Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

118 647 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 20:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  NGUYỄN THU HOÀI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN - TỈNH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN THỊ VÒNG HÀ NỘI – 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc ./. Tác giả luận văn Nguyễn Thu Hoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa Tài nguyên & Môi trường, các Đồng chí phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Thống kê, phòng Tài chính, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cùng toàn thể gia đình và bạn bè. Với tình cảm chân thành và kính trọng, trước hết Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các Thầy Cô giáo đã trang bị cho Tôi hành trang kiến thức và giúp Tôi khi gặp khó khăn trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới PGS.TS Nguyễn Thị Vòng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và động viên Tôi trong suốt thời gian thực tập. Tôi xin chân thành cảm ơn các Đồng chí cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Thống kê, phòng Tài chính, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã giúp đỡ tôi nhiệt tình trong thời gian làm luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã quan tâm, động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn của mình. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Bảo Yên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thu Hoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu 2 3 Yêu cầu nghiên cứu 2 Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CÚU 3 1.1 Một số vấn đề về sử dụng đất nông nghiệp 3 1.1.1 Đất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp 3 1.1.2 Đặc điểm sử dụng đất nông nghiệp vùng khí hậu nhiệt đới 4 1.1.3. Đặc điểm suy thoái đất nông nghiệp 5 1.1.4. Nguyên tắc và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 7 1.2 Những vấn đề về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 8 1.2.1. Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất 8 1.2.2 Đặc điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 12 1.3 Một số vấn đề về sử dụng đất nông nghiệp bền vững 14 1.3.1 Những xu hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững 14 1.3.2 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp 26 Chương 2 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên cứu 30 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Bảo Yên 30 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.2.2 Đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp, xác định lựa chọn các loại hình sử dụng đất cho huyện Bảo Yên. 30 2.2.3 Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện 30 2.2.4. Định hướng và giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bảo Yên đến năm 2020 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 31 2.3.2 Phương pháp chọn mẫu 31 2.3.3 Phương pháp so sánh 32 2.3.4 Phương pháp biểu đồ, bản đồ: 32 2.3.5 Phương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu 32 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thảo luận 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên 33 3.1.2 Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội 39 3.1.3 Những lợi thế và thách thức về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bảo Yên. 47 3.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Bảo Yên 49 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 51 3.2.2 Tình hình biến động đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010-2013 52 3.2.3 Các loại hình sử dụng đất của huyện 54 3.2.4 Mô tả các loại hình sử dụng đất 57 3.3 Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất của huyện Bảo Yên 60 3.3.1 Hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất 60 3.3.2 Hiệu quả xã hội trong sử dụng đất nông nghiệp 71 3.3.3 Xem xét hiệu quả môi trường trong sử dụng đất nông nghiệp 74 3.4 Lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghệp 78 3.4.1 Nguyên tắc lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 78 3.4.2 Các loại hình sử dụng đất được lựa chọn 78 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.5 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 80 3.5.1 Quan điểm sử dụng đất của huyện 80 3.5.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 82 3.6 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 84 3.6.1 Giải pháp về cơ chế chính sách 84 3.6.2 Giải pháp về cơ sở hạ tầng 84 3.6.3 Giải pháp về vốn đầu tư 85 3.6.4 Giải pháp về khoa học kỹ thuật 86 3.6.5 Giải pháp về nguồn nhân lực 86 3.6.6 Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm 86 3.6.7 Một số giải pháp khác 87 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 88 1 Kết luận 88 2 Đề nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHẦN PHỤ LỤC 93 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 BVTV Bảo vệ thực vật 2 PTNT Phát triển nông thôn 3 TNHH Thu nhập hỗn hợp 4 GT Giá trị 5 GTGT Giá trị gia tăng 6 CN-XD Công nghiệp - Xây dựng 7 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 8 GTSX Giá trị sản xuất 9 HQĐV Hiệu quả đồng vốn 10 LUT Loại hình sử dụng đất 11 2L-1M 2 lúa - 1 màu 12 1L-2M 1 lúa - 2 màu 13 2L 2 lúa 14 VA Giá trị Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tốc độ và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Bảo Yên 41 3.2 Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính của huyện Bảo Yên từ năm 2010-2013 42 3.3 Tình hình phát triển chăn nuôi 44 3.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Bảo Yên năm 2013 49 3.5 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bảo Yên năm 2013 51 3.5 Tình hình biến động đất sản xuất nông nghiệp huyện Bảo Yên từ năm 2010-2013 53 3.6 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tiểu vùng I 54 3.7 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tiểu vùng II 56 3.8 Hiệu quả sử dụng đất tính trên 1ha của một số cây trồng chính tiểu vùng I 61 3.9 Hiệu quả sử dụng đất tính trên 1ha của một số cây trồng chính tiểu vùng II 62 3.10 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất cây hàng năm tiểu vùng I 64 3.11 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất cây hàng năm tiểu vùng II 65 3.12 Hiệu quả kinh tế trung bình các loại hình sử dụng đất cây hàng năm của huyện Bảo Yên 67 3.13 Hiệu quả kinh tế LUT cây ăn quả 70 3.14 Hiệu quả kinh tế LUT chè 71 3.15 Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng đất 74 3.16 Mức độ đầu tư phân bón của một số loại cây trồng trên địa bàn huyện 75 3.17 Định hướng phát triển các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả 82 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Biểu đồ cơ cấu phân bố diện tích của các loại hình sử dụng đất tiểu vùng I 55 3.2 Biểu đồ cơ cấu phân bố diện tích của các loại hình sử dụng đất tiểu vùng II 57 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Chúng ta biết rằng không có đất thì không thể sản xuất, cũng không có sự tồn tại của con người và đất là vị trí đặc biệt quan trọng với sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp là hoạt động sản xuất cổ nhất và cơ bản nhất của loài người. Hầu hết các nước trên thế giới đều phải xây dựng một nền kinh tế trên cơ sở phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm năng của đất, lấy đó làm bàn đạp cho việc phát triển các ngành khác. Vì vậy, tổ chức sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hợp lý có hiệu quả cao theo quan điểm sinh thái và phát triển bền vững đang trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Xã hội ngày càng phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng cao, con người tìm ra nhiều phương thức sử dụng đất có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do có sự khác nhau về chất lượng, mỗi loại đất bao gồm những yếu tố thuận lợi và hạn chế cho việc khai thác sử dụng, nên phương thức sử dụng đất cũng khác nhau ở mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi điều kiện kinh tế xã hội cụ thể. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm thoả mãn nhu cầu cho xã hội về nông sản phẩm đang trở thành một trong các mối quan tâm lớn nhất của người quản lý và sử dụng đất. Bảo Yên cách thành phố Lào Cai (từ thị trấn Bảo Yên) khoảng 75 km về phía Tây Bắc (TP Lào Cai là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh; là thành phố cửa khẩu quốc tế); nằm trong Trục phát triển kinh tế động lực dọc sông Hồng, kéo từ Trình Tường, Sinh Quyền – Bát Xát – TP Lào Cai – Bảo Thắng xuống Bảo Yên đã tạo thuận lợi cho Bảo Yên kết nối hiệu quả với thành phố Lào Cai, các huyện trong tỉnh và với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (KTTĐBB) và nhận được sự quan tâm đầu tư của tỉnh trong phát triển Trục [...]... huyện Bảo Yên, phát hiện những tiềm năng và tồn tại trong sử dụng đất nông nghiệp - Điều tra, xác định các loại hình sử dụng đất hiện tại và đánh giá tiềm năng các loại hình sử dụng đất, phát hiện các yếu tố hạn chế của các loại hình sử dụng đất hiện tại - Trên cơ sở đánh giá yêu cầu sử dụng đất và hiệu quả của các loại hình sử dụng đất, định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý đến năm 2020 của huyện Bảo. .. huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai 2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá được hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm lựa chọn phương thức sử dụng phù hợp trong điều kiện cụ thể của huyện Bảo Yên - Định hướng và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững 3 Yêu cầu nghiên cứu - Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện. .. của huyện là sự áp lực lớn lên nguồn tài nguyên đất đai, đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nguy cơ bị giảm mạnh về số lượng và chất lượng Vì vậy, việc sử dụng đất đai, một cách hiệu quả, bền vững đang là vấn đề của cả nước nói chung và của Bảo Yên nói riêng Xuất phát từ thực tế trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. .. muốn sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả cần bố trí sử dụng đất hợp lý trên cơ sở khai thác lợi thế sẵn có của vùng Trong sản xuất nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế, nếu được bố trí sử dụng hợp lý thì sức sản xuất của đất đai sẽ ngày càng tăng lên Trong phạm vi nghiên cứu về sử dụng đất, đất đai được nhìn nhận là một Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông. .. tích đất Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 6 1.1.4 Nguyên tắc và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp * Để phát triển nông nghiệp hiệu quả, việc sử dụng đất cần tuân theo các nguyên tắc sau: - Sử dụng đất nông nghiệp với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, tăng cường nguyên liệu cho công nghiệp và hướng tới xuất. .. với sinh thái và bảo vệ môi trường - Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phù hợp và gắn liền với định hướng phát triển kinh tế- xã hội của đất nước 1.2 Những vấn đề về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 1.2.1 Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất Có nhiều quan điểm khác nhau về hiệu quả Khi nhận thức của con người còn hạn chế, người ta thường quan nhiệm kết quả chính là hiệu quả Sau này khi... khi đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả mà phải đánh giá chất lượng hoạt động tạo ra sản phẩm đó Đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh là nội dung của đánh giá hiệu quả Từ điển tiếng Việt (1992) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 8 Từ những khái niệm chung về hiệu quả, ta xem xét trong lĩnh vực sử. .. - Sử dụng đất nông nghiệp trong sản xuất trên cơ sở cân nhắc các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, tận dụng tối đa lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái và không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường là những nguyên tắc cơ bản và cần thiết để đảm bảo cho khai thác sử dụng bền vững tài nguyên đất đai - Sử dụng đất nông nghiệp theo nguyên tắc" Đầy đủ, hợp lý và hiệu quả" * Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp. .. chỉ dừng lại ở việc đánh giá hiệu quả môi trường thông qua kết quả điều tra về việc đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kết quả phỏng vấn nông hộ về nhận xét của họ đối với các loại hình sử dụng đất hiện tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 13 1.3 Một số vấn đề về sử dụng đất nông nghiệp bền vững 1.3.1 Những xu hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững 1.3.1.1.Những... viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 22 hành tập trung hóa, hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và phát triển sản xuất hàng hóa + Phương thức tổ chức sản xuất Các phương thức tổ chức sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp Vì vậy, cần phải thực hiện đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong nông . sử dụng đất nông nghiệp 7 1.2 Những vấn đề về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 8 1.2.1. Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất 8 1.2.2 Đặc điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng. hình sử dụng đất cho huyện Bảo Yên. 30 2.2.3 Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện 30 2.2.4. Định hướng và giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện. sản xuất nông nghiệp 80 3.5.1 Quan điểm sử dụng đất của huyện 80 3.5.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 82 3.6 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Chương 1. Tổng quan nghiên cứu, Chương 2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn