Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.DOC

90 710 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2012, 16:30

Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực Lời nói đầuNgày nay, trong quá trình đổi mới phát triển, nguồn nhân lực đều được thừa nhận là yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển phát triển bền vững của tổ chức, của doanh nghiệp . Do đó nhiều quốc gia đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển đề ra các chính sách, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu củ hiện tại tương lai.Đối với nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đổi mới toàn diện để phát triển. Như nghị quyết đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ “Chúng ta phấn đấu xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước”Trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều chịu sự tác động bởi một môi trường đầy cạnh tranh thách đố. Để tồn tại phát triển không có con đường nào khác ngoài con đường quản trị tài nguyên nhân sự một cách có hiệu quả. Nhân lực là tài nguyên quý giá nhất. Quản trị nhân lực là hành vi khởi đầu cho mọi hành vi quản trị khác. Quản trị nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi hoạt động trong tổ chức.Với ý nghĩa to lớn này trong quá trình thực tập tại Công ty cơ khí Hà Nội em đã chon đề tài “Nghiên cứu tình hình quản sử dụng nguồn nhân lực. Một số ý kiên nâng cao hiêu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cơ khí Hà Nội” cho chuyên đề tốt nghiệp cuả mình.Chuyên đề gồm các nội dung sau :Chương I. Cơ sở luận của việc nâng cao trình độ quản hiệu qủa sử dụng nguồn nhân lực của công ty.Chương II. Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực công tác quản nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội.Chương III.Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội.Chương I.Cơ sở luận của việc nâng cao trình độ quản hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty.1.1.Tổng quan về quản trị nhân lực.1.1.1.Một số khái niệm về quản trị nhân lực+Con người là thực thể của thiên nhiên tạo hoá, là sản phẩm cao nhất của nấc thang tiến hoá muôn loài. Là động vật đặc biệt chứa đựng cả bản chất tự nhiên bản chất xã hội+Nhân lực nguồn lực của mỗi con người, nó bao gồm thế lực trí lực, khả năng của các giác quan bao gồm cả những khả năng tiềm tàng về trí lực, năng khiếu cũng như quan điểm, niềm tin, nhân cách. Thể lực chủ tính trong sức khoẻ của con người, mức sống, thu nhập, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ y tế …+Nguồn nhân lực của một tổ chức là nguồn lực con người thuộc tổ chức đó, là sự tổng hợp, sự nâng cào về chát. Nguồn lực của từng cá nhân, nhân viên nhằm đáp ứng mọi yêu cầu công việc của tổ chức.+Quản trị nhân lực : đã có nhiều tác giả đưa ra khái niệm này.Quản trị nhân lực (hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự) là việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.Quản trị nhân sự là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh, kiểm tra sự trao đồi chất (năng lượng, thần kinh, bắp thịt) giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên (công cụ, đối tượng, lao động, năng lượng…) . Trong quá trình làm việc, trong việc toạ ra của cải vật chất tinh thần để thoả mãn nhu cầu con người nhằm duy trì, bảo vệ sử dụng, phát triển tiềm năng vô tận của con người.Giáo sứ người Mỹ FELIX MIGRE cho rằng “Quản trị nhân lực là nghệ thuật chọn lựa những nhân viên mới sử dụng nhữgn nhân viên mới sao cho năng suất chất lượng công việc của mỗi người đều đạt tới mức tối đa có thể đựơc.Hoặc có thể hiểu đơn giản : quản trị nhân lực là cơ chế tổ chức kinh tế của mối quan hệ phụ thuộc giữa người lao động người sử dụng lao động hướng vào việc thu hút con người, vào các hoạt động lao động cụ thể lao động ngày càng có hiệu quả cao, là việc tổ chức liên kết chặt chẽ giữa con người vơí tổ chức thông qua công việc, giữa cá nhân này với cá nhân khác vì mục tiêu chung của tổ chức.Tóm lại :quản trị nhân lực là quá trình nhà quản trị tác động vào nguồn nhân lực của mình - đối tượng của quản trị nhân lực - để sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả nhất, đáp ứng tối ưu các mục tiêu của tổ chức hiện tại tương lai.1.1.2.Sự cần thiết phải quản nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Con người là chủ thể của xã hội, con người luôn vận động phát triển. Con người là một cá thể hoàn toàn độc lập có thể xác riêng, có ý thức riêng, có nhu cầu riêng, có cá tính riêng… mỗi người là một hệ thống nhu cầu đa dạng phức tạp thay đổi liên tục. Trong đó có nhu cầu được lao động, lao động là điều kiện để con người tồn tại phát triển. Chính vì thế mà công tác quản là một hoạt động quan trọng nhất cảu doanh nghiệp, quyết định đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Mà ta thấy rằng mọi hành vi quản đều liên quan đến con người suy cho cùng là quản con người như K.Max khẳng định “bất kỳ một lao động xã hội hay một cộng đồng nào được tiến hành quy mô tương đối lớn cũng đều cần có sự quản lý” ông ví lao động quản như công việc của một nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc “một nhạc sĩ độc tấu thì tự điều khiển lấy mình, nhưng một dàn nhạc thì cần phải có một nhạc trưởng”. Như vậy trong bất kỳ một đơn vị, một tổ chức xã hội nào thì công việc quản là rất cần thiết. Mà trong đó quản nguồn nhân lực là cốt lõi của quản hay nói cách khác “mọi vấn đề quản suy đến cùng là quản trị con người”Sức lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của sản xuất, là yếu trực tiếp tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp, là yếu tố của chi phí, là yếu tố của gía thành kết tinh giá trị trong sản phẩm. Đồng thời, sức lao động là yếu tố tạo ra gía trị thặng dư, tạo ra lợi nhuận. Suy cho cùng thì mỗi doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh là tìm kiếm lợi nhuận, muốn có lợi nhuận thì phải tăng năng suất lao động, hạ gía thành sản phẩm. Chính vì thế mà cần có sự quản nguồn nhân lực có hiệu quả. Do đó mục tiêu cơ bản của bất kỳ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn nhân lực để đạt được mục đích của tổ chức đề ra. Quản trị nhân lực là bộ phận cấu thành củ quản trị doanh nghiệp, không một hoạt động nào của tổ chức lại mang hiệu quả nếu thiếu “quản trị nhân lực”Quản nguồn nhân lực mang tính cấp thiết của thời đại ngày càng được các nhà quản trị chú trọng nghiên cứu, phân tích xem đây là một chức năng cốt lõi quan trọng nhất của tiến trình quản trị.1.1.3.Đặc điểm ,chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của quản nguồn nhân lực.1.1.3.1-Đặc điểmQuản trị nguồn nhân lực là một bộ phận của quản doanh nghiệp, quản nguồn nhân lực chính là quản doanh nghiệp ứng với yếu tố con người. Đây là đặc điểm lớn nhất chủ yếu nhất của quản nguồn nhân lực, chi phối toàn bộ đến các nội dung của quản nguồn nhân lực.1.1.3.2-Chức năng.Quản trị nguồn nhân lực thực hiện các chức năng sau :-Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho tổ chức, là việc tuyển mộ tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng sử dụng kích thích phát triển nguồn nhân lực, là thu hút con người gắn kết với công việc được giao phó cũng như vào các mối quan hệ qua lại giữa ngươì với người vì mục tiêu của tổ chức.-Quản trị nhân lực nhằm củng cố duy trì đầy đủ cân đối kip thời số lượng chất lượng nhân lực cho mọi hoạt động của tổ chức theo đuổi mục tiêu đã đề ra là việc tìm kiếm phát triển các phương pháp, các hình thức để con người có thể đóng góp tối đa cho tổ chức, đồng thời thông qua đó con người được phát triển toàn diện.1.1.3.3.Vai trò của hệ thống chuyên trách quản trị nhân lực .-Chính sách : Bộ phận nhân viên giữ vai trò chủ yếu trong việc đề ra các chính sách liên quan đến nguồn nhân lực trong toàn nhân lực bảo đảm bằng các chính sách đó đựơc thi hành trong toàn doanh nghiệp. Các chính sách này phải có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn giúp các doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu của tổ chức.-Cố vấn : Bộ phận nhân sự đóng vai trò tư vấn cố vấn cho các cấp quản trị khác.-Dịch vụ : cung cấp dịch vụ như tuyển dụng, đào tạo phúc lợi cho các bộ phận khác cũng là nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân lực.-Kiểm tra : Bộ phận quản trị nhân lực đảm nhận các chức năng kiểm tra bằng cách giám sát các bộ phận khác đảm bảo thực hiện các chính sách, các chương trình thuộc về nhân sự đã đề ra hay không.1.1.3.4. Mục tiêu.Mục tiêu chung của quản trị nhân lực là nhằm cung cấp cho tổ chức một lực lượng lao động có hiệu quả. Ngoài ra còn đáp ứng các mục tiêu sau :-Mục tiêu xã hội : Doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu thách đố của xã hội, hoạt động vì lợi ích của xã hội.-Mục tiêu của tổ chức : là việc cung cấp nhân sự để từng bộ phận thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của riêng nó phù hợp với mục tiêu chung của toàn bộ tổ chức. Là việc xây dựng cơ cấu, tổ chức nhân sự tương ứng với cơ cấu hoạt động của tổ chức đó.-Mục tiêu chức năng nhiệm vụ : Mỗi bộ phận trong tổ chức đều có chức năng nhiệm vụ riêng, quản nguồn nhân lực trợ giúp cho các bộ phận này thực hiện được chức năng nhiệm của mình trong tổ chức.-Mục tiêu cá nhân : Đây là mục tiêu quan trọng vì đáp ứng được mục tiêu cá nhân của người lao động sẽ động viên khích lệ sự nỗ lực của họ, nhằm hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất, điều này sẽ dẫn tới thành công của tổ chức.1.2.Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá trình độ.1.2.1-Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng cơ cấu.-Về số lượng lao động : Đó là chỉ tiêu đánh giá bằng cách so sánh số lượng nhu cầu với số lượng hiện có sẽ phát hiện ra được số nhân viên thừa thiếu trong từng công việc trong hoạt động kinh doanh. Thừa hay thiêú đều mang lại kết quả không tốt. Bởi vì nếu thừa nhân viên dẫn đến sử dụng không hết, bố trí lao động không phù hợp với khả năng của họ gây lãng phí sức lao động, chi phí vượt quỹ lương. Thiếu lao động không đảm bảo tính đồng bộ của dây chuyền công nghệ sản xuất kinh doanh, công việc tồn đọng, làm thêm giờ nhiều dẫn đến sức khoẻ người lao động ảnh hưởng nhiều, tăng chi phí tăng giá sản phẩm.-Về chất lượng lao động : Lực lựơng lao động này phải có trình độ chuyên môn, có khả năng kỹ năng làm việc đồng thời phải bố trí đúng việc, đúng ngành nghề phù hợp với sở thích của họ.1.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng, nguồn nhân lực theo chỉ tiêu thời gian cường độ lao động.-Các chỉ tiêu sử dụng thời gian lao động theo đơn vị ngày công qua sơ đồ sau:Sơ đồ 1 : Các chỉ tiêu sử dụng thời gian lao động theo đơn vị ngày công.Tổng số ngày công làm việc theo lịchSố ngày công nghỉ theo quy địnhTổng số ngày công làm việc theo chế độTổng số ngày công có mặt Số ngày công vắng mặtSố ca làm thêmSố ngày công làm việc thực tế trong chế độSố ngày công ngừng việcTổng số ngày công làm việc thực tế cho người lao độngTừ sơ đồ 1 ta tính được :+Độ dài bình quân kỳ công tác trong chế độ theo công thức : Tổng số ngày công làm việc thực tế trong chế độMCĐ= <Ngày>Số lao động bình quân+Độ dài bình quân kỳ công tác nói chung, phản ánh việc tăng cường độ lao động về mặt thời gian. Tổng số ngày công thực tế nói chungMNC = (ngày) Số lao động bình quân+Ngoài ra còn tính được hệ số làm thêm ca : phản ánh việc tăng cường độ lao động về mặt thơi gian. Tổng số ngày công thực tế nói chungHC= Tổng số ngày công làm việc thực tế trong chế độHC = 1 : khi không có làm thêm ca.-Các chỉ tiêu sử dụng thời gian theo đơn vị giờ công theo sơ đồ sau :Sơ đồ 2 : Các chỉ tiêu sử dụng thời gian lao động theo đơn vị giờ công.Tổng số giờ công làm việc theo lịchSố giờ công làm thêmSố giờ công làm việc thực tế trong chế độSố giờ công tổn thấtSố giờ công vắng mặtSố giờ công làm việc thực tế hoàn toàn+ Từ đó có thể tính chỉ tiêu về : +Độ dài bình quân ngày làm việc trong chế độ :Tổng số giờ công làm việc thực tế trong chế độLCĐ = Tổng số ngày công làm việc thực tế nói chung+ Độ dài ngày làm việc thực tế hoàn toàn Tổng số giờ làm việc thực tế hoàn toànLHT=Tổng số ngày công làm việc thực tế nói chungNgoài ra có thể tính hệ số làm thêm giờ. Tổng số giờ làm việc thực tế hoàn toànHg=Tổng số giờ công làm việc thực tế trong chế độHG > 1 : Có thời gian làm thêmTận dụng thời gian lao động sử dụng hợp thời gian lao động là một bộ phận quan trọng của quản nguồn nhân lực ở doanh nghiệp.1.2.3.Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu (theo tình hính kết quả sản xuất kinh doanh) gồm có :-Chỉ tiêu năng suất lao động : Năng suất lao động nó nói lên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Năng suất lao động cho biết một nhân viên trong một thời gian nhất định đem lại bao nhiêu đồng doanh thu cho doanh nghiệp. Điều này biểu hiện được chất lượng sử dụng lao động, khả năng làm việc của người lao động. Nó mang nhiều ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung doanh nghiệp nói riêng gồm :+Làm giảm được giá thành sản phẩm +Giảm số người làm việc tiết kiệm được quỹ lương làm tăng mức lương.+Tạo điều kiện tăng quy mô tốc độ của tổng sản phẩm quốc dân thu nhập quốc dân. Từ đó ta có các chỉ tiêu đánh giá về năng suất lao động :Thứ nhất : Cố định về thời gian Sản lượng sản phẩmW = Lượng tthời gian lao động hao phíThứ hai : Sản lượng cố định :[...]... các nhà quản trị chú trọng nghiên cứu, phân tích xem đây là một chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị.1.1.3.Đặc điểm ,chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của quản nguồn nhân lực.1.1.3.1-Đặc điểm Quản trị nguồn nhân lực là một bộ phận của quản doanh nghiệp, quản nguồn nhân lực chính là quản doanh nghiệp ứng với yếu tố con người. Đây là đặc điểm lớn nhất chủ yếu... phẩm. Chính vì thế mà cần có sự quản nguồn nhân lực có hiệu quả. Do đó mục tiêu cơ bản của bất kỳ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn nhân lực để đạt được mục đích của tổ chức đề ra. Quản trị nhân lực là bộ phận cấu thành củ quản trị doanh nghiệp, không một hoạt động nào của tổ chức lại mang hiệu quả nếu thiếu quản trị nhân lực” Quản nguồn nhân lực mang tính cấp thiết của... ra.2.2.Phân tích tình hình quản sử dụng nguồn nhân lực ở cơng ty.2.2.1-Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng cơ cấu.Do đặc điểm sản xuất của công ty là sản xuất theo đơn đặt hàng chịu sự chi phối, sự yêu cầu ngày càng cao của thị trường cho nên việc làm trong công ty lúc thừa, lúc thiếu, có bộ phận thừa việc nhưng lại có bộ phận thiếu việc do đó ảnh hưởng tới nguồn nhân lực... ta sẽ tập trung nghiên cứu các kỹ năng quản mà các nhà quản cần có :1.3.1.Tuyển chọn bố trí nguồn nhân lực. Quản trị nhân lực là lĩnh vực bàn về cách dùng người, bàn về việc làm sao thu hút đựơc những con người phù hợp nhất với mọi loại công việc điều kiện của tổ chức, là việc sử dụng người khác để đạt được mục tiêu dã đề ra.Như người xưa nói “Thiên thời, địa lợi, nhân hồ” nhưng thiên... làm thêmTận dụng thời gian lao động sử dụng hợp thời gian lao động là một bộ phận quan trọng của quản nguồn nhân lực ở doanh nghiệp.1.2.3.Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu (theo tình hính kết quả sản xuất kinh doanh) gồm có :-Chỉ tiêu năng suất lao động : Năng suất lao động nó nói lên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Năng suất lao động cho biết một nhân viên... 2-8 4.000 60 80 400 - 1.3.Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản sử dụng nguồn nhân lực.Không một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu quản trị nhân lực”. Quản trị nhân lực là nguyên nhân cốt lõi thất bại hay thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Tuy vậy, nhưng khi đi vào thực tế không phải tổ chức vào cũng làm được như vậy. Có nơi cịn chưa đặt vấn đề thành một... cuộc sống như : ăn, ở, đi lại cao hơn nữa là nhu cầu thoả mãn về văn Nâng cao sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chính là góp phần củng cố phát triển uy thế của doanh nghiệp trên thị trường.+Đối với người lao động.Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực không chỉ có ý nghĩa với doanh nghiệp mà cịn mang ý nghĩa hết sức to lớn cho người lao động. Khi sử dụng hợp lý, hiệu quả tác động rất lớn... tác của họ phát triển nguồn nhân lực là quá trình giúp cho nhân viên theo kịp những thay đổi phát triển của tổ chức.Ba bộ phận hợp thành của bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực là cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp sự phát triển tiềm năng của con người.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa đặc biệt trong mỗi tổ chức ở Việt nam, vì vấn đề tái nguyên nhân sự là vấn đề sống... nào thì cơng việc quản là rất cần thiết. Mà trong đó quản nguồn nhân lực là cốt lõi của quản hay nói cách khác “mọi vấn đề quản suy đến cùng là quản trị con người”Sức lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của sản xuất, là yếu trực tiếp tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp, là yếu tố của chi phí, là yếu tố của gía thành kết tinh giá trị trong sản phẩm. Đồng thời, sức lao... phân công hiệp tác lao động chính là giải quyết được vấn đề quản nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.1.3.3.Đánh giá thực hiện công việc.Đánh giá thành tích cơng tác là một hệ thống chính thức xét duyệt định giá sự hồn thành cơng tác của từng nhân viên theo định kỳ, là hệ thống chính thức cho nên phải bảo đảm tính khoa học, tính bài bản, tính kế thừa, tính tồn diện phù hợp . Nội em đã chon đề tài Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. Một số ý kiên nâng cao hiêu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cơ khí. sở lý luận của việc nâng cao trình độ quản lý và hiệu qủa sử dụng nguồn nhân lực của công ty.Chương II. Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực và
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.DOC, Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.DOC, Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.DOC, ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Từ khóa liên quan