Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên

110 404 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2015, 11:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH HẢI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN VÙNG CHÈ ĐẶC SẢN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH HẢI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN VÙNG CHÈ ĐẶC SẢN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH NGỌC LAN CHỮ KÝ KHOA CHUYÊN MÔN CHỮ KÝ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên" là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Đề tài hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Các thông tin sử dụng trong đề tài đã được chỉ rõ nguồn gốc, các tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn. Tác giả đề tài Trần Thanh Hải ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Đào tạo sau đại học cũng như các khoa chuyên môn, phòng ban của Trường Đại học Nông Lâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Để hoàn thành nội dung đề tài "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên”, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS - TS. Đinh Ngọc Lan, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành đề tài này. Trong quá trình làm việc, xin trân trọng cảm ơn sự tạo điều kiện giúp đỡ của UBND thành phố Thái Nguyên, các phòng, ban, đơn vị của thành phố: Phòng Kinh tế, Chi cục Thống kê, phòng Tài Nguyên và Môi trường, phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp và các thông tin hữu ích phục vụ nghiên cứu. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp. Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2014 Tác giả Trần Thanh Hải iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu của đề tài 3 2.1. Mục tiêu chung 3 2.2. Mục tiêu cụ thể 3 3. Ý nghĩa của đề tài 3 3.1. Ý nghĩa trong học tập 3 3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn 3 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Cơ sở lý luận 5 1.1.1. Đặc điểm của cây chè 5 1.1.2. Vai trò của cây chè đối với đời sống con người 12 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh chè 14 1.2. Cơ sở thực tiễn 21 1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới 21 1.2.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè ở Việt Nam 26 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 34 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 34 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 34 2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu 34 iv 2.2.1. Địa điểm tiến hành nghiên cứu 34 2.2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu 34 2.3. Nội dung nghiên cứu 35 2.3.1. Câu hỏi nghiên cứu 35 2.3.2. Nội dung nghiên cứu 35 2.4. Phương pháp nghiên cứu 35 2.4.1. Phương pháp chọn mẫu điều tra 35 2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập thông tin 36 2.4.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 37 2.4.4. Phương pháp so sánh 38 2.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 38 2.5.1 . Các chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất của hộ 38 2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè 39 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 41 3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 41 3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 43 3.2. Thực trạng phát triển sản xuất chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 51 3.2.1. Tình hình sản xuất chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 52 3.2.2. Tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè tại các xã nghiên cứu 54 3.2.3. Một số khó khăn, thuận lợi, cơ hội và thách thức của các hộ nông dân sản xuất chè 70 3.3. Đánh giá chung về phát triển vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 73 v 3.3.1. Những mặt đạt được: 73 3.3.2. Những mặt còn hạn chế 74 3.3.3. Nguyên nhân ảnh hưởng 75 3.4. Một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 75 3.4.1. Quy hoạch vùng sản xuất chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 75 3.4.2. Cơ cấu giống và kế hoạch mở rộng diện tích, năng suất chất lượng chè và sản xuất chè nguyên liệu 76 3.4.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm chè, xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra giám sát đánh giá chất lượng chè 78 3.4.4. Tăng cường hoạt động thông tin thị trường và xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm chè 79 3.4.5. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ở vùng chè 81 3.4.6. Giải pháp về các chính sách phát triển vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 1. Kết luận 86 2. Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 94 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ : Bình quân CNXH : Chủ nghĩa xã hội CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ĐVT : Đơn vị tính đ : Đơn vị tính đồng Việt Nam HTX : Hợp tác xã HĐND : Hội đồng nhân dân KD : Kinh doanh LĐ : Lao động LĐNN : Lao động nông nghiệp NN&PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn NLNTS : Nông lâm nghiệp thuỷ sản SL : Số lượng SXKD : Sản xuất kinh doanh SP : Sản phẩm Tr.đồng : Triệu đồng UBND : Uỷ ban nhân dân WTO : Tổ chức thương mại thế giới XDCB : Xây dựng cơ bản vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích, năng suất, sản lượng chè thế giới qua các thời kỳ từ 1962 - 2012 22 Bảng 1.2: Sản lượng chè thế giới qua các năm từ 2009 - 2013. 23 Bảng 1.3. Diện tích, năng suất, sản lượng chè năm 2013 của một số nước trên thế giới 24 Bảng 1.4: Diện tích, năng suất, sản lượng chè Việt Nam từ năm 2010 - 2013 27 Bảng 1.5: Sản lượng chè xuất khẩu của một số quốc gia tháng 01/2013…… 29 Bảng 3.1: Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp ở vùng chè đặc sản phía Tây thành phố năm 2011 - 2013 45 Bảng 3.2: Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu năm 2011 - 2013 46 Bảng 3.3: Kết quả sản xuất các ngành kinh tế năm 2011 - 2013 48 Bảng 3.4: Tình hình giàu, nghèo ở các xã vùng chè đặc sản phía Tây thành phố năm 2011 - 2013 50 Bảng 3.5: Diện tích chè vùng chè đặc sản phía Tây thành phố năm 2013 52 Bảng 3.6: Diện tích, năng suất, sản lượng chè kinh doanh vùng chè đặc sản phía Tây thành phố năm 2013 54 Bảng 3.7: Phân loại hộ của 03 xã vùng nghiên cứu 54 Bảng 3.8: Tổng thu từ trồng trọt bình quân hộ sản xuất chè 55 Bảng 3.9: Hình thức chế biến chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố 60 Bảng 3.10: Ý kiến của hộ nông dân về những hạn chế trong chế biến 61 Bảng 3.11: Hình thái tiêu thụ chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố 63 Bảng 3.12: Hình thức, sản phẩm tiêu thụ sản phẩm chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố 65 Bảng 3.13: Chi phí sản xuất bình quân của hộ nông dân trên01 ha chè năm 2013 67 Bảng 3.14: Kết quả và hiệu quả sản xuất 01ha chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố năm 2012 - 2013 69 viii Bảng 3.15: Các yếu tố tác động đến sản xuất chè của người dân các xã phía Tây thành phố 71 Bảng 3.16: Nguyện vọng của người dân về chính sách của Nhà nước 72 Bảng 3.17: Kế hoạch trồng mới diện tích chè giai đoạn 2013 - 2016 tại vùng chè đặc sản phía Tây thành phố 77 Bảng 3.18: Kế hoạch trồng phục hồi diện tích chè giai đoạn 2013 - 2016 tại vùng chè đặc sản phía Tây thành phố 78 [...]... hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên" làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần thiết thực triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 3 2 Mục tiêu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên, vai trò của. .. của sản xuất chè đối với quá trình phát triển kinh tế của tỉnh, những tồn tại của sản xuất chè, từ đó đề xuất giải pháp phát triển vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của thành phố 2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích được tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè của các hộ nông dân ở vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên, ... hoạt động sản xuất, kinh doanh chè của các hộ nông dân trong các xã vùng chè đặc sản của thành phố Thái Nguyên - Đánh giá được những mặt đạt được và hạn chế trong sản xuất và kinh doanh chè của các hộ nông dân tại các xã vùng chè đặc sản của thành phố Thái Nguyên - Đưa ra được định hướng, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả phát triển vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên. .. chè đã trở thành một trong những cây trồng mũi nhọn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân Trong nhiều năm qua, sản xuất chè của thành phố đã có bước phát triển, song kết quả sản xuất chè còn chưa cao so với tiềm năng và còn nhiều vấn đề cần phải xem xét, giải quyết Xuất phát từ yêu cầu đó tôi lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của. .. các đặc tính ưu việt trên, chè đã trở thành sản phẩm đồ uống phổ thông trên toàn thế giới Hiện nay đã có trên 40 nước trên thế giới sản xuất chè, trong khi có trên 200 nước tiêu thụ chè Đây chính là một lợi thế tạo điều kiện cho việc sản xuất chè ngày càng phát triển [9] Thành phố Thái Nguyên nằm ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và vùng. .. trưởng và phát triển của cây chè, người dân có kinh nghiệm và nguồn lao dộng dồi dào Do đó có tiềm năng sản xuất và kinh doanh chè rất lớn 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh chè Cũng như bất cứ một loại cây trồng nào, trong quá trình sản xuất và kinh doanh chè, tính từ lúc chè được trồng cho đến khi được bán ra thị trường và đến tay người tiêu dùng thì chè chịu ảnh hưởng của nhiều... trồng chè thu hút và điều hòa lao động Hiện nay, chè đã trở thành mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới mang lại nguồn thu nhập lớn Ngoài ra, nhu cầu về chè của các vùng miền trên thế giới ngày càng cao Vì vậy, phát triển sản xuất và tiêu thụ chè góp phần đáng kể cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trồng chè, đặc biệt là đồng bào trung du và miền núi 14 Chè là... sự sinh trưởng của cây chè Như vậy, điều kiện sinh thái có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của cây chè, tới năng suất và chất lượng chè Do đó, cần nắm bắt được các nhân tố đó để có những giải pháp cho cây chè phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng cao 1.1.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế kỹ thuật + Giống chè Giống chè là nhân tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất chè Vì chè là cây công... Bắc, là thành phố trung du, miền núi Bắc Bộ, có vị trí thuận lợi, quan trọng trong việc phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc, được thiên nhiên ưu đãi một hệ thống đất đai và điều kiện khí hậu thời tiết khá thích hợp cho việc phát triển cây chè So với các huyện trong tỉnh, thành phố có diện tích chè khá lớn được phân bố chủ yếu ở các xã phía Tây, với vùng trọng... + Chè Trung Quốc lá to: nguyên sản loại chè này ở Vân Nam, Tứ Xuyên (Trung Quốc) Ở Việt Nam, chè này được phân bố nhiều ở vùng trung du: Phú Thọ ,Thái Nguyên, Bắc Giang do được trồng nhiều ở trung du nên chè này còn có tên gọi là chè Trung Du + Chè Shan: Nguyên sản của loại chè này là ở Vân Nam - Trung Quốc, Mianma Ở nước ta, chè Shan được trồng nhiều ở vùng Tây Bắc, vùng Tây Nguyên (Lâm Đồng) với các . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH HẢI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN VÙNG CHÈ ĐẶC SẢN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN. xuất chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 51 3.2.1. Tình hình sản xuất chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 52 3.2.2. Tình hình sản xuất, chế biến và tiêu. DẪN THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn " ;Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên& quot;
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn