Xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

115 333 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 15:12

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LÊ THỊ MINH HẢI XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2014  TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LÊ THỊ MINH HẢI XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mã số: 60 31 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ VĂN HÙNG Hà Nội - 2014 LỜI CAM ĐOAN     LỜI CẢM ƠN    -  Kinh  -           Ninh;   .    Khoa ,  Ki-   n   - G   TÓM TẮT LUẬN VĂN Xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 118 trang -     Lê Thị Minh Hải Tiến sỹ. Vũ Văn Hùng  ,  , trong 3 ,       ,          -   “Xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”         ,                             -  ). ,                   MỤC LỤC  i  ii  iii  1 :                4  4  4  7  8  8 1.2.2.            18 :  26  26  26  26  27  28  29 2 . 29  30 :   31                 31  31 -  39 3.2.      45 3.2.1.    45 3.2.2.         46    59 3.3.1.  59  63  65 :   67 4.1. ,  67 ,  67 4.             73    74  74  75  76  80   83  85  87  92  93  i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 ANTTXH An ninh trt t i 2 CNH-  3 CTMTQG c gia 4 CSHT  h tng 5  H 6 HTX H 7 KT-XH Kinh ti 8 MTTQVN Mt trn T quc Vit Nam 9 NTM i 10 NXB t bn 11 PTNT  12 TMDV i, dch v 13 UBND  14 XDCN p 15 XHCN i ch  [...]... điểm, định hƣớng và giải pháp cơ bản nhằm xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 1.2 Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới 1.2.1 Cơ sở lý luận về xây dựng nông thôn mới 1.2.1.1 Khái niệm mô hình nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới - Khái niệm nông thôn Nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn đƣợc quản lý bởi cấp hành... Hiện trạng sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh ,tỉnh Quảng Bình từ 2011 - 2013 Tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mới đến tháng 12/2013 Số lƣợng chợ phân theo đơn vị hành chính tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từ 2011 - 2013 Hiện trạng dân số, lao động và việc làm huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từ 2011 - 2013 Trang... tiêu: Đạt 1.2.2 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương và bài học kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới đối với huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 1.2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương - Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Thực hiện chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đức Thọ triển khai đồng loạt ở 27 xã Với mục tiêu đến năm 2015, toàn huyện có 25%... xây dựng NTM của địa phƣơng [29] 21 1.2.2.2 Bài học kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới đối với huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Nghiên cứu quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Đức Thọ và huyện Bố Trạch, chúng ta thấy việc lựa chọn bƣớc đi và giải pháp để thực hiện Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các huyện rất phong phú, đa dạng Thành công của các huyện về xây dựng nông. .. nông thôn mới tại huyê ̣n Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để góp phần xây dựng thành công nông thôn mới ở địa phƣơng * Nhiệm vụ Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyê ̣n Quảng Ninh , tỉnh Quảng Bình Đề xuất một số giải pháp khoa ho ̣c và kiến nghị nhằm góp phần xây dựng. .. và làm nhƣ thế nào để thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới? Chính vì vậy, Xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đƣợc học viên lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành kinh tế chính trị, mã số 60310101 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Xác lập luận cứ khoa học làm cơ sở phục vụ công tác xây dựng mô hình nông. .. với nông nghiệp, nông thôn - Khái niệm mô hình nông thôn mới 8 Mô hình nông thôn mới là tổng thể những đặc điểm, cấu trúc tạo thành một kiểu tổ chức nông thôn theo tiêu chí mới, đáp ứng yêu cầu mới đặt ra cho nông thôn trong điều kiện hiện nay, là kiểu nông thôn đƣợc xây dựng so với mô hình nông thôn cũ (truyền thống, đã có) ở tính tiên tiến về mọi mặt” [15] - Khái niệm xây dựng nông thôn mới Xây dựng. .. Số doanh nghiệp, tổ hợp tác hoặc hợp tác xã 6 Bảng 3.6 hoạt động sản xuất có hiệu quả tại thời điểm 55 31/12 hàng năm Số lớp học, số giáo viên và học sinh phổ thông 7 Bảng 3.7 tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từ 56 2009 - 2013 8 Bảng 3.8 9 Bảng 3.9 Thực trạng ngành y tế xã ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từ 2011 - 2013 Thƣ viện, nếp sống văn hóa, số di tích tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. .. hƣớng và đề xuất giải pháp giai đoạn từ nay đến 2020 4 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng: - Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới - Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu - Chƣơng 3: Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. .. dựng thành công nông thôn mới ở địa phƣơng 2 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Quá trình xây dƣ̣ng nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh , tỉnh Quảng Bình * Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung đánh giá thực trạng xây dƣ̣ng nông thôn mới của huyê ̣n Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Đánh giá nhƣ̃ng kế t quả đa ̣t đƣơ ̣c trong xây dƣ̣ng nông thôn mới , tƣ̀ .  TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LÊ THỊ MINH HẢI XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHƢƠNG. HỌC KINH TẾ  LÊ THỊ MINH HẢI XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mã số: 60 31 01 LUẬN VĂN.   TÓM TẮT LUẬN VĂN  Xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 118 trang -
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý, Xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý, Xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn