luận văn của TRƢỜNG đại học sƣ PHẠM kỹ THUẬT TPHCM VIỆN sƣ PHẠM kỹ THUẬT đồ án tìm HIÊU ĐỘNG cơ THAM dự hội THẢO CHUYÊN NGÀNH của SINH VIÊN(GVHD ths đỗ thị mỹ trang)

20 457 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 15:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM VIỆN SƢ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: TÌM HIÊU ĐỘNG CƠ THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Vĩ 13110193 Nguyễn Văn Nhàn 13110113 TP HCM, ngày tháng năm 2014 Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 2 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, chúng em xin chân thành cảm ơn cô Đỗ Thị Mỹ Trang, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã tham gia giúp đỡ, đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện đề tài, đặc biệt là các bạn trong lớp Phương pháp Nghiên cứu khoa học. Sau khi nhận được đê tài, chúng em đã cố gắng tìm hiểu và bắt tay vòa hoàn thành đề tài đúng thời hạn và đạt được những yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, do khả năng và thời gian có hạn nên đề tài vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự thông cảm và các ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để em tiếp tục hoàn thiện đề tài này. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn! TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Nhóm sinh viên thực hiện đề tài Nguyễn Văn Nhàn Nguyễn Hoàng Vĩ Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 3 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang LỜI NÓI ĐẦU Bạn đang là sinh viên, bạn chuẩn bị bước vào con đường sinh viên. Và bạn đang rất lo lắng khi hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông vẫn rao lên vấn đề tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên đang rất cao, sinh viên ra trường không có việc làm dù cho là thủ khoa đầu ra. Vậy tại sao lại như vậy, các tổ chức giáo dục nói gì về vấn đề này? Họ đã có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này. Đó là một vấn đề nhức nhối của mọi sinh viên và của các tổ chức giáo dục, đào tạo. Một vấn đề không thể phủ nhận là tỉ lệ sinh viên ra trường dù cho là những trường đại học danh tiếng ở Việt Nam hiện nay cũng không tránh được khung cảnh thất nghiệp. Chất lượng đầu ra của sinh viên không đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng, hầu hết các sinh viên hiện nay khi đi làm đều phải trải qua các khóa đào tạo lại của các công ty, nhà tuyển dụng. Định hướng sai nghề nghiệp, sở thích. Số lượng các buổi hội thảo tổ chức thì rất nhiều nhưng chất lượng, mục đích và động cơ mà các bạn sinh viên hiện nay tham gia vào các buổi hội thảo vẫn là một dấu chấm hỏi, đặc biệt là đối với các buổi hội thảo chuyên ngành. Nó thực sự có hiệu quả hay không? Và để làm rõ được vấn đề đó, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài: “Tìm hiểu về động cơ tham gia các buổi hội thảo chuyên ngành của sinh viên”. Đây là lần đầu tiên chúng em thực hiện và báo cáo một đề tài, chúng em đã học được rất nhiều thứ và cũng không thể tránh khỏi những sai sót, xin cô và tất cả các bạn thông cảm và đóng góp ý kiến để chúng em có thể hoàn thiện kỹ năng và kiến thức để nâng cao chất lượng của các đề tài tiếp theo. Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 4 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang MỤC LỤC PHẦN I: NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG 5 I. Lý do chọn đề tài 5 II. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 6 III. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 6 IV. Giả thuyết nghiên cứu 6 V. Phƣơng pháp nghiên cứu 6 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7 I. Tổng quan các nghiên cứu về động cơ tâm lý 7 1. Trong tâm lý học nƣớc ngoài 7 2. Tâm lý học trong nƣớc 10 3. Phân loại động cơ 12 4. Khái niệm hội thảo 13 CHƢƠNG II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 14 I. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 14 1. Khảo sát thực trạng 14 2. Nguyên nhân thực trạng II. Những kết luận rút ra 19 1. Về mặt nguyên nhân 19 2. Về mặt động cơ 19 3. Về mặt giải pháp 19 PHẦN III: TỔNG KẾT VÀ RÚT RA KẾT LUẬN 20 1.1. Những vấn đề đã làm đƣơc 20 1.2. Những vấn đề chƣa làm đƣơc 20 1.3. Hƣớng phát triển của đề tài 20 1.4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 20 1.4.1. Ý nghĩa lý luận 20 1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn 20 Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 5 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. Lý do chọn đề tài Một trong những vấn đề nóng bỏng của các trƣờng đại học ở nƣớc ta hiện nay là việc sinh viên ra trƣờng không thể đáp ứng đƣợc nhu cầu của nhà tuyển dụng. Và để có việc làm, các cử nhân, kỹ sƣ đại học phải trải qua các khóa đào tạo lại của các công ty, tập đoàn hoặc phải chấp nhận làm những công việc trái ngành. Và các cuộc hội thảo chuyên ngành bắt đầu đƣợc xây dựng nhƣ là một biện pháp rất tích cực và hiệu quả để sinh viên có thể trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để đáp ứng những nhu cầu của các nhà tuyển dụng cũng nhƣ nắm bắt xu thế về ngành nghề của mình. Không đứng ngoài xu thế đó, trƣờng ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật TPHCM cũng đã cùng phối hợp với các tổ chức, các công ty và tập đoàn để tổ chức các buổi hội thảo chuyên ngành giúp cho sinh viên của trƣờng định hƣớng đƣợc con đƣờng mà mình đã chọn nhƣ thế nào. Một điều dễ dàng nhận thấy rằng số lƣợng các buổi hội thảo chuyên ngành đƣợc tổ chức trong trƣờng rất nhiều, từ các chƣơng trình của Đoàn - Hội của trƣờng đến các chƣơng trình của Đoàn - Hội từng khoa, điều đó chứng tỏ một quyết tâm xây dựng một chuẩn đầu ra với những sinh viên có định hƣớng, có thể đáp ứng đƣợc những tiêu chí, nhu cầu để làm việc ngay mà không cần đào tạo lại của các nhà tuyển dụng. Nhƣng trái ngƣợc lại với số lƣợng các buổi hội thảo dƣợc tổ chức là số lƣợng sinh viên tham gia rất ít, rất dè dặt. Đứng trƣớc thực tế đó, nhóm chúng em đã chọn đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu về động cơ của sinh viên khi tham gia các hội thảo chuyên ngành” nhằm hiểu thêm về những suy nghĩ của sinh viên về các hội thảo chuyên ngành, qua đó có thể có những biện pháp nhằm thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của sinh viên cũng nhƣ các chƣơng trình hội thảo để Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 6 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang có đƣợc những lợi ích thiết thực nhất cho mỗi sinh viên của trƣờng thêm tự tin khi bƣớc vào cánh cổng của các buổi tuyển dụng. II. Mục Tiêu Và Nhiệm Vụ Nghiên Cứu: Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức, động cơ của sinh viên khi tham gia các buổi hội thảo chuyên ngành. Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, cần hoàn thành những nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu về cơ sở và lợi ích của các buổi hội thảo chuyên ngành đối với sinh viên. - Xác định thực trạng về chất lƣợng các buổi hội thảo và động cơ, mục đích của sinh viên khi tham gia các buổi hội thảo chuyên ngành. - Từ những suy nghĩ, tâm tƣ của sinh viên khi tham gia các buổi hội thảo để tìm ra nguyên nhân dẫn đến những suy nghĩ, động cơ trên. - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng các buổi hội thảo và khơi dậy các động cơ đúng đắn của sinh viên khi tham gia các buổi hội thảo chuyên ngành. III. Khách Thể Và Đối Tƣợng Nghiên Cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu: Động cơ của sinh viên khi tham gia các buổi hội thảo chuyên ngành. - Khách thể nghiên cứu: Sinh viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM. IV. Giả Thuyết Nghiên Cứu: - Đa số sinh viên tham dự hội thảo chuyên ngành là vì điểm rèn luyện, chƣa thực sự dành sự quan tâm đặc biệt tới hội thảo chuyên ngành. V. Phƣơng Pháp Nghiên Cứu: - Khảo sát động cơ tham gia và ý kiến của các bạn sinh viên tại các buổi hội thảo. - Thu thập ý kiến của những ngƣơi tổ chức và tham gia các buổi hội thảo. Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 7 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I: TÔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I. Tổng quan các nghiên cứu về động cơ tâm lý: 1. Trong tâm lý học nƣớc ngoài: Ý tƣởng nghiên cứu động cơ hoạt động của con ngƣời đã tồn tài rất lâu trong lịch sử tâm lý học và có nhiều cách lý giải khác nhau về động cơ. - Theo thuyết phân tâm học: Động lực thúc đẩy hoạt động của con ngƣời là vô thức. Nguồn gốc vô thức là những bản năng nguyên thủy mang tính sinh vật. - Theo thuyết hành vi: Với mô hình “kích thích – phản ứng”, coi kích thích là nguồn gốc tạo ra phản ứng hay gọi là động cơ. - Theo J.Piaget: Động cơ là tất cả các yếu tố thúc đẩy cá thể hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu và định hƣớng hoạt động đó. - Theo Lý thuyết động cơ tâm lý của McGuire: Theo lý thuyết này, động cơ đƣợc chia làm hai loại: động cơ bên trong không có tính xã hội - đó là nhu cầu của cá nhân liên quan đến bản thân và động cơ bên ngoài mang tính xã hội - đó là nhu cầu của con ngƣời liên quan trực tiếp trong mối tƣơng tác xã hội. - Yếu tố bên trong, động cơ hoặc nhu cầu không có tính xã hội: bao gồm nhu cầu cân bằng bản thân, đánh giá và thiết lập các trật tự, nhu cầu quan sát, tìm hiểu nguyên nhân của sự việc và vật thể, nhu cầu có sự độc lập tự kiểm soát bản thân và cuối cùng, đó là nhu cầu tìm kiếm sự đa dạng và khác biệt, mới lạ trong cuộc sống. - Động cơ mang tính xã hội: bao gồm nhu cầu tự thể hiện bản thân, nhu cầu nhận đƣợc sự quý trọng, nhu cầu khẳng định cái tôi, nhu cầu hành động theo hƣớng hoặc phù hợp với một nhóm ngƣời khác để nhận đƣợc sự ủng hộ. Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 8 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang - Lý thuyết nhu cầu của Maslow: Thứ nhất, đó là lý thuyết về cấp độ nhu cầu của Maslow - đây là lý thuyết có tính vĩ mô đƣợc thiết lập nhằm tìm hiểu hầu hết hành vi của con ngƣời trong các tình huống chung nhất. Thứ hai, đó là lý thuyết các động cơ tâm lý của McGuire, đƣợc sử dụng cho việc nghiên cứu chi tiết động cơ của hành vi ngƣời tiêu dùng. Lý thuyết này dựa trên bốn tiền đề chính sau: - Tất cả mọi ngƣời đều có sự kế thừa gien di truyền và sự tƣơng tác xã hội. - Một số các động cơ mang tính cơ bản và chính yếu hơn các động cơ khác. - Các động cơ cơ bản cần phải đƣợc thỏa mãn trƣớc khi những động cơ khác đƣợc thực hiện. - Khi mà nhu cầu cơ bản đƣợc thỏa mãn, các nhu cầu cao hơn sẽ đƣợc thực hiện. Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 9 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Nhu cầu cấp độ thấp phải đƣợc thỏa mãn trƣớc khi chuyển sang thỏa mãn nhu cầu cấp độ cao. Lý thuyết cấp độ nhu cầu của Maslow là sự hƣớng dẫn tốt cho hành vi một cách chung nhất. Tuy nhiên, nó không phải là nguyên tắc cứng nhắc. Đã có một số dẫn chứng nhƣ việc một cá nhân có thể hy sinh cuộc sống của mình cho bạn bè hoặc lý tƣởng, hoặc tuyệt thực để tìm kiếm giá trị khẳng định bản thân. Tuy nhiên, các hành vi này thƣờng đƣợc nhìn nhận nhƣ một ngoại lệ không đƣợc đề cập trong lý thuyết của Maslow. Ví dụ: Một số ngƣời bị chứng biếng ăn vì đã cố gắng để thỏa mãn cho nhu cầu cái tôi hơn là nhu cầu sinh học. Các sản phẩm nhƣ thuốc lá, xì g༠đã đƣợc biết đến là có hại cho sức khỏa nhƣng vẫn đƣợc ngƣời tiêu dùng sử dụng vì họ muốn thỏa mãn nhu cầu xã hội, khẳng định cái tôi hơn là an toàn cho bản thân. Một điều quan trọng cần phải ghi nhớ đó là: có một số sản phẩm sẽ đem lại cho ngƣời tiêu dùng sự thỏa mãn cao hơn nhu cầu của họ, cùng một hành vi tiêu dùng có thể thỏa mãn các nhu cầu khác nhau. Ví dụ: Việc tiêu dùng sản phẩm nƣớc khoáng Evian sẽ thỏa mãn cả nhu cầu về sinh học và nhu cầu thể hiện bản thân đƣợc tôn trọng. Theo thuyết tâm lý hoạt động: những đối tƣợng nào phản ánh vào óc ta mà có tác dụng thúc đẩy hoạt động, xác định phƣơng hƣớng hoạt động để thỏa mãn nhu cầu nhất định thì đƣợc gọi là động cơ hoạt động. Động cơ theo nghĩa rộng nhất là cái thúc đẩy con ngƣời hoạt động làm thỏa mãn nhu cầu, là cái làm nảy sinh tính tích cực và xu hƣớng của tính tích cực đó. Động cơ là nguyên nhân trực tiếp của hành vi. Theo từ điển Tiếng Việt, động cơ là cái có tác dụng chi phối, thúc đẩy con ngƣời ta suy nghĩ, hành động. Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 10 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Các nhà tâm lý học Xô Viết khẳng định: “Động cơ là sự phản ánh nhu cầu”. Những đối tƣợng đáp ứng nhu cầu này hay nhu cầu khác, tồn tại trong hiện thực khách quan, một khi chúng bộc lộ ra và đƣợc chủ thể nhận biết thì sẽ thúc đẩy, hƣớng dẫn con ngƣời hoạt động. Nói khác đi khi nhu cầu gặp đối tƣợng có khả năng thỏa mãn thì trở thành động cơ. Động cơ là sự biểu hiện chủ quan có nhu cầu. 2. Trong tâm lý học trong nƣớc: Thái độ là một trong những mục đích hàng đầu của dạy học bên cạnh việc cung cấp tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo. Thái độ học tập là một trong những biểu hiện của động cơ học tập. Sự hình thành động cơ học tập của học sinh chịu sự chi phối của nhiều nhân tố trong đó có quan niệm, thái độ của gia đình đối với việc học tập của con cái,thái độ, sự đánh giá của xã hội đối với việc học tập nói chung và thành tích học tập nói riêng. Từ những quan niệm cũng nhƣ thực tiễn về việc nghiên cứu thái độ, động cơ học tập tại nƣớc ta, đã có một số đề tài liên quan đến vấn đề này của học sinh, sinh viên đã đƣợc nghiên cứu: Tính tích cực nhận thức nhƣ là thái độ. Những khó khăn chủ quan cũng nhƣ khách quan kìm hãm tính tích cực học tập của sinh viên. Thực trạng động cơ học tập, các nguyên nhân ảnh hƣởng đến tính tích cực học tập của sinh viên. Trong tạp chí dạy và học ngày nay (số 1-3, 7-8/ 2005), Trần Thiên Thu có bài viết “Đi tìm nguyên nhân học sinh chán học”, bài viết có đề cập những [...]... thức về động cơ tham gia các buổi hội thảo của sinh viên Đại Học Sƣ Phạm Kỹ Thuật TPHCM - Rút ra những nhận thức, hiểu biết và cơ sở lý luận về động cơ tham gia các buổi hội thảo - Ý nghĩa thực tiễn: - Cung cấp thêm kiến thức về động cơ tham gia các hội thảo của sinh viên trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Kỹ Thuật TPHCM - Cung cấp thêm thông tin về động cơ của sinh viên khi tham gia các buổi hội thảo, hi vọng... bạn đã từng tham gia một buổi hội thảo chuyên ngành thì chỉ khoảng 50% số bạn trên Còn lại gần 15% các bạn tham gia chƣa từng tham gia các buổi hội thảo 15 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên Tần Suất Tham Gia Các Buổi Hội Thảo 15% 25% 60% Luôn luôn Thường xuyên Hiếm khi 85% sinh viên tham dự hội thảo phần nào nói lên sự quan tâm của các bạn sinh viên về... độ học tập song còn có những khía cạnh chƣa có sự thống nhất từ những vấn đề chung nhƣ định nghĩa, cấu trúc của thái độ học tập cho đến việc xác định các chỉ báo cụ thể 11 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên 3 Phân loại động cơ: Có nhiều cách phân loại động cơ: động cơ ham thích và động cơ nghĩa vụ; động cơ quá trình và động cơ kết quả; động cơ gần và động. .. bạn khẳng định tham gia không quan tâm đến điểm rèn luyện  Nhận xét về những buổi hội thảo đã tham gia: Trong số 20 sinh viên đã từng tham gia hội thảo thì có 7 sinh viên trả lời rằng những hội thảo đã tham gia không thú vị, không hữu ích, chiếm(%), 7 16 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên sinh viên cảm thấy hội thảo thú vị, nhƣng chƣa tìm thấy nó hữu... 30 sinh viên thuộc các khoa trong trƣờng cho đề tài: Tìm hiểu động cơ tham dự hội thảo của sinh viên” Đối tƣợng tham gia nghiên cứu là sinh viên thuộc nhiều năm khác nhau trong trƣờng( chỗ này thêm tỉ lệ sinh viên các năm) Về giới tính, trong 30 sinh viên đƣợc khảo sát có 22 sinh viên nam, chiếm 73.3% và 8 sinh viên nữ, chiếm 26.7% 14 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo. .. cho một bộ phận sinh viên tham gia hội thảo cảm thấy không hiểu rõ đƣợc nội dung của buổi hội thảo mang lại 2.2 Về mặt động cơ:  Động cơ chính khiến sinh viên tham gia hội thảo là vì điểm rèn luyện, một phần nhỏ sinh viên quan tâm đến nội dung của buổi hội thảo tham gia vì ham thích khoa học  Chúng ta cần nâng cao nhận thức cũng nhƣ thái độ của sinh viên đối với các hội thảo giúp sinh viên hiểu rõ... động cơ gần và động cơ xa; động cơ cá nhân động cơ xã hội, động cơ công việc; động cơ bên trong và động cơ bên ngoài; động cơ tạo ý và động cơ kích thích Ngoài ra cũng có nhiều cách hiểu về động cơ X.L.Rubinstein viết: Động cơ của con ngƣời đƣợc tạo ra từ những nhu cầu, hứng thú đƣợc hình thành của con ngƣời trong quá trình sống” Bên cạnh đó, tâm lý học Mác xit cho rằng: Những động cơ của con ngƣời cực... GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên II Những kết luận rút ra: 2.1 Về mặt nguyên nhân:  Nguyên nhân chính khiến sinh viên tham gia hội thảo đông nhƣng không kèm với chất lƣợng là vì đa số sinh viên tham gia hội thảo vì điểm rèn luyện, chƣa đƣợc những ý thức đúng đắn về những lợi ích mà hội thảo mang lại  Một phần nguyên nhân khiến cho chất lƣợng hội thảo. .. mà không chuẩn bị gì, ngay cả nội dung của buổi hội thảo cũng không biết Số còn lại chỉ biết thông tin mà không tự tìm hiểu thêm về chủ đề của buổi hội thảo 17 GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Đề tài: Tìm Hiểu Động Cơ Tham Gia Hội Thảo Của Sinh Viên Đây thực sự là một thực trạng đáng báo động cho thấy mức độ quan tâm đến các buổi hội thảo là khá thấp Nguyên nhân chủ yếu của việc này phần lớn là do điểm rèn... đánh giá một cách tổng quan đƣợc những động cơ trong sinh viên, chỉ nêu đƣợc một phần nhỏ trong động cơ tham dự hội thảo của sinh viên 3 Hƣớng phát triển của đề tài: - Tăng quy mô khảo sát của đề tài để mang lại cái nhìn khách quan hơn về những nguyên nhân cũng nhƣ động cơ của sinh viên khi tham gia hội thảo 4 Ý nghĩa đề tài: - Ý nghĩa lý luận: - Đề tài góp phần làm sáng tỏ quan điểm, nhận thức về động . VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM VIỆN SƢ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: TÌM HIÊU ĐỘNG CƠ THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN GVHD: Ths Đỗ Thị Mỹ Trang Sinh viên thực. vụ; động cơ quá trình và động cơ kết quả; động cơ gần và động cơ xa; động cơ cá nhân động cơ xã hội, động cơ công việc; động cơ bên trong và động cơ bên ngoài; động cơ tạo ý và động cơ kích. thêm kiến thức về động cơ tham gia các hội thảo của sinh viên trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Kỹ Thuật TPHCM. - Cung cấp thêm thông tin về động cơ của sinh viên khi tham gia các buổi hội thảo, hi vọng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn của TRƢỜNG đại học sƣ PHẠM kỹ THUẬT TPHCM VIỆN sƣ PHẠM kỹ THUẬT đồ án tìm HIÊU ĐỘNG cơ THAM dự hội THẢO CHUYÊN NGÀNH của SINH VIÊN(GVHD ths đỗ thị mỹ trang), luận văn của TRƢỜNG đại học sƣ PHẠM kỹ THUẬT TPHCM VIỆN sƣ PHẠM kỹ THUẬT đồ án tìm HIÊU ĐỘNG cơ THAM dự hội THẢO CHUYÊN NGÀNH của SINH VIÊN(GVHD ths đỗ thị mỹ trang), luận văn của TRƢỜNG đại học sƣ PHẠM kỹ THUẬT TPHCM VIỆN sƣ PHẠM kỹ THUẬT đồ án tìm HIÊU ĐỘNG cơ THAM dự hội THẢO CHUYÊN NGÀNH của SINH VIÊN(GVHD ths đỗ thị mỹ trang)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn