Các biện pháp phát triển văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

107 273 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 17:11

1. Lý do chọn đề tài Ngày nay văn hóa được xem như là một trong yếu tố để cải thiện hiệu quả chất lượng nhà trường. Một nhà trường chất lượng phải là một tổ chức có văn hóa cao. Văn hóa nhà trường là những giá trị bao trùm và ảnh hưởng sâu xa tới các hoạt động của nhà trường.Vì thế, một số công trình nghiên cứu về văn hóa nhà trường đã chỉ ra rằng: “Văn hóa vừa là mục tiêu mà nhà trường hướng tới và vừa là công cụ để quản lý nhà trường”.[28] Và để tạo ra “nét riêng” ở mỗi nhà trường thì người Hiệu trưởng với những hoạt động quản lý độc đáo của họ sẽ xây dựng, gìn giữ và duy trì các giá trị văn hóa truyền thống của nhà trường cũng như của nhân loại. Đó là con đường hình thành văn hóa quản lý của đội ngũ quản lý nhà trường và đứng đầu là Hiệu trưởng. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã chú trọng đến việc gìn giữ những bản sắc văn hóa và trong đó nhà trường là môi trường phát huy được tốt nhất và đảm bảo được sự hòa nhập nhưng không hòa tan những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, được cụ thể hóa trong Nghị quyết 29 - NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Bí thư TW Đảng: “Phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt”. Một trong những đóng góp để tạo ra sự thành công này chính là vai trò của văn hóa quản lý trong đội ngũ lãnh đạo nhà trường. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục nước ta được xây dựng ngày càng đông đảo, phần lớn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài Tuy nhiên, trước những yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước, đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Số lượng giáo viên còn thiếu, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ CBQL còn thiếu so với nhu cầu, số lượng CBQL có trình độ chuyên môn trên chuẩn, được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bồi dưỡng về lý luận chính trị từ trung cấp trở lên còn ít. Tính chuyên nghiệp của đội ngũ CBQL chưa cao, trình độ và năng lực điều hành quản lý còn bất cập, đặc biệt trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện v..v.. Bậc học mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục phổ thông, hình thành cơ sở để tạo ra các giá trị nền tảng cho các em. Giáo viên đa phần là nữ và họ phải thực hiện vai trò vừa là mẹ vừa là cô ở trường. Vì vậy đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo ngoài các kỹ năng chung cần phải có kỹ năng đặc thù chuyên biệt dành cho mầm non để quản lý nhà trường. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý mầm non các tỉnh miền núi và đặc biệt là những vùng miền núi giáp biên giới thuộc huyện Quan Hóa thì người quản lý nhà trường (đứng đầu là Hiệu trưởng) sẽ phải thể hiện văn hóa quản lý như thế nào để phù hợp với điều kiện đặc biệt của địa bàn quản lý nhưng vẫn phải đáp ứng được tiêu chí hiệu quả chung của chất lượng giáo dục trong bậc học mầm non. Vì vậy việc phát triển văn hóa quản lý cho lãnh đạo của địa bàn huyện là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, tôi xin chọn đề tài: “ Các biện pháp phát triển văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa” để nghiên cứu. CáC BIệN PHáP PHáT TRIểN VĂN HóA QUảN Lý CHO ĐộI NGũ LãNH ĐạO CáC TRƯờNG MầM NON HUYệN QUAN HóA, TỉNH THANH HóA !"#$% &'()*+ ,-./"01234213213 5678 9:&9; )<=(>?+"72@AB CD134 E,F Sau một thời gian học tập nghiên cứu và triển khai đề tài: " Biện pháp phát triển văn hoá quản lý của đội ngũ lãnh đạo trường Mầm non huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá". Đến nay tôi đã hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Để có được luận văn này, tôi xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất tới cô giáo - Tiến sĩ Lê Thị Ngọc Thuý - người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn. Đồng thời tôi cũng chân thành cảm ơn tới lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hoá, các cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non đã giúp đỡ để tôi hoàn thành luận văn này. Do thời gian nghiên cứu có hạn, kết quả nghiên cứu có thể còn những thiếu xót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý từ độc giả để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Hà Nội, tháng 6 năm 2014 '+ &#  ,G@H ĐNLD Đội ngũ lãnh đạo CBQL Cán bộ quản lý CĐ Cao đẳng CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học GD – ĐT Giáo dục - đào tạo GV Giáo viên LĐ Lãnh đạo LĐNT Lãnh đạo nhà trường NT Nhà trường QL Quản lý TH Trung học UBND Ủy ban nhân dân VHNT Văn hóa nhà trường VHQL Văn hóa quản lý CNH - HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa , MỞ ĐẦU 1        !    "!#     $%%    &' %()%     *)') )   " +,-./0   " 12 3 2%4  $ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ L LUN V VĂN HA QUN L CỦA ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO TRƯ$NG MẦM MON 6 5!62 (   &   789:-;6   <   !"#$ %&'( !"#% )* !"#% 3=>5-)3:962  $ %+, /,$ %0 1+2$ %%3(. %)045 %$+56 "7)93?496@0AB3=>  * $9#C@DC63=>  * TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 30 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VĂN HOÁ QUN L CỦA ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO CÁC TRƯ$NG MẦM NON HUYỆN QUAN HOÁ, TỈNH THANH HOÁ 31 EFG   .3B496@37HAB3=>#:69IJ 9   " 78(9!5(:(;<6(= !"#>:?@"A:6 2 B* 0=CD7=%) 7<6E8>:?@"A:62(F(= !"#% %GBH I!1:H= !"#>JKJ2 B* 0=C D70=$) ;-F.3B4K6@07HAB93=> #:6KIJK  $1 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 63 CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HA QUN L CHO ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO CÁC TRƯ$NG MẦM NON HUYỆN QUAN HA, TỈNH THANH HA 65 ;FL:)93?4K6@07HAB93=> #:6KIJK  &$ #MNOG:)9))93?4K6@7HAB93=>#: 6KIJK   &$ % B.L:!M!N/$ % B.L:!M!5<' %% B.L:!M!N"O5P,'CH<(9! %) B.L:!M!N:QM? 9G:)9))93?4K6@07HAB93=>#:6KI JK  &1 %%RSRQ/TC;" B(UE8:?@"A:6(F(V:F( = !"#W %%RSXUB/<M? Y:(= !"#:?@"A:6 2 Z !"#:'/, %%%R%S7 B./[(9\1G0 1=(= !"#I% %%)R)S0 B:? Q"<6:? !"#2) "C6@@:9G:)9)  *& %)+,:Y>(]#9H B. %)^4:I_]#9H B. %)%K<4?/ (Z88]#9H B. %))`H !]#9H B.a TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 83 KẾT LUN VÀ KIẾN NGHỊ 84 C-  +" CF  +& JI(bRcD70=Cd1?(,Cd13ceJ770=a JI(bRc BCf3ceJ7 B* 0=a %JI(JKJ2 B* 0=a TÀI LIỆU THAM KHO 88 , GPQR6STUVWXYZZ[\]QR\Y^_`aUbUQ^QXSTcQ6SdQedZ[^QR$QfUg<<+h<i    GPQRaYaZ[jkQRUbUQ^QXSTcQ6SdQedhXdQXed  GPQRG\]SX\cQ6ZXVQRlSdmnQfQRlSPQop"< GPQR"XqaZ[rQR6ZXVQRsQatdX\cSZ[juQRaYaZ[jkQRUbUQ^QaVQRovWXSTcQ6SdQed"& GPQR$XqaZ[rQRwfQXedlSPQopZ[^QRlSPQopUV\Z[jkQRxjWXrUatdQXyZ[jkQR$ GPQRzZlSPmXP^QRX\cUaYa{\cQWXYW   *1 ,7FI G\]S|}G\]SX\cQ6ZXVQRlSdWX~UaX•ZQX€QaYaXatdQXylSPQop 1 G\]S|}•G\]SX\cQ6ZXVQRlSdWX^QRaYaXlSPQop    " G\]S|}XqaZ[rQR6aXST‚QUVQatd\cSZ[juQRaYaZ[jkQRUbUQ^QaVQRovWXSTcQ6SdQ edhXdQXed   "" G\]S|}"XqaZ[rQR6Z[^QRaYaX^rZ|ƒQRZ[ST„QZX…QRatdQXyZ[jkQR"1 G\]S|}$…\Zj†QRlSdQZX‡a{vaatd&o^r\6   $ G\]S|}&XˆQRTzSZ…PQXXjuQRatdaXtZ[j†QRaX‰QXxYaXZŠ\wfQXedlSPQop$$ G\]S|}*XˆQRTzSZ‹PQXXjuQRatdwfQXedwŒQRU\„Q  $& G\]S|}+XˆQRTzSZ…PQXXjuQRZŠ\6mX\QRjk\o•QX|r^oyQˆR\Š\  $+ G\]S|}zZlSPmXP^QRX\cUaYa{\cQWXYW  *1 ,JK 32%)(+?LMN!& Ngày nay văn hóa được xem như là một trong yếu tố để cải thiện hiệu quả chất lượng nhà trường. Một nhà trường chất lượng phải là một tổ chức có văn hóa cao. Văn hóa nhà trường là những giá trị bao trùm và ảnh hưởng sâu xa tới các hoạt động của nhà trường.Vì thế, một số công trình nghiên cứu về văn hóa nhà trường đã chỉ ra rằng: “Văn hóa vừa là mục tiêu mà nhà trường hướng tới và vừa là công cụ để quản lý nhà trường”.[28] Và để tạo ra “nét riêng” ở mỗi nhà trường thì người Hiệu trưởng với những hoạt động quản lý độc đáo của họ sẽ xây dựng, gìn giữ và duy trì các giá trị văn hóa truyền thống của nhà trường cũng như của nhân loại. Đó là con đường hình thành văn hóa quản lý của đội ngũ quản lý nhà trường và đứng đầu là Hiệu trưởng. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã chú trọng đến việc gìn giữ những bản sắc văn hóa và trong đó nhà trường là môi trường phát huy được tốt nhất và đảm bảo được sự hòa nhập nhưng không hòa tan những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, được cụ thể hóa trong Nghị quyết 29 - NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Bí thư TW Đảng: “Phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt”. Một trong những đóng góp để tạo ra sự thành công này chính là vai trò của văn hóa quản lý trong đội ngũ lãnh đạo nhà trường. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục nước ta được xây dựng ngày càng đông đảo, phần lớn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài 1 Tuy nhiên, trước những yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước, đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Số lượng giáo viên còn thiếu, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ CBQL còn thiếu so với nhu cầu, số lượng CBQL có trình độ chuyên môn trên chuẩn, được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bồi dưỡng về lý luận chính trị từ trung cấp trở lên còn ít. Tính chuyên nghiệp của đội ngũ CBQL chưa cao, trình độ và năng lực điều hành quản lý còn bất cập, đặc biệt trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện v v Bậc học mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục phổ thông, hình thành cơ sở để tạo ra các giá trị nền tảng cho các em. Giáo viên đa phần là nữ và họ phải thực hiện vai trò vừa là mẹ vừa là cô ở trường. Vì vậy đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo ngoài các kỹ năng chung cần phải có kỹ năng đặc thù chuyên biệt dành cho mầm non để quản lý nhà trường. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý mầm non các tỉnh miền núi và đặc biệt là những vùng miền núi giáp biên giới thuộc huyện Quan Hóa thì người quản lý nhà trường (đứng đầu là Hiệu trưởng) sẽ phải thể hiện văn hóa quản lý như thế nào để phù hợp với điều kiện đặc biệt của địa bàn quản lý nhưng vẫn phải đáp ứng được tiêu chí hiệu quả chung của chất lượng giáo dục trong bậc học mầm non. Vì vậy việc phát triển văn hóa quản lý cho lãnh đạo của địa bàn huyện là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, tôi xin chọn đề tài: “   !"#$% &'()*(” để nghiên cứu. D2,*+LO+ &+P Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng văn hóa quản lý của đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa để đề xuất các biện pháp phát triển văn hóa quản lý nhằm tăng hiệu quả quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các trường mầm non của huyện. 2 Q2/&N9R S!='+NT &+P +,-,./!012 Các biện pháp phát triển văn hóa quản lý của đội ngũ lãnh đạo nhà trường mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. +,3,412 Văn hóa Quản lý của đội ngũ Lãnh đạo trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 42&#NUN &+P Nếu trong trường Mầm non, đội ngũ lãnh đạo hình thành được văn hóa quản lý tích cực, lành mạnh và kết hợp với thủ tục hành chính pháp lý để quản lý thì sẽ làm cho công tác quản lý nhà trường có chất lượng và hiệu quả hơn. V2&WXS* &+P - Tìm hiểu cơ sở lý luận để phát triển văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo nhà trường Mầm non theo cách tiếp cận văn hóa nhà trường. - Đánh giá thực trạng văn hóa quản lý trong các hoạt động quản lý của trường Mầm non. - Đề xuất biện pháp phát triển văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo của trường Mầm non. 02&;&YS!ZYXS& &+P - Văn hóa nhà trường bao gồm có ba yếu tố cấu thành nên: văn hóa quản lý; văn hóa giảng dạy; văn hóa học tập. Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn chỉ nghiên cứu về văn hóa quản lý của các Hiệu trưởng trường Mầm non công lập trên địa bàn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. - Đánh giá thực trạng Văn hóa quản lý các trường Mầm non công lập trên địa bàn huyện. - Đề xuất ra các biện pháp để phát triển Văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo trường Mầm non công lập. 3 [2\9] Z'Z &+P Các phương pháp được sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài: 5,-,6!7128 Thu thập, phân tích các tài liệu, hồ sơ về lý luận quản lý giáo dục, văn hóa nhà trường,…. 5,3,6!79:;:% Trao đổi với lãnh đạo nhà trường để thu thập các thông tin phục vụ cho nghiên cứu. 5,+,6!7< Xây dựng các phiếu hỏi để nghiên cứu các vấn đề như: kỹ năng quản lý; phong các quản lý; phẩm chất đạo đức nhà quản lý. 5,=,6!7> Ghi chép lại các hoạt động của đội ngũ lãnh đạo được thể hiện qua các biên bản quan sát. 5,?,6!7&1@AB>CD Phỏng vấn các lãnh đạo làm công công tác quản lý trong các nhà trường, cán bộ phòng Giáo dục và các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này. 5,E,6!7:% Khảo nghiệm các biện pháp phát triển văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo trường mầm non công lập. 5,5,6!7/:1 Xử lý bằng phần mềm SPSS, Excel. ^2 _>$%$`S!Na+N&b+c>LMN!& - Về cơ sở lý luận: Nghiên cứu để làm sáng tỏ cơ sở lý luận về văn hoá quản lý của Hiệu trưởng trường Mầm non công lập. 4 [...]... Chương 2: Thực trạng Văn hóa quản lý của đội ngũ lãnh đạo nhà trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Các biện pháp phát triển văn hóa quản lý của đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non trên địa bàn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG MẦM MON 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước,... phải phân tích các chỉ số văn hóa quản lý trong các loại văn hóa quản lý để thay đổi hay dịch chuyển văn hóa quản lý Theo Peterson (2002), có 3 bước để phát triển văn hóa quản lý của lãnh đạo trường học Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi xin đưa ra nội dung phát triển văn hóa quản lý của đội ngũ lãnh đạo các trường mầm non như sau: Bước 1: Xác định văn hoá quản lý nhà trường mầm non đang tồn... tiễn: Những biện pháp phát triển văn hoá quản lý cho đội ngũ lãnh đạo đặc biệt là các trường MN trên địa bàn huyện Quan Hoá và của Hiệu trưởng các trường có điều kiện tương tự 9 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo luận văn được trình bày trong 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa quản lý của đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non Chương... trong quá trình hoạt động của mình và được phát triển chuyển giao qua các thế hệ Đề tài đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề sau: Lựa chọn các thuật ngữ liên quan: Văn hóa nhà trường, quản lý nhà trường, văn hóa quản lý Khái niệm văn hóa quản lý: Văn hóa quản lý là tập hợp các giá trị chuẩn mực về kỹ năng quản lý, phong cách quản lý, phẩm chất nhân cách của người quản lý nhằm thay đổi hành vi và phương thức... quản lý tham gia vào các hoạt động quản lý Dấu hiệu để nhận biết văn hóa quản lý của họ chính là thông qua các cách họ thể hiện, hiệu quả công việc và phẩm chất nhân cách của họ Trong một cách hiểu tương đối nào đó thì có thể phân chia các loại văn hóa quản lý theo nội dung quản lý của Hiệu trưởng để đánh giá các chỉ số của văn hóa quản lý đã thể hiện Theo cách hiểu này sẽ có 6 loại văn hóa quản lý của... nhà trường và đem lại sức sống cho các cá nhân với các thách thức mới f) Văn hóa quản lý môi trường sư phạm của nhà trường Môi trường sư phạm ở đây sẽ bao gồm: Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của nhà trường Nhà quản lý cần phải ý thức xây dựng văn hóa quản lý môi trường sư phạm phù hợp và hiệu quả với việc tổ chức các hoạt 22 động dạy học cho giáo viên và học sinh Văn hóa quản lý của nhà lãnh. .. trong nhà trường, trên cơ sở đó mà tạo nên những nét đặc trưng khác biệt cho trường học Đó là cơ sở để nâng cao uy tín, " thương hiệu" của nhà trường, tạo đà cho các bước phát triển tốt hơn 1.2.2 Văn hoá quản lý 1.2.2.1 Khái niệm Văn hóa quản lý là tập hợp các giá trị và chuẩn mực về kỹ năng quản lý, phong cách quản lý và phẩm chất nhân cách của nhà quản lý thông qua 16 các hoạt động quản lý nhằm thay... - Kỹ năng quản lý bản thân c) Phong cách lãnh đạo của nhà quản lý Theo tác giả Võ Thành Khối - Nguyễn Xuân Tảo: “Kiểu hoạt động lãnh đạo hay phong cách lãnh đạo quản lý là toàn bộ những định hướng, lề lối, cách thức đặc thù của một nhà lãnh đạo quản lý trong hoạt động của mình tác động vào các đối tượng quản lý khác nhau.” [16, Tr.40] Được coi là nhân tố quan trọng của người quản lý, lãnh đạo, nó gắn... nay các nhà trường đều không có văn hóa nhà trường và bây giờ đang phải xây dựng Đây là một hạn chế trong quá trình phát triển văn hóa nhà trường Vì trên quan điểm đúng đắn nhất thì quản lý nhà trường trên quan điểm tiếp cận văn hóa chính là việc xem văn hóa như là một công cụ để quản lý mà ở trong đó văn hóa như “một cái cây” đã có sẵn ổn định lâu đời chỉ có điều nhà quản lý tiếp tục vun trồng cho. .. nhiều người lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý con người Phong cách lãnh đạo không chỉ thể hiện về mặt khoa học và tổ chức lãnh đạo, quản lý mà con người thể hiện tài năng, chí hướng, nghệ thuật điều khiển, tác động người khác của người lãnh đạo Phong cách lãnh đạo là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của hoạt động và hoạt động quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của . nhà trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 9] Q" Các biện pháp phát triển văn hóa quản lý của đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non trên địa bàn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 5 9]. đề lý luận và thực trạng văn hóa quản lý của đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa để đề xuất các biện pháp phát triển văn hóa quản lý nhằm tăng hiệu quả quản lý cho. Hóa, tỉnh Thanh Hóa. - Đánh giá thực trạng Văn hóa quản lý các trường Mầm non công lập trên địa bàn huyện. - Đề xuất ra các biện pháp để phát triển Văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo trường Mầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp phát triển văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Các biện pháp phát triển văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Các biện pháp phát triển văn hóa quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các trường Mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan