Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.pdf

61 975 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2012, 16:30

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế MC LC LI M U 1 Ch-ơng 1 3 CạNH TRANH TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờNG - MộT Số VấN Đề Lý LUậN. 3 1.1. Một số lý thuyết về cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng. . 3 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 3 1.1.2. Năng lực cạnh tranh vai trò củatrong nền kinh tế thị tr-ờng 4 1.1.2.1. Quan niệm về năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng 4 1.1.2.2. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng 5 1.1.3. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN SX-KD xi măng thuộc VICEM trong nền kinh tế thị tr-ờng. . 6 1.1.4 Mt s nột v kh nng cnh tranh ca cụng ty xi mng Hi Phũng . 8 1.1.4.1 V cht lng sn phm 8 1.1.4.2 V giỏ c sn phm 8 1.1.4.3 V thng hiu sn phm 8 1.1.4.4 V th phn sn phm 9 CHNG 2 10 THC TRNG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY XI MNG HI PHếNG 10 2.1. Vi nột v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty xi mng Hi Phũng 10 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin . 11 2.1.2 Chc nng, nhim v ca cụng ty xi mng Hi Phũng. . 12 2.1.3. C cu t chc ca cụng ty xi mng Hi Phũng . 13 2.1.4 Nhng thun li v khú khn ca cụng ty xi mng Hi Phũng. 18 2.1.4.1 Thun li: . 18 2.1.4.2. Khú khn. 19 2.2. CC HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY XI MNG HI PHếNG 19 2.2.1. Hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty xi mng Hi Phũng. . 19 2.2.1.1. Sn phm. 19 2.2.1.2. Quy trỡnh cụng ngh sn xut . 20 2.3. THỰC TRẠNG T ÌNH H ÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 22 2.3.1 Phân tích tài sản nguồn vốn của công ty xi măng Hải Phòng thông qua Bảng cân đối kế toán 25 2.3.1.1. Đánh giá tình hình tài sản của công ty xi măng Hải Phòng 25 2.3.1.2. Đánh giá tình hình nguồn vốn. 26 2.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua bảng kết qua hoạt động kinh doanh . 27 2.3.3. Phân tích các hệ số tài chính đặc trƣng để đánh giá tình hình tài chính công ty xi măng Hải Phòng. 28 2.3.3.1. Phân tích các hệ số về khả năng thanh toán . 28 2.3.3.2. Phân tích các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn cơ cấu tài sản . 31 2.3.3.3. Phân tích các chỉ số về hoạt động. . 34 2.3.3.4. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời. . 37 CHƢƠNG 3 41 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 41 3.1. Thực trạng hoạt động của ngành công nghiệp xi măng . 41 3.1.1 Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành . 42 3.1.2 Những yếu tố ảnh hƣởng tới năng lực sản xuất của doanh nghiệp 43 3.1.3 Thị trƣờng, thị phần các yếu tố ảnh hƣởng . 44 3.1.4. Chiến lƣợc ngành Dự báo tăng trƣởngChiến lƣợc ngành . 44 3.2 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng . 46 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện đổi mới công nghệ để nâng cao chất lƣợng sản phẩm . 47 3.2.2 Giải pháp tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm . 49 3.2.3 Giải pháp giữ vững mở rộng thị phần . 53 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59 TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: ĐỖ THỊ NGỌC - LỚP QT1001N 1 LỜI MỞ ĐẦU Sau khi đƣợc công nhận là thành viên chính thức của WTO, kinh tế Việt Nam đã chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trƣờng. Với chính sách ngày càng thông thoáng, môi trƣờng đầu tƣ ở Việt Nam ngày càng đƣợc cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đƣợc tự do phát triển. Không chỉ có các doanh nghiệp trong nƣớc mà ngày càng có nhiều các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Điều đó đặt tất cả các doanh nghiệp trong một môi trƣờng cạnh tranh đầy phức tạp rủi ro. Hình thái tính chất của cạnh tranh đang có sự thay đổi rõ rệt. Canh tranh giữa các doanh nghiệp trong nƣớc với nhau, giữa doanh nghiệp trong nƣớc với các doanh nghiệp có vốn dầu tƣ nƣớc ngoài, giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài với nhau, giữa các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam với các doanh nghiệp các nƣớc trong khu vực. Trong điều kiện tự do hoá thƣơng mại, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, về bản chất, là cuộc đua tranh giành giật thị phần. Để có thể tồn tại phát triển, các doanh nghiệp buộc phải áp dụng hàng loạt các giải pháp nhƣ đổi mới công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất, mở rộng thị phần vv để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hội nhập quốc tế càng sâu rộng, cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt. Điều đó đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam không ít khó khăn. Tại cuộc hội thảo về hội nhập thƣơng mại toàn cầu tổ chức tháng 10/1999 tại thành phố Hồ Chí Minh, học giả Kenichi Ohno thuộc viện nghiên cứu Ngân hàng phát triển Châu Á, không phải ngẫu nhiên, đã chọn ngành xi măng Việt Nam làm một điển hình để phân tích. Trong những năm vừa qua, với sự mở cửa của nền kinh tế, đầu tƣ nƣớc ngoài ồ ạt vào Việt Nam ở mọi lĩnh vực, trong đó có sản xuất tiêu thụ xi măng, một vật liệu xây dựng đang có nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế. Lĩnh vực này đang diễn ra cuộc cạnh tranh với quy mô cƣờng độ ngày càng tăng. Ngành sản xuất xi măng Việt Nam đã đang chấp nhận sự cạnh tranh quyết liệt giữa một bên là Tổng công ty xi măng Việt Nam (chủ quản là Bộ xây dựng) một bên là các liên doanh nƣớc ngoài tại Việt Nam rộng hơn nữa là ngành xi măng của các nƣớc TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: ĐỖ THỊ NGỌC - LỚP QT1001N 2 trong khu vực. Công ty Xi măng Hải Phòng là một thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam. Trong những năm qua, do chính sách mở cửa của Đảng nhà nƣớc, đầu tƣ nƣớc ngoài vào lĩnh vực sản xuất tiêu thụ xi măng ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, lƣợng xi măng nhập khẩu từ bên ngoài vào nƣớc ta bằng mọi con đƣờng đã làm cho cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này trở nên nóng bỏng gay gắt. Công ty xi măng Hải phòng cũng nằm trong trào lƣu đó. Để tồn tại phát triển, Công ty xi măng Hải Phòng phải tìm mọi cách để vƣơn lên, đứng vững trong cuộc cạnh tranh. Vì vậy, đề tài “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế” có ý nghĩa thực tiễn. Ngoài lời mở đầu kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng- một số vấn đề lý luận. Chƣơng 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty xi măng Hải Phòng. Chƣơng 3: Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty xi măng Hải Phòng TRNG HDL HI PHếNG KHểA LUN TT NGHIP SINH VIấN: TH NGC - LP QT1001N 3 Ch-ơng 1 CạNH TRANH TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờNG - MộT Số VấN Đề Lý LUậN. 1.1. Một số lý thuyết về cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng. 