Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh

129 635 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2015, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN THẾ LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC 2 NGHỆ AN - 2014 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN THẾ LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. MAI VĂN TƯ 4 NGHỆ AN - 2014 CHỮ KÝ XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA CHUYÊN MÔN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi và chưa được công bố ở bất kỳ công trình nào. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về luận văn của mình. Tác giả Phan Thế Long LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo Nhà trường, Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ mới. Xin chân thành cảm ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã tận tình giảng dạy, giúp chúng tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu vừa qua. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn nhà giáo TS. MAI VĂN TƯ đã chân tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả anh, chị em bạn bè đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu. Những nội dung học tập được ở trường thông qua tài liệu được các nhà giáo lên lớp hướng dẫn nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp đã giúp tôi nâng cao nhận thức để hoàn thiện Đề tài: Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xin trân trọng cảm ơn ! Nghệ An, tháng 8 năm 2014 Tác giả luận văn Phan Thế Long MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt 1 CS ĐTN Cơ sở đào tạo nghề 2 CTĐT Chương trình đào tạo 3 DN-HN&GDTX Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên 4 ĐTN Đào tạo nghề 5 GD Giáo dục 6 GQVL Giải quyết việc làm 7 GV Giáo viên 8 HĐ ĐT Hoạt động đào tạo 9 HĐDH Hoạt động dạy học 10 HS-HV Học sinh học viên 11 KHĐT Kế hoạch đào tạo 12 LĐTBXH Lao động thương binh xã hội 13 PPDH Phương pháp dạy học 14 QLCL ĐTN Quản lý chất lượng đào tạo nghề 15 QLĐT Quản lý đào tạo 16 QLGD Quản lý giáo dục 17 QTĐT Quá trình đào tạo 18 TCN Trung cấp nghề 19 TTLĐ Thị trường lao động 20 XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ LỜI CẢM ƠN ii [...]... chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm nghề 7.2 Về mặt thực tiễn Đánh giá một cách đầy đủ khách quan thực trạng quản lý chất lượng đào tạo nghề, đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và. .. chưa đề ra những giải pháp quản lý hoạt động đào tạo một cách cụ thể cho một đối tượng hoặc một trường cụ thể Do đó, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.2.1 Nghề và đào tạo nghề * Nghề - Là một hiện tượng... Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 8 Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị luận văn gồm có 3 chương - Chương 1 Cơ sở lý luận về vấn đề quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm DN-HN&GDTX - Chương 2 Thực trạng chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm DNHN&GDTX huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh - Chương 3 Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung. .. trình quản lý nhằm tiết kiệm thời gian và vật lực của các thành phần tham gia quản lý * Giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề Giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề là những định hướng quan điểm cho công tác quản lý chất lượng của người lao động được đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, theo mục tiêu và chương trình đào tạo xác định trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, biểu hiện một. .. nghề ở Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm đề tài luận văn cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục 2 Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu và phân tích thực trạng quản lý đào tạo nghề ở Trung tâm DNHN&GDTX Lộc Hà, đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm. .. luyện ngày càng tiến bộ hơn Quản lý hoạt động học của HS được tiến hành động bộ cả trong và ngoài giờ lên lớp, trong nhà trường và ngoài nhà trường 1.2.4 Giải pháp và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề * Giải pháp Giải pháp là cách giải quyết một vấn đề khó khăn Về phương diện quản lý thì giải pháp được các chủ thể quản lý đề ra, có tính chất bắt buộc đối với quản lý Giải pháp có nghĩa chỉ vạch ra... Trung tâm DN-HN&GDTX huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 8 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghề nghiệp là một loại hình lao động mang tính chất riêng, đặc thù của con người Nghề nghiệp được hình thành và phát triển gắn liền với việc hình thành và phát triển của xã hội loài người Việc đào. .. 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu 6 Công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề ở các Trung tâm DNHN&GDTX 3.2 Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm DNHN&GDTX huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 4 Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất được các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm DN-HN&GDTX huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh... nhau, biểu hiện một cách tổng hợp nhất ở mức độ chấp nhận của thị trường lao động, của xã hội đối với kết quả đào tạo Đồng thời quản lý chất lượng đào tạo nghề còn phản ánh cả kết quả quản lý chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề và hệ thống đào tạo nghề Giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề là mục tiêu tác động tích cực của quá trình quản lý đến tất cả các yếu tố cấu thành... nâng lên bậc cao hơn 1.2.2 Chất lượng và chất lượng đào tạo nghề * Chất lượng Chất lượng" là một phạm trù phức tạp và có nhiều định nghĩa khác nhau Có rất nhiều quan điểm khác nhau về chất lượng Hiện nay có một số định nghĩa về chất lượng đã được các chuyên gia chất lượng đưa ra như sau: "Chất lượng là sự phù hợp với nhu cầu" (theo Juran - một Giáo sư người Mỹ) 17 "Chất lượng là sự phù hợp với các . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN THẾ LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH LUẬN. lý chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về một số giải pháp quản lý chất lượng đào. HỌC GIÁO DỤC 2 NGHỆ AN - 2014 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN THẾ LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh, Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh, Một số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh