Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Huyện Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng

125 441 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 20:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðÀO VĂN NAM ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðÀO VĂN NAM ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. PHẠM NGỌC THỤY HÀ NỘI - 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ luận văn nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ từ nguồn gốc. Tác giả luận văn ðào Văn Nam Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình ñiều tra, nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn, ngoài sự nỗ lực của ban, tôi ñã ñược sự hướng dẫn nhiệt tình, chu ñáo của các nhà khoa học, tôi ñã nhận ñược sự hướng dẫn nhiệt tình, chu ñáo của cơ quan, tổ chức, nhân dân và ñịa phương. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân trọng nhất tới giáo viên hướng dẫn khoa học PGS TS Phạm Ngọc Thụy ñã tận tình hướng dẫn giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo trong khoa và nhà trường, UBND Huyện Thủy Nguyên, Hội ñồng BTHT TðC huyện, Trung tâm phát triển quỹ ñất, phòng TN&MT huyện, phòng công thương, UBND các xã Dương Quan, Thủy Sơn, Lại Xuân, An Sơn, công ty TNHH VSIP Hải Phòng ñã giúp ñỡ nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn ðào Văn Nam Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục ñồ thị ix MỞ ðẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 4 1.1 Cơ sở lí luận về bồi thường, hỗ trợ GPMB và TðC 4 1.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất 4 1.1.2 ðặc ñiểm của công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB 5 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của các tổ chức tài trợ, một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 7 1.2.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái ñịnh cư của một số nước trên thế giới và các tổ chức tài trợ (WB và ADB) 7 1.2.2 Kinh nghiệm từ các nước ñối với Việt Nam 12 1.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái ñịnh cư ở Việt Nam 12 1.3.1 Thời kỳ trước 1987 12 1.3.2 Thời kỳ từ 1987 ñến năm 1993 13 1.3.3 Thời kỳ từ 1993 ñến năm 2003 14 1.3.4 Thời kỳ từ 2003 ñến nay 16 1.4 Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái ñịnh cư ở thành phố Hải Phòng. 29 1.4.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 29 1.4.2 Thực trạng về tình hình GPMB: 29 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 1.4.3 Tồn tại, vướng mắc 30 Chương 2 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 ðối tượng nghiên cứu 32 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu 32 2.3.2 Phương pháp ñiều tra thực tế 33 2.3.3 Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu 33 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1 Khái quát ñiều kiện - tự nhiên - kinh tế- xã hội liên quan ñến sử dụng ñất ñai của Huyện Thủy Nguyên. 34 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường 34 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 45 3.1.3 Thực trạng phát triển dân số, lao ñộng, việc làm và mức sống dân cư 51 3.1.4 Thực trạng phát triển ñô thị và các khu dân cư nông thôn 53 3.1.5 Thực trạng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 54 3.1.6 ðánh giá những thuận lợi, khó khăn của ñiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng ñến công tác giải phóng mặt bằng 64 3.2 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái ñịnh cư trên ñịa bàn Huyện Thủy Nguyên 66 3.2.1 Những dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái ñịnh cư trên ñịa bàn Huyện Thủy Nguyên 66 3.2.2 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái ñịnh cư ở hai dự án nghiên cứu 72 4.2.3 ðánh giá chung về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái ñịnh cư trên ñịa bàn huyện Thủy Nguyên qua 2 dự án 90 4.3 ðề xuất một số giải pháp ñẩy nhanh tiến ñộ giải phóng mặt bằng trên ñịa bàn huyện Thủy Nguyên 93 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi 4.3.1 Giải pháp về chế ñộ chính sách 94 4.3.2 Gải pháp về tổ chức thực hiện 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 1 Kết luận 96 2 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 101 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tình hình biến ñộng dân số và lao ñộng của huyện Thủy Nguyên (2005-2012) 52 3.2 So sánh biến ñộng ñất ñai huyện Thủy Nguyên giai ñoạn 2010 – 15/01/2013 (Số liệu thống kê ñất ñai năm 2013) 63 3.3 Tổng hợp về bồi thường ñất ñai Dự án mở rộng vành ñai an toàn nổ mìn khu khai thác mỏ ñá vôi Trại Sơn khu C tại xã An Sơn và xã Lại Xuân 78 3.4 Tổng hợp về kinh phí hỗ trợ di chuyển ñất ñai, tài sản, cây cối hoa màu, vật kiến trúc và Tái ñịnh cư Dự án mở rộng vành ñai an toàn nổ mìn khu khai thác mỏ ñá vôi Trại Sơn khu C tại xã An Sơn và xã Lại 79 3.5 Tổng hợp về kinh phí giải phóng mặt bằng, di chuyển, Tái ñịnh cư Dự án mở rộng vành ñai an toàn nổ mìn khu khai thác mỏ ñá vôi Trại Sơn khu C tại xã An Sơn và xã Lại Xuân 80 3.6 Tổng hợp về bồi thường ñất ñai Dự án xây dựng tuyến ñường ñại lộ ðông – Tây khu ñô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng 86 3.7 Tổng hợp về kinh phí hỗ trợ di chuyển ñất ñai, tài sản, cây cối hoa màu, vật kiến trúc và Tái ñịnh cư Dự án xây dựng tuyến ñường ñại lộ ðông – Tây khu ñô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng 87 3.8 Tổng hợp về kinh phí giải phóng mặt bằng, di chuyển, tái ñịnh cư Dự án xây dựng tuyến ñường ñại lộ ðông – Tây khu ñô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng 88 3.9 Sự ñồng tình của người dân về bồi thường, hỗ trợ ñất ñai của 2 dự án nêu trên 90 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết tắt ñầy ñủ 1 ADB Ngân hàng phát tiển Châu á 2 BTHT&TðC Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 3 CNH-HðN Công nghiệp hoá - Hiện ñại hoá 4 CP Chính phủ 5 GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng 6 GPMB Giải phóng mặt bằng 7 HðND Hội ñồng nhân dân 8 HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp 9 Nð Nghị ñịnh 10 NTTS Nuôi trồng thủy sản 11 Qð Quyết ñịnh 12 TðC Tái ñịnh cư 13 UBND Uỷ ban nhân dân 14 WB Ngân hàng thế giới Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ix DANH MỤC ðỒ THỊ Biểu ñồ 4.1 Cơ cấu diện tích ñất thu hồi theo loại ñất dự án mở rộng vành ñai an toàn nổ mìn khu khai thác mỏ Trại Sơn khu C 81 Biểu ñồ 4.2Cơ cấu diện tích ñất thu hồi theo loại ñất dự dự án ñầu tư xây dựng tuyến ñường ñại lộ ðông – Tây 89 [...]... ph H i Phòng 2 M c ñích - yêu c u 2.1 M c ñích ð tài ñư c nghiên c u nh m m c ñích sau: - ðánh giá vi c th c hi n chính sách b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t m t s d án trên ñ a huy n Th y Nguyên - ð xu t m t s gi i pháp góp ph n th c hi n t t chính sách b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư Khi nhà nư c thu h i ñ t trên ñ a bàn huy n Th y Nguyên 2.2 Yêu c u - N m v ng chính sách, ... ñ t b thu h i và t i nơi tái ñ nh cư trong th i gian 20 ngày trư c khi cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t phương án b trí tái ñ nh cư; n i dung thông báo g m: ð a ñi m, quy mô qu ñ t, qu nhà tái ñ nh cư, thi t k , di n tích t ng lô ñ t, căn h , giá ñ t, giá nhà tái ñ nh cư; d ki n b trí các h vào tái ñ nh cư + Ưu tiên tái ñ nh cư t i ch cho ngư i b thu h i ñ t t i nơi có d án tái ñ nh cư, ưu... hi n công tác b i thư ng, h tr GPMB và tái ñ nh cư trên ñ a bàn Huy n hi n nay còn có nhi u khó khăn vư ng m c c v m t ch quan và khách quan Do v y tôi l a ch n ñ tài: “ðánh giá công tác th c hi n chính sách Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 2 b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t t i m t s d án trên ñ a bàn huy n Th y Nguyên- thành. .. quy t, sao cho công tác tái ñ nh cư ñ t ñư c m c tiêu cu i cùng là gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh Các chính sách hi n hành t i Vi t Nam chưa có quy ñ nh v giám sát ñ c l p v tái ñ nh cư Cho nên vi c giám sát ñ c l p công tác tái ñ nh cư là công tác khá m i m Vi t Nam và ít cá nhân quen v i công vi c này - Ph m vi nh hư ng c a d án ph i quan tâm theo ADB là r t r ng còn theo chính sách hi n hành... t t chính sách b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t, áp d ng v i ñ a bàn nghiên c u Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 3 Chương 1 T NG QUAN NGHIÊN C U 1.1 Cơ s lí lu n v b i thư ng, h tr GPMB và TðC 1.1.1 Khái ni m b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t - Thu h i ñ t: Là vi c Nhà nư c ra Quy t ñ nh hành chính ñ thu. .. án tái ñ nh cư cho ngư i b thu h i ñ t ph i di chuy n ch + Vi c l p d án và xây d ng khu tái ñ nh cư th c hi n theo quy ñ nh hi n hành v qu n lý ñ u tư và xây d ng - B trí tái ñ nh cư: + Cơ quan (t ch c) ñư c UBND c p t nh giao trách nhi m b trí tái ñ nh cư ph i thông báo cho t ng h gia ñình b thu h i ñ t, ph i di chuy n chuy n ch v d ki n phương án b trí tái ñ nh cư và niêm y t công khai phương án. .. ngư i b nh hư ng sau khi ñư c b i thư ng ít nh t ph i ñ t ñư c ngang m c cũ c a h như trư c khi có d án Tuy v y các chính sách này cũng có nh ng khác bi t so v i chính sách c a Nhà nư c Vi t Nam như: - Khái ni m h p pháp hay không h p pháp trong chính sách b i thư ng, tái ñ nh cư là m t trong nh ng khác bi t có kh năng gây ra nh ng v n ñ xã h i l n khi áp d ng chính sách tái ñ nh cư c a ADB Theo ADB... 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph quy ñ nh v b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t - Thông tư s 116/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh ñ nh s 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph quy ñ nh v b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t - Ngh ñ nh s 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy ñ nh b sung v vi... tính chính xác, h p lý c a s li u ki m kê, tính pháp lý c a ñ t ñai, tài s n ñư c b i thư ng, h tr ho c không ñư c b i thư ng, h tr trong phương án b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư - Th m ñ nh phương án b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư c a d án: + Th m ñ nh phương án b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư ñ i v i các d án thu h i ñ t có liên quan t 2 qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên và phương án. .. tr và tái ñ nh cư cho các h dân b thu h i ñư c bi t, ñư c bàn và ki m tra - Quan tâm hơn n a ñ i v i vi c l p quy ho ch và xây d ng các khu tái ñ nh cư; các ch ñ chính sách c a nh ng ngư i b thu h i ñ t; giá c ñ n bù ph i sát v i giá th trư ng; x lý hài hoà l i ích và quy n l i c a ngư i b thu h i ñ t, ch ñ u tư v i Nhà nư c - Ngoài kho n ti n b i thư ng, h tr theo quy ñ nh c n nghiên c u chính sách . VĂN NAM ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên. thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất ở một số dự án trên ñịa huyện Thủy Nguyên - ðề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư Khi. về bồi thường, hỗ trợ GPMB và TðC 4 1.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất 4 1.1.2 ðặc ñiểm của công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB 5 1.2 Chính sách bồi thường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Huyện Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng, Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Huyện Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng, Đánh giá công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Huyện Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng, Chương 1.Tổng quan nghiên cứu, Chương 3.Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan