Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

88 395 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 09:09

MỤC LỤCLời cam ñoan.................................................................................................................... iiLời cám ơn ....................................................................................................................iiiDanh mục bảng ............................................................................................................... viDanh mục hình............................................................................................................... viiDanh mục chữ viết tắt...................................................................................................viiiMỞ ðẦU..........................................................................................................................1Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................................31.1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam..............................31.1.1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới..................................................31.1.2. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp của Việt Nam...............................................51.2. Hiệu quả sử dụng ñất ................................................................................................71.2.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng ñất ........................................................................71.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ............101.2.3. Nguyên tắc, quan ñiểm sử dụng hiệu quả ñất sản xuất nông nghiệp .................121.3. Những nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp ...141.4. ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp tỉnh Hải Dương .........................................18Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................222.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................................222.1.1. ðối tượng nghiên cứu .........................................................................................222.1.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................222.2. Nội dung nghiên cứu...............................................................................................222.2.1. ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan ñến ñất sản xuất nôngnghiệp .............................................................................................................................222.2.2. Thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp và phân bố hệ thống cây trồng..222.2.3. ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp...................222.2.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và các giải pháp chosử dụng ñất trong vùng nghiên cứu. ..............................................................................222.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................22Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................................2232.3.2. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu...................................................................232.3.3. Phương pháp xử lý số liệu ñiều tra......................................................................232.3.4. Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất ......................................................24Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN....................................................................253.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Chí Linh ..............................253.1.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên...............................................................................253.1.2. ðiều kiện kinh tế – xã hội...................................................................................293.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội trong sản xuất nông nghiệp........................................................................................................................................353.2.1. Thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ....................................................373.2.2. Phân vùng nông nghiệp thị xã Chí Linh.............................................................383.2.3. Hiện trạng hệ thống cây trồng .............................................................................383.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị xã.............433.3.1. Hiệu quả kinh tế sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ..........................................433.3.2. Hiệu quả xã hội trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp...................................523.3.3. Hiệu quả môi trường trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ..........................583.