bài thuốc Vĩ Ngân Công thức: Cao lỏng Vĩ Ngân được bào chế từ bài thuốc Vĩ Ngân do Công ty Dược phẩm Hoa Linh xây dựng công thức, cụ thể như sau: Vị thuốc Khối lượng Kim ngân hoa (Flos Lonicerae) 10g Xạ can (Rhizoma Belamcandae)... Kim ngân hoa, Xạ can (đã sơ chế) (đã sơ chế) Đun sôi EtOH 70% Ngấm kiệt Nước sinh hoạt Dịch chiết (2 lần) Lọc Dịch chiết Kim ngân hoa, Xạ can Cô chân không Cất thu hồi dung môi Lắng, cô Cao đặc Cao lỏng (5/1) Kim ngân hoa, Xạ can Acid Benzoic/Cồn 96 độ Đóng gói cao Hình 2.1 Sơ đồ qui trình bào chế cao lỏng Vĩ Ngân 17 Kiểm nghiệm bán thành phẩm 1.2.4 Cơ sở thiết kế bài thuốc Vĩ Ngân Bài thuốc Vĩ Ngân. .. chanh; lại vừa có các vị thuốc như sinh địa, huyền sâm, thiên môn, mạch môn giúp nhuận phế, dưỡng âm, sinh tân dịch… - Việc xây dựng phương thuốc Vĩ Ngân cũng được tham khảo từ một số bài thuốc đông y trị viêm họng cấp tính: + Bài thuốc 1: Kim ngân (12-80g), Xạ can (3-12g), Vòi voi (8-12g), Bồ công anh (8-12g), sài đất (20-60g), bồ cu rẽ (8-12g), cây rấp cá (8-12g) + Bài thuốc 2: Kim ngân 12g, Xạ can 4g,... buergerinin F1 và G2 [69] - Ngoài ra có alcaloid, đường, steroid, acid amin, acid béo, carotene, 17 nguyên tố vi lượng [38], các ester phenylpropanoid của rhamnose [69] d, Tác dụng sinh học + Tác dụng kháng khuẩn, an thần [38] + Tác dụng điều trị tốt đối với viêm họng mạn tính [38] 13 + Tác dụng tăng huyết áp và cường tim nhẹ trên thỏ, liều cao có tác dụng ngược lại, hạ đường huyết [27] + Tác dụng cải thiện... sự có mặt của các vị thuốc trong cao lỏng Vĩ Ngân bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao c) Định lượng tectoridin và tectorigenin trong cao lỏng Vĩ Ngân bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) [20], [32] - Thiết lập đường chuẩn của tectoridin/tectorigenin, giữa nồng độ dung dịch (g/ml) và diện tích pic tương ứng theo phương trình y = ax + b 24 Trong đó, y: diện tích pic của tectoridin/tectorigenin... nhất 15 acid amin tự do), ester của acid béo, β-sitosterol, daucosterol, acid palmitic, acid sucinic…[38] d, Tác dụng sinh học - Tác dụng an thần, lợi tiểu, chống oxy hóa [38] - Tác dụng kháng khuẩn, ức chế nấm ngoài da [27] - Tác dụng cầm máu, cường tim, hạ đường huyết (do chất Catapol) [27] - Tác dụng chữa lành tổn thương do đái tháo đường [43] e, Tác dụng và công dụng theo YHCT - Tính vị: Vị ngọt,... d, Tác dụng sinh học - Trên lâm sàng, saponin của cát cánh có tác dụng tiêu đờm rõ rệt Khi uống, saponin gây kích thích niêm mạc họng và dạ dày, đưa đến phản ứng tăng tiết dịch ở đường hô hấp làm cho đờm loãng và dễ bị tống ra ngoài [4], [27], [38] - Saponin của cát cánh có tác dụng phá huyết mạnh Ngoài ra, có tác dụng giảm đau, làm trấn tĩnh, hạ nhiệt, giảm ho, chống loét, chống viêm [27] - Tác dụng. .. (COX – 2) và sự sản sinh PGE2 [51], [61] Các nhà khoa học Nhật Bản đã chứng minh rằng, cơ chế kháng viêm của Belamcanda chinensis là do hợp chất tectoridin và tectorigenin có trong cây đã ức chế sự sản sinh PGE2 và COX-2 sinh ra trong các phản ứng viêm [61] Tectoridin được coi là một trong những chất có hoạt tính kháng viêm mạnh phân lập được từ các cây thuốc cổ truyền của Hàn Quốc [51] Một số tài liệu... chứng chính của bệnh, theo quan điểm “thực thì tả”, “cấp trị tiêu (bệnh cấp thì chữa phần ngọn) của y học cổ truyền Do vậy, kết hợp các vị thuốc có tác dụng sát trùng, tiêu viêm, giải độc, kèm theo giảm ho, hóa đờm Bên cạnh đó, kết hợp các vị thuốc sinh tân dịch để bù phần tân dịch bị hao tổn Trong phương thuốc Vĩ Ngân, vừa có các vị thuốc trị bệnh như xạ can, kim ngân hoa, núc nác, cam thảo, cát cánh,... co giật, kích động, khó thở, tím tái, tiêu chảy, ngủ lịm, hôn mê…, và số lượng chuột chết trong vòng 72 giờ sau khi uống thuốc Tất cả chuột chết được mổ để đánh giá tổn thương đại thể Từ đó xây dựng đồ thị tuyến tính để xác định LD50 của thuốc thử Sau đó tiếp tục theo dõi tình trạng chuột đến hết ngày thứ 7 sau khi uống thuốc [17], [39], [41], [48], [88] b) Tác dụng chống viêm cấp Mô hình gây phù chân . đờm và đã bào chế dạng cao lỏng Vĩ Ngân. Nhằm tiêu chuẩn hóa và đánh giá một số tác dụng sinh học của cao lỏng Vĩ Ngân, đề tài Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá một số tác dụng. XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CAO LỎNG TỪ BÀI THUỐC VĨ NGÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ:. dụng sinh học của cao lỏng từ bài thuốc Vĩ Ngân được thực hiện với các mục tiêu cụ thể sau: 1. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chất lượng của cao lỏng Vĩ Ngân. 2. Thử độc tính cấp và các tác dụng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá một số tác dụng sinh học của cao lỏng từ bài thuốc vĩ ngân, Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá một số tác dụng sinh học của cao lỏng từ bài thuốc vĩ ngân, Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá một số tác dụng sinh học của cao lỏng từ bài thuốc vĩ ngân, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN, CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, 2 Nghiên cứu về hóa học

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm