VẬT LÝ THPT - MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU - CÓ ĐÁP ÁN

11 827 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 08:52

Câu hỏi điện xoay chiều 1, Muốn tạo ra một suất điện động dao động điều hoà thì phải có 1 khung dây kim loại có thể quay quanh một trục đối xứng và được đặt trong từ trường đều nhưng. A. Khung dây quay đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. B. Khung quay không đều và trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. C. Khung dây phải quay đều và trục song song với véc tơ cảm ứng từ. D. Chỉ cần khung dây phải quay và quay quanh trục bất kì. 2, Chọn câu đúng về định nghĩa dòng điện xoay chiều : A. Dòng điện xoay chiều thay đổi theo thời gian B. Dòng điện có cường độ biến đổi theo thời gian C. Dòng điện có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian D. Dòng điện có cường độ tức thời biến thiên điều hoà theo thời gian 3, Dòng điện xoay chiều ''đi qua'' tụ điện dễ dàng hơn nếu: A.Tần số không đổi B.Tần số càng lớn C.Tần số càng bé C.Tần số thay đổi 5, Hãy xác định đáp án đúng . Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm .Kết luận nào sau đây là đúng khi xét mối quan hệ về pha giữa hiệu điện thế hai đầu cuộn dây với cường độ dòng điện đi qua nó . A-Hiệu điện thế vuông và sớm pha hơn dòng điện . B-Hiệu điện thế vuông và trễ pha hơn dòng điện C-Hiệu điện thế cùng pha với dòng điện . D-Hiệu điện thế ngược pha với dòng điện . 6. Mối quan hệ giữa hiệu điện thế xoay chiều và cường độ dòng điên xoay chiều khi biểu diễn bằng vectơ Fresnel là: A. Đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R, cường độ hiệu dụng cùng pha với hiệu điện thế hiệu dụng B. Đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R, hai vectơ Fresnel biểu diễn cường độ i và hiệu điện thế u có cùng hướng C. Đối với đoạn mạch chỉ có tụ điện, hiệu điện thế nhanh pha hơn cường độ dòng điên góc 2 π D. Tất cả đều sai. 7, Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp; u,i cùng pha khi: A. Mạch có Z L =Z C B. Mạch có Z L >Z C C. Mạch có Z L <Z C D. Tất cả đều sai 8, Hãy xác định đáp án đúng . Dòng điện xoay chiều i = 4 sin100 π t (A)qua cuộn dây thuần cảm L = π 1 H, cảm kháng là: A. 100 1 Ω . B. 100 Ω . C. 2 100 1 π Ω . D. 100 2 π Ω 9, Trong mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần R= 40 Ω và cường độ dòng điện chạy qua R là 0,2A thì: A. U R = 8V. B. U R = 8 2 V. C. Hiệu điện thế hai đầu điện trở lệch pha (- π /2) so với dòng điện. D. Dòng điện và hiệu điện thế hai đầu điện trở ngược pha. 10, Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R=10Ω, hiệu điện thế mắc vào đoạn mạch là u =110 2 sin314t(V). Thì biểu thức của cường độ dòng điện chạy qua R có dạng là: A. i =110 2 sin314t(A) B. i =110 2 sin(314t + 2 π )(A) C.i =11 2 sin314t(A) D. i =11sin314t(A) 11, Trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp với hiệu điện thế hai 2 đầu mạch điện không đổi, cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại khi: A. Tần số f lớn nhất B. Tần số f bé nhất C. LC4 π 2 f 2 =1 D. LCω =1 12, Hãy xác định đáp án đúng . Dòng điện xoay chiều i = 10 sin100 π t (A),qua điện trở R = 5 Ω .Nhiệt lượng tỏa ra sau 7 phút là : A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J 13, Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện mà dung kháng Zc=20 Ω , tần số dòng điện 50Hz và cường độ dòng điện chạy qua tụ điện là 0,2A thì: A. C=500 1 π − F µ , U C = 4V. B. C=250 1 π − F µ , U C = 4 2 V. C. Hiệu điện thế hai đầu tụ điện chậm pha π /2 so với dòng điện. D. Dòng điện và hiệu điện thế hai đầu tụ điện ngược pha. 14, Hãy xác