trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT

111 494 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 09:35

trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .4 Chương 1. LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH .6 1.1. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 6 1.1.1. Một số khái niệm liên quan tới tiêu thụ thành phẩm kết quả hoạt động tiêu thụ 6 1.1.2. Các phương pháp thức tiêu thụ thành phẩm 8 1.1.3 Ý nghĩa yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ thành phẩm .10 1.1.4 Các phương thức thanh toán 11 1.2.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh 12 1.2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 12 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 20 1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 22 1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng .23 1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .24 1.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất .26 1.5. Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết qủa kinh doanh theo các hình thức sổ kế toán .27 1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 27 1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 29 1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ .30 1.4.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ .31 SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 32 Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TMT 34 I. Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần Ô TM .34 1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty Cổ phần Ô TMT 34 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 35 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần Ô TMT 37 1.3.1 . Đặc điểm của bộ máy tổ chức công ty .37 1.3.2 .Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 39 1.4. Tổ chức bộ máy kế toán 43 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 43 1.4.2 Tổ chức công tác kế toán của công ty .46 II. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô TMT .50 2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Ô TMT 50 2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh .50 2.1.2. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Ô TMT.51 2.1.2.1. Thị trường tiêu thụ 51 2.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh .53 2.1.2.3. Phương thức thanh toán .54 2.1.2.4 Phương thức tiêu thụ 55 2.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Ô TMT .56 2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán .56 2.2.1.1. Kế toán thành phẩm .56 2.2.1.2.Hạch toán giá vốn hàng bán .64 SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.2. Kế tốn phải thu khách hàng 66 2.2.3. Kế tốn doanh thu bán hàng 69 2.3. Hạch tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty cổ phần Ơ TMT 75 2.3.1. Kế tốn chi phí bán hàng tại cơng ty cổ phần Ơ TMT 76 2.3.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 81 2.3.3 Chi phí tài chính 84 2.3.4 Doanh thu hoạt động tài chính 85 2.3.5. Chi phí khác doanh thu khác .88 2.3.6. Xác định kết quả kinh doanh 88 Chương 3: HỒN THIỆN HẠCH TỐN TIÊU THỤ HÀNG HỐ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN Ơ TMT 92 3.1 Đánh giá thực trạng kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty cổ phần Ơ TMT 92 3.1.1 Khái qt về tình hình tiêu thụ hàng hóa .92 3.1.2 Đánh giá về cơng tác kế tốn tại cơng ty Cổ phần ơ TMT 95 3.2. Một số kiến nghị nhằm hồn thiện hạch tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty ơ TMT 99 3.2.1. Sự cần thiết của việc hồn thiện kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty cổ phần ơ TMT 99 3.2.2. Hướng hồn thiện hạch tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh .100 3.2.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hồn thiện .107 LỜI MỞ ĐẦU SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế tốn 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước quốc tế ngày càng khốc liệt liệt hơn, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới ( WTO), điều này mang lại cho các DN Việt Nam nhiều hội vô cùng lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thử thách hơn. Chính vì vậy mà mỗi DN không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tối đa tiểm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là đem lại lợi nhuận cao, các DN còn phải biết nắm bắt những thông tin, số liệu cần thiết, chính xác bộ phận kế toán để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý, công khai tài chính để thu hút nhà đầu tư, tham gia vào các thị trường tài chính. Là một doanh nghiệp vừa mới cổ phần hóa được hơn một năm, công ty Cổ phần ô TMT đã gặt hái được khá nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định được vị thế của mình so với các DN khác trong nghành. Vì vậy để đảm bảo được vị thế của mình trong tương lai ngày càng vững mạnh thì việc đẩy mạnh công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cũng như xác định đúng kết quả kinh doanh là vấn đề ý nghĩa rất thiết thực. Điều đó sẽ giúp nhà quản lý đưa ra những phương thức tiêu thụ thành phẩm hữu hiệu, bảo toàn vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn, đem đến cho doanh nghiệp kết quả cao nhất. Được sự đồng ý của Giám đốc công ty em đã thực tập tại phòng tài chính kế toán của công ty Cổ phần ô TMT theo đúng kế hoạch thực tập của trường . Trong thời gian thực tập tại công ty em đã nghiên cứu, thực hành được sự tận tình giúp đỡ của PGS- TS Nguyễn Thị Lời cùng các anh chị trong phòng tài chính kế toán giúp em hoàn thành đề tài: “Hoàn thiện kế SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần ô TMT”. Chuyên đề ngoài phần mở đầu kết luận gồm 3 nội dung chính sau: Chương 1: Lý luận về kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phần II. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Ô TMT. Phần III : Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Ô TMT SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 1. LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.1.1. Một số khái niệm liên quan tới tiêu thụ thành phẩm kết quả hoạt động tiêu thụ *) Thành phẩm Thành phẩm là sản phẩm đã được chế tạo xong giai đoạn chế biến cuối cùng của qui trình công nghệ trong doanh nghiệp, được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật qui định nhập kho. Đối với yêu cầu của thị trường hiện nay thì chất lượng của sản phẩm cả về mặt nội dung hình thức sản phẩm là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Thành phẩm nếu được sản xuất ra với chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu của thị trường thì doanh nghiệp đó sẽ giành được vị thế tốt so với đối thủ cạnh tranh khác. Vì vậy việc việc duy trì, ổn định không ngừng phát triển sản xuất của doanh nghiệp là hết sức cần thiết. *) Tiêu thụ thành phẩm Tiêu thụ thành phẩm hay bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng. Đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Nói cách khác, tiêu thụquá trình trao đổi để thực hiện giá trị của thành phẩm, tức là chuyển hóa vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị( tiền). Quá trình đó chia làm 2 giai đoạn. SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giai đoạn 1: Đơn vị khách hàng căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết để giao sản phẩm cho đơn vị mua Giai đoạn này phản ánh được kết quả tiêu thụ, chưa sở bảo đảm cho quá trình tiêu thụ thành phẩm. Giai đoạn 2: Khách hàng kiểm nhận hàng, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, khi đó quá trình tiêu thụ thành phẩm được hoàn tất, đơn vị thu nhập để bù đắp chi phí, hình thành kết quả tiêu thụ. Tiêu thụ thành phẩm là khâu là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh khả năng tái sản xuất của một doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay thì cạnh tranh ngày càng diễn ra thường xuyên khốc liệt hơn. Chính vì vậy mà tiêu thụ thành phẩm trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Tổ chức kế toán thành phẩm xác định kết quả kinh doanh ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp trong công tác tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua các báo cáo tiêu thụ, báo cáo kết quả kinh doanh, các nhà quản lý sẽ nắm bắt được thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình sản xuất các mặt hàng để từ đó các quyết định phù hợp kịp thời. Đồng thời kế toán cung cấp thông tin về nghĩa vụ thuế: Thuế GTGT, thuế TNDN Qua các báo cáo tài chính do kế toán xác định kết quả cung cấp giúp các nhà đầu tư biết được hiệu quả kinh doanh để quyết định đầu tư đúng đắn. *) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *) Doanh thu thuần: Là chênh lệch giữa doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với khoản giảm trừ doanh thu ( chiết khấu thương mại, giảm gá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp về hàng đã tiêu thụ, thuế GTGT của cửa hàng đã tiêu thụ nếu doanh nghiệp tính theo phương pháp trực tiếp) *) Lợi nhuận gộp Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần giá vốn hàng bán *) Kết quả hoạt động kinh doanh: Là kết quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ hoạt động tài chính được biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh. 1.1.2. Các phương pháp thức tiêu thụ thành phẩm *) Phương thức tiêu thụ trực tiếp Là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho hay tại các phân xưởng của doanh nghiệp. Sản phẩm sau khi bàn giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ đơn vị bán không còn sở hữu về số hàng này. Người mua thể thanh toán bằng nhiều hình thức như thanh toán ngay hay chấp nhận thanh toán số hàng mà đơn vị bán đã giao. Ngay sau khi doanh nghiệp bàn giao sản phẩm cho khách hàng thì kế toán ghi nhận doanh thu, giá vốn hàng bán ngay sau khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng. *) Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận Là phương thức bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán được hạch toán vào TK 157- Hàng gửi bán, doanh thu, giá vốn chưa được ghi nhận. SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi được mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng được bên mua chấp nhận này mới được coi là tiêu thụ bên bán chính thức không còn quyền sở hữu về số hàng đó. Lúc này kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu giá vốn của lô hàng xuất. *) Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi. Là phương thức mà bên chủ hàng( gọi là bên đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận hàng( gọi là bên nhận đại lý) để bán.Bên đại lý sẽ được nhận thù lao bán số hàng đó dưới hình thức hoa hồng đại lý được hưởng. Cũng tương tự như phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận, số hàng gửi đại lý chưa được tiêu thụ thì hạch toán vào TK 157- Hàng gửi bán. Khi đại lý nộp báo cáo bán hàng nộp tiền cho doanh nghiệp thì số hàng gửi bán mới được coi là tiêu thụ lúc đó kế toán mới được tiến hành ghi nhận doanh thu, giá vốn. *) Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm. Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần các kỳ tiếp theo bằng nhau, trong đó bao gồm một phần doanh thu gốc một phần trả lãi chậm. Về thực chất chỉ khi nào người mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới chính thức không còn sở hữu số hàng đó. Tuy nhiên về mặt hạch toán thì khi bán hàng trả góp trả chậm cho người mua thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ. Doanh thu lúc này được ghi nhận là giá bán thu tiền một lần, phần trả góp được kết chuyển vào doanh thu hoạt động tài chính. SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *) Phương thức đổi hàng Là phương thức tiêu thụ mà trong đó người bán đem sản phẩm, vật tư, hàng hóa của của người mua. Giá trao đổi là giá bán của hàng hóa, vật tư đó trên thị trường. Theo phương thức này, khi xuất bán sản phẩm đem trao đổi, sản phẩm được coi là tiêu thụ ngay, kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu, giá vốn ngay khi trao đổi hàng. *) Phương thức tiêu thụ nội bộ. Là phương thức tiêu thụ sản phẩm giữa đơn vị chính với đơn vị trực thuộc hay đơn hay giữa các đơn vị với nhau trong cùng một tập đoàn, tổng công ty, liên hiệp .Ngoài ra các trường hợp doanh nghiệp xuất dùng vật tư, sản phẩm, hàng hóa để sử dụng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, trả lương, thường hay phục vụ sản xuất kinh doanh cũng được coi là tiêu thụ nội bộ. Kế toán hạch tóan vào TK 512- Doanh thu tiêu thụ nội bộ. 1.1.3 Ý nghĩa yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ thành phẩm - Ý nghĩa: Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ đóng một vai trò hết sức quan trọng không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tiêu thụ là khâu duy nhất tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Kết quả của tiêu thụkết quả của cả một quá trình sản xuất kinh doanh. - Yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ thành phẩm. Bộ phận quản lý tiêu thụ thành phẩm theo dõi nắm bắt được khối lượng tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từng loại thành phẩm. Dựa trên việc phân tích kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng để đưa ra kế hoạch tiêu thụ cho kỳ tiếp theo. SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C [...]... TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TMT I Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần Ô TM 1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty Cổ phần Ô TMT Qua hơn một năm cổ phần hóa, công ty cổ phần Ô TMT( thuộc tổng công ty Công nghiệp Ô Việt Nam) đã gặt hái được khá nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh Để được những thành công như... dịch vụ CK, xác định k/c giá thành của thành phẩm hoàn thành nhập kho; Giá thành dịch vụ đã hoàn thành (Doanh nghiệp sx kinh doanh dịch vụ Sơ đồ 1.2: Kế toán giá vốn theo phương pháp kiểm định kỳ 1.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Kết quả của hoạt động kinh doanhkết quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ hoạt động... doanh thu thuần, TK 641, 642 Chi phí tài chính DT hoạt động tài chính K/c chi phí bán hàng K/c QLDN TK142 TK421 K/c chi phí Kết chuyển lỗ chờ kết chuyển Kết chuyển lãi Sơ đồ 1.12: Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 1.5 Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết qủa kinh doanh theo các hình thức sổ kế toán 1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung * Nguyên tắc, đặc trưng bản của hình thức kế. .. ngày hôm nay, công ty đã trải qua hơn 30 năm vượt qua khó khăn với những định hướng chủ trương, biện pháp năng động, kịp thời thích ứng được với nhu cầu của thị trường Công ty cổ phần ô TMT là đơn vị thành viên của Tổng công ty công nghiệp Ô Việt Nam- Tiền thân là Công ty vật tư cục khí trực thuộc Cục khí- Bộ Giao thông vận tải, được thành lập ngày 27/ 10/ 1976 Năm 1980 Công ty được... thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ hoạt động tài chính được biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh, kết quả đó được tính theo công thức sau: LN của HĐKD = LN gộp về BH & CCDV + Doanh thu HĐTC - Chi phí HĐTC - Chi phí bán hàng - Chi phí QLDN Để xác định kết quả tiêu thụ trong kỳ, kế toán sử dụng tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh Kết quả hoạt động của doanh nghiệp... thành Công ty vật tư thiết bị khí GTVT chuyển đổi thành Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 602/ QĐ.TCCB-LĐ ngày 05/04/1993 của Bộ Giao thông vận tải Ngày 01/09/1998 Công ty được đổi tên thành Công ty thương mại sản xuất vật tư thiết bị GTVT Ngày 14/04/2006 tại quyết định số 870/ QĐ- BGTVT, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty chuyển Công ty thương mại và. .. chuyển kết chuyển TK 139 Chi phí dự phòng TK 335, 142, 242 Chi phí theo dự toán TK 331, 111, 112 Chi phí khác TK 133 Sơ đồ 1.4: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất Kết quả của hoạt động kinh doanhkết quả của hoạt động tiêu thụ. .. bị GTVT thành công ty cổ phần ô TMT Từ ngày 15/12/2006 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần Quá trình phát triển của công ty được thể hiện qua doanh thu đạt được đã tăng lên các năm, từ đó thấy được thu nhập của CBCNV dần được nâng cao, công ty ngày càng chú trọng về đầu tư đổi mới trang thiết bị, nhà xưởng, mặt bằng, nhà làm việc Cải thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, dần... trị giá vốn thành phẩm của thành phẩm tồn kho cuối kỳ TK 157 Đầu kỳ, k/c giá vốn của thành phẩm đã gửi bán chưa xác địnhtiêu thụ ĐK TK 611 Cuối kỳ, xác định k/c trị giá vốn HH Cuối kỳ, k/c trị giá vốn thành phẩm đã gửi bán nhưng chưa xác địnhtiêu thụ trong kỳ đã xuất bán được xác địnhtiêu thụ (Doanh nghiệp thương mại) TK 911 TK 631 Cuối kỳa, k/c trị giá vốn hàng bán của Thành phẩm, hàng... của hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây Phần mềm SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kế toán không hiển thị . doanh tại công ty cổ phần Ô tô TMT. Phần III : Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Ô tô TMT SV:. xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phần II. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại
- Xem thêm -

Xem thêm: trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT, trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT, trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT, Ý nghĩa và u cầu quản lý cơng tác tiêu thụ thành phẩm Các phương thức thanh tốn., Kế toán giá vốn hàng bán, Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất, Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty., - hành kế tốn XDCB: Do 1 kế tốn XDCB đảm nhận, với nhiệm - hành kế tốn lương và các khoản trích theo lương: Do 1 kế tốn - hành kế tốn cơng nợ: Do 1 kế tốn phải thu và 1 kế tốn thanh - hành kế tốn tiền mặt: Do 1 kế tốn tiền mặt phụ trách với - hành k, - hành khuyến mại: Do một kế toán khuyến mại đảm nhận hạch, Kế tốn chi phí bán hàng Đặc điểm hoạt động kinh doanh, Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp, Chi phí khác và doanh thu khác Xác định kết quả kinh doanh, Khái qt về tình hình tiêu thụ hàng hóa Thuận lợi, Đánh giá về cơng tác kế tốn tại cơng ty Cổ phần ơ tơ TMT

Từ khóa liên quan