Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của dịch vụ e-banking tại các ngân hàng ở tp.hồ chí minh.pdf

89 812 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2012, 16:30

Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của dịch vụ e-banking tại các ngân hàng ở tp.hồ chí minh 1MỤC LỤC ***** CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG . 7 1.1 ĐỊNH NGHĨA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 7 1.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 7 1.2.1 Chức năng trung gian tài chính: . 7 1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán: 8 1.2.3 Chức năng tạo ra bút tệ theo cấp số nhân: 9 1.2.4 Chức nãng cung cấp dòch vụ tài chính: 9 1.3. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 10 1.3.1 Dòch vụ tiền mặt: 10 1.3.2 Dòch vụ thanh toán chuyển khoản: . 10 1.3.3 Dòch vụ chuyển tiền 11 1.3.4 Dòch vụ ủy nhiệm chi đònh kỳ (Standing order) 11 1.3.5 Dòch vụ kiều hối . 11 1.3.6 Dòch vụ ủy thác . 11 1.3.7 Dòch vụ tư vấn 12 1.3.8 Dòch vụ bảo hiểm 12 1.3.9 Dòch vụ ngân hàng trên thò trường chứng khoán 13 1.3.12 Dòch vụ môi giới tiền tệ 14 1.3.13 Dòch vụ mua bán ngoại tệ . 14 1.3.14 Dòch vụ thanh toán quốc tế . 15 1.3.15 Dòch vụ E-banking 15 2CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ E-BANKING TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: . 21 2.1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH . 21 2.1.1 Cơ sở pháp lý 21 2.1.2 Lòch sử phát triển . 21 2.2 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH: . 22 2.2.1 Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank 22 2.2.2 Ngân hàng Công thương Vietinbank . 23 2.2.3 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Agribank . 24 2.2.4 Ngân hàng Đầu tư phát triển BIDV . 25 2.2.5 Kết luận thực trạng chung về dòch vụ E-banking của các ngân hàng thương mại quốc doanh . 25 2.3 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN: 25 2.3.1 Ngân hàng ACB 25 2.3.2 Ngân hàng Đông Á . 27 2.3.3 Ngân hàng Eximbank 28 2.3.4 Ngân hàng Việt Á . 29 2.3.5 Ngân hàng Sacombank . 29 2.3.6 Kết luận thực trạng chung về dòch vụ E-banking của các ngân hàng thương mại cổ phần . 30 2.4 ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG DỊCH VỤ E-BANKING TẠI CÁC NGÂN HÀNG NÓI CHUNG 30 2.4.1 Điểm mạnh . 30 2.4.3 Cơ hội, thách thức 32 3CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯNG VỚIMÔ HÌNH LÝ THUYẾT CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ (THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL – TAM) 34 3.1 CƠ SƠÛ LÝ THUYẾT: 34 3.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ: . 38 3.3. ỨNG DỤNG ĐỊNH LƯNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯƠÛNG ĐẾN HIỆU QUẢ DỊCH VỤ E-BANKING THEO GÓC NHÌN TỪ KHÁCH HÀNG 57 3.3.1 Nhân tố 1 – nhân tố lợi ích sử dụng . 63 3.3.2 Nhân tố 2 – Nhân tố lòng tin 64 3.3.3 Nhân tố 3 – nhân tố thông tin e-banking 66 3.3.4 Nhân tố 4 – nhân tố an toàn cho tài khoản khách hàng . 68 3.3.5 Nhân tố 5 – nhân tố công nghệ 69 3.3.6 Nhân tố 6 – nhân tố chất lượng 70 3.3.7 Nhân tố 7 – nhân tố đảm bảo tính riêng tư 71 3.3.8 Nhân tố 8 – nhân tố chính sách của chính phủ 71 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA DỊCH VỤ E-BANKING TẠI CÁC NGÂN HÀNG ƠÛ TP.HỒ CHÍ MINH . 73 4.1 VỀ CÔNG NGHỆ: . 73 4.1.1 Phát triển hạ tầng cơ sở đầu tư công nghệ hiện đại: . 73 4.1.2 Đẩy mạnh việc liên kết giữa các Ngân hàng thương mại Việt Nam với nhau liên kết với các nhà sản xuất công nghệ: . 73 4.2 VỀ DỊCH VỤ: . 74 4.2.1. Giải pháp tăng cường tuyên truyền để khuyến khích sự tiếp cận sử dụng dòch vụ e-banking 74 44.2.2 Nâng cao chất lượng dòch vụ: . 74 4.3 HẠN CHẾ CÁC RỦI RO BẢO MẬT . 75 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 77 PHỤ LỤC . 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88 5DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 - Mô hình dự kiến cho sự chấp nhận E-banking của khách hàng 36 Hình 3.2.1: Thông tin Ebanking 1 . 38 Hình 3.2.2: Thông tin Ebanking 2 . 38 Hình 3.2.3 Thông tin Ebanking 3 39 Hình 3.2.4.1 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Internet Banking 39 Hình 3.2.4.2 Sự hiểu biết cuả khách hàng về SMS Banking . 40 Hình 3.2.4.3 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Moblile Banking 40 Hình 3.2.4.4 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Phone Banking . 41 Hình 3.2.4.5 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Home Banking . 41 Hình 3.2.4.6 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Call Centre . 42 Hình 3.2.5.1 Sự hiểu biết cuả khách hàng về chuyển khoản trực tuyến . 42 Hình 3.3.5.2 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Thanh toán hoá đơn trực tuyến 43 Hình 3.2.5.3 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Mua thẻ trả trước trực tuyến 43 Hình 3.2.5.4 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Nạp tiền di động trực tuyến . 44 Hình 3.2.5.5 Sự hiểu biết cuả khách hàng về Truy vấn thông tin tỷ giá . 44 Hình 3.2.6 Rủi ro bảo mật 1 45 Hình 3.2.7 Rủi ro bảo mật 2 45 Hình 3.2.8 Rủi ro bảo mật 3 46 Hình 3.2.9 Rủi ro bảo mật 4 46 Hình 3.2.10 Chất lượng Internet 1 . 47 Hình 3.2.11 Chất lượng Internet 2 . 47 Hình 3.2.12 Chất lượng Internet 3 . 48 Hình 3.2.13 Lợi ích sử dụng 1 . 48 Hình 3.2.14 Lợi ích sử dụng 2 . 49 Hình 3.2.15 Lợi ích sử dụng 3 . 49 6Hình 3.2.16 Lợi ích sử dụng 4 . 50 Hình 3.2.17 Lợi ích sử dụng 5 . 50 Hình 3.2.18 Sự đơn giản khi sử dụng 1 . 51 Hình 3.2.19 Sự đơn giản khi sử dụng 2 . 51 Hình 3.2.19 Sự đơn giản khi sử dụng 3 . 52 Hình 3.2.21 Sự đơn giản khi sử dụng 4 . 52 Hình 3.2.22 Lòng tin cuả khách hàng 1 . 53 Hình 3.2.23 Lòng tin cuả khách hàng 2 . 53 Hình 3.2.24 Lòng tin cuả khách hàng 3 . 54 Hình 3.2.25 Lòng tin cuả khách hàng 4 . 54 Hình 3.2.26 Sự hài lòng cuả khách hàng về chính sách Chính phủ 55 Hình 3.2.27 Sự hài lòng cuả khách hàng về chính sách hỗ trợ phát triển Ebanking cuả Chính phủ . 55 Hình 3.2.28 Yếu tố công nghệ 1 56 Hình 3.2.29 Yếu tố công nghệ 1 56 Hình 3.2.30 Yếu tố công nghệ 3 56 Hình 3.2.31 Yếu tố công nghệ 3 57 Hình 3.2.32 Yếu tố công nghệ 4 57 Hình 4.3 Nguy cơ rủi ro bảo mật biện pháp khắc phục. . 76 7CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1 Định nghĩa ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng trên.(Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Dờn, Tr.8) Theo tinh thần của Luật các Tổ chức tín dụng (công bố ngày 26/12/1997) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành ngày 1/10/2004): Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nọi dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán, các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. 1.2. Các chức năng của ngân hàng thương mại 1.2.1 Chức năng trung gian tài chính: Trong nền kinh tế có những chủ thể có dư tiền khoản tiền đó chưa được sử dụng một cách triệt để.Họ cũng muốn tiền này sinh lời cho mình cho vay là phương pháp mà họ nghĩ tới.Bên cạnh đó, có những chủ thể cần tiền để hoạt động kinh doanh.Nhưng những chủ thể này không quen biết nhau cũng có thể không tin tưởng nhau nên tiền vẫn chưa được lưu thông.Chính vì vậy, ngân hàng thương mại là cầu nối giữa những người có vốn dư thừa những người có nhu cấu về vốn. Với chức năng trung gian tài chính, ngân hàng thương mại thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau: - Huy động các nguồn vốn từ các chủ thể tiết kiệm, có vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. + Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiết kiệm của các tổ chức cá nhân. 8 + Phát hành kỳ phiếu ngân hàng để huy động vốn trong xã hội. - Cấp tín dụng đầu tư đáp ứng nhu cầu về vốn cho các chủ thể trong nền kinh tế xã hội. + Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn đối với các tổ chức kinh tế cá nhân. + Chiết khấu thương phiếu, giấy tờ có giá. + Cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp các hình thức cấp tín dụng khác. 1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán: Với chức năng này, ngân hàng thương mại đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng các khoản thu khác theo lệnh của họ. Nói cách khác, ngân hàng thương mại đứng ra làm trung gian để thực hiện các khoản giao dịch thanh toán giữa các khách hàng, giữa người mua, người bán… để hoàn tất các quan hệ kinh tế thương mại giữa họ với nhau. Các ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng… Đây là chức năng quan trọng, thể hiện rõ bản chất của ngân hàng thương mại cho thấy tính chất “đặc biệt” trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Nhiệm vụ cụ thể của chức năng này gồm: + Mở tài khoản tiền gửi giao dịch cho các tổ chức cá nhân. + Quản lý cung cấp các phương tiện thanh toán cho khách hàng. + Tổ chức kiểm soát quy trình thanh toán giữa các khách hàng. Chức năng này giúp các chủ thể kinh tế tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian, lại đảm bảo thanh toán an toàn. Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó góp phần phát triển kinh tế. 91.2.3 Chức năng tạo ra bút tệ theo cấp số nhân: Nghiệp vụ tạo tiền xuất phát từ cả 2 chức nãng trên trong toàn bộ hệ thống Ngân hàng. Khi NHTM cho vay ra hoặc mua chứng khoán trong dân chúng thì NHTM mở rộng thu hút tiền gởi nhờ hoạt ðộng trong hệ thống mà các NHTM ðã tạo ra bút tệ (tiền ghi sổ). Một NHTM ðõn ðộc không thể mở rộng tiền gởi mà chỉ cho vay trong số tiền dự trữ của mình. Vì vậy nghiệp vụ tạo tiền chỉ thực hiện thông qua hợp ðồng của toàn hệ thống. Nghiệp vụ tạo tiền của NHTM có ý nghĩa toàn diện khá to lớn.Các khoản tiền mới tạo ra thật sự thúc ðẩy sự tãng trýởng kinh tế dựa trên cõ sở nguồn vốn mới tạo ra, không phải trên cõ sở nguồn vốn tiền gởi ban ðầu. 1.2.4 Chức nãng cung cấp dịch vụ tài chính: Các dịch vụ tài chính mà ngân hàng thýõng mại cung cấp cho thị trýờng tài chính bao gồm: - Tư vấn tài chính: • Ðánh giá khả nãng vay mýợn nguồn thu nhập của dự án ðầu Tư • Xây dựng một chýõng trình trung dài hạn. • Phát triển một chính sách quản lý nợ, các giải pháp cải thiện hạng mức tín nhiệm • Nhận định về tình hình nhu cầu của thị trýờng về từng loại trái phiếu. • Rà sát khuôn khổ pháp luật liên quan đến việc vay nợ các hình thức vay nợ của chính quyền địa phương. • Thu hút sự chú ý của công chúng đối với các đợt phát hành. - Môi giới tài chính - Lýu ký chứng khoán - Mở tài khoản ký quỹ kinh doanh chứng khoán - Ngân quỹ chuyển tiền thanh toán - Ủy thác bảo quản, thu hộ, chi hộ, mua bán hộ… 10- Dịch vụ ngân hàng điện tử… Chức nãng cung cấp dịch vụ tài chính của ngân hàng thýõng mại đã mang lại những lợi ích rất lớn cho các chủ thể tài chính nói riêng thị trýờng tài chính nói chung. Hệ thống các dịch vụ tài chính ngân hàng đóng vai trò là yếu tố cõ sở hạ tầng của thị trýờng. Với các dịch vụ tài chính sẽ đảm bảo các giao dịch của khách hàng sẽ thực hiện đúng nguyên tắc của thị trýờng tài chính là thuận tiện, nhanh chóng, an toàn chính xác. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động dịch vụ ngân hàng tạo ra cõ chế để cõ quan quản lý thực hiện tốt chức nãng kiểm soát thị trýờng ngày càng tốt hiệu quả hơn, từ đó góp phần thúc đẩy thị trýờng tài chính phát triển ổn định bền vững. 1.3. Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại 1.3.1 Dịch vụ tiền mặt: Đây là dịch vụ chiếm ưu thế của ngân hàng. Các công việc kiểm, đếm, phân loại, công việc bảo quản, thu phát tiền mặt…là thuộc loại dịch vụ này, có thể nói không ai có thể làm dịch vụ ngân quỹ tốt hơn nhà ngân hàng. 1.3.2 Dịch vụ thanh toán chuyển khoản: Hầu hết các giao dịch thanh toán giữa các khách hàng trong nước ngoài nước đều được thực hiện qua ngân hàng. Nhờ việc nắm giữ tài khoản của khách hàng, đồng thời thông qua việc kiểm soát các chứng từ thanh toán mà các ngân hang hoàn toàn có khả năng thực hiện dịch vụ thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Các dịch vụ thanh toán có thể chia thành 2 nhóm : + Dịch vụ thanh toán quốc nội (thanh toán bằng séc, nhờ thu, uỷ nhiệm chi, thẻ tín dụng…) + Dịch vụ thanh toán quốc tế (tín dụng thư, nhờ thu, chuyển tiền, thẻ tín dụng quốc tế …) Khi thực hiện dịch vụ thanh toán ngân hàng vừa đóng vai trò trung gian thanh toán vừa là người kiểm soát quá trình thanh toán, vì vậy các sai sót trong khâu thanh toán do [...]... tồn- thuận tiện. khẩu hiệu Dịch vụ ngân hàng 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần” chính là ưu thế lớn nhất mà mơ hình ngân hàng “hành chính” truyền thống khơng thể nào sánh được. Hiện nay, dịch vụ Home-banking tại Việt Nam đã được nhiều ngân hàng tại Việt Nam ứng dụng triển khai rộng rãi như: Ngân hàng Á Châu www.acb.com.vn; Ngân hàng công thương Việt Nam www.icb.com.vn; Ngân hàng ngoại Thương... khoản: 10 1.3.3 Dịch vụ chuyển tiền 11 1.3.4 Dịch vụ ủy nhiệm chi định kỳ (Standing order) 11 1.3.5 Dịch vụ kiều hối 11 1.3.6 Dịch vụ ủy thác 11 1.3.7 Dịch vụ tư vấn 12 1.3.8 Dịch vụ bảo hiểm 12 1.3.9 Dịch vụ ngân hàng trên thị trường chứng khoán 13 1.3.12 Dịch vụ môi giới tiền tệ 14 1.3.13 Dịch vụ mua bán ngoại tệ 14 1.3.14 Dịch vụ thanh toán quốc tế 15 1.3.15 Dịch vuï E-banking 15 31sử... Vietcombank 22 2.2.2 Ngân hàng Công thương Vietinbank 23 2.2.3 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Agribank 24 2.2.4 Ngân hàng Đầu tư phát triển BIDV 25 2.2.5 Kết luận thực trạng chung về dịch vụ E-banking của các ngân hàng thương mại quốc doanh 25 2.3 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN: 25 2.3.1 Ngân hàng ACB 25 2.3.2 Ngân hàng Đông Á 27 2.3.3 Ngân hàng Eximbank 28 2.3.4 Ngân hàng Việt Á... giới tài chính - Lýu ký chứng khốn - Mở tài khoản ký quỹ kinh doanh chứng khoán - Ngân quỹ chuyển tiền thanh toán - Ủy thác bảo quản, thu hộ, chi hộ, mua bán hộ… 21CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ E-BANKING TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 2.1 Tổng quan thị trường dịch vụ ngân hàng TP Hồ Chí Minh 2.1.1 Cơ sở pháp lý 1.LuậtGiao dịch điện tử của Quốc... những dịch vụ cấp độ cao hơn, tăng sự chia sẻ thông tin giữa các ngân hàng, đối tác (Giai đoạn E-business) tiến tới xây dựng mơ hình ngân hàng điện tử (E-bank hay E-enterprise) thực sự , tận dụng được sức mạnh thực sự của mạng toàn cầu cá nhân hoá dịch vụ ngân hàng cho từng đối tượng khách hàng chuyên biệt. Tuy nhiên, đây cũng chính là thách thức lớn nhất cho các ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh... CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 7 1.1 ĐỊNH NGHĨA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.2.1 Chức năng trung gian tài chính: 7 1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán: 8 1.2.3 Chức năng tạo ra bút tệ theo cấp số nhân: 9 1.2.4 Chức nãng cung cấp dịch vụ tài chính: 9 1.3. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.3.1 Dịch vụ tiền mặt: 10 1.3.2 Dịch vụ. .. cho khách hàng cho cả ngân hàng. Thông qua các dịch vụ kênh phân phối cuả E-banking, Ngân hàng có thể tự động hố, mở rộng thời gian làm việc ngồi giờ hành chính, qua đó giảm chi phí nhân viên, thu hút thêm khách hàng, thêm vốn huy động, phát triển thị trường tăng lợi nhuận… Thứ hai, ngân hàng ngày càng bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng cuả cơng nghệ thông tin, các dịch vụ E-banking sẽ... vấn Thông qua số điện thoại riêng mỗi ngân hàng, khách hàng sẽ được tư vấn cách đăng ký làm các loại thẻ; tư vấn địa chỉ mua sắm hàng hóa thanh toán dịch vụ bằng thẻ, thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, cước phí Internet, phí bảo hiểm… hoặc chuyển khoản 1.3.8 Dịch vụ bảo hiểm Bảo hiểm được coi là dịch vụ tài chính, là một hoạt động dịch vụ của ngân hàng thương mại (NHTM), khi NHTM làm... thần của Luật các Tổ chức tín dụng (công bố ngày 26/12/1997) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành ngày 1/10/2004): Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nọi dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán, các hoạt động. .. định, di động đều có thể nghe được các thơng tin về sản phẩm dịch vụ Ngân Hàng, thông tin tài khoản cá nhân. Phone Banking tự động trả lời hoạt động 24/24h. 2.3.2 Ngân hàng Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) ra đời vào 1992, trải qua hơn 18 năm hoạt động phát triển. Với vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng 6 cổ đông pháp nhân trong nước. Từ tháng 6/2006, DongA Bank chính thức đưa vào áp dụng . CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ E-BANKING TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: ..... 21 2.1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH .......................... Phí dịch vụ thấp. 1.3.6 Dịch vụ ủy thác Dịch vụ ủy thác là dịch vụ quản lý tài sản và quản lý hoạt động tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp .Dịch vụ này
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của dịch vụ e-banking tại các ngân hàng ở tp.hồ chí minh.pdf, Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của dịch vụ e-banking tại các ngân hàng ở tp.hồ chí minh.pdf, Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của dịch vụ e-banking tại các ngân hàng ở tp.hồ chí minh.pdf, Chức năng trung gian thanh toán: Chức năng tạo ra bút tệ theo cấp số nhân:, Dịch vụ thanh toán chuyển khoản: Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ ủy nhiệm chi định kỳ Standing order Dịch vụ kiều hối, Dịch vụ ủy thác Dịch vụ tư vấn Dịch vụ bảo hiểm, Dịch vụ ngân hàng trên thị trường chứng khốn Dịch vụ mơi giới tiền tệ, PC banking Home banking: The ATM channel:, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV, Cơ sở lý thuyết:, Nhân tố 1 – nhân tố lợi ích sử dụng Nhân tố 2 – Nhân tố lòng tin, Nhân tố 3 – nhân tố thơng tin e-banking Nhân tố 4 – nhân tố an tồn cho tài khoản khách hàng, Nhân tố 5 – nhân tố cơng nghệ Nhân tố 6 – nhân tố chất lượng Nhân tố 7 – nhân tố đảm bảo tính riêng tư, Nhân tố 8 – nhân tố chính sách của chính phủ, Hạn chế các rủi ro bảo mật

Từ khóa liên quan