định đáp án đúng . Hiệu điện thế u = 200 sin100 π t (V) đặt ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm L = π 1 H. Biểu thức cường độ dòng điện là : A. i = 2 sin(100 π t ) (A) B. i = 2 sin(100 π t - 2 π ) (A) C. i = 2 sin(100 π t + 2 π )(A) D. i = 2 sin(100 π t - 4 π )(A) 15, Đặt vào hai bản tụ có C= π 4 10 − F một hiệu điện thế xoay chiều u=120sin(100πt- 6 π ) (V). Chọn biểu thức đúng về cường độ dòng điên qua tụ : A. i = 12 sin(100πt+ 3 π ) (A) B. i = 1,2 sin(100πt+ 3 π ) (A) C. i = 12 sin(100πt- 3 2 π ) (A) C. i = 1200sin(100πt+ 3 π ) (A) 16, Xác định đáp án đúng . Cường độ dòng điện qua tụ điện i = 4 sin100 π t (A). Điện dung là 31,8 µ F.Hiệu điện thế đặt hai đầu tụ điện là: A- . u c = 400 sin(100 π t ) (V) B. u c = 400 sin(100 π t + 2 π ). (V) C. u c = 400 sin(100 π t - 2 π ). (V) D. u c = 400 sin(100 π t - π ). (V) 17, Mạch điện có cuộn dây với độ từ cảm L = 0,8(H), điện trở thuần rất nhỏ, điện áp xoay chiều đặt vào mạch có thông số 220V.50Hz Cảm kháng và cường độ dòng điện đi qua mạch lần lượt là: A. 251( Ω ) và 0,88(A) B. 88( Ω ) và 0,80(A) C. 251(A) và 0,88( Ω ) D. 251( Ω ) và 880(A) 18, Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây chỉ có độ tự cảm L= H π 2 1 thì cường độ dòng điện qua cuộn dây có biểu thức i=3 2 sin(100πt+ 6 π )(A). Biểu thức nào sau đây là hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch: A. u=150sin(100πt+ 3 2 π )(V) C. u=150 2 sin(100πt- 3 2 π )(V) B. u=150 2 sin(100πt+ 3 2 π )(V) D. u=100sin(100πt+ 3 2 π )(V) 19, Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha; 3 cuộn dây đồng giống nhau đặt lệch nhau 120 0 trên giá tròn gọi là: A.Phần cảm B. Phần ứng C.Bộ góp điện D.Suất điện động 20, Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C không phân nhánh, mắc vào mạng điện xoay chiều u = Uo sin ω t .Điều kiện nào sau đây để đoạn mạch có cộng hưởng : A. R 2 = LC 1 B. 2 ω = LC . C. 2 ω = LC 1 . D. 2 ω = LC R . 21, Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh có giá trị của R, L, C xác định và nối tiếp thì đai lượng nào không biến đổi điều hoà: A. Công suất. B. Cường độ dòng điện. C. Hiệu điện thế. D. Độ sụt thế trên R 22, Chọn câu sai : A. Đoạn mạch có tính cảm kháng khi Z L -Z C >0 B. Đoạn mạch có tính cảm kháng thì cường độ dòng điện chậm pha so với hiệu điện thế C. Khi có cộng hưởng điện thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và ở hai bản tụ điện bằng nhau D. Khi có cộng hưởng điện thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế ngược pha nhau 23, Nam châm trong máy phát điện xoay chiều 3 pha được gọi là: A. Phần ứng B.Phần cảm ứng điện từ C. Phần tạo ra suất điện động D.Phần cảm 24, Hãy xác định đáp án đúng . Kết luận nào dưới đâycho biết đoạn mạch R,L,C không phân nhánh có tính cảm kháng . A. 2 ω > LC 1 . B. 2 ω < LC 1 . C. 2 ω > RC 1 . D. ω 2 > LC. 25, Chọn câu đúng Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào đươi đây: A. ω= LC 1 B. f= LC π 2 1 C. ω 2 = LC 1 D. f 2 = LC π 2 1 26, Hãy xác định đáp án đúng . Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R,L.C không phân nhánh ,mắc vào mạng điện xoay chiều,có : R = 100 Ω ; Z L = 100 Ω ; Z C = 200 Ω . Trở kháng của đoạn mạch điện Z AB là: A. 10 3 3 Ω . B. 400 Ω C. 0 Ω . D. 100 2 Ω 27, Cho mạch: L C A Góc lệch pha của u(t) so với i(t) là: A. ϕ = 0 B. 6 π ϕ = C. 4 π ϕ = D. 2 π ϕ = hoặc 2 π ϕ = − 28, Chọn câu sai : Ưu điểm của động cơ không đồng bộ 3 pha là: A. Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo B. Không sinh tia lửa điện, không làm nhiễu sóng vô tuyến. C.Đổi chiều quay dễ dàng D. Dễ tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha 29, Hãy xác định đáp án đúng .Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm :R = 100 Ω ;cuộn dây thuần cảm L = π 1 H;tụ diện có điện dung 15,9 µ F ,mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200 2 sin(100 π t ) (V) .Biểu thức cường độ dòng điện là: A. i = 2 sin(100 π t - 4 π )(A). B. i = 0,5 2 sin(100 π t + 4 π )(A) . C. i = 2 sin(100 π t + 4 π )(A). D. i = 3 2 5 1 sin(100 π t + 4 π )(A) . B V 1 V 2 V 3 V L C R 30, Cho mạch điện các R V rất lớn (V 1 ) chỉ 50V, (V 2 ) chỉ 50V, (V 3 ) chỉ 100V Góc lệch pha u(t) và i(t) là: A. 0 B. 4 π C. 4 π ϕ −= D. 3 π ϕ = . 31, Hãy xác định đáp án đúng . Mắc một cuộn dây hệ số tự cảm L có điện trở nội r = 100 Ω ,nối tiếp với tụ điện có điện dung 31,8 µ F. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là u = 200 sin(100 π t ) (V) .Điều chỉnh L đến trị nào để cường độ dòng điện đạt cực đại . A. π 1 H. B. 100H C. 0,01H D. 100 π H. 32, Mạch điện có i= 2sin100 π t(A), và lần lượt C=250 1 π − F µ , R= 40 Ω , L=0,4 1 π − (H) nối tiếp nhau thì có : A. Có sự cộng hưởng dòng điện. B. u RL =80sin(100 π t- π /4)V. C. u =80sin(100 π t+ π /6)V. D. u CR =80sin(100 π t+ π /4)V. 33, Cho đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặc vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều, người ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu R, L, C lần lượt là U R = 30Ω; U L = 80V; U C = 40V Hiệu điện thế hiệu dụng U AB ở 2 đầu đoạn mạch là A. 30V B. 40V C. 50V D. 150V. 34, Chọn câu sai : Sự mất mát năng lượng trong máy biến thế là do: A.Toả nhiệt trên các cuộn dây C. Do dòng phu cô D.Do bức xạ sóng điện từ B.Do bộ phận làm mát máy biến thế 35, Xác định đáp án đúng . Mắc một cuộn dây hệ số tự cảm L có điện trở nội r = 100 Ω ,nối tiếp với tụ điện có điện dung 31,8 µ F. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là u = 200 sin(100 π t ) (V) .Điều chỉnh L sao cho cường độ dòng điện đạt cực đại .Cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại I max là: A. 2A. B. 3 1 2 A. C. 1A. D. 2 A 36. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh có f = 50Hz và lần lượt C=1000 1 π − F µ , R= 40 Ω , L=0,1 1 π − (H) thì A. Zc=40 Ω , Z=50 Ω . B. tg ϕ = -0,75, ϕ = -0,2 π C. Khi R=30 Ω thì công suất cực đại. D. Hiệu điện thế cùng pha so với dòng điện. 37, Cho đọan mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm R=100Ω, cuộn dây thuần cảm có L=0.318 (H). Tấn số dòng điện là f=50H Z. Biết tổng trở của đọan mạch bằng 100 Ω2 . Điện dung C của tụ có giá trị: A. 200µF; B. 15,9µF; C. π 1 µF; D. π 2 µF. 38, Mạch điện (R 1 L 1 C 1 ) có tần số cộng hưởng ω 1 và mạch điện (R 2 L 2 C 2 ) có tần số cộng hưởng điện ω 2 , biết ω 2= ω 1 . Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch là ω . Hỏi ω liên hệ với ω 2 và ω 1 theo biểu thức nào dưới đây: A. ω=2ω 1 B. ω=3ω 1 C. ω=0 D. ω=ω 1 =ω 2 39, Dòng điện xoay chiều sau khi được chỉnh lưu là dòng điện: A. Không đổi B. Một chiều C. Dòng xoay chiều D. Dòng cao tần 40, Hãy xác định đáp án đúng . Trong đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R và tụ điện C,mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = Uo sin ω t.Hệ số công suất k của đoạn mạch là: A. cos ϕ = CR R ω + B. cos ϕ = 2 1 222 )( ω CR R + C. cos ϕ = ω C R D. cos ϕ = 2 1 22 2 ) 1 ( C R R ω + 41, Chọn câu sai :Trường hợp nào sau đây công suất của mạch điện xoay chiều đạt giá trị cực đại? A. Trong mạch chỉ có điện trở thuần. B. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. C. Hiệu điện thế tức thời cùng pha với cường độ dòng điện tức thời trong mạch. D. Hiệu điện thế ngược pha với cường độ dòng điện 42. Hãy xác định phát biểu sai : A-Trong mạch điện gồm R,L,C điện năng tiêu thụ hoàn toàn biến thành nhiệt . B- Trong mạch điện gồm R,L,C chỉ có một quá trình chuyển hóa năng lượng ,đó là quá trình chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng . C- Đoạn mạch điện xoay chiều tiêu thụ một công suất P với hiệu dụng U không đổi.Nếu hệ số công suất mạch điện càng tăng thì càng có lợi . D- Đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C hoàn toàn không tiêu thụ năng lượng điện . 43, Trường hợp nào sau đây công suất của mạch điện xoay chiều tiêu thụ nhỏ nhất? A. Đoạn mạch gồm điện trở thuần và cuộn cảm mắc nối tiếp. B. Đoạn mạch gồm điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. C. Đoạn mạch gồm cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp. D. Đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp với Z L ≠ Z C 44, Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=100Ω, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 100Ω, tụ điện có điện dung )(10. 1 4 FC − = π mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điên một hiệu điện thế xoay chiều u=200sin 100πt (v). Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch này có giá trị bao nhiêu. Chọn câu đúng : A. P=200W B. P=400W C. P= 100W C. P= 50W 45, Hãy chọn đáp án đúng . Một cuộn dây có điện trở nội r = 50 Ω .Hệ số tự cảm L = π 2 1 H ,mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số là 50 Hz. Hệ số công suất là : A. 0,50 B. 1,414. C. 1,00 D. 0,707. 46, Hãy chọn đáp án đúng .Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, gồm :R = 100 Ω ;cuộn dây thuần cảm L = π 1 H; mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200 2 sin(100 π t ) (V).Công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch là: A. 100. 2 W . B. 200. W. C. 200 2 W D. 400W . 47, Hãy chọn đáp án đúng .Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, gồm :R = 100 3 Ω ;tụ diện có điện dung 31,8 µ F ,mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 100 2 sin(100 π t ) (V).Công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch là: A- 43.0 W . B- 57.67W . C- 12.357 W. D- 100W 48, Mạch RLC nối tiếp có 2 LCf π = 1. Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch là: R C L ∼ A B A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần. C. Không đổi. D. Tăng bất kỳ 49, Cho mạch điện xoay chiều có R=30 Ω , L= π 1 (H), C= π 7.0 10 4− (F); hiệu điện thế 2 đầu mạch là u=120 2 sin100 π t (V), được giữ không đổi thì cường độ dòng điện trong mạch là A. 4sin(100 )( ) 4 i t A π π = + B. 4sin(100 )( ) 4 i t A π π = − C. 2sin(100 )( ) 4 i t A π π = − D. 2sin(100 )( ) 4 i t A π π = + 50, Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, gồm : R = 100 Ω ;cuộn dây thuần cảm L = π 1 H;tụ diện có điện dung 15,9 µ F ,mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200 2 sin(100 π t ) (V).Công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch là: A. 100. 2 W . B. 200. 2 W . C. 200 W. D. 400W . 51, Một đoạn mạch được nối vào một nguồn điện có hiệu điện thế cực đại 311V và công suất 0,85kW, dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5A. Tìm hệ số công suất của mạch điện A. 0,82 B. 0,68 C. 0,54 D. 0,77 52, Cho đoạn mạch xoay chiều có R=40 Ω , L= π 1 (H), C= π 6.0 10 4− (F), mắc nối tiếp hiệu điện thế 2 đầu mạch được giữ không đổi u=100 2 sin100 π t (V), công suất và cường độ dòng điện qua mạch là: A. 125W, i=2,5sin(100 t- )( ) 4 P A π π = B. 125W, i=2,5sin(100 t+ )( ) 4 P A π π = C. 100W, i=2sin(100 t- )( ) 4 P A π π = C. 100W, i=2sin(100 t+ )( ) 4 P A π π = 53, Hãy xác định câu đúng . A-Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện năng thành cơ năng. B-Máy phát điện xoay chiều biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. C-Máy phát điện xoay chiều công suất lớn hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ do khung dây trong quay. D- Máy phát điện xoay chiều biến đổi cơ năng thành điện năng . 54, Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp cho R=30 Ω ,C thay đổi, hiệu điện thế 2 đầu mạch là u=12 2 sin100 π t (V) với C bằng bao nhiêu thì u,i cùng pha. Tìm P khi đó A. 4 10 , 480WC F P π − = = B. 4 10 , 400WC F P π − = = C. 4 2.10 , 480WC F P π − = = D. 4 2.10 , 400WC F P π − = = 55, Chọn kết luận sai . Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều : A- Cùng biên độ ,tần số , lệch pha nhau 120 0 . B- Biến thiên theo quy luật dạng sin (cos). C- Biến thiên như dòng điện của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì. D-Được biểu thị bởi ba đường dạng sin giống nhau ,nhưng lệch nhau một góc 3 π 56, Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha? A. Máy phát điện xoay chiều ba pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại. B. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ việc sử dụng từ trường quay. C. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba dòng điện không đổi 57, Khi máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động thì ba suất điện động xuất hiện ở ba cuộn dây phần ứng có đại lượng nào giống nhau, đại lượng nào khác nhau? Chọn câu đúng: A. Biên độ và tần số giống nhau, suất điện động khác nhau B. Biên độ và tần số giống nhau, pha khác nhau C. Tần số và pha giống nhau, biên độ khác nhau D. Một câu trả lời khác 58, Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có R=30 Ω , C= π 4 10 − (F) , L thay đổi được cho hiệu điện thế 2 đầu mạch là U=100 2 sin100 π t (V) giữ không đổi để u nhanh pha hơn i góc 6 π rad thì Z L và i khi đó là: A. 5 2 117,3( ), sin(100 )( ) 6 3 L Z i t A π π = Ω = − B. 100( ), 2 2 sin(100 )( ) 6 L Z i t A π π = Ω = − C. 5 2 117,3( ), sin(100 )( ) 6 3 L Z i t A π π = Ω = + C. 100( ), 2 2 sin(100 )( ) 6 L Z i t A π π = Ω = + 59, Mạng điện xoay chiều ba pha có hiệu điện thế pha là 220 V.Hiệu điện thế dây là: A . 316,80V . B . 126,86V . C . 318,04 V . D . 155,54 V. 60, Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp cho R=50( Ω ), L= π 1 (H), C thay đổi , hiệu điện thế 2 đầu mạch là u=100 2 sin100 π t(V). Với giá trị nào của C thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu C đạt cực đại A. 2 10 ( ) 125 C F π − = B. 2 10 ( ) 5 C F π − = C. 2 10 ( )C F π − = D. 5 10 ( )C F − = 61, Ở nước ta ,điện lưới được quy định 50 Hz . Máy phát điện ba pha có nhiều công suất khác nhau,để hòa mạng tốt ,chúng phải được mắc song song và phát cùng tần số .Số liệu của máy nào sau đây là sai : A- Máy thứ nhất : Có 2 cặp cực .Tốc độ quay là : 25 vòng /giây. B- Máy thứ hai : Có 100 cặp cực .Tốc độ quay là : 30 vòng /phút . C- Máy thứ ba :Tốc độ quay :60 vòng /giây;máy có 300 cặp cực . D- Máy thứ tư: Tốc độ quay : 15 vòng /phút ; máy có 200 cặp cực . 62, Cho mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R=40 Ω , L= π 1 (H), C= π 6,0 10 4− (F). Hiệu điện thế 2 đầu mạch là u=120 2 sin100 π t(V), công suất của mạch có giá trị là A. P=180W B. P=90W C. P=10W D. P=150W 63, Hãy xác định đáp án đúng . Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc sao,hiệu điện thế pha 127V,tần số 50 Hz .Người ta đưa dòng điện vào tải ba pha mắc tam giác ,đối xứng .Mỗi tải là cuộn dây có điện trở thuần 12 Ω ,độ tự cảm 51mH .Cường độ dòng điện đi qua các tải sẽ là: A. 6,35 A . B . 11,0 A . C . 12,63A . D. 4,54A. 64, Một máy phát điện 3 pha mắc hình sao có hiệu điện dây 220V và tần số 50Hz. Tính hiệu điện thế pha. A. 127V B. 254V C.110V D. 220V 65, Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo hình sao có hiệu điện thế pha 127v và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc theo hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 100Ω và cuộn dây có độ tự cảm 0,318H. Cường độ dòng điện qua các tải và công suất do các tải tiêu thụ có thể nhận giá trị đúng nào sau đây? A. I=1,56A ; P=728W B. I=5,16A ; P=752W C. I=1,8A ; P=678W D. Một cặp giá trị khác 66, Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp trong đó R thay đổi được, cho L= π 1 (H), C= π 4 10.2 − (F), hiệu điện thế 2 đầu mạch giữ không đổi u=100 2 sin100 π t(V), công suất mạch đạt cực đại khi R có giá trị và công suất cực đại đó là: A.R= 40 Ω , P=100W B.R= 50 Ω , P=500W C.R= 50 Ω , P=200W D.R= 50 Ω , P=100w 67, Hãy xác định kết luận sai. A- Dòng điện xoay chiều ba pha là một hệ thống gồm ba dòngđiện xoay chiều một pha ,cùng biên độ ,cùng tần số ,lệch pha nhau 120 0 . B- Dòng điện xoay chiều ba pha được tạo ra bởi máy phát điện xoay chiều ba pha. C-Dòng điện xoay chiều ba pha là tổng hợp của ba dòng điện xoay chiều một pha,bằng nhau về biên độ, bằng nhau về tần số , lệch nhau 120 0 . D- Dòng điện xoay chiều ba pha tuân theo quy luật dạng sin (cos),có đồ thị gồm ba đường dạng sin 68,Khi máy phát 3 pha, mắc dây hình sao và tải lại mắc tam giác, thì hiệu điện thế hoạt động của tải phải: A. bằng hiệu điện thế của các pha. C.Lớn hơn hiệu điện thế các pha B. bằng 3 lần hiệu điện thế D. bằng 3 lần hiệu điện thế các pha. 69, Điều nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha. A. Dòng điện xoay chiều ba pha là sự hợp lại của ba dòng điện xoay chiều một pha B. Dòng điện xoay chiều ba pha được tạo bởi máy phát điện xoay chiều ba pha C. Dòng điện xoay chiều ba pha được tạo bởi máy phát điện xoay chiều ba pha hay máy phát điện xoay chiều một pha D. A và B đúng 70, Cho mạch xoay chiều tần số 50Hz gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 1 ( )L H π = và một biến trở. Khi công suất tiêu thụ của mạch là cực đại thí giá trị của điện trở là A. 100 Ω B. 120 Ω C. 80 Ω D. 60 Ω 71, Hãy các định trị số sai . Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc sao ,tải đối xứng . i 1 = 2 sin (100 π t - π ) (A.). i 2 = 2 sin (100 π t - 3 π ) (A) i 3 = 2 sin (100 π t + 3 π ) (A). Tại thời điểm t = 300 1 s . Dòng điện trong các dây pha là : A. i 1 = -1,732 A. B. i 2 = 0 A. C. i 3 = +1,732A . D. I p = 2 2 A. 72, Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao: A. U d = U p B. U d = U p 2 C. U d = U p 3 D. I d = 3 I p 73, Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 220v và tần số 50Hz. Mắc vào mỗi pha một bóng đèn có điện trở 44Ω. Dòng điện trong mỗi dây pha và dòng điện trong dây trung hoà nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau đây? A. I ph =1,5A ; I th =0,2A C. I ph =5A ; I th =0A B. I ph =5,5A ; I th =0,1A D. I ph =1,7A ; I th =0,25A 74,Hãy xác định phát biểu sai về động cơ không đồng bộ ba pha . A- Roto quay theo chiều quay của từ trường và chậm hơn do lực ma sát tác dụng . B - Roto quay theo chiều quay của từ trường do hiện tượng cảm ứng điện từ,nghiệm đúng định luật len – xơ. C- Có thể biến đổi động cơ không đồng bộ ba pha thành máy phát điện xoay chiều ba pha. D- Có thể đổi chiều quay của động cơ không đồng bộ ba pha bằng cách đổi hoàn đổi hai trong ba pha dòng điện đi vào stato. 75, Một máy phát điện xoay chiều gồm có 8 cặp cực, phần ứng gồm 22 cuộn dây mắc nối tiếp. Từ thông cực đại do phần cảm sinh ra đi qua mỗi cuộn dây có giá trị cực đại π 1 10 − Wb. Rôto quay với vận tốc 375 vòng/phút. Suất điện động cực đại do máy có thể phát ra là: A. 110 V B. 110 2 V C. 220 V D. 220 2 V 76, Hãy xác định kết quả đúng . Từ trường quay trong một động cơ không đồng bộ ba pha có vận tốc quay là 3000 Vòng/phút . Vậy ,trong mỗi giây từ trường quay bao nhiêu vòng . A. 60 vòng /giây B. 40 vòng /giây C. 50vòng /giây D. 75 vòng /giây 77, Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 220V, Biết công suất của động cơ 10, 56KW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là: A. 2A B. 6A C. 20A D. 60 A 78, Máy phát 3 pha mắc sao tần số dòng điện là 50Hz, hiệu điện thế pha là Up=220v tải mắc sao, Tải 1 gồm R=6 Ω , L 1 =2,55.10 H 2− , Tải 2 gồm R=6 Ω , C2=306 µ F, Tải 3 gồm R=2,55.10 H 2− và C3=306 µ F và R=6 Ω Dòng điện qua mỗi tải là : A.I 1 =22A; I 2 =18,3A; I 3 =34A B.I 1 =20A; I 2 =10A; I 3 =15A C.I 1 =18A; I 2 =20A; I 3 =16A D.I 1 =15A; I 2 =3A; I 3 =9A 79Hãy xác định kết quả đúng . Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha ,có hiệu điện thế dây 380 V.Động cơ có công suất 10 KW.Hệ số công suất 0,8.Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu? A. 56,7A B. 18,9 A C. 45,36 A D. 26,3A Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua qua mỗi cuộn dây của động cơ có giá trị bao nhiêu: A. 19,8A B.27,63A C.18,9A D.8,9A 80, Một máy phát 3 pha mắc sao có f=50Hz; Up=220v.Tải mắc sao. Tải 1 gồm R=6 Ω ; L 1 =2,55.10 H 2− . Tải 2 gồm R=6 Ω ;C 2 =306 µ F , Tải 3 gồm R=6 Ω ; L 3 =2,55.10 H 2− ;C 3 =306 µ F Công suất của dòng 3 pha là : A. P=11,876KW B. P=11KW C. P=10KW D. P=20KW 81, Hãy xác định kết luận sai . Máy biến thế là máy có tác dụng : A- Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều . B- Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng điện không đổi. C- Làm tăng hoặc giảm cường độ của dòng điện xoay chiều . D-Truyền tải điện năng từ mạch điện nầy sang mạch điện khác 82, Động cơ điện xoay chiều 3 pha có 3 cuộn dây giống hệt nhau mắc hình sao. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng mấy dây dẫn: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 83, Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dựa vào: A. Hiện tượng tự cảm. C. Hiện tượng cảm ứng điện từ B. Việc sử dụng từ trường quay D. Tác dụng của lực từ. 84, Trong truyền tải điện năng cần làm gì để giảm hao phí trên đường dây. A. Tăng thế trước khi truyền tải C. Thay dây có độ dẫn điện tốt hơn B. Tăng tiết diện ngang của dây dẫn D. Tăng công suất của dòng điện cần truyền tải 85, Hãy chỉ ra trường hợp không phù hợp . Một trạm hạ áp tải đi công suất điện là 220KW,dòng điện tải qua dây dẫn có điện trở thuần R d = 100 Ω . Dây tải được dòng điện cực đại là 10A. Hiệu điện thế lấy ra (thứ cấp )cung cấp cho tải là : A . 220 KV. B. 110 KV. C. 11 KV. D.Từ:110KV đến 220KV. 86, Khi nói về máy biến thế câu nào sau đây sai: A. Cuộn thứ cấp có tác dụng cung cấp điện năng cho tải tiêu thụ. B. Cuộn sơ cấp có tác dụng thu điện năng từ nguồn điện. C. Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Lõi kim loại của máy biến thế có tác dụng dẫn điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp 87, Một động cơ điện xoay chiều có hiệu suất 80% mắc vào dòng xoay chiều, nó sinh ra một công cơ học 80kW. Điện năng mà động cơ tiêu thụ trong 15 phút là: A.6.10 7 (J) B.8.10 7 (J) C.9.10 7 (J) D.2.10 7 (J) 88, Hãy chọn đáp án đúng . Cho máy hạ thế có số vòng dây ở cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lược là : 3750;125 vòng .Hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là :3000 vôn .Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp để hở là: A. 100 vôn . B. 156,25 vôn. C. 0,0064 vôn . D. 156,25 vôn . 89, Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 165 vòng dây, mắc vào mạng điện 220V. Cuộn thứ cấp có hiệu điện thế 12V và có số vòng dây là: A. 90 vòng B. 16 vòng C. 3025 vòng D. 435600 vòng 90, Một máy biến thế cuộn sơ có 1100 vòng; cuộn thứ có 50 vòng, hiệu điện thế 2 đầu cuộn sơ cấp là U=220V thì điện thế hai đầu cuộn thứ: A.U ' =100V B.U ' =50V C.U ' =10V D.U ' =20V 91, Một máy hạ thế có 2 cuộn dây gồm 100 vòng và 500 vòng, hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp U sơ = 100V, hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là: A. 20V B. 10V C. 200V D. 500V [...]... Không có dòng điện B dòng điện một chiều ổn định C dòng điện một chiều nhấp nháy, không ổn định D Có dòng điện xoay chiều 97, Trong phương pháp chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện không đổi bằng đi-ốt Người ta dùng bộ lọc để làm gì? A Để làm giảm sự nhấp nháy của dòng điện ở tải tiêu thụ B C.Để làm giảm hiệu điện thế xoay chiều B Để tăng cường độ dòng điện một chiều D Để giảm cường độ dòng điện. .. chổi quét B Một khung dây và chổi quét D Một khung dây và hai vành bán khuyên 96, Hãy xác định kết luận đúng A -Một mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ cho dòng điện không đổi B –Mạch chỉnh lưu 2 nủa chu kỳ có một điốt bị đứt , mạch không thể hoạt động C- Mạch chỉnh lưu 2 nủa chu kỳ có một điốt bị đứt , mạch vẫn hoạt động được D- Khi cho vào mạch chỉnh lưu 2 nủa chu kỳ dòng điện không đổi ,ta có dòng biến... cuộn thứ cấp một điện trở thuần R=10Ω Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn thứ cấp có giá trị bao nhiêu nếu bỏ qua mọi mất mát năng lượng trong biến thế.Chọn câu đúng: A 7,5A B 12,5A C 20A D Một giá trị khác 93, Một máy biến thế cuộn sơ có 1100 vòng mắc nối tiếp với Am pe kế, cuộn thứ có 50 vòng mắc nối tiếp với một R và một tụ C, hiệu điện thế 2 đầu cuộn sơ là U=220V, cường độ dòng điện trong cuộn... , r=2 Ω , hệ số công suất của mạch thứ cấp là: A 0,86 B 0,5 C 0,707 D 0,8 94, Phát biểu nào sau đây là sai? Trong máy phát điện một chiều: A Bộ ghóp gồm 2 vành khuyên và 2 chổi quét B Dòng điện trong khung dây của máy là dòng xoay chiều C Khung dây có thể là Rôto hoặc Stato D Sử dụng nhiều khung dây đặt lệch nhau và nối tiếp nhau 95, Bộ góp của máy phát điện một chiều gồm: A Hai vành bán khuyên và... đi-ốt Người ta dùng bộ lọc để làm gì? A Để làm giảm sự nhấp nháy của dòng điện ở tải tiêu thụ B C.Để làm giảm hiệu điện thế xoay chiều B Để tăng cường độ dòng điện một chiều D Để giảm cường độ dòng điện một chiều . dòng i n một chi u n định C. dòng i n một chi u nhấp nháy, không n định D. Có dòng i n xoay chi u 97, Trong phương pháp chỉnh l u dòng i n xoay chi u thành dòng i n không đ i bằng i- ốt dòng i n C-Hi u i n thế cùng pha v i dòng i n . D-Hi u i n thế ngược pha v i dòng i n . 6. M i quan h giữa hi u i n thế xoay chi u và cường độ dòng i n xoay chi u khi bi u di n bằng vectơ. mạch i n gồm R,L,C chỉ có một quá trình chuy n h a n ng lượng ,đó là quá trình chuy n h a i n năng thành nhiệt n ng . C- Đo n mạch i n xoay chi u ti u thụ một công suất P v i hi u dụng U không
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬT LÝ THPT - MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU - CÓ ĐÁP ÁN, VẬT LÝ THPT - MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU - CÓ ĐÁP ÁN, VẬT LÝ THPT - MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU - CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn