Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Phú Tài (full)

110 423 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 14:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TÔ VĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TÔ VĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS. HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Tô Vĩ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Bố cục của đề tài 2 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 1.1. CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 6 1.1.2. Cho vay của NHTM 6 1.2. CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay theo HMTD 10 1.2.2. Hoạt động cho vay theo HMTD 12 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động cho vay theo HMTD 20 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay theo HMTD 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 28 2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT PHÚ TÀI 28 2.1.1. Lịch sử hình thành 28 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh 29 2.1.3. Môi trường kinh doanh 32 2.1.4. Kết quả hoạt động của chi nhánh 34 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV PHÚ TÀI 39 2.2.1. Chính sách cho vay hạn mức tín dụng của BIDV Phú Tài 39 2.2.2. Công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay theo HMTD của Chi nhánh 40 2.2.3. Thực hiện cho vay theo hạn mức tín dụng của Chi nhánh 45 2.2.4. Kết quả cho vay theo HMTD tại Chi nhánh 54 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HMTD 70 2.3.1. Những thành công đạt được 70 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI 76 3.1 . ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HMTD TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT PHÚ TÀI 76 3.1.1. Định hướng hoạt động cho vay của Chi nhánh 76 3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay theo HMTD của Chi nhánh 78 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HMTD TẠI CHI NHÁNH 79 3.2.1. Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 80 3.2.2. Áp dụng chính sách khách hàng phù hợp nâng cao hiệu quả trong hoạt động cho vay HMTD 81 3.2.3. Xác định và lựa chọn ngành nghề để cho vay HMTD 82 3.2.4. Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản thế chấp 83 3.2.5. Xây dựng bộ phận pháp chế thuộc phòng Quản lý rủi ro 84 3.2.6. Hiện đại hóa công nghệ 85 3.2.7. Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát trong cho vay hạn mức tín dụng 86 3.2.8. Kiểm tra các báo cáo định kỳ hàng tháng và báo cáo tài chính năm của khách hàng gửi Chi nhánh 88 3.2.9. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh 89 3.2.10. Một số giải pháp khác 90 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 91 3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 91 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 93 3.3.3. Kiến nghị với các cơ quan ban ngành có liên quan 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Phú Tài : CN Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Tài BQ : Bình quân CBCNV : Cán bộ công nhân viên CIC : Trung tâm thông tin tín dụng CP : Cổ phần CIC : Trung tâm Thông tin tín dụng DN : Doanh nghiệp DNTN : Doanh nghiệp tư nhân DVKH : Dịch vụ khách hàng ĐT&PT VN : Đầu tư và Phát triển Việt Nam HĐQT : Hội đồng Quản trị NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NH TMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần HMTD : Hạn mức tín dụng HSC : Hội sở chính QHKH : Quan hệ khách hàng QTTD : Quản trị tín dụng QLRR : Quản lý rủi ro QLRRTD : Quản lý rủi ro tín dụng SIBS : Silverlake Integrate Banking System TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nguồn nhân lực tại BIDV Phú Tài giai đoạn 2009-2012 29 2.2 Các chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh Phú Tài 2009 – 2012 34 2.3 Tình hình dư nợ theo loại cho vay giai đoạn 2009 – 2012 37 2.4 Mức thẩm quyền phán quyết tín dụng Chi nhánh 44 2.5 Số lượng khách hàng cho vay theo hạn mức tín dụng 55 2.6 Dư nợ cho vay theo HMTD của chi nhánh BIDV Phú Tài giai đoạn 2009 – 2012 56 2.7 Dư nợ tín dụng và cho vay hạn mức tín dụng của chi nhánh BIDV Phú Tài giai đoạn 2009 – 2012 57 2.8 Dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng phân theo thành phần kinh tế năm 2009 – 2012 59 2.9 Dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng phân theo ngành nghề 61 2.10 Dư nợ cho vay theo HMTD phân theo tài sản đảm bảo 62 2.11 Nợ xấu cho vay và nợ xấu cho vay theo HMTD 64 2.12 Tỷ lệ trích dự phòng xử lý rủi ro cụ thể/Dư nợ cho vay HMTD 66 2.13 Kết quả tài chính cho vay HMTD qua các năm 2009 – 2012 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Biểu đồ dư nợ tín dụng và huy động vốn 2009 – 2012 39 2.2 Biểu đồ dư nợ tín dụng phân theo thời hạn cho vay năm 2009 - 2012 38 2.3 Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2009 - 2012 39 2.4 Biểu đồ tình hình cho vay theo HMTD tại BIDV Phú Tài năm 2009 – 2012 58 2.5 Biểu đồ dư nợ cho vay HMTD theo thành phần kinh tế năm 2009 - 2012 60 2.6 Biểu đồ dư nợ cho vay theo HMTD phân theo ngành nghề BIDV Phú Tài năm 2009 – 2012 62 2.7 Biểu đồ dư nợ cho vay theo HMTD phân theo tài sản đảm bảo 63 2.8 Biểu đồ nợ xấy hoạt động cho vay tín dụng và cho vay theo HMTD BIDV Phú Tài năm 2009 – 2012 65 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là cuộc khủng lớn nhất trên thế giới kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất lịch sử của thế giới trong những năm 30 của thế kỷ XX, nó đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế nước Mỹ và lan rộng ra toàn cầu làm ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hệ thống tài chính và sự tăng trưởng kinh tế thế giới. Cả thế giới đang bắt tay vào khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng thì tiếp sau đó là cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp ở châu Âu (tàn dư của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu). Nó đã và đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế đồng Euro nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. Việt Nam tuy không nằm trong tiêu điểm của cơn lốc khủng hoảng, nhưng những ảnh hưởng và tác động của nó ngày càng được cảm nhận rõ rệt ở Việt Nam, thể hiện qua những chỉ số giảm đi cụ thể về thương mại, đầu tư, tốc độ phát triển kinh tế và du lịch… Các doanh nghiệp trong nước đều gặp khó khăn như không có khả năng thanh toán do bị chiếm dụng vốn, không có đơn hàng xuất khẩu, nhiều hợp đồng bị hủy bỏ… Trước bối cảnh nền kinh tế như vậy các ngân hàng thương mại dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn, chủ yếu là vốn ngắn hạn để duy trì hoạt động sản xuất vượt qua giai đoạn khó khăn. Với ưu điểm thuận tiện cho khách hàng sử dụng vốn, hoạt động cho vay theo HMTD hiện nay được các ngân hàng thương mại sử dụng phổ biến. Do vậy tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Phú Tài” để nghiên cứu và mong muốn góp phần tạo thuận lợi nhiều hơn cho người đi vay sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. [...]... thức cho vay: cho vay theo món (vay từng lần) và cho vay theo hạn mức, cho vay theo bao thanh toán, cho vay luân chuyển, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn (cho vay đồng tài trợ), cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng… Cụ thể: + Cho vay theo món (vay từng lần) là hình thức cho vay đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần, không có nhu cầu vay. .. lý luận để đưa ra giải pháp cho mục đích của luận văn 5 Bố cục của đề tài Luận văn gồm 3 chương cụ thể như sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về cho vay theo hạn mức tín dụng của Ngân 3 hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Chi. .. cho vay HMTD Theo đó ngân hàng phải hạch toán riêng doanh thu và chi phí của từng loại hình cho vay Có như vậy ngân hàng mới đánh giá được kết quả cho vay theo HMTD theo công thức Hiệu quả sử dụng vốn = Lợi nhuận từ hoạt động cho vay HMTD đem lại Dư nợ cho vay theo HMTD Tuy nhiên hiện nay xác định lợi nhuận cho vay hạn mức tín dụng là không thể tính toán chính xác do doanh thu và chi phí được các ngân. .. Phương thức cho vay hợp vốn là phương thức cho vay mà một nhóm ngân hàng cùng tham gia vốn cho vay đối với một dự án hoặc phương án vay vốn của khách hàng + Cho vay theo hạn mức thấu chi là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép người vay được chi trội trên số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định và trong khoảng thời gian xác định Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi, áp... lịch… + Cho vay sản xuất kinh doanh là loại hình cho vay của tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ của cá nhân hoặc tổ chức Có thể cho vay thương mại, cho vay nông nghiệp, cho vay công nghiệp… Lãi suất cho vay theo loại hình này thường thấp và đối tư ng cho vay chủ yếu là các doanh nghiệp - Dựa vào phương thức hoàn trả: trả một lần, trả nhiều lần + Cho vay trả... luận và thực tiễn của hoạt động cho vay theo HMTD tại BIDV Phú Tài Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay theo HMTD của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng Không gian: Tại Chi nhánh NH TMCP ĐT&PT Phú Tài Thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2012 4 Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu luận văn. .. hệ thống hóa lý luận về hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng của NHTM; Trên cơ sở khảo sát, đánh giá và nghiên cứu thực trạng về hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Phú Tài, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện và phát triển hơn nữa hoạt động cho vay hạn mức tín dụng của Chi nhánh 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu... cho vay nói chung và các hình thức cho vay, đặc biệt là cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo hạn mức tín dụng ngày càng phổ biến và thể hiện tầm quan trọng vì những ưu điểm của nó đã mang lại cho Ngân hàng và cho khách hàng Ngoài ra ở chương 1 còn đưa ra các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động cho vay theo HMTD và những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay theo HMTD ... Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Tài 6 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Tài từ khi thành lập cho đến nay, chưa có đề tài nghiên cứu nào viết về “Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng” Khi tìm hiểu thêm về những đề tài liên quan đến hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng trong những năm gần đây như sau: - Luận văn thứ nhất... thân khách hàng vay vốn hay của bên bảo lãnh và tính khả thi, hiệu quả của phương án - Dựa vào mục đích sử dụng: cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh + Cho vay tiêu dùng là loại hình cho vay để tài trợ cho việc tiêu dùng nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả Đối tư ng được cho vay là các cá nhân và hộ gia đình vay phục vụ cho mục đích mua . thức cho vay: cho vay theo món (vay từng lần) và cho vay theo hạn mức, cho vay theo bao thanh toán, cho vay luân chuyển, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn (cho vay đồng tài trợ), cho vay theo. ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI 76 3.1 . ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HMTD TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CHI NHÁNH NGÂN. động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Chi nhánh Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Phú Tài (full), Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Phú Tài (full), Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Phú Tài (full)

Từ khóa liên quan