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh Cnh tranh l mt phm trự kinh t, hin tng t nhiờn, l mõu thun quan h gia cỏc cỏ th cú chung mt mụi trng sng i vi iu kin no ú m cỏc cỏ th cựng quan tõm. Trong hot ng kinh t, ú l s ganh ua gia cỏc ch th kinh t (nh sn xut, ngi tiờu dựng) nhm ginh ly nhng v th tng i trong sn xut, tiờu th hng húa thu c nhiu li ớch nht cho mỡnh. Cnh tranh cú th xy ra gia nhng nh sn xut vi nhau hoc cú th xy ra gia ngi sn xut vi ngi tiờu dựng khi ngi sn xut mun bỏn hng húa vi giỏ cao, ngi tiờu dựng li mun mua c vi giỏ thp Cnh tranh, theo cỏch hiu ph thụng nht, l s ganh ua v kinh t gia nhng ch th trong nn sn xut hng hoỏ nhm ginh git nhng iu kin thun li trong sn xut, tiờu th hoc tiờu dựng hng hoỏ t ú thu c nhiu li ớch nht cho mỡnh. Cnh tranh cú th xy ra gia ngi sn xut vi ngi tiờu dựng (Ngi sn xut mun bỏn t, ngi tiờu dựng mun mua r); gia ngi tiờu dựng vi nhau mua c hng r hn, tt hn; gia nhng ngi sn xut cú nhng iu kin tt hn trong sn xut v tiờu th. Cú nhiu bin phỏp cnh tranh: cnh tranh giỏ c (gim giỏ .) hoc phi giỏ c giỏ c (qung cỏo .). D thy, cnh tranh l mt quy lut kinh t ca sn xut hng hoỏ bi thc cht nú xut phỏt t quy lut giỏ tr ca sn xut hng hoỏ. Trong sn xut hng hoỏ, s tỏch bit tng i gia nhng ngi sn xut, s phõn cụng lao ng XH tt yu dn n s cnh tranh ginh c nhng iu kin sn xut thun li hn nh ngun nguyờn liu, nhõn cụng r, gn th trng tiờu th, giao thụng vn ti tt, khoa hc k thut phỏt trin . nhm gim mc hao phớ lao ng cỏ bit thp TRNG HDL HI PHếNG KHểA LUN TT NGHIP SINH VIấN: TH NGC - LP QT1001N 4 hn mc hao phớ lao ng xó hi cn thit thu c nhiu lói. Khi cũn sn xut hng hoỏ, cũn phõn cụng lao ng thỡ cnh trnh vn tn ti. Vỡ vy, cnh tranh l mt thuc tớnh ca kinh t th trng. 1.1.2. Năng lực cạnh tranh vai trò củatrong nền kinh tế thị tr-ờng 1.1.2.1. Quan niệm về năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng Nng lc cnh tranh ca doanh nghip l th hin thc lc v li th ca doanh nghip so vi i th cnh tranh trong vic tho món tt nht cỏc ũi hi ca khỏch hng thu li ngy cng cao hn. Nh vy, nng lc cnh tranh ca doanh nghip trc ht phi c to ra t thc lc ca doanh nghip. õy l cỏc yu t ni hm ca mi doanh nghip, khụng ch c tớnh bng cỏc tiờu chớ v cụng ngh, ti chớnh, nhõn lc, t chc qun tr doanh nghip mt cỏch riờng bit m cn ỏnh giỏ, so sỏnh vi cỏc i tỏc cnh tranh trong hot ng trờn cựng mt lnh vc, cựng mt th trng. S l vụ ngha nu nhng im mnh v im yu bờn trong doanh nghip c ỏnh giỏ khụng thụng qua vic so sỏnh mt cỏch tng ng vi cỏc i tỏc cnh tranh. Trờn c s cỏc so sỏnh ú, mun to nờn nng lc cnh tranh, ũi hi doanh nghip phi to lp c li th so sỏnh vi i tỏc ca mỡnh. Nh li th ny, doanh nghip cú th tho món tt hn cỏc ũi hi ca khỏch hng mc tiờu cng nh lụi kộo c khỏch hng ca i tỏc cnh tranh. Nng lc cnh tranh ca sn phm l kh nng sn phm ú tiờu th c nhanh trong khi cú nhiu ngi cựng bỏn loi sn phm ú trờn th trng. Hay núi mt cỏch khỏc, nng lc cnh tranh ca sn phm c o bng th phn ca sn phm ú; nng lc cnh tranh ca sn phm ph thuc vo cht lng, giỏ c, tc cung cp, dch v i kốm, uy tớn ca ngi bỏn, thng hiu, qung cỏo, iu kin mua bỏn, v.v . Nng lc cnh tranh ca doanh nghip l kh nng doanh nghip to ra c li th cnh tranh, cú kh nng to ra nng sut v cht lng cao hn i th cựng loi, chim lnh th phn ln, to ra thu nhp cao v phỏt trin bn vng. Thc t cho thy, khụng mt doanh nghip no cú kh nng tha món y tt c nhng yờu cu ca khỏch hng. Thụng thng, nu mt doanh nghip cú li TRNG HDL HI PHếNG KHểA LUN TT NGHIP SINH VIấN: TH NGC - LP QT1001N 5 th v mt ny li hn ch v mt khỏc. Vn c bn l, doanh nghip phi nhn bit c iu ny v c gng phỏt huy tt nhng im mnh m mỡnh ang cú ỏp ng tt nht nhng ũi hi ca khỏch hng. Nhng im mnh v im yu bờn trong mt doanh nghip c biu hin thụng qua cỏc lnh vc hot ng ch yu ca doanh nghip nh marketing, ti chớnh, sn xut, nhõn s, cụng ngh, qun tr, h thng thụng tinTuy nhiờn, ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca mt doanh nghip, cn phi xỏc nh c cỏc yu t phn ỏnh nng lc cnh tranh t nhng lnh vc hot ng khỏc nhau v cn thc hin vic ỏnh giỏ bng c nh tớnh v nh lng. Cỏc doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh nhng ngnh, lnh vc khỏc nhau cú cỏc yu t ỏnh giỏ nng lc cnh tranh khỏc nhau. Mc dự vy, vn cú th tng hp c cỏc yu t ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca mt doanh nghip bao gm: giỏ c sn phm v dch v; cht lng sn phm v bao gúi; kờnh phõn phi sn phm v dch v bỏn hng; thụng tin v xỳc tin thng mi; nng lc nghiờn cu v phỏt trin; thng hiu v uy tớn ca doanh nghip; trỡnh lao ng; th phn sn phm doanh nghip v tc tng trng th phn; v th ti chớnh; nng lc t chc v qun tr doanh nghip 1.1.2.2. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng Cnh tranh cú vai trũ rt quan trng v l mt trong nhng ng lc mnh m nht thỳc y sn xut phỏt trin. Nú buc ngi sn xut phi nng ng, nhy bộn, tớch cc nõng cao tay ngh, ci tin k thut, ỏp dng khoa hc cụng ngh, hon thin t chc qun lý nõng cao nng sut lao ng, hiu qu kinh t. ú chớnh l cnh tranh lnh mnh. õu thiu cnh tranh hoc cú biu hin c quyn thỡ thng trỡ tr, kộm phỏt trin Bờn cnh mt tớch cc, cnh tranh cng cú nhng tỏc dng tiờu cc th hin cnh tranh khụng lnh mnh nh nhng hnh ng vi phm o c kinh doanh nh vi phm phỏp lut (buụn lu, trn thu, tung tin phỏ hoi .) hoc nhng hnh vi cnh tranh lm phõn hoỏ giu nghốo, tn hi mụi trng sinh thỏi. Cnh tranh cú vai trũ quan trng trong nn sn xut hng húa núi riờng, v trong lnh vc kinh t núi chung, l ng lc thỳc y sn xut phỏt trin, gúp phn TRNG HDL HI PHếNG KHểA LUN TT NGHIP SINH VIấN: TH NGC - LP QT1001N 6 vo s phỏt trin kinh t. Cnh tranh mang li nhiu li ớch, c bit cho ngi tiờu dựng. Ngi sn xut phi tỡm mi cỏch lm ra sn phm cú cht lng hn, p hn, cú chi phớ sn xut r hn, cú hm lng khoa hc, cụng ngh nhiu hn . ỏp ng nhu cu th hiu ca ngi tiờu dựng. Cnh tranh, lm cho ngi sn xut nng ng hn, nhy bộn hn, nm bt tt hn nhu cu ca ngi tiờu dựng, thng xuyờn ci tin k thut, ỏp dng nhng tin b khoa hc cụng ngh, cỏc nghiờn cu thnh cụng mi nht vo trong sn xut, hon thin cỏch thc t chc trong sn xut, trong qun lý sn xut nõng cao nng sut, cht lng v hiu qu kinh t. Ngoi mt tớch cc, cnh tranh cng em li nhng h qu khụng mong mun v mt xó hi. Nú lm thay i cu trỳc xó hi trờn phng din s hu ca ci, phõn húa mnh m giu nghốo, cú nhng tỏc ng tiờu cc khi cnh tranh khụng lnh mnh, dựng cỏc th on vi phm phỏp lut hay bt chp phỏp lut. Vỡ lý do trờn cnh tranh kinh t bao gi cng phi c iu chnh bi cỏc nh ch xó hi, s can thip ca nh nc 1.1.3. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN SX-KD xi măng thuộc VICEM trong nền kinh tế thị tr-ờng. - Do yêu cầu của bản thân các DN SX-KD xi măng thuộc VICEM phải tồn tại phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt của nền KTTT. Từ khi Đảng nhà n-ớc thực hiẹn chính sách mở cửa nền kinh tế, đẩy mạnh thu hút đâù t- n-ớc ngoài, khuyến khích các thành phần kinh tế đ-ợc tự do phát triển, cũng nh- nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế, lĩnh vực sản xuất cung ứng xi măng ngày càng có nhièu đối tác tham gia, cả trong n-ớc lẫn nhà đầu t- n-ớc ngoài. Điều đó đã dần làm cho thị tr-ờng sản xuất cung ứng xi măng, vốn dĩ tr-ớc đây là lĩnh vực độc quyền nhóm đã dần dần trở thành thị tr-ờng cạnh tranh hoàn hảo. Tình hình đó làm cho các doanh nghiệp sản xuất cung ứng xi măng thuộc VICEM phải đối mặt với cuộc cạnh tranh rất gay gắt, buộc các doanh nghiệp phải xây dựng chiến l-ợc kinh doanh phù hợp trong kinh tế thị tr-ờng hội nhập kinh tế quốc tế. TRNG HDL HI PHếNG KHểA LUN TT NGHIP SINH VIấN: TH NGC - LP QT1001N 7 - Do yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc, các DN SX-KD xi măng thuộc VICEM phải năng cao năng lực cạnh tranh trên thị tr-ờng. Trong những năm qua, tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở n-ớc ta hiện nay đang ra cả về chiều rộng lẫn chièu sâu. Việc tăng c-ờng đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, quá trình đô thị hoá diễn ra với tốc độ cao đã làm phát sinh nhu cầu về nguyên liệu xây dựng rất lớn trong đó có xi măng, một loại nguyên liệu chủ lực của ngành xây dựng mà cho đến nay vẫn ch-a có loại nguyên liệu thay thế. Nắm bắt đ-ợc nhu cầu này, các doanh nghiệp sản xuát xi măng trong n-ớc, một mặt nâng cao mở rộng công suất để gia tăng khối l-ợng sản phẩm, mặt khác tiếp tục đổi mới công nghệ để nang cao chất l-ợng sản phẩm. Các doanh nghiệp đầu t- n-ớc ngoài ngày càng tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực này. Về ngắn hạn, thị tr-ờng xi măng ở Việt Nam hiện còn rất nhiều tiềm năng ch-a đ-ợc khai thác hết. Do vậy để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp SX-KD xi măng VICEM cần phải áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị tr-ờng. - Do yêu cầu của các DN SX-KD xi măng thuộc VICEM phải tận dụng cơ hội v-ợt qua những thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam phải đối mặt với hai vấn đề. Đó là phải chấp nhận cạnh tranh theo cả chiều dọc theo chiều ngang. Về chiều dọc, ngay bản thân các doanh nghiệp sản xuất cung ứng xi măng thuộc VICEM cũng phải cạnh tranh với nhau. Đây là phản ứng tự nhiên nhằm phá vỡ thế độc quyền mà bất kỳ một doanh nghiệp nào có ý đồ muốn xác lập. Về chiều ngang, các doanh nghiệp thuộc VICEM phải cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoài VICEM, trong đó có các công ty có vốn đầu t- n-ớc ngoài có tiềm lực tài chính mạnh công nghệ sản xuất hiện đại với chi phí sản xuất tối -u. Thêm vào đó, chính sách tự do hoá th-ơng mại đã làm cho xi măng của một số n-ớc trong khu vực nh- Trung Quốc, Thái Lan vv . tràn vào Việt Nam bằng đủ mọi con đ-ờng đã làm cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh mặt hàng này trở nên quyết liệt. Để tiếp tục tồn tại phát triển, con đ-ờng duy nhất là phải nâng cao năng lực cạnh tranh. TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: ĐỖ THỊ NGỌC - LỚP QT1001N 8 1.1.4 Một số nét về khả năng cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng 1.1.4.1 Về chất lượng sản phẩm Công ty xi măng Hải Phòng với thƣơng hiệu “Con rồng xanh - Bền vững qua các thế kỉ” hơn 100 năm tồn tại phát triển đã khẳng định đƣợc uy tín về chất lƣợng sản phẩm của mình trên thị trƣờng.Với lợi thế gần nguồn nguyên liệu tốt nhất Việt Nam hiện nay - mỏm núi đá Tràng Kênh – Minh Đức, dây chuyền công nghệ hiện đại của Đan Mạch (sử dụng công nghệ theo phƣơng pháp khô) vừa thân thiện với môi trƣờng vừa nâng cao chất lƣợng sản phẩm. 1.1.4.2 Về giá cả sản phẩm Xi măng là một mặt hang nằm trong danh mục quản lý giá của Nhà nƣớc nhằm bình ổn thị trƣờng nên việc điều chỉnh giá là vấn đề nhạy cảm.Song dƣới sức ép cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp phải tạo cho mình những vũ khí cạnh tranh giá là một trong những vũ khí hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranhthị trƣờng Việt Nam. Giá xi măng trong những năm gần đây có nhiều biến động do giá nguyên liệu đầu vào luôn thay đổi.Cụ thể đối với công ty xi măng Hải Phòng, năm vừa qua do giá xăng dầu tăng,giá thuốc nổ tăng, giá than điện tăng 15%, tỷ giá đô la cũng biến động khó lƣờng, nên giá bán sản phẩm cũng có xu hƣớng tăng tƣơng ứng khoảng 4 - 5%.Tuy nhiên nhìn trên mặt bằng chung giá của công ty vẫn có sức cạnh tranh trên thị trƣờng. 1.1.4.3 Về thương hiệu sản phẩm Với niềm tự hào là nhà máy xi măng đầu tiên tại Việt Nam với hơn 100 năm tồn tại phát triển, xi măng Hải Phòng đã có đƣợc chỗ đứng trong lòng ngƣời tiêu dung.Sản phẩm của công ty đƣợc mọi ngƣời biết đến qua hình ảnh “Con Rồng Xanh” bền vững dẻo dai trong mọi hoàn cảnh.Thƣơng hiệu đƣợc biết đến nhiều cũng là một lợi thế cạnh tranh của công ty. Hiện nay để quảng bá thƣơng hiệu của mình công ty đã tài trợ cho đội bóng đất cảng với tên gọi “xi măng Hải Phòng” đẩy mạnh quảng cáo để đƣa hình ảnh công ty đến với ngƣời tiêu dung rộng rãi hơn nữa. [...]... động thì cạnh trạnh vẫn tồn tại. Vì vậy, cạnh tranh là một thuộc tính của kinh tế th trng. 1.1.2. Năng lực cạnh tranh vai trò cđa nã trong nỊn kinh tÕ thÞ tr-êng 1.1.2.1. Quan niệm về năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thÞ tr-êng Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG 41 3.1. Thực trạng hoạt động của ngành công nghiệp xi măng 41 3.1.1 Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành 42 3.1.2 Những yếu tố ảnh hƣởng tới năng lực sản xuất của doanh nghiệp 43 3.1.3 Thị trƣờng, thị phần các yếu tố ảnh hƣởng 44 3.1.4. Chiến lƣợc ngành Dự báo tăng trƣởngChiến lƣợc ngành 44 3.2 Một số biện pháp nâng. .. liệu các mặt hàng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty xi măng Hải Phòng với nhãn hiệu “ Con Rồng xanh” là một trong những doanh nghiệp nhà nƣớc chuyên sản xuất cung ứng xi măng cho thị trƣờng Hải Phòng các tỉnh, thành phố lân cận. Công ty đang triển khai thực hiện các phƣơng án để mở rộng thị trƣờng nhằm tiêu thụ hết công. .. xuất của công ty. Quản lý chất lƣợng đầu vào, chất lƣợng các bán thành phẩm, các chủng loại xi măng xuất xƣởng, giải quyết tranh chấp chất lƣợng hàng hoá. TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: ĐỖ THỊ NGỌC - LỚP QT1001N 10 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG 2.1. Vài nét về quá trình hình thành phát triển của Công ty xi măng Hải Phòng. .. tốn cơng ty xi măng Hải Phòng) TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: ĐỖ THỊ NGỌC - LỚP QT1001N 19 2.1.4.2. Khó khăn. - Khơng cịn chiếm vị thế độc tơn nhƣ những năm đầu thành lập.Hiện nay, công ty xi măng Hải Phòng đang phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng không chỉ những công ty cùng thuộc tổng công ty xi măng Việt Nam mà cịn cả những cơng ty liên doanh,... khách hàng của đối tác cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm là khả năng sản phẩm đó tiêu thụ đƣợc nhanh trong khi có nhiều ngƣời cùng bán loại sản phẩm đó trên thị trƣờng. Hay nói một cách khác, năng lực cạnh tranh của sản phẩm đƣợc đo bằng thị phần của sản phẩm đó; năng lực cạnh tranh của sản phẩm phụ thuộc vào chất lƣợng, giá cả, tốc độ cung cấp, dịch vụ đi kèm, uy tín của ngƣời bán, thƣơng... với nƣớc ngoài: xi măng Bỉm Sơn, xi măng Hoàng Thạch, xi măng Cẩm Phả… - Đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của công ty xi măng Chinfon trên cùng 1 địa bàn Hải Phòng. - Trƣớc sự gia tăng nhanh chóng của các nhà máy sản xuất xi măng, sự biến động của những thị trƣờng nguyên liệu đầu vào, cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu 2008-2009 vẫn cịn những dƣ âm chƣa thể khắc phục Việt Nam cũng... miền Trung miền Nam 2.2. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG 2.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xi măng Hải Phịng. 2.2.1.1. Sản phẩm. Trong q trình đơ thị hóa với tốc độ ngày càng nhanh hiện nay, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng cao, vi vậy xi măng đã trở thành một sản phẩm thiết yếu trong ngành xây dựng. Trong suốt 110 năm tồn tại phát... sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Phịng kế tốn thống kê tài chính: là phịng nghiệp vụ có chức năng quản lý tài chính giám sát mọi hoạt động kinh tế, tài chính trong cơng ty, tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ cơng tác kế tốn, thống kê thơng tin kinh tế hạch toán kinh tế. Kiểm soát kinh tế nhà nƣớc tại công ty thông qua công tác thông kê, kế toán các hoạt động kinh tế của các đơn... 2006 nên tỷ suất này không phản ánh hết năng lực của công ty. Công ty cần chú trọng hơn đến hoạt động kinh doanh của mình để đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo. TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: ĐỖ THỊ NGỌC - LỚP QT1001N 14 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. Giám đốc công ty : Là ngƣời đại diện hợp pháp của công ty trƣớc pháp luật. Là chủ tài khoản thứ . Hải Phòng phải tìm mọi cách để vƣơn lên, đứng vững trong cuộc cạnh tranh. Vì vậy, đề tài “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng trong. ............................................................................ 3 1.1.2. Năng lực cạnh tranh và vai trò của nó trong nền kinh tế thị tr-ờng 4 1.1.2.1. Quan niệm về năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị tr-ờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.pdf, Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.pdf, Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xi măng Hải Phòng trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.pdf, Quá trình hình thành và phát triển, Chức năng, nhiệm vụ của cơng ty xi măng Hải Phòng. Cơ cấu tổ chức của cơng ty xi măng Hải Phòng. Sơ đồ bộ máy quản lý., Về giá cả sản phẩm Về thương hiệu sản phẩm Khó khăn., THỰC TRẠNG T ÌNH H ÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG, Sản phẩm. Đánh giá tình hình tài sản của cơng ty xi măng Hải Phòng, Đánh giá tình hình nguồn vốn., Phân tích các hệ số về khả năng thanh tốn, Vòng quay các khoản phải thu. Vòng quay vốn lƣu động. Vòng quay tồn bộ vốn., Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành Những yếu tố ảnh hƣởng tới năng lực sản xuất của doanh nghiệp, Thị trƣờng, thị phần và các yếu tố ảnh hƣởng Chiến lƣợc ngành và Dự báo tăng trƣởngChiến lƣợc ngành, Giải pháp tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan