PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG đề THI đại học từ năm 2002 đến 2014

3 2,822 13
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 04:23

Trang 1 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002 ĐẾN 2014 Bài 1 (ĐH A2002) Tìm nghiệm thuộc khoảng (0; 2 π ) của phương trình : cos3 sin 3 5 sin cos 2 3 1 2sin 2 x x x x x +   + = +   +   . ĐS : 5 ; 3 3 x x π π = = Bài 2 (ĐH B2002) Gi ả i ph ươ ng trình : 2 2 2 2 sin 3 cos 4 sin 5 cos 6 x x x x − = − ĐS : ; 9 2 k k x x π π = = ( k Z ∈ ) Bài 3 (ĐH D2002) Tìm x thu ộ c đ o ạ n [ ] 0;14 nghi ệ m đũ ng c ủ a ph ươ ng trình : cos3 4cos2 3cos 4 0 x x x − + − = ĐS : 3 5 7 ; ; ; 2 2 2 2 x x x x π π π π = = = = Bài 4 (ĐH A2003) Gi ả i b ấ t ph ươ ng trình : 2 cos 2 1 cot 1 sin sin 2 1 tan 2 x x x x x − = + − + ĐS : 4 x k π π = + ( k Z ∈ ) Bài 5 (ĐH B2003) Gi ả i b ấ t ph ươ ng trình : 2 cot tan 4 sin 2 sin 2 x x x x − + = ĐS : 3 x k π π = ± + ( k Z ∈ ) Bài 6 (ĐH D2003) Gi ả i ph ươ ng trình: 2 2 2 sin tan cot 0. 2 4 2 x x x π   − − =     ĐS : 2 ; 4 x k x k π π π π = + = − + ( k Z ∈ ) Bài 7 (ĐH A2004) Cho tam giác ABC không tù, th ỏ a mãn đ i ề u ki ệ n . os2 2 2 cos 2 2 cos 3. c A B C + + = Tính ba góc c ủ a tam giác ABC. ĐS : 0 0 90 ; 45 A B C= = = Bài 8 (ĐH B2004) Gi ả i ph ươ ng trình: 2 5sin 2 3(1 s inx) tan . x x − = − ĐS : 5 2 ; 2 6 6 x k x k π π π π = + = + ( k Z ∈ ) Bài 9 (ĐH D2004) Gi ả i ph ươ ng trình: (2cos 1)(2sin cos ) sin 2 sinx. x x x x − + = − ĐS : 2 ; 3 4 x k x k π π π π = ± + = − + ( k Z ∈ ) Bài 10 (ĐH A2005) Gi ả i ph ươ ng trình: 2 2 os 3 cos 2 os 0 c x x c x − = . ĐS : 2 k x π = ( k Z ∈ ) Bài 11 (ĐH B2005) Gi ả i ph ươ ng trình: 1 sin cos sin 2 os2 0 x x x c x + + + + = ĐS : 2 2 ; 3 4 x k x k π π π π = ± + = − + ( k Z ∈ ) Bài 12 (ĐH D2005) Gi ả i ph ươ ng trình: 4 4 3 os sin os sin 3 0. 4 4 2 c x x c x x π π     + + − − − =         ĐS : 4 x k π π = + ( k Z ∈ ) Bài 13 (ĐH A2006) Gi ả i ph ươ ng trình: 6 6 2( os sin ) sin x cos 0 2 2sin c x x x x + − = − ĐS : 5 2 4 x k π π = + ( k Z ∈ ) Bài 14 (ĐH B2006) Gi ả i ph ươ ng trình: cot sinx 1 tan x tan 4 2 x x   + + =     ĐS : 5 ; 12 12 x k x k π π π π = + = + ( k Z ∈ ) Bài 15 (ĐH D2006) Gi ả i ph ươ ng trình: os3 os2 cos 1 0 c x c x x + − − = ĐS : 2 ; 2 3 x k x k π π π = = ± + ( k Z ∈ ) Bài 16 (ĐH A2007) Gi ả i h ệ ph ươ ng trình: ( ) ( ) 2 2 1 sin cos 1 cos sin 1 sin 2 x x x x x + + + = + . ĐS : 2 ; 2 ; 2 4 x k x k x k π π π π π = = + = − + ( k Z ∈ ) Trang 2 Bài 17 (ĐH B2007) Gi ả i h ệ ph ươ ng trình 2 2 sin 2 sin 7 1 sin x x x + − = . ĐS : 2 5 2 ; ; 8 4 18 3 18 3 k k k x x x π π π π π π = + = + = + ( k Z ∈ ) Bài 18 (ĐH D2007) Gi ả i h ệ ph ươ ng trình : 2 sin cos 3 cos 2 2 2 x x x   + + =     . ĐS : 2 ; 2 2 6 x k x k π π π π = + = − + ( k Z ∈ ) Bài 19 (ĐH A2008) Gi ả i h ệ ph ươ ng trình: 1 1 7 4sin( ) 3 sin 4 ( ) 2 x x sim x π π + = − − . ĐS : 5 ; ; 4 8 8 x k x k x k π π π π π π = − + = − + = + ( k Z ∈ ) Bài 20 (ĐH B2008) Gi ả i h ệ ph ươ ng trình: 3 3 2 2 sin 3 os sin x cos 3 sin cos x c x x x x − = − . ĐS : ; 4 2 3 k x x k π π π π = + = − + ( k Z ∈ ) Bài 21 (ĐH D2008) Gi ả i h ệ ph ươ ng trình: ( ) 2sinx 1 cos2x sin2x 1 2cosx + + = + . ĐS : 2 2 ; 3 4 x k x k π π π π = ± + = + ( k Z ∈ ) Bài 22 (ĐH A2009) Gi ả i ph ươ ng trình: ( ) ( ) ( ) 1 2 sin cos 3 1 2sin 1 sin x x x x − = + − ĐS : 2 18 3 k x π π = − + ( k Z ∈ ) Bài 23 (ĐH B2009) Gi ả i ph ươ ng trình: ( ) 3 sin cos sin 2 3 cos3 2 cos 4 sin x x x x x x + + = + ĐS : 2 2 ; 6 42 7 k x k x π π π π = − + = + ( k Z ∈ ) Bài 24 (ĐH D2009) Gi ả i ph ươ ng trình : 3 cos5x 2sin 3x cos 2x sin x 0 − − = ĐS : ; 18 3 6 2 k k x x π π π π = + = − + ( k Z ∈ ) Bài 25 (ĐH A2010) Gi ả i ph ươ ng trình : (1 sinx cos 2 ) in( ) 1 4 cos 1 t anx 2 x s x x π + + + = + ĐS : 7 2 ; 2 6 6 x k x k π π π π = − + = + ( k Z ∈ ) Bài 26 (ĐH B2010) Gi ả i ph ươ ng trình: (sin 2 os2 ) cos os2 inx=0 x c x x c x s + + − ĐS : 4 2 k x π π = + ( k Z ∈ ) Bài 27 (ĐH D2010) Gi ả i ph ươ ng trình: in2x cos 2 3sin cos 1 0 s x x x − + − − = ĐS : 5 2 ; 2 6 6 x k x k π π π π = + = + ( k Z ∈ ) Bài 28 (ĐH A2011) Gi ả i ph ươ ng trình: 2 1 sin 2 os2 2 sin x sin 2 1 cot x c x x x + + = + ĐS : ; 2 2 4 x k x k π π π π = + = + ( k Z ∈ ) Bài 29 (ĐH B2011) Gi ả i ph ươ ng trình: s in2x cos +sinxcosx=cos2x+sinx cos x x + ĐS : 2 2 ; 2 3 3 k x k x π π π π = + = + ( k Z ∈ ) Bài 30 (ĐH D2011) Gi ả i ph ươ ng trình : sin2x 2cos in 1 0 3 t anx x s x+ − − = + ĐS : 2 3 x k π π = + ( k Z ∈ ) Bài 31 (ĐH A2012) Gi ả i ph ươ ng trình : 3 s in2x+cos2x=2cosx-1 ĐS : 2 ; 2 ; 2 2 3 x k x k x k π π π π π = + = = + ( k Z ∈ ) Bài 32 (ĐH B2012) Gi ả i ph ươ ng trình: Trang 3 2(cos 3 sin ) cos cos 3 sin 1. x x x x x + = − + ĐS : 2 2 2 ; 3 3 k x k x π π π = + = ( k Z ∈ ) Bài 33 (ĐH D2012) Giải phương trình: sin3x + cos3x – sinx + cosx = 2 cos2x ĐS : 7 ; 2 ; 2 4 2 12 12 k x x k x k π π π π π π = + = + = − + ( k Z ∈ ) Bài 34 (ĐH A2013) Giải phương trình: 1 tan x 2 2 sin x 4 π   + = +     ĐS : ; 2 4 3 x k x k π π π π = − + = ± + ( k Z ∈ ) Bài 35 (ĐH B2013) Giải phương trình: 2 sin 5x 2cos x 1 + = ĐS : 2 2 ; 6 3 14 7 k k x x π π π π = − + = − + ( k Z ∈ ) Bài 36 (ĐH D2013) Giải phương trình sin 3x cos 2x s inx 0 + − = ĐS : 7 ; 2 ; 2 4 2 6 6 k x x k x k π π π π π π = + = − + = + ( k Z ∈ ) Bài 37 (ĐH A2014) sinx + 4cosx = 2 + sin2x ĐS: x = ± /3 + k2 Bài 38 (ĐH B2014) √2 (sinx – 2cosx) = 2 – sin2x ĐS: x = ± 3 /4 + k2 . Trang 1 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002 ĐẾN 2014 Bài 1 (ĐH A2002) Tìm nghiệm thuộc khoảng (0; 2 π ) của phương trình : cos3 sin 3 5 sin cos. (ĐH D2012) Giải phương trình: sin3x + cos3x – sinx + cosx = 2 cos2x ĐS : 7 ; 2 ; 2 4 2 12 12 k x x k x k π π π π π π = + = + = − + ( k Z ∈ ) Bài 34 (ĐH A2013) Giải phương trình: 1 tan. Z ∈ ) Bài 35 (ĐH B2013) Giải phương trình: 2 sin 5x 2cos x 1 + = ĐS : 2 2 ; 6 3 14 7 k k x x π π π π = − + = − + ( k Z ∈ ) Bài 36 (ĐH D2013) Giải phương trình sin 3x cos 2x s inx 0 +
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG đề THI đại học từ năm 2002 đến 2014, PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG đề THI đại học từ năm 2002 đến 2014, PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG đề THI đại học từ năm 2002 đến 2014

Từ khóa liên quan