Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

101 324 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2015, 09:43

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ SÁU MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Nghệ An, 2014 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ SÁU MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. THÁI VĂN THÀNH Nghệ An, 2014 iii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện Luận văn “Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” tôi đ nhận được sự hướng dn, gip đ qu báu ca các thy cô, các cấp lnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp. Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng bit ơn sâu sc nhất đn toàn thể các thy giáo, cô giáo đ nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho tôi những kin thức quý giá về lý luận và thực tiễn trong quản lý giáo dục, những phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi xin chân thành cảm ơn Ph Giáo sư - Tin s Thái Văn Thành đ ht lòng gip đ, hướng dn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện Luận văn. Cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, trường Đại Học Vinh đ tạo mọi điều kiện thuận lợi gip đ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Mặc dù đ rất cố gng song Luận văn kh tránh khỏi khim khuyt. Tôi rất mong nhận được sự góp ý ca các thy giáo, cô giáo và đồng nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn ! iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU .iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 4 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 4 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 8. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 5 9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 6 Chương 1 7 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 7 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 7 1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 10 1.2.1 Quản lý, quản l nhà trường 10 Sơ đồ 1.1: Mô hình về quản lý 12 1.2.2 Giáo viên tiểu học 15 1.2.3 Đội ngũ giáo viên tiểu học 17 1.2.4 Chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học 17 1.2.5 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH 19 1.3 Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH 19 1.4 Quan điểm ca Đảng, Nhà nước về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH. 23 v KẾT LUẬN CHƯƠNG I 24 Chương 2 25 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giáo dục của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 25 2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 25 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 26 2.1.3. Khái quát về tình hình GD&ĐT thành phố 26 2.2. Thực trạng về đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Đồng Hới 2008 - 2013 29 2.2.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên số lượng, cơ cấu 29 2.2.2. Thực trạng về chuyên môn, nghiệp vụ ca GVTH 29 2.3 Thực trạng quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Đống Hới 42 2.3.1 Thực trạng công tác quy hoạch phát triển đội ngũ GVTH 42 2.3.2 Thực trạng công tác đào tạo, đồi dưng đội ngũ GVTH 43 2.3.3 Thực trạng môi trường làm việc của đội ngũ GVTH 44 2.3.4 Thực trạng thực hiện chế độ chính sách đối với GVTH 45 2.3.5 Thực trạng đánh giá đội ngũ GVTH 46 2.4 Đánh giá chung về thực trạng 47 2.4.1 Ưu điểm 47 2.4.2 Hạn chế 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 48 Chương 3 51 3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp 51 3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu 51 3.1.2. Đảm bảo tính toàn diện 51 3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả 52 3.1.4. Đảm bảo tính khả thi 52 vi 3.2. Một số định hướng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu học thành phố Đồng Hới đến năm 2018 và những năm tiếp theo 52 3.2.1. Mục tiêu phát triển kinh t - xã hội ca thành phố Đồng Hới 52 3.2.2. Định hướng nâng cao chất lượng giáo dục thành phố Đồng Hới 53 3.2.3. Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu học 55 3.3. Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu học57 3.3.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về tm quan trọng ca việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong giai đoạn mới 57 3.3.2. Xây dựng quy hoạch, k hoạch phát triển đội ngũ GVTH 60 3.3.3. Quản lý sử dụng đội ngũ giáo viên Tiểu học hiện có 65 3.3.4 Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưng đội ngũ giáo viên Tiểu học 70 3.3.5. Quản lý công tác tuyển giáo viên Tiểu học chất lượng cao 74 3.3.6 Hoàn thiện một số chính sách, thi đua, chế độ đãi ngộ đối với giáo viên Tiểu học trên địa bàn thành phố 77 3.4. Thăm dò sự cần thiết và khả thi của các giải pháp 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp từ phiếu điều tra về thực trạng về kiến thức GVTH của thành phố…………………………………………………………………. 29 Bảng 2.2: Tổng hợp từ phiếu điều tra: về kĩ năng sư phạm của GVTH thành phố Đống Hới 33 Bảng 3.1. Tổng hợp kiểm chứng mức độ cần thiết của các giải pháp (dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT) 76 Bảng 3.2. Tổng hợp kiểm chứng mức độ cần thiết của các giải pháp (dành cho cán bộ quản lý các trường tiểu học) 76 Bảng 3.3. Tổng hợp kiểm chứng mức độ cần thiết của các giải pháp (dành cho Giáo viên tiểu học) 77 Bảng 3.4. Tổng hợp kiểm chứng mức độ khả thi của các giải pháp (dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT) 79 Bảng 3.5. Tổng hợp kiểm chứng mức độ khả thi của các giải pháp (dành cho cán bộ quản lý các trường Tiểu học) 79 Bảng 3.6. Tổng hợp kiểm chứng mức độ khả thi của các giải pháp (dành cho Giáo viên tiểu học) 80 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQLGD Cán bộ quản lý giáo dục CB, GV, NV Cán bộ, giáo viên, nhân viên ĐNGV Đội ngũ giáo viên GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giáo viên GVTH Giáo viên tiểu học HS Học sinh KT-XH Kinh tế - Xã hội PCGDTHĐĐT Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi PCGDTHCS Phổ cập giáo dục trung học cơ sở PPDH Phương pháp dạy học 1 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Phát triển nguồn nhân lực là mối quan tâm hàng đầu và là chiến lược ưu tiên của mọi quốc gia trong quá trình đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế- xã hội. Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế với chủ trương nhanh chóng đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, hướng tới nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế đã xác định nhân tố quyết định cho thắng lợi là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã chỉ rõ “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, mục tiêu Giáo dục - Đào tạo cho các bậc học, trình độ đã được xác định, trong đó đối với GD phổ thông “phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa ”. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, có rất nhiều yếu tố cần được đổi mới, nhưng đội ngũ giáo viên, những người thực thi công cuộc đổi mới trong giáo dục - đào tạo giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Nghị quyết 37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội đã nêu: "Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo; đặc biệt coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp" [27]. Trong những năm đầu của thế kỷ XXI đất nước ta có nhiều đổi mới, nhất là kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), để xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì yếu tố con người hết sức quan trọng. Vì vậy mà hơn bao giờ hết GD&ĐT đã được Đảng và Nhà nước xác định “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu”, đồng thời cũng nhấn mạnh, “Giáo dục phải đi trước 2 một bước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế xã hội” (NQ TW khóa VII). Chỉ thị số: 40/CT-TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục đã chỉ rõ: "Mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo. Thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đồng thời chỉ thị cũng chỉ rõ: "Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ nhà giáo có những hạn chế, bất cập, số lượng giảng viên còn thiếu nhiều, cơ cấu giảng viên đang mất cân đối giữa các môn học, bậc học…Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của các nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội, tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện"[1]. Mục tiêu và chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, trình độ đào tạo đã được xác định và triển khai một cách sâu rộng, thường xuyên trong toàn hệ thống nhưng thực tế cho thấy chất lượng đội ngũ giáo viên của chúng ta hiện nay từ giáo dục mầm non cho đến đào tạo đại học, sau đại học vẫn còn có nhiều bất cập, yếu kém trên nhiều bình diện, từ cơ cấu đội ngũ cho đến trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức đạo đức nghề nghiệp Trong báo cáo tình hình giáo dục của chính phủ đã chỉ rõ: Đa số giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Một bộ phận giáo viên còn thiếu gương mẫu, thậm chí sa sút về đạo đức, nghề nghiệp ”. Trong những yếu kém chung về đội ngũ giáo viên như đã nêu ở trên thì đội [...]... sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN... đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 4 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu đề xuất được một số giải pháp quản lý, bảo đảm tính khoa học và khả thi thì có thể nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu học thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, góp phần nâng. .. với nội dung: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học của thành phố 3 KHÁCH THỂ... trong chương 2 25 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giáo dục của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Đồng Hới là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Bình ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, phía... Tiểu học của thành phố trong những năm vừa, đối chiếu với những yếu cầu, chuẩn mực mới đối với đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học, chúng tôi nhận thấy cần phải xây dựng các giải pháp trong lĩnh vực quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cấp học tiểu học thành 4 phố Đồng Hới, cũng như của cả tỉnh Quảng Bình trước... có những giải pháp như vậy cần phải dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn tin cậy 1.2.5.1 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH là những cách thức tác động hướng vào việc tạo ra những biến đổi về chất lượng trong đội ngũ GVTH 1.3 Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học 1.3.1 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH... nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học 5 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài 5.2 Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của đề tài 5.3 Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV Tiểu học ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đội ngũ giáo viên trong nhà trường có rất nhiều đối tượng như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực tiếp đứng lớp, giáo viên. .. xây dựng đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện, trong đó đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục toàn diện của cấp học Đối với thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học đã được các cấp, các ngành và địa phương hết sức quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và đạt được những kết quả nhất định so với mặt bằng chung của tỉnh, nhưng... giáo viên và hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thực hiện phương hướng phát triển [30] Quản lý giáo viên còn là những tác động của chủ thể bên trong nhà trường bao gồm các hoạt động: Quản lý giáo viên, quản lý học sinh, quản lý quá trình dạy học, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học, quản lý mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng 15 1.2.2 Giáo viên tiểu học 1.2.2.1 Giáo viên Thuật ngữ Giáo viên ... và quản lí hành chính Nhà nước, dân số, môi trường - Về kĩ năng sư phạm, người GVTH cần có: kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo dục học sinh, kĩ năng tự học, tự nâng cao trình độ, kĩ năng phối hợp các lực lượng giáo dục, kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục Như vậy, chất lượng giáo viên Tiểu học bản chất là chất lượng về năng lực nghề nghiệp của người giáo viên Tiểu học 19 1.2.5 Giải pháp nâng cao chất lượng . nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng. hướng nâng cao chất lượng giáo dục thành phố Đồng Hới 53 3.2.3. Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu học 55 3.3. Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu. sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học. Chương 2: Thực trạng quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học thành phố Đồng Hới tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình, Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình, Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn