Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

117 2,847 17
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 20:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ––– o0o ––– NGUYỄN THỊ THU HÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ––– o0o ––– NGUYỄN THỊ THU HÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. DOÃN HỒNG NHUNG Hà Nội - 2013 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 9 1.1 Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam 9 1.1.1 Khái niệm góp vốn 9 1.1.2 Bản chất pháp lý của góp vốn 12 1.2 Khái niệm, phân loại tài sản góp vốn 13 1.2.1 Khái niệm tài sản góp vốn 13 1.2.2 Phân loại tài sản góp vốn 17 1. 3 Lƣợc sử pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp 19 1.4.1 Giai đoạn trước năm 1986 19 1.4.2 Từ năm 1986 đến nay 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN 24 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 24 2.1 Pháp luật thực định về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 24 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 24 2.1.2 Hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp 28 2.1.3 Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp 35 2.2 Áp dụng pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 51 2.2.1 Những kết quả đạt được trong quá trình áp dụng pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp 51 2.2.2 Những khó khăn, tồn tại trong hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp 55 2.2.3 Nguyên nhân của những khó khăn và tồn tại 68 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN 70 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 13 3.1 Nhu cầu góp vốn đầu tƣ sản xuất kinh doanh trong nền KTTT tại Việt Nam . 70 3.2 Những định hƣớng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp 72 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 73 3.3.1 Hoàn thiện các quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp 73 3.3.2 Nâng cao năng lực quản lý của cơ quan Nhà nước 78 3.3.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và nâng cao văn hoá pháp lý doanh nghiệp. 81 3.4 Hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp 82 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 92 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLDS năm 2005 Công ty THHH Công ty THHH 1 Công ty THHH 2 KTTT LDN năm 1999 LDN năm 2005 Bộ luật Dân sự năm 2005 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Kinh tế thị trường Luật Doanh nghiệp năm 1999 Luật Doanh nghiệp năm 2005 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Một trong những mốc quan trọng trong lịch sử pháp luật về doanh nghiệp của Việt Nam là sự ra đời của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999. Luật Doanh nghiệp năm 1999 thể hiện sự hợp nhất Luật Công ty năm 1990 và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, hướng tới những cải cách tương đối toàn diện về doanh nghiệp đánh dấu thời kỳ mở đầu thực hiện chủ trương Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước cùng với việc hội nhập quốc tế. Ở mức phát triển toàn diện hơn, Luật Doanh nghiệp năm 2005 được Quốc Hội khoá X kỳ họp thứ 10 thông qua đã quy định đầy đủ hơn, rõ nét hơn về các vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập, kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh và những quy định có ý nghĩa hành lang để bảo vệ nhà đầu tư, các chủ thể tham gia kinh doanh… Những quy định mang tính ưu việt đó đã khẳng định sự ra đời của Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 góp một phần không nhỏ vào các thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế. Có thể nói, cùng với quá trình đổi mới kinh tế đất nước là sự không ngừng ra đời và phát triển các loại hình doanh nghiệp. Sự phát triển như vũ bão các loại hình doanh nghiệp đó đã kéo theo những tranh chấp trong và xung quanh doanh nghiệp. Trong đó tranh chấp về vấn đề góp vốn, tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp xảy ra tương đối nhiều. Mặt khác, pháp luật về doanh nghiệp luôn luôn được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, văn hoá pháp lý về doanh nghiệp của người dân Việt Nam còn thấp và hoạt động xét xử còn nhiều lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp. Chính vì những lý do đó, việc nghiên cứu pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp là luôn cần thiết cho cả công tác lý luận và thực tiễn. 2 Bên cạnh pháp luật về doanh nghiệp, chúng ta không thể không nhắc tới sự ra đời và phát triển của Pháp luật Dân sự, Luật đầu tư, Luật thương mại, Luật đất đai… đã góp phần không nhỏ cho việc phát triển pháp luật về doanh nghiệp nói riêng và việc phát triển kinh tế của đất nước nói chung. Góp vốn thành lập doanh nghiệp không phải là một khía cạnh mới, nhưng trong hệ thống các quy định pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, khía cạnh này tuy đã được quy định nhưng vẫn chưa được đầy đủ, chi tiết và chặt chẽ dẫn tới nhiều tranh cãi và hiểu sai, hiểu không toàn diện. Mặc dù Bộ Luật Dân sự năm 2005 với tư cách là một đạo luật gốc cho các ngành luật trong đó có Luật Doanh nghiệp, nhưng bản thân Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định về các vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập doanh nghiệp vẫn còn có nhiều quan điểm chưa thống nhất. Hơn nữa, trong nền KTTT, lĩnh vực kinh tế tư nhân ngày càng được ưu tiên phát triển. Việc làm ăn kinh doanh của người dân được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp (pháp nhân) là một điều tất yếu và đang được khuyến khích thúc đẩy. Trong bối cảnh đó, góp vốn kinh doanh trong nền KTTT ngày càng trở nên phức tạp hơn. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định về góp vốn giúp cho các chủ thể kinh doanh hiểu biết thêm kiến thức pháp luật và dễ dàng quyết định việc góp vốn của mình một cách an toàn và hiệu quả hơn. Mặt khác, Nền KTTT xuất hiện nhiều yếu tố kinh tế mới ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp như vấn đề “tài sản ảo”, “giá trị thương hiệu”, những yếu tố này cần phải được hiểu rõ và phải được pháp luật điều chỉnh theo xu hướng thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Góp vốn thành lập doanh nghiệp tạo điều kiện cho phát huy nhiều năng lực sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Các doanh nghiệp kinh doanh làm giàu cho cá nhân, tổ chức. Dân giàu, nước mạnh là mục tiêu lớn mà Nhà nước ta luôn quan tâm. Như vậy, pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp là mảng đề tài đã và đang được quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ. Việc nghiên cứu tổng quát các quy định pháp luật về vốn, góp vốn, tài sản góp vốn giúp cho ta nhận thức rõ hơn các quan điểm, quan niệm về các vấn đề này một cách có hệ thống và qua đó áp 3 dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả. Qua việc nghiên cứu các quy định này, đặc biệt là quy định về tài sản góp vốn, pháp luật Việt Nam cần điều chỉnh theo xu hướng đa dạng hóa các hình thức tài sản góp vốn.Tuy không còn là mới mẻ trong công tác lý luận và thực tiễn cuộc sống, nhưng để nghiên cứu một cách toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đất nước phát triển theo xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế, thì việc nghiên cứu khía cạnh góp vốn thành lập doanh nghiệp càng trở nên cần thiết. Xuất phát từ các lý do nêu trên, đề tài nghiên cứu “Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp” tác giả nghiên cứu cố gắng đóng góp một phần các yêu cầu mà lý luận và thực tiễn đang đặt ra. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Ở Việt Nam các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp đã được nhiều nhà khoa học, giới luật học và các thương gia quan tâm. Trong những năm gần đây đã có nhiều hội thảo, nhiều bài báo, đề tài khoa học nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp như doanh nghiệp với nền kinh tế thị trường, văn hoá pháp lý trong doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng thành lập công ty,…Những người nghiên cứu về doanh nghiệp nói chung cũng như pháp luật về doanh nghiệp nói riêng chủ yếu từ những năm 1990 trở lại đây có xu hướng ngày càng nhiều. Trong những công trình nghiên cứu đó, tiêu biểu phải kể đến các tác phẩm như: Phạm Duy Nghĩa (1990), “Các khía cạnh Luật công ty và luật bảo vệ sở hữu trí tuệ của quá trình chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài”, Luận án PTS KH luật học. Luận án đã chỉ ra bản chất pháp lý của các thoả thuận góp vốn thành lập công ty, những nguyên tắc cơ bản của hợp đồng góp vốn công nghệ vào doanh nghiệp, liên doanh quốc tế, cách thức thoả thuận về giá trị công nghệ doanh nghiệp liên doanh. Nguyễn Ngọc Điện (1999), “Nghiên cứu về tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam”, sách chuyên khảo. Cuốn sách có thể được coi là một trong những dấu ấn đầu tiên nghiên cứu pháp luật về tài sản một cách có hệ thống trong lịch sử nghiên 4 cứu lập pháp tại Việt Nam. Việc hiểu biết rõ về phân loại tài sản có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc góp vốn thành lập doanh nghiệp. Ngô Huy Cương (2004) “Hợp đồng góp vốn thành lập công ty” Luận án tiến sỹ luật học. Luận án đã cho ta cái nhìn tổng quát, có hệ thống lý luận pháp luật về Hợp đồng thành lập công ty hiện nay ở Việt Nam. Luận án cũng đã phân tích và đánh giá một cách tương đối có hệ thống hiện trạng pháp luật về hợp đồng thành lập công ty cũng như đưa ra những định hướng giải pháp cụ thể nhằm xây dựng chế định hợp đồng thành lập công ty ở Việt Nam hiện nay và cách thức xây dựng chế định này, những nội dung pháp lý chủ yếu và việc pháp điển hoá nó trong Bộ Luật dân sự năm 2005. Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung (2009), “Công ty, vốn, quản lý và tranh chấp theo luật doanh nghiệp năm 2005” Cuốn sách đáp ứng được các yêu cầu mới từ khi Luật doanh nghiệp năm 2005 ban hành như: Những khái niệm và định chế đã tồn tại ở các nước đã khá lâu mà nay do nhu cầu hội nhập chúng ta bị buộc phải đem vào; việc thực hiện Luật Công ty kể từ năm 1990 đến nay đã để lại một số thực tiễn mà bây giờ có thể trình bày để độc giả có thông tin áp dụng trong hoàn cảnh của mình; Cuốn sách cũng đưa ra những sửa đổi của Luật doanh nghiệp năm 2005 so với Luật doanh nghiệp năm 1999. Phạm Tuấn Anh (2009), “Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam” Luận văn thạc sỹ luật học. Luận văn đã nghiên cứu một cách khái quát, có hệ thống các vấn đề pháp lý về vốn góp, hình thức góp vốn, thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn đề góp vốn dựa trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về góp vốn thành lập doanh nghiệp và trên cơ sở tham khảo pháp luật của một số nước về vấn đề này, Luận văn cũng đã đưa ra được một số định hướng cơ bản nhằm giải quyết tồn tại của pháp luật về góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam. Hồng Vân (2009), “Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ Luật học. Luận văn đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận của pháp luật 5 về góp vốn nói chung và pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói riêng. Qua đó, Luận văn đã đánh giá một cách toàn diện pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Luận văn đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định pháp luật về thị trường bất động sản ở Việt Nam; Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu chủ yếu được công bố dưới hình thức các bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo. Trong số đó phải kể đến các bài viết tiêu biểu của TS. Ngô Huy Cương, “Những bất cập về khái niệm tài sản, phân loại tài sản của Bộ Luật dân sự năm 2005 và định hướng cải cách”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Văn phòng Quốc Hội số 11 năm 2009, trang 21-29; Doãn Hồng Nhung (2003) “Một số ý kiến về góp vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong doanh nghiệp liên doanh ở Việt Nam”, Học viện Tư pháp, Tạp chí Ngề luật, Trường Đào tạo các chức danh tư pháp, chuyên đề cải cách tư pháp số 6 (trang 62-65); Lê Thị Thu Thủy (2003) “Thế chấp quyền sử dụng đất trong vay vốn ngân hàng: những vướng mắc cần được tháo gỡ”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Văn phòng Quốc hội số 6 năm 2004; Vũ Xuân Tiền, “Góp vốn bằng giá trị thương hiệu”, Websiet http:// www.bsc.com.vn/new/2010/6/19; Như vậy, pháp luật về doanh nghiệp là mảng đề tài được nhiều giới khoa học quan tâm nghiên cứu. Trên cơ sở thừa kế những thành quả nghiên cứu của các công trình đi trước, luận văn đi vào nghiên cứu sâu khía cạnh góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài Luận văn đặt mục đích nghiên cứu là góp một phần xây dựng cơ sở lý luận về vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị một số giải pháp cơ bản cho việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này. [...]... pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt nam Chương III Hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 8 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam 1.1.1 Khái niệm góp vốn Trước khi nghiên cứu các quy chế về góp vốn, chúng ta cùng tìm hiểu các quan điểm về vốn. .. trên, Luận văn có những nhiệm vụ cụ thể sau: Một là, nghiên cứu cơ sở lý luận của pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp Luận văn phân tích, bình luận nhằm làm rõ các yếu tố chủ yếu của các khái niệm như vốn, góp vốn, tài sản góp vốn Hai là, phân tích và đánh giá thực trạng những nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về góp vốn thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam như chủ thể góp vốn, hình... định về các hình thức, tài sản góp vốn, việc định giá tài sản góp vốn và các vấn đề về tài sản khi giải thể, phá sản doanh nghiệp,…(iii) luận văn cũng đưa ra được những giải pháp nhằm khắc phục thực trạng còn tồn tại của pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp nói chung, pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất nói riêng như giải pháp về hoàn thiện các quy định của pháp luật, ... thù của pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp như chủ thể góp vốn, thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh theo Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 Luận văn không nghiên cứu pháp luật về góp vốn đối với các loại hình doanh nghiệp đặc thù như hợp tác xã, văn phòng Luật sư, các tổ chức... trước, pháp luật Việt Nam về góp thành lập doanh nghiệp luôn luôn được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, nhiệm vụ mới của đất nước, đáp ứng những nhu cầu của nền kinh tế và xã hội đặt ra cũng như yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước 23 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Pháp luật thực định về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 2.1.1... quy định liên quan đến góp vốn kinh doanh như quy định về tài sản, quyền tài sản, quyền sở hữu… đã được ghi đầy đủ trong Bộ Luật dân sự năm 2005 đã giúp cho pháp luật về doanh nghiệp nói chung cũng như pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng đạt được nhiều thành quả đáng kể.[27] Như vậy, pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp đã có sự ra đời và hình thành gắn liền với từng... mang lại lợi ích cho con người đồng thời trị giá được bằng tiền 1.3 Lƣợc sử pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp Trong lịch sử lập pháp ở Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp cũng đã hình thành từ rất sớm Có thể khái quát sự hình thành và phát triển các quy định pháp luật về vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp thành hai giai đoạn: Giai đoạn trước năm 1986 và giai đoạn từ năm 1986 đến... giải pháp về tăng cường năng lực cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến góp vốn thành lập doanh nghiệp; giải pháp nâng cao sự hiểu biết pháp luật của người dân và văn hóa pháp lý của doanh nghiệp 7 7 Kết cấu của luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương sau: Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương II Thực trạng pháp. .. thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Góp vốn thành lập doanh nghiệp là một đề tài có phạm vi rộng nên trong khuôn khổ một luận văn thạc sỹ, chúng tôi sẽ tập trung vào nghiên cứu các đặc thù của pháp luật. .. với tác giả về các hình thức góp vốn trên Song tùy thuộc vào mỗi cách hiểu về khái niệm tài sản góp vốn mà có thể có những phân loại hình thức góp vốn khác nhau Luận văn phân loại hình thức góp vốn thành hai nhóm: góp vốn bằng tài sản; góp vốn bằng khả năng và công việc Thứ nhất, góp vốn bằng tài sản: Thể hiện góp vốn bằng tái sản có các hình thức như góp vốn bằng tiền, góp vốn bằng hiện vật (vật có thực, . PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN 24 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 24 2.1 Pháp luật thực định về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 24 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Nam 24 2.1.2 Hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp 28 2.1.3 Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp 35 2.2 Áp dụng pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 51 2.2.1 Những kết. thành lập doanh nghiệp. Chương II. Thực trạng pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt nam. Chương III. Hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. 9 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật, Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật, Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật, CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, 1 Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, 2 Khái niệm, phân loại tài sản góp vốn, 3 Lược sử pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, 1 Pháp luật thực định về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, 2 Áp dụng pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, 3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, 4 Hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn