ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 3

3 378 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 02:12

Trường: …………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Lớp: …………………… MÔN: TOÁN – KHỐI 3 Họ và tên:………………. Năm học: 2012 – 2013 Thời gian: 60 phút Điểm Lời phê GV coi KT: ………………………… GV chấm KT: ………………………… Bài 1: (1 điểm). Viết các số 7258; 7852; 7285; 7582: a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………… b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………… Bài 2: (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 4362 + 3546 8650 – 4724 2723 x 3 2763 : 9 …………… ………… .……… …………. …………… …………… ……… .……… …………… …………… ……… …………. Bài 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: 2008 4 5684 7 008 52 08 812 0 14 0 Bài 4: (1 điểm). Tìm x: a. x x 5 = 3015 b. x + 2536 = 4675 …………………… ……………………… …………………… ……………………… …………………… …………………… Bài 5: (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a. 17m 3cm: ……… cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 137 B. 173 C. 1730 D. 1703 b. Ngày 30 tháng 8 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 9 cùng năm đó là: A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm Bài 6: (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình bên có: …… hình tam giác. …… góc vuông. Bài 7: (1,5 điểm). Một giá sách có hai ngăn, ngăn trên có 320 quyển, ngăn dưới có nhiều hơn gấp 3 lần số quyển sách ở ngăn trên. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách? Bài giải ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………. Bài 8: (1,5 điểm). Một thùng dầu có 2184 lít, người ta lấy ra 7 1 số lít dầu đó. Hỏi thùng dầu còn lại bao nhiêu lít ? Bài giải ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: TOÁN – KHỐI 3 NĂM HỌC: 2012 - 2013 Bài 1: (1 điểm). Viết các số 7258; 7852; 7285; 7582: Mỗi câu đúng được o,5 điểm. a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 7258; 7285; 7582; 7852. b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 7852; 7582; 7285; 7258. Bài 2: (2 điểm). Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. 4362 8650 2723 2763 9 + 3546 4724 x 3 06 307 7908 3926 8169 63 0 Bài 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 2008 4 5684 7 008 52 08 812 0 14 0 Bài 4: (1 điểm). Tìm x: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. a. x x 5 = 3015 b. x + 2536 = 4675 x = 3015 : 5 x = 4675 - 2536 x = 603 x = 2139 Bài 5: (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. a. B. 173 b. B. Thứ ba Bài 6: (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Hình bên có: - 6 hình tam giác. - 4 góc vuông. Bài 7: (1,5 điểm). Bài giải Số quyển sách ở ngăn dưới là: (0,25đ) 320 x 3 = 960 (quyển sách.) (0,5đ) Số quyển sách ở cả hai ngăn là: (0,25đ) 320 + 960 = 1280 (quyển sách.) (0,5đ) Đáp số: 1280 quyển sách. Bài 8: (1,5 điểm). Bài giải Số lít dầu lấy ra là: (0,25đ) 2184 : 7 = 312 (lít dầu) (0,5đ) Số lít dầu còn lại là: (0,25đ) 2184 – 312 = 1872 (lít dầu) (0,5đ) Đáp số: 1872 lít dầu. S Đ . đến bé: 78 52; 75 82; 728 5; 725 8. Bài 2: (2 điểm). Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. 43 62 8650 27 23 27 63 9 + 35 46 4 724 x 3 06 30 7 7908 3 926 8169 63 0 Bài 3: (1 điểm) BIỂU ĐIỂM MÔN: TOÁN – KHỐI 3 NĂM HỌC: 20 12 - 20 13 Bài 1: (1 điểm). Viết các số 725 8; 78 52; 728 5; 75 82: Mỗi câu đúng được o,5 điểm. a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 725 8; 728 5; 75 82; 78 52. b. Theo. 725 8; 78 52; 728 5; 75 82: a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………… b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………… Bài 2: (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 43 62 + 35 46 8650 – 4 724 27 23 x 3
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 3, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 3, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 3