Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn ở Hà Nội Luận văn ThS. Luật

85 294 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 23:09

       2015 1      Chuyên ngành  Mã số : 60 38 01 07  Cán bộ hướng dẫn khoa học:   2015 2  Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực.     3          0    5 .NH   9 1.1  9 1.2.  11 1.3  13 1.4.                    17 1.5.                  18 1.5.1  18 1.5.2.  19 1.5.3.        20 1.5.4.          ,           23                     27 2.1. -  27 2.2.  . 28 2.2.1.                  28 2.2.2.                               30 2.2.3.  33 2.3.          , thanh tra,                           44 4 .   ,                   48  48  50 3.2.1.          50 3.2.2.                  67      77          79 5    1.                      , ,         , ,          ,                ,                                  ,                   ,        b                               ,     ,  .           ,  ,                       ,             ,             ,  ,         ,                        .                                   (9   29/6/2006),                               , ,                     . Qua 7     ,  6                             ,          .                                              ,                       ,   .       ,              tham gia          .             ,            ,               ,                                                . .  “Pha ́ p luâ ̣ t vê ̀ bo hiê ̉ m xa ̃ hô ̣ i bă ́ t buô ̣ c va ̀ thư ̣ c tiễn  Hà Nội”  2.   qua                                                                             ay. 3.        : -   g,  7   -      -         4.    ;                          . : -        ,    - Qu   -   -                                . 8 -   -   am. 5.                           2:                    3: ,                   9 1                             1.1              ,                             .    ,             ,          .                    ,                           . ,              , ,               : ,   ,  u,   , ,                                  ,        .                , .                   . ,     . Trong             ,     .                                (1883-1889)    ( -    - G    )          , :   (1883);         (1884)  ,  (1889) [22].   ,      [...]... gia bảo hiểm xã hội Các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội bắt buộc thông thường xảy ra ở các lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội , thủ tục thực hiện việc chi trả bảo hiểm xã hội, sử dụng tiền quỹ bảo hiểm xã hội … Điều 134 đến 137 Luật bảo hiểm xã hội đã xác định 4 nhóm hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội Nhóm hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã. .. gia bảo hiểm xã hội Nhóm hành vi vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội: Cố tình gây khó khăn hoặc cản trở việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động; Không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội Nhóm hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng tiền đóng và quỹ bảo. .. tránh thất thoát quỹ, đảm bảo khả năng chi trả lâu dài cho quỹ phù hợp với mục đích của bảo hiểm xã hội 22 1.5.4 Vi phạm bảo hiểm xã hội bắt buộc và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấ p về bảo hiểm xã hội - Vi phạm và xử lý hành vi vi phạm bảo hiểm xã hội Trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hô ̣i bắt buộc có thể xảy ra nhiều... 130,131 Luật bảo hiểm xã hô ̣i và Nghị định 152/2006/NĐ-CP những người khiếu nại về bảo hiểm xã hội bao gồm: người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội người tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người hưởng... mà bảo hiểm xã hội đặt ra thì một trong những vấn đề cần được chú ý là việc 15 quản lý, sử du ̣ng quỹ bảo hiể m xã hô ̣i Theo quy đinh của pháp luâ ̣t , quỹ bảo ̣ hiể m xã hội bao gồm các quỹ thành phần: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp Tuy nhiên hiê ̣n nay quỹ bảo hiể m xã hội chủ yếu có nguồn thu từ bảo hiểm xã. .. đảm bảo của bảo hiể m xã hô ̣i là người lao động và gia đình họ theo quy định của pháp luật bảo hiể m xã hô ̣i Đối tượng tham gia bảo hiể m xã hô ̣i là người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước trong một số trường hợp Các bên trong quan hệ bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có: Bên thực hiê ̣n bảo hiểm xã hội, bên đươ ̣c bảo hiể m xã hô ̣i Ở một số nước bên thực hiện bảo. .. bảo hiểm xã hội quy định về việc khiếu nại, tố cáo đối với các tranh chấp bảo hiểm xã hội như: người thụ hưởng chế độ bảo hiể m xã hô ̣i hoặc có quyền lợi liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm xã hội có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật bảo hiểm. .. trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đã nêu trên Quỹ bảo hiểm xã hội là một trong những nội dung quan trọng của hệ thống bảo hiểm xã hội Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về quỹ bảo hiểm xã hội Có thể nêu một định nghĩa như sau: Quỹ bảo hiểm xã hội là tập hợp những đóng góp bằng tiền của các bên tham gia bảo hiểm xã hội và các nguồn thu hợp pháp khác, hình... chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự - Tranh chấp và giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội bắt buộc Tranh chấp về bảo hiểm xã hội bắt buộc là tranh chấp trong việc thực hiện các quy định về đóng góp quỹ và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc Những tranh chấp bảo hiểm xã hội nhìn chung rất đa dạng nhưng đều tập trung ở những vấn đề... các chính sách xã hội mà bảo hiể m xã hô ̣i là mô ̣t trong những chinh sách xã hô ̣i đó Nhà nước quả n lý các ́ hoạt động bảo hiểm xã hội thông qua việc ban hành pháp luật về bảo hiểm xã hô ̣i nhằ m điề u chinh các quan hê ̣ bảo hiể m này , quy đinh về cơ chế quản lý ̣ ̉ quỹ bảo hiểm cũng như quản lý , tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng bảo hiể m xã hô ̣i thố ng . cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm.  “Pha ́ p luâ ̣ t vê ̀ bo hiê ̉ m xa ̃ hô ̣ i bă ́ t buô ̣ c va ̀ thư ̣ c tiễn  Hà Nội”  2.   qua 
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn ở Hà Nội Luận văn ThS. Luật, Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn ở Hà Nội Luận văn ThS. Luật, Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn ở Hà Nội Luận văn ThS. Luật

Từ khóa liên quan