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và các giải pháp chosử dụng ñất trong vùng nghiên cứu. ..............................................................................653.4.1. ðịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của thị xã ñến năm 2020 ....653.4.2. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả..............................663.4.3. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ........67KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................................70TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................73PHỤ LỤC..........................................................................................................75 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGUYỆT ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THỊ Xà CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGUYỆT ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THỊ Xà CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÒNG HÀ NỘI , NĂM 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguy ễn Thị Nguyệt Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iii LỜI CẢM ƠN ! ðể có ñược kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ từ rất nhiều ñơn vị và cá nhân. Tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn tới những tập thể, cá nhân ñã dành cho tôi sự giúp ñỡ quý báu ñó. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng sự giúp ñỡ nhiệt tình của cô giáo PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng. người ñã trực tiếp hướng dẫn ñề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến ñóng góp quý báu của các thầy, cô trong Khoa Tài Nguyên và Môi trường. Tôi xin chân thành cảm ơn các ñồng chí lãnh ñạo UBND thị xã Chí Linh, các ñồng chí lãnh ñạo, chuyên viên Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thống kê và UBND các xã, phường ñã tạo ñiều kiện về thời gian và cung cấp số liệu giúp tôi thực hiện ñề tài này. Cám ơn sự ñộng viên và giúp ñỡ của gia ñình, các anh, chị ñồng nghiệp, bạn bè trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Hà nội. ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nguyệt Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cám ơn ! iii Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục chữ viết tắt viii MỞ ðẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 3 1.1.1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới 3 1.1.2. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp của Việt Nam 5 1.2. Hiệu quả sử dụng ñất 7 1.2.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng ñất 7 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 10 1.2.3. Nguyên tắc, quan ñiểm sử dụng hiệu quả ñất sản xuất nông nghiệp 12 1.3. Những nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 14 1.4. ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp tỉnh Hải Dương 18 Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1. ðối tượng nghiên cứu 22 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 22 2.2. Nội dung nghiên cứu 22 2.2.1. ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan ñến ñất sản xuất nông nghiệp 22 2.2.2. Thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp và phân bố hệ thống cây trồng 22 2.2.3. ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 22 2.2.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và các giải pháp cho sử dụng ñất trong vùng nghiên cứu 22 2.3. Phương pháp nghiên cứu 22 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v 2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 223 2.3.2. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 23 2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu ñiều tra 23 2.3.4. Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất 24 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Chí Linh 25 3.1.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 25 3.1.2. ðiều kiện kinh tế – xã hội 29 3.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội trong sản xuất nông nghiệp 35 3.2.1. Thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 37 3.2.2. Phân vùng nông nghiệp thị xã Chí Linh 38 3.2.3. Hiện trạng hệ thống cây trồng 38 3.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị xã 43 3.3.1. Hiệu quả kinh tế sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 43 3.3.2. Hiệu quả xã hội trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 52 3.3.3. Hiệu quả môi trường trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 58 3.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và các giải pháp cho sử dụng ñất trong vùng nghiên cứu 65 3.4.1. ðịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của thị xã ñến năm 2020 65 3.4.2. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả 66 3.4.3. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 75 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 1.1: Tốc ñộ tăng trưởng bình quân/năm về giá trị sản xuất (%) 19 Bảng 1.2: Một số chỉ tiêu về sản xuất 20 Bảng 3.1: Diện tích và cơ cấu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp năm 2012 37 Bảng 3.2: Hiện trạng các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 39 Bảng 3.3: Hiệu quả kinh tế một số cây trồng chính tiểu tiểu vùng 1 44 Bảng 3.4: Hiệu quả kinh tế bình quân của các loại hình sử dụng ñất tiểu tiểu vùng 1 45 Bảng 3.5: Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng ñất tiểu vùng 1 47 Bảng 3.6: Hiệu quả kinh tế một số cây trồng chính tiểu vùng 2 48 Bảng 3.7: Hiệu quả kinh tế bình quân của các loại hình sử dụng ñất tiểu vùng 2 49 Bảng 3.8: Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng ñất tiểu vùng 2 50 Bảng 3.9: Hiệu quả xã hội bình quân của các loại hình sử dụng ñất tiểu vùng 1 53 Bảng 3.10: Chỉ tiêu cụ thể ñánh giá hiệu quả xã hội của các kiểu sử dụng ñất vùng bãi 54 Bảng 3.11: Hiệu quả xã hội bình quân của các loại hình sử dụng ñất tiểu vùng 1 55 Bảng 3.12 Chỉ tiêu cụ thể ñánh giá hiệu quả xã hội của các kiểu sử dụng ñất tiểu vùng 2 57 Bảng 3.13: So sánh mức ñầu tư phân bón của nông hộ tại tiểu vùng 2 với tiêu chuẩn phân cân ñối và hợp lý 61 Bảng 3.14: So sánh mức ñầu tư phân bón của nông hộ tại tiểu vùng 1 với tiêu chuẩn phân cân ñối và hợp lý 63 Bảng 3.15: So sánh lượng thuốc BVTV thực tế và khuyến cáo trên cây trồng 64 Bảng 3.16 : ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 67 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 3.1 Cơ cấu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp năm 2012 thị xã Chí Linh 37 Hình 3.2 Cơ cấu các LUT thị xã Chí Linh 40 Hình 3.3 Cảnh quan ruộng trồng cây ngô ở Chí Linh 41 Hình 3.4 Cảnh quan ruộng trồng cây dưa hấu ở Chí Linh 41 Hình 3.5 Cảnh quan ruộng trồng hành ở Chí Linh 42 Hình 3.6 Cảnh quan ruộng trồng ñậu tương ở Chí Linh 42 Hình 3.7 Cảnh quan vườn trồng cây vải ở Chí Linh 43 Hình 3.8 GTGT (nghìn ñồng/ha) của các LUT tiểu vùng 1 46 Hình 3.9 GTGT (nghìn ñồng/ha) của các LUT tiểu vùng 2 49 Hình 3.10 Số lao ñộng của các LUT tiểu vùng 1 53 Hình 3.11 Giá trị ngày công lao ñộng của các LUT tiểu vùng 1 53 Hình 3.12 Số lao ñộng của các LUT tiểu vùng 2 56 Hình 3.13 Giá trị ngày công lao ñộng của các LUT tiểu vùng 2 56 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ CPTG Chi phí trung gian DT Diện tích FAO Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã IPM Quản lý dịch hại tổng hợp IRRI Viện lúa quốc tế KTCTTL Kỹ thuật công trình thuỷ lợi KT-XH Kinh tế, xã hội Lð Lao ñộng LUT Loại hình sử dụng ñất NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn SL Sản lượng Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 1 MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài ðất là vật thể tự nhiên hình thành do tác ñộng tổng hợp của các yếu tố: ñá mẹ, khí hậu, ñịa hình, sinh vật, thời gian và con người. Tất cả các loại ñất trên Trái ðất ñược hình thành sau một quá trình thay ñổi lâu ñời trong thiên nhiên. Chất lượng của ñất phụ thuộc vào ñá mẹ, khí hậu, ñịa hình, sinh vật sống trên mặt ñất và trong lòng ñất. Trong tiến trình lịch sử của xã hội loài người, con người và ñất ñai ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau. ðất ñai trở thành nguồn của cải vô tận của con người, con người dựa vào ñó ñể tạo ra sản phẩm nuôi sống mình. Trong nông nghiệp, ñặc biệt là trong ngành trồng trọt, ñất có vị trí hết sức quan trọng. Ở ñây, ñất không chỉ là chỗ ñứng, chỗ tựa của lao ñộng như các ngành khác mà còn cung cấp nước, thức ăn cho cây trồng và thông qua sự phát triển của cây trồng tạo thức ăn cho chăn nuôi phát triển. Với ý nghĩa ñó trong nông nghiệp ñất là tư liệu sản xuất chủ yếu và ñặc biệt, là cơ sở tự nhiên sinh ra mọi của cải vật chất cho xã hội. ðúng như Các Mác ñã nói: “ðất là mẹ, lao ñộng là cha của mọi của cải vật chất”. Việt Nam là một ñất nước Nông nghiệp với khoảng hơn 70% dân số sống bằng nghề nông, nên càng thấy ñược tầm quan trọng của ñất ñai. Vì vậy, việc tổ chức sử dụng ñất ñai hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng hàng ñầu ñảm bảo cho nền nông nghiệp phát triển bền vững. Cùng với tiến trình Công nghiệp hóa – hiện ñại hóa ñất nước, diện tích ñất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm dần do chuyển sang các mục ñích sử dụng khác, trong khi dân số ngày càng tăng. Vì thế ñể ñáp ứng ñược yêu cầu về lương thực thực phẩm trong nước, ñồng thời cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu cần phải có nền nông nghiệp vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa sử dụng ñất bền vững trên cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp. Với xu thế công nghiệp hoá, ñô thị hoá, thị xã Chí Linh là một thị xã có quá trình ñô thị hoá diễn ra mạnh mẽ trong tỉnh làm cho diện tích ñất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm dần do chuyển sang các mục ñích sử dụng khác, [...]... y v n ñ phát tri n s n xu t nông nghi p theo hư ng nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p là hư ng ñi h t s c c n thi t nh m t o ra hi u qu cao v kinh t , xã h i và môi trư ng cho th xã Chí Linh nói riêng, c nư c nói chung T nh ng lý do trên tôi ti n hành nghiên c u ñ tài: "ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn th xã Chí Linh - t nh H i Dương 2 M c ñích và yêu c u... ki u s d ng ñ t s n xu t nông nghi p 2.1.2 Ph m vi nghiên c u - ð tài ñư c ti n hành trên ñ a bàn th xã Chí Linh – t nh H i Dương 2.2 N i dung nghiên c u 2.2.1 ðánh giá ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i liên quan ñ n ñ t s n xu t nông nghi p - ði u ki n t nhiên và các ngu n tài nguyên thiên nhiên - Th c tr ng phát tri n kinh t – xã h i 2.2.2 Th c tr ng s d ng ñ t s n xu t nông nghi p và phân b h th... c a nông dân v m c ñ nh hư ng c a các cây tr ng hi n t i ñ i v i ñ t Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 24 Chương 3 K T QU VÀ TH O LU N 3.1 ð c ñi m ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i th xã Chí Linh 3.1.1 ð c ñi m ñi u ki n t nhiên 3.1.1.1 V trí ñ a lý Th xã n m phía ñông b c t nh H i Dương, cách trung tâm t nh 40 km Là th xã m i thành l p trên cơ s huy n Chí. .. ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p, trên cơ s ñó l a ch n m t s lo i hình s d ng ñ t phù h p v i ñi u ki n c th c a th xã - ð nh hư ng và ñ xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p 2.2 Yêu c u - Xác ñ nh nh ng l i th và nh ng khó khăn v ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i nh hư ng ñ n vi c phát tri n nông nghi p c a th xã - ðánh giá hi n tr ng ñ t s n xu t nông. .. t nông nghi p c a th xã - L a ch n các lo i hình s d ng ñ t phù h p, ñ xu t các gi i pháp s d ng ñ t s n xu t nông nghi p hi u qu Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 2 Chương 1 T NG QUAN TÀI LI U 1.1 Tình hình s d ng ñ t nông nghi p trên th gi i và Vi t Nam 1.1.1 Tình hình s d ng ñ t nông nghi p trên th gi i Hi n nay, t ng di n tích t nhiên trên th gi i kho ng... thái và ñ i di n cho các vùng kinh t nông nghi p c a th xã Nh ng xã ñư c ch n là nh ng xã có ñ c ñi m v ñ t ñai, ñ a hình, t p quán canh tác, h th ng cây tr ng có l i th v s n xu t nông nghi p khác nhau, ñ i di n cho các vùng sinh thái c a th xã Căn c vào ñ c ñi m ñ a lý, th như ng, th xã Chí Linh ñư c chia làm 2 ti u vùng: Ti u vùng 1 (vùng bán sơn ñ a): G m các xã như Hoàng Tân, Hoàng Ti n, B c An,... hoa cây c nh ñáp ng yêu c u c a xã h i Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 21 Chương 2 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u 2.1.1 ð i tư ng nghiên c u - ði u ki n ñ t ñai t nhiên, ñi u ki n kinh t - xã h i có liên quan ñ n s n xu t nông nghi p c a th xã Chí Linh – t nh H i Dương - Qu ñ t s n xu t nông nghi p, lo i hình s d ng ñ... d ng ñ t ñai, n ñ nh ch ñ s h u, giao ñ t cho nông dân s d ng, thi t l p h th ng trách nhi m và tính ch ñ ng sáng t o c a nông dân trong s n xu t ñã thúc ñ y kinh t xã h i nông thôn phát Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 14 tri n toàn di n v m i m t và nâng cao ñư c hi u qu s d ng ñ t nông nghi p Thái Lan, U ban chính sách Qu c gia ñã có nhi u quy ch m i ngoài... GTSX chính là giá tr s n lư ng trên m t ñơn v di n tích ñ t nông nghi p - Chi phí trung gian (CPTG): Bao g m toàn b chi phí v t ch t thư ng xuyên b ng ti n mà ch th b ra ñ thuê và mua các y u t ñ u vào (tr kh u hao tài s n c ñ nh) và d ch v s d ng trong quá trình s n xu t - Giá tr gia tăng (GTGT): Giá tr gia tăng ñư c tính theo công th c: Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông. .. là m i tương quan so sánh gi a k t qu xã h i và lư ng chi phí b ra ñây, hi u qu xã h i ph n ánh nh ng khía c nh v m i quan h xã h i gi a con ngư i v i con ngư i như v n ñ công ăn vi c làm, xoá ñói gi m nghèo, ñ nh canh, ñ nh cư, công b ng xã h i Hi u qu xã h i trong s d ng ñ t nông nghi p ch y u ñư c xác ñ nh b ng kh năng t o vi c làm trên m t ñơn v di n tích ñ t nông nghi p Thu hút ñư c nhi u lao ñ . 3.3.2. Hiệu quả xã hội trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 52 3.3.3. Hiệu quả môi trường trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 58 3.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả. "ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương 2. Mục ñích và yêu cầu nghiên cứu 2.1. Mục ñích - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông. thị xã Chí Linh 38 3.2.3. Hiện trạng hệ thống cây trồng 38 3.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị xã 43 3.3.1. Hiệu quả kinh tế sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn