Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh

91 1,071 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 17:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG o0o BÙI THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC MẶT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC Ở TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Hà Nội - Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG o0o BÙI THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC MẶT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC Ở TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. NGUYỄN XUÂN CỰ Hà Nội - Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ Môi trường và Phát triển bền vững tại Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường - Đại Học Quốc gia Hà Nội, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô trong nhà trường đã truyền đạt cho tôi kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và xã hội đặc biệt là những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành, đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian theo học cũng như thời gian làm luận văn. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo - PGS.TS.Nguyễn Xuân Cự, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến Lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các các Sở - Ban - Ngành có liên quan và các đồng nghiệp, đã tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành khoá học, thực hiện thành công luận văn này. Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và những tình cảm yêu mến nhất đến gia đình, những người thân của tôi đã tạo điều kiện, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Bùi Thị Duyên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn thạc sỹ “Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh” là do tôi trực tiếp thực hiện với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Xuân Cự - trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ ở một học vị nào. Các tài liệu tham khảo trong luận văn đã được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung mà tôi đã trình bày trong luận văn này. Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Bùi Thị Duyên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ vii MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Một số khái niệm về nƣớc mặt và đánh giá chất lƣợng nƣớc 4 1.1.1. Nước mặt 4 1.1.2. Ô nhiễm nước 4 1.1.3. Một số dạng ô nhiễm nước mặt thường gặp 5 1.2. Tình hình ô nhiễm nƣớc mặt Thế giới 6 1.3. Tình hình ô nhiễm nƣớc mặt ở Việt Nam 8 1.4. Tình hình ô niễm nƣớc mặt ở vùng đồng bằng sông Hồng 8 1.5. Khái quát về địa bàn nghiên cứu 10 1.5.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Ninh 10 1.5.1.1. Vị trí địa lý 10 1.5.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo 11 1.5.1.3. Đặc trưng khí hậu 12 1.5.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội 13 1.5.2.1. Dân số và tình hình đô thị hóa ở Quảng Ninh 13 1.5.2.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng 14 1.5.2.3. Các ngành sản xuất kinh tế chủ yếu ở Quảng Ninh 15 CHƢƠNG II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 18 2.2. Phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiên cứu 18 2.2.1. Cơ sở lý luận 18 2.2.2. Phương pháp luận 19 2.2.3. Phương pháp nghiên cứu 21 2.2.3.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu 21 2.2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa, phỏng vấn người dân 21 2.2.3.3. Phương pháp phân tích hệ thống 22 2.2.3.4. Phương pháp lấy mẫu nước trên thực địa 22 2.2.3.5. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu về môi trường nước mặt 25 CHƢƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 3.1. Hiện trạng tài nguyên nƣớc mặt tỉnh Quảng Ninh 26 3.1.1. Hệ thống sông suối và đặc điểm thuỷ văn ở Quảng Ninh 26 3.1.2. Trữ lượng tài nguyên nước mặt 31 3.1.3. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại tỉnh Quảng Ninh 33 3.2. Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt tỉnh Quảng Ninh 34 3.2.1. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 34 3.2.1.1. Chất lượng nước các sông, suối 35 3.2.1.2. Hiện trạng chất lượng nước hồ (đập) 39 3.2.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt ở Quảng Ninh 43 3.2.2.1. Ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt. 43 3.2.2.2. Nước thải công nghiệp 44 3.2.2.3. Nước thải nông nghiệp 45 3.2.2.4. Nước rỉ rác từ các bãi chôn lấp rác 45 3.2.2.5. Nước thải bệnh viện 46 3.3. Xu thế biến động chất lƣợng nƣớc mặt 46 3.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng 46 3.3.2. Xu thế biến đổi chất lượng nước mặt 50 3.3.2.1. Xu thế biến đổi chất lượng nước các sông, suối 50 3.3.2.2. Xu thế biến đổi chất lượng nước các hồ (đập) 56 3.4. Một số vấn đề về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc ở tỉnh Quảng Ninh 60 3.4.1. Năng lực quản lý tài nguyên nước ở các cấp, đội ngũ chuyên gia về tài nguyên nước 60 3.4.2. Tình hình ban hành các văn bản QPPL triển khai công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương tỉnh Quảng Ninh. 61 3.4.3.Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TNN 61 3.4.4. Tình hình cấp phép về tài nguyên nước 61 3.4.5. Tình hình thanh tra, kiểm tra tài nguyên nước 62 3.4.6. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh 63 3.4.6.1. Công tác quản lý tài nguyên nước đã đạt được 63 3.4.6.2. Những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý tài nguyên nước 64 3.5. Đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nƣớc ở tỉnh Quảng Ninh. 65 3.5.1. Các giải pháp về quản lý 65 3.5.1.1 - Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước các cấp, ngành 65 3.5.1.2. 66 3.5.1.3. Tăng cường công tác quản lý và cấp phép về tài nguyên nước 66 3.5.1.4. Tăng cường năng lực và sự tham gia của các bên liên quan 67 3.5.1.5. 67 3.5.2.Các giải pháp bảo vệ, cải tạo nguồn tài nguyên nước 67 3.5.3. Giải pháp kỹ thuật 70 3.5.3.1.Xây dựng mạng lưới giám sát tài nguyên nước 70 3.5.3.2. Kiểm kê tài nguyên nước 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BVTV Bảo vệ thực vật BQL Ban quản lý BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày CCN Cụm Công nghiệp CN Công nghiệp COD Nhu cầu oxy hóa học CSSX Cơ sở sản xuất CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn DO Oxy hòa tan GHCP Giới hạn cho phép KCN Khu công nghiệp KHCN Khoa học công nghệ KT-XH Kinh tế xã hội KTTV Khí tượng thủy văn LVS Lưu vực sông NĐ-CP Nghị định - Chính phủ NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TDS Tổng chất rắn hòa tan trong nước TNMT Tài nguyên môi trường TNNM Tài nguyên nước mặt TNN Tài nguyên nước TSS Tổng các chất rắn lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc WHO Tổ chức Y tế Thế giới XLNT Xử lý nước thải DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.Tổng hợp các điểm quan trắc chất lượng nước mặt tỉnh Quảng Ninh 24 Bảng 3.1. Đặc điểm một số lưu vực nước chủ yếu ở Quảng Ninh 32 Bảng 3.2. Hiện trạng sử dụng nước mặt tỉnh Quảng Ninh (triệu m 3 /năm) 34 Bảng 3.3. Kết quả phân tích mẫu nước các sông, suối năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 36 Bảng 3.4: Kết quả phân tích mẫu nước các hồ, đập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013 41 Bảng 3.5. Diễn biến giá trị pH trong nước sông suối giai đoạn 2011-2013 50 Bảng 3.6. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước sông, suối giai đoạn 2011-2013 52 Bảng 3.7. Diễn biến hàm lượng COD và BOD5 trong nước sông suối 53 Bảng 3.8. Biến động các thông số chất lượng nước hồ (đập) phía Tây tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013 57 Bảng 3.9. Biến động các thông số chất lượng nước hồ (đập) phía Đông tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013 59 Bảng 3.10. Tổng hợp giấy phép được cấp theo năm còn hiệu lực 62 tỉnh Quảng Ninh 62 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ninh 11 Hình 1.2. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005 - 2011 15 Hình 1.3. Sơ đồ chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Ninh 16 Hình 3. 2. Dự báo lượng nước thải qua ở tỉnh Quảng Ninh 47 Hình 3.3. Tổng lượng nước thải sinh hoạt tỉnh Quảng Ninh 48 Hình 3.4. Dự báo lượng nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh 49 Hình 3.5. Biến động pH của các sông suối giai đoạn 2011-2013 51 Hình 3.6. Biến động TSS của các sông, suối giai đoạn 2011-2013 52 Hình 3.7. Biến động COD của các sông, suối giai đoạn 2011-2013 54 Hình 3.8. Biến động BOD 5 của các sông, suối giai đoạn 2011-2013 55 Hình 3.9. Biến động Pb (mg/l) của các sông, suối giai đoạn 2011-2013 55 Hình 3.10. Biến động Dầu mỡ (mg/l) của các sông, suối giai đoạn 2011-2013 56 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng không chỉ đối với con người và các loài sinh vật mà nước còn có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội của loài người. Nước đảm bảo sự tồn tại cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất, nước phục vụ cho phát triển nông- lâm- ngư nghiệp và rất nhiều ngành kinh tế khác. Do đó, tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng cao đòi hỏi lượng nước cung cấp cho sinh hoạt và các hoạt động công nghiệp ngày càng nhiều đã ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên này. Hiện nay, ô nhiễm nước đã trở thành vấn đề phổ biến trên phạm vi toàn cầu và thu hút sự chú ý nghiên cứu của nhiều nhà khoa học khác nhau. Ở nước ta, nguồn nước mặt ở rất nhiều địa phương cũng đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, có nguy cơ cạn kiệt do hoạt động khai thác do quản lý chưa hợp lý cùng với lượng nước thải từ các khu công nghiệp, các nhà máy, khu dân cư đô thị đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của con người. Quảng Ninh là một tỉnh ở vùng Đông Bắc Việt Nam, với diện tích đất tự nhiên trên 609.000ha và dân số hơn 1,1 triệu người. Quảng Ninh có đường biên giới giáp với Trung quốc dài 112km, đường bờ biển dài 250km nên giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Với vị trí như trên, Quảng Ninh là một trong những địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng vịnh Bắc Bộ và vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020. Là một tỉnh giàu tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, có Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới và có trữ lượng các mỏ than lớn; Quảng Ninh có các hoạt động kinh tế sôi động đặc biệt là công nghiệp, du lịch và thương mại. Đây là những điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh có quá trình – mạnh mẽ. Đây vừa là động lực phát triển nhưng đồng thời [...]... pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh ’ được đặt ra nhằm đánh giá thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường nước, các nguyên nhân và những giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo phát triển theo hướng bền vững 2 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn Mục tiêu chính của luận văn là đánh giá hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường nước mặt, ... nước, từ các kết quả số liệu tham khảo để tìm hiểu các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước mặt và các áp lực môi trường mà tỉnh Quảng Ninh đang phải chịu để đánh giá mức độ ô nhiễm chất lượng nước mặt, qua đó xem xét đến thực trạng công tác quản lý môi trường nước cũng như quản lý các nguồn thải để tìm ra giải pháp giảm thiểu phù hợp 19 Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các quần xã sinh vật và con... nước mặt, phân tích các nguyên nhân gây ô nhiễm nước và đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Ý nghĩa khoa học: Luận văn góp phần đánh giá về thực trạng, các xu thế biến đổi và nguyên nhân gây ô suy thoái nguồn tài nguyên nước mặt ở Quảng Ninh Đây là những cơ sở lý luận cũng như thực... ở tỉnh Quảng Ninh , việc nghiên cứu đánh giá về những vấn đề này để có các giải pháp quản lý phù hợp, nhằm bảo vệ các nguồn nước mặt cho sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu trong nông nghiệp là rất cần thiết Nhận thức được tầm quan trọng của tài nguyên nước cũng như những vấn đề ô nhiễm nguồn nước mặt đang diễn ra hiện nay, đề tài nghiên cứu Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp. .. mưa Nguồn gây ra ô nhiễm nước mặt chủ yếu đến từ các khu dân cư tập trung, các hoạt động công nghiệp, giao thông thủy và sản xuất nông nghiệp Do các biện pháp quản lý nước chưa phù hợp nên các nguồn nước mặt từ sông, ngòi, các hồ đầm và các ruộng lúa nước là những nơi thường có mức ô nhiễm cao 1.1.2 Ô nhiễm nước Ô nhiễm nước là sự thay đổi tính chất vật lý, tính chất hóa học, thành phần sinh học của nước, ... môi trường ở Quảng Ninh nói chung và môi trường nước nói riêng Trên thực tế hiện nay, Quảng Ninh đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái môi trường nước mặt do tác động của quá trình phát triển, đặc biệt là các hoạt động khai thác khoáng sản, ô thị hóa và dịch vụ du lịch Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có những nghiên cứu đánh giá về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp quản lý các nguồn nước mặt ở. .. trình ô thị hóa, tập trung dân cư cũng diễn ra rất mạnh mẽ Đây được xem là những sức ép lớn và nguồn phát thải chủ yếu có tác động mạnh đến môi trường ở Quảng Ninh nói chung và môi trường nước mặt nói riêng Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt cung cấp bức tranh tổng thể về số lượng cũng như chất lượng nguồn tài nguyên nước mặt ở Quảng Ninh, cũng như những biến động theo thời gian dưới áp lực của các. .. tạo ra Do đó làm chất lượng nước bị suy giảm và ô nhiễm Ô nhiễm các chất vô cơ thông thường là sự có nhiều chất vô cơ với nồng độ cao trong nước Trong đó, thường chú ý là các loại phân bón chất vô cơ, các khoáng axit, cặn Ô nhiễm do kim loại nặng và các hóa chất khác thường gặp trong các thủy vực gần khu công nghiêp, khu vực khai khoáng, các thành phố lớn Ô nhiễm kim loại nặng và các chất nguy hại khác... và sinh vật, vi phạm tiêu chuẩn quy định cho phép nào đó Vấn đề ô nhiễm nước là một trong những thực trạng đáng lo ngại nhất của sự hủy hoại môi trường tự nhiên do con người gây nên Môi trường nước rất dễ bị ô nhiễm, các chất ô nhiễm từ đất, không khí đều có thể làm ô nhiễm nước, ảnh hưởng lớn tới con người và các sinh vật khác Nguồn nước bị ô nhiễm thường có các dấu hiệu đặc trưng sau: Xuất hiện các. .. PO43-), các hợp chất chứa nitơ và các chất độc hại khác như dầu mỡ, chất tổng hợp, chất tẩy rửa… Các chỉ số về sinh vật chủ yếu dựa vào số lượng coliform trong nước [9] 1.1.3 Một số dạng ô nhiễm nước mặt thường gặp Trong thực tế, những dạng ô nhiễm nước mặt thường gặp bao gồm: Ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm các chất vô cơ thông thường đặc biệt là các lim loại nặng, hiện tường phú dưỡng nguồn nước, ô nhiễm do các . nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh ’ được đặt ra nhằm đánh giá thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường nước, các nguyên nhân và những giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh, . nguyên nước cũng như những vấn đề ô nhiễm nguồn nước mặt đang diễn ra hiện nay, đề tài nghiên cứu Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG o0o BÙI THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC MẶT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC Ở TỈNH QUẢNG NINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh, Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh, Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan