SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ SOẠN GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

61 1,024 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2015, 20:34

LỜI CÁM ƠNXin chân thành cám ơn quý Thầy cô Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Phú Ngọc,quý thầy cô Tổ Sử Địa Giáo dục công dân THPT Phú Ngọc đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp những ý kiến cho nội dung sáng kiến kinh nghiệm của tôi được tốt hơn, và ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả như mong muốn. Những nội dung đã học tập và kinh nghiệm tích lũy được từ chuyên đề này sẽ là hành trang quý báu cho quá trình giảng dạy của bản thân tôi trong những năm học tới.   Mã số :……………… !"# $%$&# !'()#*% +, /0)1  Người thực hiện : Lương Tuyết Mai Lĩnh vực nghiên cứu : Quản lý giáo dục : Phương pháp dạy học bộ môn : Phương pháp giáo dục : Lĩnh vực khác :…………………… Có đính kèm : Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác Năm học : 2014 – 2015 x x SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI  Mã số :……………… !"# $%$&# !'()#*% +, /0)1  Người thực hiện : Lương Tuyết Mai Lĩnh vực nghiên cứu : Quản lý giáo dục : Phương pháp dạy học bộ môn : Phương pháp giáo dục : Lĩnh vực khác :…………………… Có đính kèm : Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác x x Năm học : 2014 – 2015 -1#2 Xin chân thành cám ơn quý Thầy cô Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Phú Ngọc,quý thầy cô Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân THPT Phú Ngọc đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp những ý kiến cho nội dung sáng kiến kinh nghiệm của tôi được tốt hơn, và ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả như mong muốn. Những nội dung đã học tập và kinh nghiệm tích lũy được từ chuyên đề này sẽ là hành trang quý báu cho quá trình giảng dạy của bản thân tôi trong những năm học tới. Định Quán, ngày 14 tháng 5 năm 2015 Người thực hiện Lương Tuyết Mai #34%5 34%5 %4& BGH Ban giám hiệu CNTT Công nghệ thông tin GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GVCN Giáo viên chủ nhiệm GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phương pháp giảng dạy HĐ Hoạt động HĐNGLL Hoạt động ngoài giờ lên lớp TCN Trước công nguyên TW Trung ương #- Trang T V N ĐẶ Ấ ĐỀ 7 2. Tính c p bách c a đ tài nghiên c u :ấ ủ ề ứ 8 3. M c đích và nhi m v nghiên c u.ụ ệ ụ ứ 9 3.1. M c đích nghiên c u.ụ ứ 9 3.2. Nhi m v nghiên c u.ệ ụ ứ 9 4. Tình hình nghiên c u, m c đ nghiên c u.ứ ứ ộ ứ 9 4.1. Tình hình nghiên c u .ứ 9 4.2. M c đ nghiên c uứ ộ ứ 10 5. i t ng, khách th , ph m vi nghiên c uĐố ượ ể ạ ứ 10 5.1. i t ng nghiên c uĐố ượ ứ 10 5.2. Khách th nghiên c uể ứ 10 5.3. Ph m vi nghiên c uạ ứ 10 6. C s lý lu n th c ti n và ph ng pháp nghiên c u .ơ ở ậ ự ễ ươ ứ 10 6.1. C s lý lu n th c ti n :ơ ở ậ ự ễ 10 6.2. C s th c ti nơ ở ự ễ 11 6.3. Ph ng pháp nghiên c u :ươ ứ 11 7. Ý ngh a th c ti n c a đ tài .ĩ ự ễ ủ ề 12 8. K t c u c a đ tài sáng ki n kinh nghi m :ế ấ ủ ề ế ệ 12 N I DUNGỘ 13 Ch ng 1ươ 13 PH NG PHÁP SO N GIÁO ÁNƯƠ Ạ 13 VÀ GIÁO ÁN CÔNG NGH THÔNG TINỆ 13 1.1 Quy trình so n giáo án chungạ 13 1.2 C s khoa h c và cách th c hi n có hi u qu các b c giáo ánơ ở ọ ự ệ ệ ả ướ 16 1.3 Các ph ng pháp đ u t so n gi ng giáo án có nhi u khâu quan tr ng.ươ ầ ư ạ ả ề ọ 19 1.5 Ph ng pháp so n giáo án công ngh thông tinươ ạ ệ 22 1.5.1 Các b c c n chu n b cho giáo án công ngh thông tin vào thi t k bài gi ng.ướ ầ ẩ ị ệ ế ế ả . 22 1.5.2 Nh ng yêu c u chung c a bài gi ng đi n t . (CNTT)ữ ầ ủ ả ệ ử 23 1.5.4 u đi m và h n ch khi d y h c b ng giáo án đi n t (CNTT)Ư ể ạ ế ạ ọ ằ ệ ử 26 Ch ng 2ươ 28 PH NG PHÁP U T SO N GI NG GIÁO ÁN CHO M T TI T D Y L CH S ƯƠ ĐẦ Ư Ạ Ả Ộ Ế Ạ Ị Ử Ở TR NG THPTƯỜ 28 2.1 Cách th c đ u t so n giáo án môn L ch sứ ầ ư ạ ị ử 28 2.2. G i ý c u trúc giáo án môn L ch sợ ấ ị ử 35 2.3. M u so n giáo án L ch Sẫ ạ ị ử 39 2.4. Thi t k m t giáo án c thế ế ộ ụ ể 43 Ch ng 3ươ 54 ÁNH GIÁ HI U QU C A VI C TH C HI NĐ Ệ Ả Ủ Ệ Ự Ệ 54 SÁNG KI N KINH NGHI MẾ Ệ 54 3.1. Hi u qu c a vi c th c hi n sáng ki n Kinh nghi mệ ả ủ ệ ự ệ ế ệ 55 3.2. ánh giá quá trình th c hi n các gi i pháp so n gi ng trong th c ti nĐ ự ệ ả ạ ả ự ễ 56 2.3. Các gi i pháp giúp th c hiên chuyên đ t t:ả ự ề ố 57 K T LU NẾ Ậ 58 DANH M C TÀI LI U THAM KH OỤ Ệ Ả 60 6478 9: -;<= >?@AB Lịch sử là môn học tái hiện lại cho học sinh biết về quá khứ dân tộc, qua các thời kì để các thế hệ nối tiếp theo vận dụng những bài học kinh nghiệm của người xưa vào công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Môn lịch sử còn giáo dục những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân, hoài bão và ý chí xây dựng đất nước cho các thế hệ tiếp theo. Mặt khác, trong giai đoạn mở cửa hiện nay, môn lịch sử còn là một trong những môn học quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Môn lịch sử ở trường THPT được coi là môn trụ cột của ngành khoa học xã hội, vì nó liên quan đến nhiều môn học khác từ văn học, địa lý cho đến các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật … đều gắn liền với lịch sử. Đối với nước ta hiện nay, vị trí của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông đã không ngừng được củng cố và nâng cao; góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Nhằm đào tạo con người mới, giáo dục tư tưởng chính trị và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Song trong thực tế hiện nay bộ môn lịch sử vẫn chưa được học sinh coi trọng, xem đó như là một môn rất khó học. Nhưng ý nghĩa của môn Lịch sử góp phần rất lớn trong việc xây dựng hình thành những con người mới trong thời đại hiện nay. Đó là lớp người có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ cội nguồn dân tộc, hiểu rõ công lao của tổ tiên,của các vị anh hùng. Biết giữ gìn,phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có năng lực làm chủ tri thức khoa học,xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng. Trong qúa trình đổi mới phương pháp dạy học lịch sử đòi hỏi giáo viên phải có một trình độ hiểu biết, liên quan đến nhiều bộ môn thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của việc dạy học lịch sử. Yêu cầu hiểu biết lịch sử, nhu cầu cuộc sống hiện tại và tương lai đặt ra cho toàn xã hội, cho ngành giáo dục, nhất là đội ngũ giáo viên dạy lịch sử nhiều nhiệm vụ phải bổ sung, nâng cao kỹ năng giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, làm thế nào cho môn lịch sử ở trường THPT xứng đáng với vị trí vốn có của nó. Để một tiết dạy học có hiệu quả cao bản thân người giáo viên dạy lịch sử phải có một sự chuẩn bị kiến thức khá tốt 7 và soạn giáo án chi tiết dạy thật kỹ, không qua loa và cũng không ôm đồm quá nhiều kiến thức không phù hợp với trình độ học sinh trung học phổ thông. Vậy làm gì để soạn giảng thành công trong một tiết dạy? đó chính là vấn đề đặt ra cho chuyên đề “Giải pháp đầu tư soạn giáo án cho một tiết dạy học Lịch sử ở trường THPT” C:D EFGH  IJ>?@ABBK LM Khối lượng kiến thức của nhân loại ngày càng nhiều, thời gian và điều kiện tiếp thu lại có hạn, mà yêu cầu của ngành giáo dục về chất lượng đào tạo phải ngày càng cao. Chính vì thế việc đổi mới nội dung và làm sao để nâng cao phương pháp dạy học lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt. Làm thế nào để trong giảng dạy học sinh học lịch sử không bị nhồi nhét kiến thức, lo học tủ, học vẹt để thi cử ?. Chính điều đó làm người giáo viên dạy học môn lịch sử phải cải tiến phương pháp soạn giảng, làm thế nào để học sinh có hứng thú, phát huy tư duy, óc phán đoán trong các vấn đề về các sự kiện lịch sử để các em hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm lịch sử trong quá trình dạy học lịch sử. Qua nhiều năm giảng dạy môn lịch sử, bản thân tôi đã rút ra được những kinh nghiệm trong việc đầu tư soạn giảng giáo án để lên lớp hiệu quả, nhằm để đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của bộ môn lịch sử ở trường THPT Phú Ngọc, giúp góp phần nâng cao chất lượng bộ môn lịch sử cho tổ bộ môn của trường THPT Phú Ngọc. Vì Vậy tôi đã mạnh dạn chọn chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm“ Giải pháp đầu tư soạn giáo án cho một tiết dạy học Lịch sử ở trường THPT” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của bản thân và của quý thầy cô trong tổ bộ môn Lịch sử trường THPT Phú Ngọc. 8 N:#O >D ABPQOBK LM: N:9:#O >D BK LM: Mục đích của việc nghiên cứu việc quá trình soạn giáo án dạy học lịch sử ở trường THPT là nhằm nâng cao hiệu quả của một bài, một chương hay cả khóa trình trong việc dạy học lịch sử. Vì thế mục đích áp dụng việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử chính là tìm ra lời giải về hiệu quả hay chất lượng của việc dạy học lịch sử. N:C:BPQOBK LM: Từ những mục đích nghiên cứu nêu trên, muốn soạn giáo án để dạy chất lượng môn lịch sử được nâng lên, giáo viên cần phải chú ý cách thức sọan giảng bài học lịch sử chất lượng sinh động theo tinh thần đổi mới, tôn trọng các bước lên lớp. Cách thức đầu tư trang bị soạn giảng giáo án điện tử. R:SSBK LMTQL >UBK LM: R:9:SSBK LM: Trong tình hình hiện nay môn lịch sử tại các trường THPT nói chung và trường THPT Phú Ngọc nói riêng thì chất lượng vài năm trở lại đây học sinh còn có thành kiến xem là môn học phụ thì giáo viên phải tìm biện pháp làm thế nào để tạo sự hứng thú học tập ở học sinh. Điều này đòi hỏi người giáo viên phải có sự chuẩn bị kỹ về giáo án, dụng cụ trực quan, câu hỏi và bài tập khi lên lớp giảng dạy. Nếu dạy theo phương pháp dạy truyền thống, giáo viên là người truyền đạt kiến thức cho học sinh. Kiến thức đã được thầy chuẩn bị sẵn và cung cấp cho học sinh ở trên lớp theo kiểu giáo viên giảng (đọc), học sinh chép. Giáo viên là trung tâm của lớp học, còn học sinh đóng vai trò thụ động. Vì vậy để tránh tình trạng trên bản thân tôi và giáo viên trong tổ bộ môn luôn trao đổi tìm ra các biện pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy cho phù hợp năng lực học sinh. Đó là phải đầu tư tốt giáo án đồ dùng trực quan và áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy một tiết học lịch sử, Lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình giảng dạy. 9 R:C:#L >UBK LM Trong phạm vi nghiên cứu đề tài nầy, mức độ nghiên cứu chỉ giới hạn trong 3 vấn đề lớn : - Các bước chuẩn bị khi thiết kế một giáo án theo hướng tích cực - Cách thức chuẩn bị giáo án cho một tiết dạy lịch sử trong trường THPT - Đánh giá hiệu quả của quá trình thực hiện soạn giảng tiết dạy Lịch sử V:WB@XTYH @ZTF[QBBK LM V:9:WB@XBK LM “Giải pháp đầu tư soạn giáo án cho một tiết dạy học lịch sử ở trường THPT” V:C:$H @ZBK LM Học sinh học môn Lịch sử THPT Phú Ngọc – Định Quán Đồng Nai V:N:[QBBK LM - Nghiên cứu mặt không gian là Trường THPT Phú Ngọc – Định Quán Đồng Nai - Về Thời Gian: Từ năm 2007-2015 \:]^_;_M`@a @BbAFFHFBK LM: \:9:]^_;_M`@a @Bb Chuyên đề nghiên cứu dựa trên một số lí luận của Bộ giáo dục về việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho học sinh. Cùng với căn cứ vào một số biện pháp, kế hoạch, mục tiêu, nghị quyết của nhà trường THPT Phú Ngọc đã đặt ra trong các năm học để nâng cao chất lượng việc dạy và học bộ môn Lịch sử. Ngoài ra còn thực hiện công cuộc đổi mới dạy và học của Bộ giáo dục những năm gần đây chúng ta đang đổi mới nội dung và phươngpháp dạy học theo chương trình cải cách giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là người hướng dẫn học sinh tìm hiểu, đó là hình thức học rất hay và thông minh tạo cho các em hứng thú học tập cao hơn so với chương trình học trước đây. 10 [...]... các thành phần kinh tế hiện nay Nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng đào tạo học sinh tốt nghiệp 8 Kết cấu của đề tài sáng kiến kinh nghiệm : Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận, tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1 : Phương pháp soạn giáo án và giáo án công nghệ thông tin Chương 2: Phương pháp đầu tư soạn giảng giáo án cho một tiết dạy lịch sử ở trường THPT Chương 3: Đánh giá hiệu... LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT 2.1 Cách thức đầu tư soạn giáo án môn Lịch sử Giáo án là bản kế hoạch về một tiết lên lớp trong đó nêu rõ các bước chủ yếu của giáo viên và học sinh phải thực hiện trên lớp như đã nêu ở trên ; đồng thời cũng nêu một cách vắn tắt nội dung và phương pháp của dạy học nhằm đạt được mục đích cụ thể và rõ ràng mà giáo viên đã xác định theo yêu cầu của chương trình học Như vậy, giáo án bao... dung tư liệu có liên quan đến từng bài học để tải về sử dụng khi soạn giáo án -Trước khi dạy bài mới, qua hướng dẫn của giáo viên, tổ chức cho học sinh thi sưu tầm tìm tư liệu lịch sử, phân công học sinh khá giỏi nghiên cứu sâu một đề tài có liên quan đến bài học để phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, đồng thời giáo viên bổ sung vào nguồn tư liệu giảng dạy nếu có 2.2 Gợi ý cấu trúc giáo án môn Lịch. .. hệ thống hóa so sánh, nghiên cứu kết quả điều tra xã hội học … kết hợp lý luận với thực tiễn Đặc biệt là nghiên cứu qua các bài giảng, các đề tài nghiên cứu về việc soạn giảng phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT của các trường Đại học sư phạm, khảo sát chất lượng dạy học môn lịch sử ở các trường THPT Phú Ngọc để định hướng làm sáng tỏ hơn các giải mà chuyên đề quan tâm và đang giải quyết 11 7... khoa học cũng sẽ thay đổi, bởi máy tính đã hỗ trợ Máy tính có thể nối dài bộ óc của con người Làm công tác giáo dục là đào tạo kiến thức cho các bộ óc con người, vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, nêu vấn đề là một việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay ở trường THPT 27 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY LỊCH SỬ... thác cho học sinh Thứ tư: Giáo viên hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu trước khi học bài mới Để giúp học sinh có thể tự nghiên cứu bài học trước khi lên lớp dòi hỏi giáo viên phải soạn bài trước một tuần để từ nội dung giáo án giáo án bài giảng mà đưa ra hệ thống câu hỏi dẫn dắt học sinh tự nghiên cứu trước ở nhà theo tiến trình tổ chức một tiết học của mình Việc vận dụng phương pháp tích cực vào dạy học. .. PHƯƠNG PHÁP SOẠN GIÁO ÁN VÀ GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giáo án là kế hoạch lên lớp nhằm đạt được hiệu quả giờ giảng cao nhất Giáo viên cần hiểu đúng khái niệm về giáo án để thực hiện cho tốt việc biên soạn giáo án Nhiều nhà giáo dục học nổi tiếng đã chứng minh thực tế là 60% chất lượng giờ dạy tốt là tùy thuộc vào khâu chuẩn bị soạn giáo án còn lại 40% là tùy thuộc vào năng lực sư phạm và kinh nghiệm. .. học kì, thi tốt nghiệp theo chủ trương đổi mới công tác đánh giá chất lượng học tập của học sinh Việc sơ đồ hóa, hệ thống hóa toàn bộ kiến thức bài học cũ theo từng chương, từng chủ đề cũng thuận lợi hơn khi sử dụng các bảng phụ giảng dạy Khi soạn một giáo án điện tử, giáo viên có thể lưu lại để giảng dạy ở nhiều lớp khác nhau Giáo viên có thể bổ sung hoặc sửa đổi giáo án sau phần rút kinh nghiệm ở. .. Lịch sử Một giáo án lịch sử được soạn theo những yêu cầu sau : A - Mục tiêu bài học 1 Kiến thức Cần xác định - Bài có những đơn vị kiến thức cơ bản nào mà học sinh cần nắm (vì sao đó là những kiến thức cơ bản? Nội dung các kiến thức cơ bản này?) - Kiến thức nào là kiến thức trọng tâm của bài để có các biện pháp sư phạm cần thiết để giúp học sinh nắm vững 2 Tư tưởng, tình cảm, thái độ 35 Qua bài học giáo. .. các đồng nghiệp của tôi dạy bộ môn Lich sử và BGH Trường THPT Phú Ngọc, nhận thức sâu sát về chất lượng giáo dục của bộ môn lịch sử ở trường và muốn được nâng cao cần phải có sự đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử, đổi mới nội dung chương trình và đánh giá kết quả học tập nhằm thực sự phát triển những năng lực trí tuệ của học sinh bằng cách sử dụng những phương pháp dạy học đạt trình độ cao nhất . lịch sử ở trường THPT V:C:$H @ZBK LM Học sinh học môn Lịch sử THPT Phú Ngọc – Định Quán Đồng Nai V:N:[QBBK LM - Nghiên cứu mặt không gian là Trường THPT Phú Ngọc – Định Quán. ứng mục tiêu và nhiệm vụ của bộ môn lịch sử ở trường THPT Phú Ngọc, giúp góp phần nâng cao chất lượng bộ môn lịch sử cho tổ bộ môn của trường THPT Phú Ngọc. Vì Vậy tôi đã mạnh dạn chọn chuyên đề sáng. cám ơn quý Thầy cô Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Phú Ngọc, quý thầy cô Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân THPT Phú Ngọc đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp những ý kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ SOẠN GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ SOẠN GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ SOẠN GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT, VÀ GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 1 Quy trình soạn giáo án chung, 2 Cơ sở khoa học và cách thực hiện có hiệu quả các bước giáo án, 3 Các phương pháp đầu tư soạn giảng giáo án có nhiều khâu quan trọng., 5 Phương pháp soạn giáo án công nghệ thông tin, PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT, 1 Cách thức đầu tư soạn giáo án môn Lịch sử, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm