Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá

199 654 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 13:04

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhàm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị Việt Nam -0- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐỒN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ NHẰM GĨP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2009 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐỒN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ NHẰM GĨP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ Chuyªn ngµnh : Ph©n bè LLSX vµ PVKT Mã chun ngành : 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh HÀ NỘI – 2009 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -2- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐỒN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ NHẰM GĨP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ Chun ngành : Ph©n bè LLSX vµ PVKT Mã chun ngành : 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh HÀ NỘI – 2009 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -3- LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận án Nguyễn Hữu Đồn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -4- BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TRONG LUẬN ÁN CBCNV Cán bộ cơng nhân viên CN Cơng nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DV Dịch vụ DS Dân số ĐTH Đơ thị hố ĐTNN Đầu tư nước ngồi GPMB Giải phóng mặt bằng HAIDEP Chương trình phát triển đơ thị tổng thể Thủ đơ Hà Nội 2006 HTKT Hạ tầng kỹ thuật KV Khu vực TGTSX Tổng giá trị sản xuất TM Thương mại TNMN Tài ngun mơi trường TSPTN Tổng sản phẩm trong nước TTKTMTDT&KCN Trung tâm kỹ thuật mơi trường đơ thị và khu cơng nghiệp THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -5- DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 2.1. Dân số đơ thị Việt Nam giai đoạn 1950-2005 65 Bảng 2.2. Quy mơ và tốc độ tăng dân số Hà Nội giai đoạn 1995- 2007 75 Bảng 2.3. Dân số trung bình và mật độ dân số chia theo quận huyện 76 Bảng 2.4. Lao động và việc làm của Hà Nội giai đoạn 1996-2005 77 Bảng 2.5. Tỷ lệ thất nghiệp ở hai đơ thị lớn và cả nước 78 Bảng 2.6. Giải quyết việc làm tại khu vực nội thành 79 Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng GDP bình qn năm 79 Bảng 2.8. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành 80 Bảng 2.9. Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo ngành của khu vực nơng thơn ngoại thành Hà Nội 80 Bảng 2.10. GDP bình qn đầu người và bình qn lao động 81 Bảng 2.11. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đơ thị lớn năm 1996 82 Bảng 2.12. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đơ thị lớn năm 2007 82 Bảng 2.13. Biến động diện tích hành chính các Quận huyện của Hà Nội 83 Bảng 2.14. Quỹ nhà ở năm 1999 và năm 2005 84 Bảng 2.15. Diện tích nhà ở mới được xây dựng trong các năm 85 Bảng 2.16. Số lượng cơ sở Y tế 86 Bảng 2.17. Số cơ sở giáo dục và học sinh, sinh viên 87 Bảng 2.18. Phạm vi cấp nước máy 90 Bảng 2.19. Cơ sở hạ tầng cấp nước giai đoạn 2000-2005 91 Bảng 2.20. Cơ sở hạ tầng thốt nước giai đoạn 2000-2005 92 Bảng 2.21. Biến động đất nơng, lâm nghiệp và thủy sản 96 Bảng 2.22. Kết quả đánh giá theo các tiêu chíchỉ tiêu 98 Bảng 3.1. Các chỉ tiêu phát triển du lịch Hà Nội 136 Bảng 3.2. Mục tiêu cấp nước đơ thị 140 Bảng 3.3. Dự báo về dân số và nhà ở đến năm 2010 – 2020 142 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -6- DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1. Mơ hình thành phố phát triển theo kiểu làn sóng 16 Hình 1.2. Mơ hình thành phố phát triển đa cực 16 Hình 1.3. Mơ hình thành phố phát triển theo khu vực 17 Hình 2.1. Bản đồ Phân bố và phát triển đơ thị trên các vùng lãnh thổ 68 Hình 2.2. Bản đồ Hà Nội năm 1890 72 Hình 3.1. Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đơ Hà Nội đến năm 2020 129 Hình 3.2. Bản đồ Hà Nội mở rộng (từ 1-8-2008) 131 Hình 3.3. Bản đồ Quy hoạch giao thơng Hà Nội đến năm 2020 139 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -0- Mục lục Trang MỞ ĐẦU ____________________________________________________________________1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐƠ THỊ, ĐƠ THỊ HỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ_______________________________________9 1.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐƠ THỊ HỐ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI _________22 1.3. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ ___________37 1.4. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ CỦA VIỆT NAM ______________________40 1.5. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1_________________________________________________________58 CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ Ở VIỆT NAM, LẤY HÀ NỘI (TRƯỚC NGÀY 1-8-2008) LÀM VÍ DỤ______________________________________________________________________60 2.1. KHÁI QT VỀ Q TRÌNH ĐƠ THỊ HỐ Ở VIỆT NAM VÀ HÀ NỘI _______________60 2.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐƠ THỊ HỐ CỦA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 1995-2007 QUA CÁC TIÊU CHÍ ____________________________________________________________________________75 2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG QT MỨC ĐƠ ĐƠ THỊ HỐ HÀ NỘI (TRƯỚC NGÀY 1-8-2008) ___98 2.4. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 _______________________________________________________105 CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở VIỆT NAM VÀ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020. ___________________________________________________107 3.1. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 ____107 3.2. DỰ BÁO XU THẾ ĐƠ THỊ HỐ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 _____________________121 3.3. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ Ở HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020_________________________________________________________________126 3.4. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3________________________________________________________154 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ _________________________________________________157 • Những cơng trình đã cơng bố có liên quan đến đề tài luận án I • Tài liệu tham khảo II • Phụ lục 1. Xác định nội dung các tiêu chí VI • Phụ lục 2. Phụ lục ban hành kèm theo thơng tư 02/2002/TTLT- BXD-TCCP Ngày 8 - 3 - 2002 XVIII • Phụ lục 3. Một số hình ảnh Hà Nội từ vệ tinh XXV THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -1- MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đơ thị hố là biểu hiện của sự phát triển kinh tế - xã hội. Để hiểu rõ bản chất của đơ thị hóa cần xem xét vấn đề từ các góc độ khác nhau. Đơ thị hóa là sự q độ chuyển từ hình thức sống ít văn minh, ít tiện nghi lên một hình thức sống hiện đại, văn minh trên tất cả các phương diện. Đơ thị hóa làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa người với người trong sản xuất và trong sinh hoạt xã hội. Những biểu hiện cụ thể của đơ thị hố là sự tăng cường mức độ tập trung dân cư, tăng tỷ lệ lao động phi nơng nghiệp, hiện đại hố cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mơ diện tích đơ thị hiện có, hình thành các đơ thị mới và các khu đơ thị mới. Về mặt lý luận, các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng q trình đơ thị hóa phải dựa trên cơ sở phát triển kinh tế, mà cốt lõi là phát triển cơng nghiệp và dịch vụ. Đơ thị hố khơng chỉ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, mà còn thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Đơ thị hố là cơ sở của q trình phát triển và tích luỹ nguồn lực cho phát triển. Trên thực tế, giữa đơ thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ biện chứng với nhau và biểu hiện của nó có sự khác nhau tùy theo thời gian. Khi lực lượng sản xuất chưa phát triển, tốc độ đơ thị hóa hồn tồn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế. Sự hình thành và phát triển các đơ thị mang tính tự phát và trên cơ sở thế mạnh tự nhiên ở mỗi vùng. Hoạt động đầu tư cho phát triển đơ thị chưa được nhận thức đầy đủ, chưa được tính tốn một cách khoa học. Khi đó, tác động trở lại của đơ thị hóa đối với phát triển kinh tế còn rất yếu. Khi lực lượng sản xuất phát triển, đặc biệt là với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học, trong đó phải kể đến khoa học kinh tế với sự trợ giúp của các khoa học thống kê, kinh tế lượng, và tin học thì các nhà kinh tế đều nhận thấy q trình đơ thị hố có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng nói riêng và cả quốc gia nói chung. Với điều kiện thống kê và tin học hiện THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -2- nay chúng ta có thể lượng hóa được mối quan hệ biện chứng giữa q trình đơ thị hóa và các q trình phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng đơ thị hố ở Việt Nam hiện nay, chúng ta đã có một hệ thống đơ thị từ Bắc vào Nam là các trung tâm kinh tế chính trị, văn hố của vùng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và cả nước. Tuy nhiên trong q trình đơ thị hóa, cũng còn nhiều vấn đề được đặt ra cho các nhà lãnh đạo các cấp các ngành, cho cơng tác quản lý vĩ mơ và vi mơ. Do sự hiểu biết về phát triển đơ thị còn nhiều hạn chế, q trình xem xét, đánh giá mức độ đơ thị hốấch được coi trọng đúng mức. Việc đánh giá sự chuẩn xác, tính hợp lý của các chủ trương đơ thị hố ở Việt Nam còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất. Trên phương diện vĩ mơ, các câu hỏi được đặt ra là: hệ thống đơ thị hiện tại của chúng ta sẽ phát triển như thế nào trong tương lai? Các đơ thị mới sẽ được xây dựng ở đâu? với quy mơ như thế nào? Xác định mức độ đơ thị hóa, tốc độ đơ thị hóa của các đơ thị như thế nào? Giải quyết hậu quả của đơ thị hóa như thế nào? Những vấn đề như mơi trường bị ơ nhiễm, suy thối, tài ngun bị cạn kiệt nhanh chóng, người lao động bị thu hồi đất trở thành thất nghiệp, an ninh xã hội ngày càng phức tạp, phát triển bền vững bị đe dọa… Trên phương diện vi mơ, ở mỗi thành phố việc đầu tư xây dựng, cung cấp các dịch vụ hạ tầng, dịch vụ cơng cộng, quản lý đất đai, quản lý và khai thác các cơng trình còn nhiều bất cập. Để q trình đơ thị hóa diễn ra một cách có hiệu quả và với tốc độ mong muốn cần có những giải pháp đúng, điều đó đòi hỏi trước hết cần có những nhận thức đầy đủ, có hệ thống về bản chất, tính quy luật của q trình đơ thị hóa và tiếp theo đó là nhận thức về hồn cảnh cụ thể, thực trạng của mỗi quốc gia, mỗi thành phố và bối cảnh chung của khu vực và thế giới. Để góp phần xây dựng các quan điểm và giải pháp đẩy nhanh tốc độ đơ thị hố, phù hợp với u cầu và trình độ quản lý đơ thị hiện đại, về mặt lý luận cần làm rõ bản chất, tính quy luật của đơ thị hóa, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống tiêu chítiêu chuẩn đánh giá mức độ đơ thị hóa của các đơ thị. Về mặt thực tiễn, cần vận dụng một phương pháp thống nhất để đánh giá mức độ đơ thị hóa cho các đơ thị, góp phần bổ sung các quan điểm phát triển đơ thị Việt Nam. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... p các phương pháp theo phương châm g n lý lu n v i th c ti n, nh m ng d ng lý lu n vào th c ti n ng th i b sung lý lu n - Phương pháp duy v t bi n ch ng: nh m phân tích q trình ơ th hố trong m i quan h tương tác v i phát tri n kinh t xã h i, phân tích ơ th hố tồn di n và theo m t logic khoa h c - Các phương pháp th ng kê: Phương pháp phân lo i, thu th p s li u, mơ t và phân tích th ng kê, phân tích. .. t c ơ th hố c a ơ th - Phương pháp cho i m ư c s d ng lư ng hố m c tiêu chí trong h th ng tiêu chí ph n ánh m c t ng h p m c t ư c c a các ơ th hố, trên cơ s ó xác nh ơ th hố c a ơ th 6 Nh ng óng góp c a lu n án -L n u tiên hố là cơ s xu t h th ng tiêu chítiêu chu n ánh giá m c ánh giá và so sánh m c ơ th hố c a các ơ th - V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c b ng nh lư ng và... Vi t Nam và các nư c - Xây d ng h th ng tiêu chí, ch tiêutiêu chu n ánh giá m c ơ th hố Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí trên cơ s h th ng tiêu chítiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ơ th hố c a Vi t Nam và l y Hà N i làm ví d - Ki n ngh các quan i m phát tri n ơ th c a Vi t Nam và Hà N i - Ki n ngh m t s quan i m và gi i pháp phát tri n ơ th N i Vi t Nam và Hà... hóa là m t q trình, phương pháp ánh c a nó c n s d ng tiêu chu n th ng nh t ph n ánh nh ng c trưng khác nhau c a các th i kỳ ơ th hóa khác nhau M t khác là tính a d ng c a n i hàm ơ th hóa, phương pháp ánh giá m c c n s d ng tiêu chu n ơn gi n ph n ánh n i dung ph c t p Hi n nay, phương pháp ánh giá m c ơ th hóa ch y u có hai nhóm l n: Phương pháp ch s ch y u và phương pháp ch tiêu thích h p” Tác gi... các phương pháp Phương pháp ch THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -4- s ch y u” là phương pháp s d ng ba ch tiêu cơ b n : dân s - s c lao d ng t ai, cơ c u s n xu t ánh giá m c ng, s ơ th hóa Phương pháp ch tiêu thích h p” bao g m hai h th ng ch tiêu: “H s trư ng thành c a ơ th ” và “kích c ơ th ” Trong hai h th ng ch tiêu l i bao g m các ch tiêu nh như: T ng dân s c a khu v c, t ng m c chi trong năm tài chính... xây d ng h th ng các tiêu chí cùng v i các ch tiêu ph n ánh q trình ơ th hố m t cách hồn ch nh và áp d ng phân tích th c t cho Hà N i 3 M c ích, ý nghĩa và nhi m v nghiên c u c a lu n án M c ích nghiên c u c a lu n án: H th ng hố các v n hố trên th gi i và m c lý lu n v ơ th Vi t Nam; Xây d ng h th ng tiêu chítiêu chu n ánh giá ơ th hố V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ơ th hố c a Hà N... chí) ánh giá m c ơ th hố, xây d ng h th ng tiêu chí ánh giá m c ơ th hố chưa nhi u, chưa áp ng ư c u c u phân tích và ph c v qu n lý ơ th Trong tác ph m “Kinh t Lâm do nhà xu t b n Trư ng xu t 3 ch tiêu ơ th ” c a tác gi Trung Qu c, Giáo sư Nhiêu H i i h c Kinh tài ơng b c xu t b n năm 1999 có kh o sát và ánh giá thành qu phát tri n kinh t t ai và GDP Th c ch t là tác gi ã c p n phương pháp phân tích. .. chương: Chương 1 Nh ng v n giá m c lý lu n v ơ th , ơ th hố và phương pháp ánh ơ th hố Chương 2 V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c th hố ơ Vi t Nam, l y Hà N i (Trư c ngày 1-8-2008) làm ví d Chương 3 Quan i m và gi i pháp phát tri n ơ th n năm 2020 Vi t Nam và Hà N i THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -9- CHƯƠNG 1 NH NG V N LÝ LU N V Ơ TH , Ơ TH HỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP ÁNH GIÁ M C 1.1.1 Khái ni m... i tư ng nghiên c u c a lu n án là q trình ơ th hố và v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ch ng m c nh t ánh giá m c ơ th hố c a các ơ th Trong m t nh, lu n án nghiên c u các v n ơ th nói chung, quan h gi a ơ th hố và phát tri n kinh t xã h i và các quan i m phát tri n ơ th Lu n án ki m nh vi c áp d ng phương pháp phân tích a tiêu chí thơng qua vi c áp d ng cho Hà N i, do ó q trình ơ th hố c...THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -3- tài “V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hố nh m góp ph n xây d ng các quan i m phát tri n ơ th Vi t Nam ơ th n năm 2020, l y Hà N i làm ví d ” là r t c n thi t nh m góp ph n b sung lý lu n, phương pháp lu n và phương pháp ánh giá m c ơ th hóa các ơ th , th i góp ph n b sung các quan i m phát tri n ơ th Vi t Nam . luận về đơ thị, đơ thị hố và phương pháp đánh giá mức độ đơ thị hố. Chương 2. Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đơ thị hố ở Việt. tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá mức độ đơ thị hố là cơ sở để đánh giá và so sánh mức độ đơ thị hố của các đơ thị. - Vận dụng phương pháp phân tích đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá, Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá, Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá

Từ khóa liên quan