Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

18 1,149 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 14:31

Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trư¬ớc đây đất n¬ước gặp rất nhiều khó khăn cả Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mục lục Trang Lời mở đầu 2 1. Quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập 3 1.1. Khái niệm các mặt đối lập, mâu thuẫn, sự thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập .3 1.2. Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động sự phát triển .4 1.3. Phân loại mâu thuẫn .4 1.4. ý nghĩa phơng pháp luận 5 2. cơ hội thách thức của việt nam khi gia nhập wto .6 2.1. WTO đã mở ra cơ hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam bên cạnh đó là tác động thách thức không nhỏ .6 2.1.1 .Cơ hội 6 2.1.2. Các tác động kinh tế .9 2.1.3. Thách thức đối với các ngành kinh tế .12 2.1.4. Gii phỏp khc phc .14 kết luận .16 Tài liệu tham khảo .17 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trớc đây đất nớc gặp rất nhiều khó khăn cả về kinh tế lẫn chính trị. Nhng hiện nay, đất nớc ta đã thoát khỏi khó khăn đang chuyển mình đi lên. Đó là nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn tài tình của Đảng Nhà nớc ta. Để làm đợc điều này, những nhà lãnh đạo của đất nớc phải có những nghiên cứu hiểu biết sâu rộng về đờng lối của Đảng, mà đờng lối của chúng ta là chủ yếu dựa vào triết học Mac Lenin t tởng Hồ Chí Minh. Trong triết học Mác Lenin chỉ ra cho ta thấy các vấn đề chung nhất của sự vật hiện tợng cách giải quyết. triết học Mác Lenin còn chỉ ra cho ta thấy con đờng tiến lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu. Để đất nớc đi lên chúng ta cần nghiên cứu kỹ triết học Mác Lenin để có thể giải quyết những vấn đề chính trị xã hội. Nhất là hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, kinh tế cần phải thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Muốn vậy, đất nớc ta cần phải đẩy mạnh quan hệ thông thơng với các nớc phát triển trên thế giới. gần đây, khi chúng ta đã gia nhập vào tổ chức th- ơng mại thế giới WTO, việc phát triển nền kinh tế đất nớc sẽ đợc thúc đẩy mạnh mẽ. Nhng việc gia nhập vào WTO không chỉ đem lại cho nền kinh tế Việt Nam những cơ hội mà còn đem lại cho chúng ta những thách thức mới trên trờng kinh tế quốc tế. Để đơng đầu cũng nh giải quyết những thách thức này chúng ta cần phải hiểu rõ về chúng một cách toàn diên nhất. Qua bài tiểu luận này tôi muốn chỉ ra một số những cơ hội cũng nh thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi chúng ta gia nhập vào tổ chức thơng mại quốc tế WTO. Do kiến thức sự hiểu biết về kinh tế còn hạn chế nên trong bài tiểu luận này còn nhiều thiếu sót. Rất mong cô giáo cũng nh các bạn góp ý để tôi có những kiến thức sâu rộng đúng đắn hơn nữa về các vấn đề kinh tế, cũng nh các vấn đề chung khác tron việc nhận thức triết học. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập. 1.1. Khái niệm các mặt đối lập, mâu thuẫn, sự thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập. Tất cả các sự vật, hiện tợng trên thế giới đều chứa đựng những mặt trái ngợc nhau. Những mặt trái ngợc nhau đó phép biện chứng duy vật gọi là mặt đối lập. Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những quy định có khuynh hớng biến đổi trái ngợc nhau. Sự tồn tại các mặt đối lập khách quan là phổ biến trong tất cả các sự vật, hiện tợng. Các mặt đối lập nằm trong sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau tạo thành mâu thuẫn biện chứng. Mâu thuẫn biện chứng tồn tại khách quan phổ biển trong tự nhiên, xã hội t duy. Các mặt đối lập vừa thống nhất với nhau lại vừa đấu tranh với nhau. Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nơng tựa vào nhau, không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề. Các mặt đối lập tồn tại không tách rời nhau nên giữa chúng bao giờ cũng có những nhân tố giống nhau. Những nhân tố giống nhau đó gọi là sự đồng nhất của các mặt đối lập. Với ý nghĩa đó, sự thống nhất của các mặt đối lập cũng bao hàm cả sự đồng nhất của các mặt đó. Do có sự đồng nhất của các mặt đối lập mà trong sự triển khai của mâu thuẫn đến một lúc nào đó, các mặt đối lập có thể chuyển hóa lẫn nhau. Các mặt đối lập không chỉ thống nhất, mà còn luôn luôn đấu tranh với nhau. Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo xu hớng bài trừ phủ định lẫn nhau. Hình thức đấu tranh của các mặt đối lập hết sức phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, vào mối quan hệ qua lại giữa các mặt đối lập tùy điều kiện cụ thể diễn ra cuộc đấu tranh giữa chúng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động sự phát triển. Sự thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập là hai xu hớng tác động khác nhau của các mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn. Nh vậy, mâu thuẫn biện chứng bao hàm cả sự thống nhất lẫn đấu tranh của các mặt đối lập. Sự thống nhất gắn liền với sự đứng im, với sự ổn định tạm thời của sự vật. Sự đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối của sự vận động phát triển. Điều đó có nghĩa là: Sự thống nhất của các mặt đối lập là có điều kiện, tạm thời, thoáng qua, tơng đối. Sự đấu tranh của các mặt đối lập bài trừ lẫn nhau là tuyệt đối, cũng nh sự phát triển, sự vận động là tuyệt đối. Trong sự tác động qua lại của các mặt đối lập thì đấu tranh của các mặt đối lập quy định một cách tất yếu sự thay đổi của các mặt đang tác động làm cho mâu thuẫn phát triển. Lúc đầu mới xuất hiện, mâu thuẫn chỉ là sự khác nhau căn bản, nhng theo khuynh hớng trái ngợc nhau. Sự khác nhau đó càng ngày càng phát triển đi đến đối lập. Khi hai mặt đối lập xung đột gay gắt đã đủ điều kiện, chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn đợc giải quyết. Nhờ đó mà thể thống nhất cũ đợc thay thế bằng thể thống nhất mới; sự vật cũ mất đi sự vật mới ra đời thay thế. Tuy nhiên, không có thống nhất của các mặt đối lập thì cũng không có đấu tranh giữa chúng. Thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập là không thể tách rời nhau trong mâu thuẫn biện chứng. Sự vận động phát triển bao giờ cũng là sự thống nhất giữa tính ổn định tính thay đổi. Sự thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập quy định tính ổn định tính thay đổi của sự vật, hiện tợng. Do đó, mâu thuẫn chính là nguồn gốc của sự vận động sự phát triển. 1.3. Phân loại mâu thuẫn. Mâu thuẫn tồn tại trong tất cả các sự vật, hiện tợng, cũng nh trong tất cả các giai đoạn phát triển của chúng. Mâu thuẫn hết sức phong phú, đa dạng. Tính phong phú, đa dạng đó đợc quy định một cách hết khách quan bởi đặc điểm của các mặt đối lập, bởi điều kiện tác động qua lại của chúng, bởi trình độ tổ chức của hệ thống mà trong đó mâu thuẫn tồn tại. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngời ta phân chia mâu thuẫn thành các loại sau: - Mâu thuẫn bên trong mâu thuẫn bên ngoài. - Mâu thuẫn cơ bản mâu thuẫn không cơ bản. - Mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn thứ yếu. - Mâu thuẫn đối khang mâu thuẫn không đối kháng. Nh vậy, ta có thể thấy đợc quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lâp: Mọi sự vật chứa đựng những mặt có khuynh hớng biến đổi trái ngợc nhau gọi là những mặt đối lập. Mối liên hệ của hai mặt đối lập tạo nên mâu thuẫn. Các mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa chuyển hóa lẫn nhau làm mâu thuẫn đợc giải quyết, sự vật biến đổi phát triển cái mới ra đời thay thế cái cũ. 1.4. ý nghĩa phơng pháp luận. Việc nghiên cứu quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập có ý nghĩa phớng pháp luận quan trọng trong nhận thức hoạt động thực tiễn. Để nhận thức đúng bản chất sự vật tìm ra phơng hớng giải pháp đúng cho hoạt động thực tiễn phải đi sâu nghiên cứu phát hiện ra mâu thuẫn của sự vật, hiện tợng. Muốn phát hiện ra mâu thuẫn phải tìm ra trong thể thống nhất những mặt, những khuynh hớng trái ngợc nhau, tức là tìm ra những mặt đối lập tìm ra những mối liên hệm tác động qua lại lẫn nhau giữa các mặt đối lập đó. Khi phân tích mâu thuẫn, phải xem xét quá trình phát sinh, phát triển của tong mâu thuẫn, xem xét vai trò, vị trí mối quan hệ lẫn nhau của các mâu thuẫn; phải xem xét quá trình phát sinh, phát triển vị trí của từng mặt đối lập, mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng, điều kiện chuyển hóa lẫn nhau giữa chúng. Chỉ có nh thế mới có thể hiểu đúng mâu thuẫn của sự vật, hiểu đúng xu h- ớng vận động, phát triển điều kiện để giải quyết mâu thuẫn. Để thúc đẩy sự vật phát triển phải tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn, không đợc điều hòa mâu thuẫn. Việc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển của mâu thuẫn. Phải tìm ra phơng thức, phơng tiện lực l- 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ợng để giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỉ đợc giải quyết khi điều kiện đã chín muồi. Một mặt, phải chống thái độ chủ quan, nóng vội; mặt khác, phải tích cực thúc đẩy các điều kiện khách quan để làm cho các điều kiện giải quyết mâu thuẫn đi đến chín muồi. Mâu thuẫn khác nhau phải có phơng pháp giải quyết khác nhau. Phải tìm ra các hình thức giải quyết mâu thuẫn một cách linh hoạt, vừa phù hợp với từng loại mâu thuẫn, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể. 2. cơ hội thách thức của việt nam khi gia nhập wto Là một tổ chức thơng mại lớn nhất hành tinh, WTO cú 150 thnh viờn, chim khong 90% dõn s th gii, 95% GDP v 95 % giỏ tr thng mi ton cu. Trên 10 năm kiên trì đàm phán VN ó chớnh thc c kt np trở thành viên thứ 150 vo t chc thng mi th gii (WTO). iu gỡ s din ra khi chỳng ta tham gia t chc thng mi cú quy mụ ton cu ny. õu l c hi m chỳng ta cú th v cn phi tn dng. Nhng thỏch thc no m chỳng ta phi nhn bit vt qua. V tn dng c hi, vt qua thỏch thc chỳng ta phi lm gỡ. 2.1. WTO đã mở ra cơ hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam bên cạnh đó là tác động thách thức không nhỏ 2.1.1 .Cơ hội WTO, tổ chức thơng mại thế giới hoạt động dựa trên mục tiêu chính là nâng cao mức sống của nhân dân các nớc thành viên, đảm bảo việc thúc đẩy tăng trởng kinh tế, thơng mại sử dụng hiệu quả nhất nguồn nhân lực của thế giới. chính vì thế, gia nhập WTO, các nớc thành viên sẽ có động lực để thúc đẩy nền kinh tế của mình phát triển nhanh hiệu quả nhất. Tham gia vo T chc thng mi th gii, nc ta ng trc nhng c hi ln nh sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Một là: Được tiếp cận thị trường hàng hoá dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm các ngành dịch vụ mà các nước mở cửa theo các Nghị định thư gia nhập của các nước này, không bị phân biệt đối xử. Điều đó, tạo điều kiện cho chúng ta mở rộng thị trường xuất khẩu trong tương lai - với sự lớn mạnh của doanh nghiệp nền kinh tế nước ta - mở rộng kinh doanh dịch vụ ra ngoài biên giới quốc gia. Với một nền kinh tế có độ mở lớn như nền kinh tế nước ta, kim ngạch xuất khẩu luôn chiếm trên 60% GDP thì điều này là đặc biệt quan trọng, là yếu tố bảo đảm tăng trưởng. Hai là: Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện công khai minh bạch các thiết chế quản lý theo quy định của WTO, môi trường kinh doanh của nước ta ngày càng được cải thiện. Đây là tiền đề rất quan trọng để không những phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế trong nước mà còn thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, qua đó tiếp nhận vốn, công nghệ sản xuất công nghệ quản lý, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra công ăn việc làm chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo đảm tốc độ tăng trưởng rút ngắn khoảng cách phát triển. Thực tế trong những năm qua đã chỉ rõ, cùng với phát huy nội lực, đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta xu thế này ngày càng nổi trội: năm 2006, đầu tư nước ngoài chiếm 37% giá trị sản xuất công nghiệp, gần 56% kim ngạch xuất khẩu 15,5% GDP, thu hút hơn một triệu lao động trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ba là: Gia nhập WTO chúng ta có được vị thế bình đẳng như các thành viên khác trong việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu, có cơ hội để đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế mới công bằng hơn, hợp lý hơn, có điều kiện để bảo vệ lợi ích của đất nước, của doanh nghiệp. Đương nhiên kết quả đấu tranh còn tuỳ thuộc vào thế lực của ta, vào khả năng tập hợp lực lượng năng lực quản lý điều hành của ta. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bn l: Mc du ch trng ca chỳng ta l ch ng i mi, ci cỏch th ch kinh t trong nc phỏt huy ni lc v hi nhp vi bờn ngoi nhng chớnh vic gia nhp WTO, hi nhp vo nn kinh t th gii cng thỳc y tin trỡnh ci cỏch trong nc, bo m cho tin trỡnh ci cỏch ca ta ng b hn, cú hiu qu hn. Nm l: Cựng vi nhng thnh tu to ln cú ý ngha lch s sau 20 nm i mi, vic gia nhp WTO s nõng cao v th ca ta trờn trng quc t, to iu kin cho ta trin khai cú hiu qu ng li i ngoi theo phng chõm: Vit Nam mong mun l bn, l i tỏc tin cy ca cỏc nc trong cng ng th gii vỡ ho bỡnh, hp tỏc v phỏt trin. Điều đầu tiên mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng nhìn thấy khi gia nhập WTO là Việt Nam sẽ tiệp cận đợc với thị trờng toàn cầu trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng, không bị rào cản của thuế quan phi thuế quan, điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn. Trong thị trờng rộng lớn đó, các doanh nghiệp mặc sức tung hoành với những chiến thuật, chiến lợc kinh doanh của mình để khuyếch trơng quy thu về những nguồn lợi khổng lồ. WTO là diễn đàn thơng mại mà ở đó mọi thành viên đều có quyền bảo vệ mình khi có xảy ra tranh chấp. Những luật lệ đã đợc đa vào thế giới thơng mại, một thế giới mà trớc đây những nớc yếu không đủ sức kháng cự những nớc manh. Trở thành hội viên của WTO có nghĩa là các nớc còn yếu nh Việt Nam có quyền khiếu nại thơng lợng một cách công với các cờng quốc trong tranh chấp dựa trên những luật lệ chung đó. Gia nhp WTO chỳng ta cú iu kin s dng nhng li th so sỏnh nhng lnh vc v mt hng m chỳng ta cú th mnh. Chỳng ta c hng quy ch mu dch bỡnh thng i vi M, EU v cỏc nc thnh viờn khỏc ca WTO. Th trng M, EU v Trung Quc s l mt trong nhng th trng chin lc ca nc ta v hng dt may, giy dộp, hi sn, nụng sn, cao su, go v hng th cụng m ngh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chỳng ta cú th xut khu hng dt may, giy dộp m khụng b rng buc v hn ngch do c hng hip nh a phng v hng dt may ATC . - Nhng tranh chp v thng mi gia nc ta vi cỏc nc khỏc s c gii quyt theo nhng quy tỏc v ch ti c th ca WTO. - M rng th phn quc t cho sn phm mang thng hiu Vit Nam. Chỳng ta cú c hi la chn nhp nhng hng hoỏ cú k thut cao v nhng cụng ngh mi nht. - Ngi dõn s c tiờu dựng cỏc sn phm v dch v vi giỏ r, cht lng tt chng hn nh dch v bu chớnh vin thụng, in, vn chuyn hng hoỏ, bo him. - Cỏc doanh nghip cú iu kin iu chnh c cu sn xut v nõng cao kh nng cnh tranh. Việt Nam không thiếu những nhà kinh doanh giỏi, giàu ý tởng. Thế nhng, sự hạn hẹp về nguồn vốn là yếu tố hàng đầu kìm hãm sự phát triển đó. Gia nhập WTO là mở đờng cho các nguồn vốn đầu t vào Việt Nam. Khoa học, kỹ thuật, công nghệ cả nguồn nhân lực đều có cơ hội giao lu tham gia vào sự phân công lao động toàn cầu. Trong khi nhn thc rừ nhng c hi cú c do vic gia nhp WTO mang li, cn thy ht nhng tác động thỏch thc m chỳng ta phi i u, nht l trong iu kin nc ta l mt nc ang phỏt trin trỡnh thp, qun lý nh nc cũn nhiu yu kộm v bt cp, doanh nghip v i ng doanh nhõn cũn nh bộ. 2.1.2. Các tác động kinh tế Các biện pháp đầu t liên quan đến thơng mại (TRIMs) là vấn đề có ý nghĩa to lớn. Thực hiện nghĩa vụ của hiệp định TRIMs sẽ xóa bỏ rào cản đối với đầu t n- ớc ngoài (FDI), tạo thuận lợi cho các nhà đầu t tham gia vào các ngành công nghiệp, chế biến nông sản nhất là dịch vụ có lợi thế. Việc điều chỉnh chính sách 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhằm xóa bỏ yêu cầu cân đối thơng mại cân đối ngoại tệ cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu t nớc ngoài vào các ngành hàng có lợi thế xuất khẩu. Khi gia nhập WTO, hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại (TRIPs), một cơ chế hữu hiệu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, có tác dụng kích thích mạnh mẽ việc đầu t chuyển giao công nghệ đa công nghệ cao vào các ngành kinh tế. Thực hiên nghiêm chỉnh các cam kết TRIPs, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cũng là giải pháp khuyến khích sáng tạo, khích lệ doanh nghiệp nớc ngoài đầu t vào hoạt động R&D, đặc biệt là các ngành hàng đòi hỏi hàm lợng trí tuệ cao, mang lại lợi ích kinh tế lớn. Làn sang đầu t nớc ngoài nếu đợcgia tăng sẽ là động lực tích cực để tăng trởng sản xuất công nghiệp, tăng cờng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động R&D, góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp những sản phẩm nghành hàng. Nớc ta mở rộng thị trờng khi đại bộ phận các tổ chức sản xuất kinh doanh là những doanh nghiệp vừa nhỏ, thiếu nguồn lực đầu t, trình độ nhân lực thập, cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu kém, nhiều lĩnh vực công nghệ đang còn lạc hậu. Sức ép lớn đối với các doanh nghiệp trong nớc khi vào WTO là sự cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh thị trờng nội địa càng trở nên gay gắt hơn khi các rào cản thơng mại bị cắt giảm, những doanh nghiệp nhỏ, khả năng cạnh tranh yếu kém có nguy cơ phá sản hoặc giảm hiệu quả kinh doanh. Với tiềm lực hạn chế, doanh nghiệp Việt Nam đang ở thế yếu trong những tranh chấp thơng mại quốc tế, thu hút đợc đầu t nớc ngoài vào phát triển những ngành có lợi thế phát triển, đỏi hỏi trình độ công nghệ cao sẽ là một hớng thúc đẩy nhanh những ngành hàng có lợi thế xuất khẩu để chiếm lĩnh thị trờng toàn cầu. Từ thực tiễn ở nhiều quốc gia, trong thu hút đầu t nớc ngoài , các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài thờng mở mang những ngành nghề mới , thực hiện chuyển giao công nghệ kỹ năng sản xuất kinh doanh cho lao động của nớc sở tại nhằm thu đợc lợi nhuận cao. Mở mang phát triển những ngành nghề mới áp dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi lao động có trình kỹ thuật cao, buộc lực lợng lao 10 [...]... Chơng trình xây dựng luật pháp để gia nhập WTO với hai phần: luật phục vụ nghĩa vụ của các nớc thành viên WTO ( bắt buộc ) nh: Luật Cạnh tranh; Luật Thơng mại; Luật Đầu t ( không phân biệt đầu t trong hay ngoài nớc); Sở hữu trí tuệ; luật về quy n của nớc thành viên ( không bắt buộc ) nh Pháp lệnh Chống bán phá giá, Pháp lệnh Chống trợ cấp Việt Nam hứa sẽ tuân thủ các cam kết của mình ngay sau khi... GDP khoảng 1/3 kim ngạch xuất khẩu Thách thức lớn nhất của nông nghiệp khi vào WTO là khả năng cạnhh tranh của các mặt hàng nông sản doanh nghiệp chế biến nông sản phảI cạnh tranh khốc liệt với hàng ngoại nhập chất lợng cao Thực thi quy n sở hữu trí tuệ, buộc nông dân phải mua giống, vật t, vật liệu, t liệu sản xuất với giá cao có thể làm tăng chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Trong khi các. .. 0918.775.368 động chi phối của những thay đổi kinh tế xã hội toàn cầu, biến động tỷ giá hành vi của giới đầu t quốc tế sẽ làm tăng các hoạt động giao dịch vốn gia tăng rủi ro trong các hệ thống Ngân hàng Để tham gia WTO, Việt Nam không những phải hoàn thiện khung pháp luật đáp ứng điều kiện của một nớc thành viên mà còn phải nghiêm túc thực hiện các cam kết đó Để đáp ứng các yêu câu trên, Chính... hàng có lợi thế cạnh tranh, đI theo hớng này, nớc ta có thể mở rộng một số dịch vụ du lịch xuất khẩu lao động Khi vào WTO, thị trờng mở rộng, ngời tiêu ding trong nớc đợc tiếp cận với những dịch vụ đa ngành với giá thấp chất lợng tốt sẽ là cơ hội để giảm chi phí sản xuất quan trọng là nâng cao đợc sức cạnh tranh của hàng hóa du lịch Việt Nam 2.1.3 Thách thức đối với các ngành kinh tế Nớc... ngành công nghiệp Khả năng cạnh tranh tổng thể của ngành công nghiệp nớc ta còn ở thế yếu do năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp trình độ khoa học công nghệ, khả năng quản lý còn nhiều hạn chế Ngành công nghiệp có một số mặt hàng có thể cạnh tranh đợc với các nớc trong khu vực thế giới song tỷ trọng nhỏ, chủ yếu dựa vào lợi thế tài nguyên thiên nhiên nguồn lao động rẻ Với chính... với công nghệ kinh nghiệm quản lý tiên 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiến của các nhà đầu t, xu hớng này cũng tạo nhiều thuân lợi để đa dạng hóa nâng cao chất lợng phát triển các ngành dịch vụ Sự tăng trởng các ngành dịch vụ, đến lợt mình lại tạo điều kiện để tăng sức hấp dẫn nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn FDI Các nguồn đầu... giá, Pháp lệnh Chống trợ cấp Việt Nam hứa sẽ tuân thủ các cam kết của mình ngay sau khi gia nhập WTO cho dù các cam kết này có mâu thuẫn với pháp luật hiên hành Tuy vậy, việc thực thi các cam kết là khó vì yêu cầu của các nớc rất cao trong khi hệ thống pháp luật của ta cha hoàn chỉnh, nhiều quy định mới đợc thông qua, hoặc mới ban hành nhng cha đợc áp dụng trong thực tiễn 2.1.4 Gii phỏp khc phc Gii... vào WTO Trong ngành nông nghiệp Mặt hàng nông sản nhiệt đới có thế mạnh của nớc ta không bị phân biệt đối xử, có nhiều cơ hội để thâm nhập vào thị trờng toàn cầu, đặc biệt ở những nớc phát triển có nhu cầu cao Ngoài các sản phẩm có u thế đặc thù, cây trồng vụ đông là một thế mạnh khi các nớc ôn đới đang mùa đông băng giá cần nhiều, khi gia nhập WTO, ngành nông nghiệp nớc ta có thuận lợi hơn trong các. .. sức cạnh tranh, trong khi các doanh nghiệp không ngang sức với các Công ty nớc ngoài, việc thực hiện yêu cầu tự do hóa dịch vụ, cải cách tài chính, ngân hàng, việc tôn trong nghiêm ngặt những rào cản về sở hữu trí tuệ, chất lợng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, trợ cấp sản xuất, xuất khẩu tiếp cận thị trờng hàng hóa công nghiệp đang đặt ra cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách doanh... sữa là ngành sử dụng nguyên liệu thô của chăn nuôi bò sữa Quy định hiện hành của nớc ta yêu cầu các nhà đầu t phải gắn chế biến sữa với phát triển đàn bò sữa để cấp giấy phép đầu t Do nguồn nguyên liệu cung cấp trong nớc hạn chế ( khoảng 10% nhu cầu ), nhập khẩu nguyên liệu sữa bột từ nớc ngoài có xu hớng gia tăng Thực hiện cam kết TRIMs, các doanh nghiệp chủ động quy t định nguồn nguyên liệu phục vụ . 0918.775.368 1. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. 1.1. Khái niệm các mặt đối lập, mâu thuẫn, sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. . 1. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. .............................3 1.1. Khái niệm các mặt đối lập, mâu thuẫn, sự thống nhất và đấu tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập., Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập., Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập., .Cơ hội Phân loại mâu thuẫn., Các tác động kinh tế, Thách thức đối với các ngành kinh tế, Giải pháp khắc phục

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn