Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Xây Dựng An Bình Xuân Thành

18 2,764 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2015, 23:50

LOGO “ Add your company slogan ” GVHD: ThS. Lê Đức lâm     BÁO CÁO Thực tập    NỘI DUNG CHÍNH: !"#$"%&'(')*+ , C1 !" -$   ).    ' ) * +  C2 !"/$01%234**54 ')*+67, C3 !"#$% &'( $)#*+( , '$/01 2 C1 223456789:7;<76=>?8>@>A>B CD9EFGHI> 22234568CD9EFGHI>    67 81 9 : 3758;<!=75>18 )4 5 9 : >?@   A >!B +    67 8C 5 != 8 3758+)D, 2229:>BCD9EFGHI> @J81%2, @E26E57B(59 :, @K87DE!B, @L)(,, !"#$% &'( $)#*+( , '$/01 2 C1 223456789:7;<76=>?8>@>A>B CD9EFGHI> 222=>?>BCD9EFGHI>  FGHI?4J8KK%; 75>1)75D4679:,  L*:M7567)N@5>.O4 5)N>!B*2>7K@>!B ODD@>1)N.;"8)4)@ (8)PH574*, 222 4>>@>A>MKD>BCD9EFGHI> ?8:KQ, ?8:K>55)*+, ?8:KH, !"#$% &'( $)#*+( , '$/01 2 C1 22 4>GNDLOPQ>4>CD9EF GHI> 2229LRK?S2  OE)="OH57  R(**S!&>E%  LTU)K?7VW1678C!P@8C)U  X4>98P4)E3  "7D.U)P>5+ 2229LRK?9S  0IN67H574*  E!B*+OH57  XK?7H574*  9>67 !"#$% &'( $)#*+( , '$/01 2 C1 22 4>GNDLOPQ>4>CD9EF GHI> 222 T?P445CDCD9EGHI>  *D575>1Y;,  Z[B(\H5!=75>157P;,  L>!B%9>131@57)48>M>65!=75 >1)O?H!]775>1,  !=75>18>Q.678>!B^,  75;!B75>1,  K(*67!=75>1,  L835%3J<7<75>1,   >1 ;*  )   67 != 75 >1>2 )P , 1 ,U'V &'( $)#7$W,X*+( , '$/01 U- &'WY0W1' Z[XY$0* C2  VH  L7_$F2`-abcL@dLF"@d27?7@ _7?7, 2234C48 \ - Xây dựng các công trình xây dựng, giao thông - Xây dựng các công trình thủy lợi - Sản xuất vật liệu xây dựng - Gia công dầm thép Lĩnh vực Lĩnh vực hoạt động hoạt động của CT của CT - Sản xuất cơ khí - Buôn bán vật liệu dây dựng 1 ,U'V &'( $)#7$W,X*+( , '$/01 U- &'WY0W1' Z[XY$0* C2 2234C48 \ 1 ,U'V &'( $)#7$W,X*+( , '$/01 U- &'WY0W1' Z[XY$0* C2 2I>9]8^^CD9EFGHI>]>\ 1 ,U'V &'( $)#7$W,X*+( , '$/01 U- &'WY0W1' Z[XY$0* C2 2I>9]8^^CD9EFGHI>]>\ [...]... VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN BÌNH XUÂN THÀNH 2.2 Thực trạng về tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty Thực trạng về lương, thưởng C2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN BÌNH XUÂN THÀNH 2.2 Thực trạng về tình hình quản trị nguồn nhân. .. NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 3.3 Các giải pháp để quản lý, duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Công ty  Giải pháp 1: Nâng cao công tác tuyển dụng tại công ty  Giải pháp 2: Nâng cao công tác đào tạo tại công ty C3  Giải pháp 3: Xây dựng nền văn hóa công ty hoàn hảo “ Add your company slogan ” LOGO ... Tình hình kinh doanh thuận lợi  Đường lối phát triển được định sẵn đúng đắn và phù hợp  Mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới tốt  Công ty có mức lương thưởng thích hợp  Bộ máy quản lý gọn nhe  Công việc được phân công một cách rõ ràng, cụ thể C2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN BÌNH XUÂN THÀNH 2.3... nhân lực cho tương lai  Công tác đào tạo của công ty chưa thật sự đào tạo đúng cách C3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 3.1 Hướng phát triển của Công ty đối với nguồn nhân lực trong 3 năm tới  Công ty có xu hướng mở thêm chi nhánh  Lên kế hoạch tuyển thêm đội ngũ nhân sự mới để đáp ứng cho việc thành lập thêm chi nhánh... VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN BÌNH XUÂN THÀNH 2.3 Nhận xét chung về tình hình Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty  Điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ yêu cầu  Đội ngũ nhân viên năng nổ và tận tâm Thuận lợi Thuận lợi  Cơ cấu lao động khá hợp lý  Yêu cầu công việc không quá cao  Văn hóa doanh... 954,8 1,72 1.066,4 1,90 1.178 C2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN BÌNH XUÂN THÀNH 2.2 Thực trạng về tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty Thực trạng về lương, thưởng Bảng 2.10: Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Đơn vị tính: 1.000 đồng Chức danh công việc 01/-CHUYÊN VIÊN, KỸ SƯ - Hệ số - Mức... hình Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty  Trình độ học vấn của nhân viên vẫn còn thấp  Các nguyên tắc còn khá cứng nhắc Tồn tại Tồn tại  Môi trường chưa tốt  Con đường phát triển nghề nghiệp cho nhân viên chưa có nhiều cơ hội  Chưa thật sự hiểu được nhu cầu của người lao động  Chính sách phúc lợi của Công ty chưa tốt  Công ty chưa có dự báo nguồn nhân lực. ..  Có kế hoạch tiếp tục cải thiện công nghệ, nâng cao công suất cũng như hiệu quả lao động của nhân viên  Sẽ tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn (đối với nhân viên kinh doanh và các phòng ban) cũng như tay nghề (đối với nhân viên kỹ thuật) GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 3.3 Các giải pháp để quản lý,... Thực trạng về tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty Thực trạng về lương, thưởng Bảng 2.10: Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Đơn vị tính: 1.000 đồng Chức danh công việc 01/-CHUYÊN VIÊN, KỸ SƯ - Hệ số - Mức lương 02/-CÁN SỰ, KỸ THUẬT VIÊN - Hệ số - Mức lương 03/-NHÂN VIÊN VĂN THƯ - Hệ số - Mức lương 04/-NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - Hệ số - Mức lương Mã số D.03 D.04 D.05... lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Đơn vị tính: 1.000 đồng Chức danh công việc 01/-CHUYÊN VIÊN, KỸ SƯ - Hệ số - Mức lương 02/-CÁN SỰ, KỸ THUẬT VIÊN - Hệ số - Mức lương 03/-NHÂN VIÊN VĂN THƯ - Hệ số - Mức lương 04/-NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - Hệ số - Mức lương Mã số D.03 D.04 D.05 D.06 BẬC I II III IV V VI 2,42 1.500,4 2,66 1.649,2 2,9 1.798 3,23 2.002,6 3,55 2.201 3,87 2.399,4 1,77 1.097,4 1,94 . &'WY0W1' Z[XY$0* C2  VH  L7_$F2`-abcL@dLF"@d27?7@ _7?7, 2234C48  - Xây dựng các công trình xây dựng, giao thông - Xây dựng các công trình thủy lợi - Sản xuất vật liệu xây dựng - Gia công dầm thép Lĩnh vực Lĩnh vực hoạt. LOGO “ Add your company slogan ” GVHD: ThS. Lê Đức lâm   . &'W  Z**/$H.)K?755  Z**-$75>55 LOGO “ Add your company slogan ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Xây Dựng An Bình Xuân Thành, Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Xây Dựng An Bình Xuân Thành, Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Xây Dựng An Bình Xuân Thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn