Giáo án chủ đề bé cần gì để cơ thể khỏe mạnh

20 552 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2015, 09:19

    !"#$%#&'()'#)((* +, ,- +, , .# ./ .$ .0 .1   !"  234 #$ %&'()*' +,- #$ %.()/ 0(1234 #$ 5)*(, 61(,7% #$ %(89 :;(%<= #$ % >'(1 :;( %<= #$6%<=?+ @*AB%,C''<,DE(9F.G'%((F=G(H @*A%IJKLJ(3(M%(NH @O'?P%+):6.Q):;(%<=,(19)(12)(1() (1H !"    56 78 R:I+Q( S; @'</D',' ,DE68' @*J( T<U( @T/V (8D1( G'WS8 @X(?F ,DE   Y!  2, 5- @/(K'Q,DB(K'+(=SFA)'<H @1((',.<,7%<=.<:M%'):'<).<'( @:(Z' E(  H 1((? &D')[ @:(>N S='<)) (=H 1((?F (=D\ &D' @:( 1(G]?%; Y!  Y  23 9 ,S(? (%I K(KD^F. _> +,(H ,AD\ _(K%% %<=0(' `6 ,(=3 (2),-61(S.( &1(S9 ,S(?+U( \+; '<6 aD1( %DB Vb' FX_G *9; '<' Y  cW 2:, 4+, @dZ<S. @(  e/  * S;F.X% @(>0 *%'%; @(  >  ;) +I)6<HHH @  *;(  D\  !  GU a( f(SX 'L'%H @dZR7 S_ @(e//%Q( S; @(>0X+ F @  (  >   DE  (  6. SHHH @,?Fgh !@" @dZRU @(e/% S; @(>00(a (?%+(: @(>J (,6E+, i,b,'HHH @,i9 G;<U(F.   FX  M%b %_H @dZR'6' @(e/ j @(>0 k_%F7 @(> J  (  .( GHHH @  ,?  Fg h!@" @dZ<G% @(e/ j @(>0 X+F @(> J  (  .( GHHH @  ,  i 9  G;  < U(F. FXM%b%_H GV: Mao Th Thu Hng  cW  !W  ! ; 3 <= %i >?l<G S; @l<.?H =(? %<=b,' @k.M%b 2F.F(?(? F(=RDE2 F(?HRDEF(? 'C@ (?(CF. SF=G @AB @kX+SV 9':( H >?l<. 'S @C !R F.FX_ Gb4 iS.([ 2 %DEA ,Fm)AK :(S. @emF.:.% (M%' &A)n()(=) '())'<H @RF.FX_ S.([2 <=. =(? %<=b,' op(b (%q ,F,F @r'6)9 G;<s' <=t'. S(.<K+H @(?+s3 FE(CM%' G,%<= ,' @AB @(FE( S;%) X+SAS;( f @7SuS. '<S.@ " @/?Fgh!@ " DEA ,Fm)A)K :(S. >?l?+. SuM%bH !W  !  ! ;=G% H% HIJ @]B('<M%  @(?,C''< Sus.+7 ,DE(9F. G'%((eZ @/26(, b  % %<=  o  &; M%.:(q @(?  ,t'  '< Sus.S: @(?2(8 ;9: D1..< @(?3 (1)(IH ,  S(?  (? (=DE( ,9 (?(C M%F.% ;2. !  !"  ! ; ,E (gG'%KX<((..)*%'%; @  v  ,7  %<= F:(S.'< @0(KTp0 @(]K @*8%D @  v   S.(   '<*' @  0(  KT  6w ( @(]K @*8%D @  v   R  A K:(S.'< @  0(  KT  F= G( @(]K @*8%D @  v  >,$ %  eX _  /X+  F. SAS;Su W'<H @  0(  KT K(  KD^ F('(p) @(]K @*8%D @QVQ ?% o/:(S.'<q @k'_eZ @0(E((=%   (?+  b  o :(       6E68F.b, q @*8%D !"  !   =D7, 4K4 @0(KTF=G( @(]K @(]K @(]K @(]K GV: Mao Th Thu Hng   ('L! GV: Mao Th Thu Hng MNO2PQPR LS +,,-T#$U#&'()'#)(( VHNWX(GYZ<[L @,7%<=)M%'GF!GU]+PH @(+F'(F.S_(,\H @l<.9H @%Fm;9,.<H @(?U(M%'=(C',FE(;9 ,.<H @R%aGD1(H @,',iSbH \Z<[L]^_ @,7%<=)M%'GFa(82(' ]+P;6\(GVH @kX+SF;9..<H @e(?8;]+PH @,?;S'(8%]+P,SC'9 'H @em)AK]+P @k.'6S% @(X+6._(,\+'DE' \2`NP?aP X @,7%<=)M%'GF_ >H @](=FX_<!Y," (<H @j%<=H0(I`6 @k.'6S%AK,'GD%H  #Lb  @/a%x(u(3+,V3F. yR..<9FE(C;9.z y%U'%6E)Cz yS(?F]+Pz @*C%x((3+,%U+ y82()a('!GU]+PN)),V)GC'),'%{HD? .z yV9'3,'G'z yR..<+(6.z|9%U<) G(89X+6%<=>}         GV: Mao Th Thu Hng  /!;8 B8   La2cde @,S(?82()F.+S(=!F.(a(Q(SX!GU]+PM%b%_,SC' 9..<N)),V),'%',)(s')K{(?_GU(,NK(KD^' !GU6(,(<%)s.()')(GG7):)%'{ @(?K(wG](%S(?F.S_6_CG%<~',F]+PSutr (=%S_H;9:!F.(a(';9)]+PH5,(934 M%'G)(E;NH @0>,S(?4V9%U<I):6.,(F[(),'('F. _!i]H [f @&_GU•%XF]+PN)),'%H gV2`N !;h !;4 !"#$%&' ()*+, &/'010#+0., @%S.(o&1(S9q @Fh'S.(;(F(%zR'€.< 9FE(Cz[<8!GU;9. iz(G'z:US' (8%V9z/(%,-:'<:F. L+sbC +,(• 23!"#$%&'24*+5**+!#(67+89:+8 @(,7(o&g(\q @[<KM%'!F7s%M%'6E+sbI< ;$z|]+PD\a,8S.} @Rx(,82(66D\'h]+Pz|N)) ,V)GC'),'%),(<}KT'h]+Pz) @0i,NK(KD^'!GU]+PM%b%_H @8;]+P)IS)(S_) F('()F.I @,],'+6(;]+PH(68S ,?H @:,GGISh]FX|K%X%.)K% +_)$)FhHHH}FE(_FX|^6\^.)^S7HHH} F.8%XsH 3  @6E+L @!@W%,61( #'2 @%34M%'G @%,61(bG%<~ 'H @%GG @%]KbG](% S(?  @%,61(b%S(? GV: Mao Th Thu Hng  @:(KT%S(?G]M%',2'9%U< I)G(89FX_>UGVH @,]?;!GUS:N%ari9! ;9IN)nD6D1(S(?FX_ X6E)U<?%H ‚,M%'G!GU,'F:>S( 6_()%6:)<K<)S;)%S;{H @0(KT'3',(%]+P ,!.<+,(HeFX<9%U< ;9:Sx):26]';9H 9rFX_>J.)GV D1,(3+2X+UH @*.(,'+(6%:](=9%U;F=G()9i %UG:(),t''<,DE(9H ;!"#$%&';<#=:>?&%0#(@ @QV,+'DE'H A!"#$%&'#0B:#+C!,F;6.,' @%346AbH @kA bF.(% 6E(: ;(H @%346AbH ;; @%'('](=H @e.;6.,' GV: Mao Th Thu Hng  $^ABiKj:8!;k.43, DEFG =:HI&'#+5*J&*K>@0L*K+"0  MNGO @ N3! y&_GUF_>);]+P;6\((H y/JKL'(I<.%V)S3.%).%DE)(I<pJK)M%b)_) (G'HHH y,Fm)A)K!GU]+PM%b%_ y,Fm:.%]+PN)'),VGD'),'%%),(<H ykX+SV9':(S.'< @N3Blj-, y6._(,\ y0;S.G(8%N'S @ N3Ilm5n y%s<.9 yl?+.SuM%bH %N3oj,D y6(G,%<=0(I`6)'<'H y,,%<=b,')%<=GF;9,.<' );9S<8%iHHHH GV: Mao Th Thu Hng V9;6\(V9;(      yp6S%:F.,L6. - N3l ! y*:61(S.(*9;'<')&1(S'9 yH*T6(,U6A)+,b).)n[HHH y,FX_Gb4iH PK*QR yZD%AK_..<)]+PM%b%_)y ,F.;?Fgh!@" y,S(?+('GU6D\".(%+ 023STUV 'Epiq @ZA+s?+fJ(H @j%<=(I`6 @(w%K(w1(,' @,',is%M%'6E+ ',J: @:F.,GmK•D, A!"#$%&' W*+, & @%6(,%<=(I`6  A!"#$%&'20X,Y0X&#+Z0#([&'  - hU+68S(w%K(w1(,' A!"#$%&';010#+0.,\I&:+]9*^[#(6*+_0'K* @:F.,L'M%';_F.G+PS[](=, H @j?3(E((=%(?+boN,-r yRx(,..<(2FB%FE('(z y0(';I<D1()JC.F(8.z/S(?,-F ('%G'%Gm+b• @*A,bF.6E+%<8FX6(=%+?(+TFT(?+bH  GV: Mao Th Thu Hng  +5+[0&'?-2#+8&' `&J92` 2`NG\N 8$ !S 'L2d @j%S(?D\1((')1((?F.C:(n(FE(,H*XS(?D\ s3F%(S%J'S,6E+),XS(?D\1((?,.<H @j*%34M%'G)b(%)K,61(D\%x(':H(?GtKT h)%;((K(wF:()1((? @>0(KT%M%'?S)i]_H '[f @ kN6U)S1((')1((?)S_.<'S)S(%D\)S9h)C GU),'CH 's 2`NY 2`N\ (!;(2, 5- @R:'<:F.S(K(G,D1,DE ((S(K'sb;FAS.: bz,?sb,Q;S'(8%S,'() S(8%64KSFAHj'<H @0(KT,G(89(2)S(?M%'?S FA,QH #!;#+,,- @02(,68B6NH @kI<S1((')2(x(,:M%'.<I<) VI<(?+T:'<).<'(H:,2 AS9h,2V.<{F(?b GUH @0\(x(,!.<;S'(8%S%Q(|Gƒ,D'ƒ (%} /!;/+,,J  @<(1S%Q(z1((?:'<?.z02( %68AS(%D\H:AS9h),2 $!;$h, @:(':G'E(o q @:(',H @0(E((=%,'C2,b)(KTM%' _(K%,' 0!;0:m @%A_,.<SA%h (2( @R_(K' @,M%'GQSsb'(FA #!;# @%S;^6N @02(68AGU /!;/ @%AS(%D\ $!;$  @*;(]KH @R(%_(K%%%<=H 0!;0 @%68AS(%D\H GV: Mao Th Thu Hng  _H >aK7Q,]H @*Xs?3H GV: Mao Th Thu Hng [...]...Chủ đề : Bản Thân nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011 HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Chủ đề nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh? I MĐYC: - KT: Trẻ tích cực phát triển các kỹ năng vận động Cháu biết 1 số đặc điểm nỗi bật của Hòn non bộ Nghe, hiểu, trả lời... ngày 27 tháng 10năm 2011 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MY Đề tài :NẶN HÌNH NGƯỜI I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -KT:Cháu biết nặn người đầy đủ các bộ phận trên cơ thể -KN:Rèn cháu nặn khéo léo, sử dụng các kỹ năng cơ bản xoay tròn,lăn dọc,ghép đính để tạo thành sản phẩm GV: Mao Thị Thuý Hằng Chủ đề : Bản Thân nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh -TĐ :GD cháu tích cực tham gia vào... chủ? Các bộ phận trên cơ thể cô chủ cảm thấy như thế nào?-Sau đó thì làm sao? -Cô chủ đã thầm hứa chuyện gì? -Các con có suy nghĩ gì về cô chủ? -Qua câu chuyện này con có suy nghĩ gì? -Hàng ngày các con ăn cơm với gì?con thích nhất là món nào? Vì sao? -Cô giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và siêng năng tập luyện thể dục để có cơ thể khoẻ mạnh 3/Hoạt... -Kết thúc ,nhận xét Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011 HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Tên hoạt động: VĐST “NĂM NGÓN Tg: Trần Văn Thụ TAY NGOAN” I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Cháu thuộc và thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát, biết vận động sáng tạo qua bài hát GV: Mao Thị Thuý Hằng Chủ đề : Bản Thân nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh - Chú ý lắng nghe... thể dục hàng ngày để cơ thể khoẻ mạnh -Cá nhân cháu trẻ lời tự do qua nội dungcâu chuyện: - Các con vừa nghe câu chuyện tên gì? - Cá nhân cháu trả lời -Trong câu chuyện có những nhân vật nào? -Cô chủ có tật xấu là gì? -Một hôm trong khi ngủ cô đã mơ thấy chuyện gì? -Cháu trả lời GV: Mao Thị Thuý Hằng Chủ đề : Bản Thân nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh -Rồi... cơm với những gì? -Trẻ kể tên -Vậy trước khi ăn các bạn phải làm gì?(phải mời cô,mời bạn ăn) -Trẻ trả lời -Cô cho cháu đưa ý kiến,sau đó cô tổng hợp lại -Cô biết có 1 bài hát của chú Trần Ngọc nói về bữa ăn,các bạn hãy lắng nghe nhé! -Cô hát kết hợp minh hoạ động tác cháu quan sát.Gợi ý cháu nêu nội dung bài hát,thể hiện thái độ của cháu đối với bài hát.Muốn cơ. .. cháu quên -Giáo dục cháu phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cơ thể lớn lên mới khoẻ mạnh phát triển 2/Hoạt động 2: Nghe hát cùng cô -Cô trò chuyện về bài hát có giai điệu vui tươi rộn ràng -Cháu lắng nghe -Cháu lắng nghe -Cháu chú ý 3/Hoạt động 3: GV: Mao Thị Thuý Hằng Chủ đề : Bản Thân nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh -Cô giới thiệu bài hát “Thật đáng chê” dân... TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài :truyện GIẤC MƠ KỲ LẠ I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -KT: Trẻ hiểu nội dung câu chuyện,cảm nhận được về câu chuyện,nhớ tên các nhân vật trong truyện -KN :Rèn trẻ trả lời rõ ràng nói được tên các nhân vật trong truyện,nói được lời thoại ngắn trong câu chuyện,rèn cách phát âm cho cháu GV: Mao Thị Thuý Hằng Chủ đề : Bản Thân nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh... giọng, rõ lời theo bài hát có thể hưởng ứng theo bài hát -TĐ :giáo dục cháu biết tham gia tích cực hưởng ứng cùng bài hát GV: Mao Thị Thuý Hằng Chủ đề : Bản Thân nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh II/.CHUẨN BỊ: Đàn ,máy hát, nhạc cụ III/.TIẾN HÀNH: Hoạt động của Cô 1/Hoạt động 1:Làm quen giai điệu bài hát mới -Cô và cháu cùng trò chuyện về các hoạt động trong ngày:... cầu của cô -Cháu trả lời theo cháu hiểu - Lắng nghe cô nói 2 Hoạt động 2: - Chú ý nghe cô nói cách chơi, luật chơi Cả lớp cùng chơi 3 Hoạt động 3 Chủ đề : Bản Thân nhánh 4: Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh - Cho cháu chơi thử một lần Sau đó cho cháu chơi 3 Hoạt động 3: Trò chơi dân gian “ Tập tầm vông” - Cô giới thiệu tên trò chơi.Cháu nhắc lại luật chơi, cách chơi - Tổ chức . !9W!! kˆ*Re‰5RŠ#‹Œ*R•&&Ž Đề tài stu  3ijVk -KT:%S(?aD1(<S_+X,8H @j*#$%a6)GtKT„9Ss'<,7)69K2)+i .G+PH GV:. { @:DEK•((68([< 6I<UF.+i'G'%:; GDVFE(FmH*?%U .;:(G'6.U'<A( sGDDB8!S:'H @%(W@6H @j?3)XsH @%34 @%6Ab @%'('(H Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011 2`N]W2c ^|jnB84,p  } F!;=2Gx{OUVUr 4=~6 ijVk @%%_F.(=s3'M%'S.()S(?FX_GM%'S.(H GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chủ đề bé cần gì để cơ thể khỏe mạnh, Giáo án chủ đề bé cần gì để cơ thể khỏe mạnh, Giáo án chủ đề bé cần gì để cơ thể khỏe mạnh