tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

36 508 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2015, 18:32

1 T V N ĐẶ Ấ ĐỀ Ung th bi u mô t bào gan (UBTG) là m t b nh lý ác tính kháư ể ế ộ ệ ph bi n c a h tiêu hóa. Theo th ng kê c a hi p h i ung th Hoa Kổ ế ủ ệ ố ủ ệ ộ ư ỳ n m 2008 ung th gan là ung th ph bi n, ng hàng th 6 namă ư ư ổ ế đứ ứ ở gi i và hàng th 7 n , v i t n su t nam/n là 2,4; có t l t vongớ ứ ở ữ ớ ầ ấ ữ ỉ ệ ử cao ng hàng th 2 nam và th 6 n trong các lo i ung th nóiđứ ứ ở ứ ở ữ ạ ư chung. Vi t Nam, ung th bi u mô t bào gan là lo i ung th phỞ ệ ư ể ế ạ ư ổ bi n trên c n c. Theo nghiên c u c a Tr n V n Huy ung th bi uế ả ướ ứ ủ ầ ă ư ể mô t bào gan ng hàng th hai sau ung th d dày nh ng l i là ungế đứ ứ ư ạ ư ạ th tiêu hóa ph bi n nh t nam gi i. ư ổ ế ấ ở ớ Ung th bi u mô t bào gan n u phát hi n mu n tiên l ng b như ể ế ế ệ ộ ượ ệ r t x u, t l t vong r t cao và t vong trong m t th i gian ng n kấ ấ ỷ ệ ử ấ ử ộ ờ ắ ể t khi phát hi n c b nh. Cho n nay ã có nhi u ph ng phápừ ệ đượ ệ đế đ ề ươ i u tr ung th bi u mô t bào gan nh : c t gan, ghép gan, th t ngđề ị ư ể ế ư ắ ắ độ m ch gan, phóng x , hóa ch t, tiêm c n vào kh i u, t nhi t cao t n,ạ ạ ấ ồ ố đố ệ ầ nút m ch gan Trong ó nút m ch gan là m t ph ng pháp i u trạ đ ạ ộ ươ đề ị ph bi n, nh nhàng và có hi u qu t t. ổ ế ẹ ệ ả ố Vi c ch n oán xác nh ung th bi u mô t bào gan và theo dõiệ ẩ đ đị ư ể ế sau i u tr nút m ch là m t nhu c u c n thi t và c p bách, trong óđề ị ạ ộ ầ ầ ế ấ đ có s tr giúp quan tr ng c a các ph ng ti n ch n oán hình nh.ự ợ ọ ủ ươ ệ ẩ đ ả Siêu âm và ch p c t l p vi tính (CLVT) là hai k thu t kh o sátụ ắ ớ ỹ ậ ả th ng quy. Tuy nhiên kh o sát s t ng sinh m ch c a kh i u sau nútườ ả ự ă ạ ủ ố còn nhi u h n ch . Trong nh ng n m g n ây vai trò c a c ng h ngề ạ ế ữ ă ầ đ ủ ộ ưở t (CHT) trong ch n oán xác nh và ánh giá sau i u tr ung thừ ẩ đ đị đ đề ị ư bi u mô t bào gan ngày càng c kh ng nh. T ó chúng tôi th cể ế đượ ẳ đị ừ đ ự hi n tài này nh m ba m c tiêu sau:ệ đề ằ ụ 1 2 1. Nghiên c u c i m hình nh c ng h ng t c a ung th bi u mô tứ đặ để ả ộ ưở ừ ủ ư ể ế bào gan. 2. Xác nh giá tr ch n oán ung th bi u mô t bào gan c a c ngđị ị ẩ đ ư ể ế ủ ộ h ng t .ưở ừ 3. Xác nh vai trò c ng h ng t trong ánh giá k t qu i u tr ungđị ộ ưở ừ đ ế ả đề ị th bi u mô t bào gan b ng ph ng pháp nút m ch hóa d u.ư ể ế ằ ươ ạ ầ M T S ÓNG GÓP M I C A LU N ÁNỘ Ố Đ Ớ Ủ Ậ ây là công trình u tiên có h th ng nghiên c u v c i mĐ đầ ệ ố ứ ềđặ để hình nh và giá tr CHT 1,5 Tesla áp d ng cùng lúc nhi u chu i xungả ị ụ ề ỗ nh : T2W, T1W in-phase, out-of-phase, CHT ng h c, Diffusion vàư độ ọ tr s h s khu ch tán bi u ki n ADC trong ch n oán UBTG c ngị ố ệ ố ế ể ế ẩ đ ũ nh ánh giá k t qu i u tr nút m ch hóa d u. ưđ ế ảđề ị ạ ầ K t qu nghiên c u ã a l i m t s óng góp m i cho chuyênế ả ứ đ đư ạ ộ ố đ ớ ngành bao g m: c ng h ng t có nh y, c hi u r t cao trongồ ộ ưở ừ độ ạ độđặ ệ ấ ch n oán ung th bi u mô t bào gan, ánh giá xâm l n t nh m chẩ đ ư ể ế đ ấ ĩ ạ c a r t t t. ánh giá r t t t tình tr ng kh i u ho i t , còn nhu môử ấ ố Đ ấ ố ạ ố ạ ử s ng sót ho c tái phát, ch n oán kh i u có t ng sinh m ch sau nútố ặ ẩ đ ố ă ạ m ch r t t t. C ng h ng t ánh giá tình tr ng t ng sinh m ch c aạ ấ ố ộ ưở ừ đ ạ ă ạ ủ kh i u sau nút m ch t t h n nhi u so v i ch p c t l p vi tính. C ngố ạ ố ơ ề ớ ụ ắ ớ ộ h ng t phát hi n t n th ng th phát gan, ch n oán huy t kh iưở ừ ệ ổ ươ ứ ở ẩ đ ế ố t nh m ch c a ác tính t t h n ch p c t l p vi tính.ĩ ạ ử ố ơ ụ ắ ớ C U TRÚC LU N ÁNẤ Ậ Lu n án c trình bày trong 129 trang (không k tài li u thamậ đượ ể ệ kh o và ph l c), bao g m các ph n: t v n (2 trang); t ng quanả ụ ụ ồ ầ đặ ấ đề ổ 2 3 tài li u (36 trang); i t ng và ph ng pháp nghiên c u (20 trang);ệ đố ượ ươ ứ k t qu nghiên c u (31 trang); bàn lu n (36 trang); k t lu n (3 trang);ế ả ứ ậ ế ậ ki n ngh (1 trang).ế ị Lu n án g m 48 b ng, 10 bi u . Trong 275 tài li u thamậ ồ ả ể đồ ệ kh o có 34 tài li u ti ng Vi t, 241 tài li u ti ng Anh. Ph l c g mả ệ ế ệ ệ ế ụ ụ ồ các hình nh minh h a, b nh án nghiên c u, danh sách b nh nhân.ả ọ ệ ứ ệ Ch ng 1ươ T NG QUAN TÀI LI UỔ Ệ 1.1. D CH T H C VÀ CÁC Y U T NGUY C Ị Ễ Ọ Ế Ố Ơ 1.1.1. D ch t h cị ễ ọ Ung th bi u mô t bào ganư ể ế chi m kho ng ế ả 90% các lo iạ ung thư gan. Trong h u h t cácầ ế tr ng h pườ ợ (70-90%), UBTG phát tri nể ở nh ng b nh nhânữ ệ có b nhệ gan mãn tính. Kho ng 80% UBTG phátả tri n trên n n x gan. ể ề ơ T l m cỷ ệ ắ b nh ung thệ ư gan nguyên phát angđ gia t ngă m t sở ộ ố n c phát tri nướ ể và kh n ngả ă sẽ ti p t c ế ụ gia t ngă trong vài th p k ậ ỷ t iớ . UBTG có t l phát b nh khác nhau tùy theoỷ ệ ệ khu v c a lý trên th gi i,ự đị ế ớ do s phân bự ố và l ch sị ử t nhiênự c aủ b nh viêm ganệ virus B và C. Khu v c có t l m c b nhự ỷ ệ ắ ệ cao nh tấ ở châu Á và châu Phi c n Saharaậ (120 tr ng h pườ ợ trên 100.000 dân), t n su t m c nam g p ầ ấ ắ ở ấ 4-8 l nầ ởnữ gi iớ . 1.1.2. Các y u t nguy cế ố ơ Nhi m virus viêm gan B và virus viêm gan Cễ Nghi n r uệ ượ B nh di truy n ệ ề Haemochromatosis 3 4 Aflatoxin H i ch ng chuy n hóa, b nh ti u ng và hút thu cộ ứ ể ệ ể đườ ố M t s nguyên nhân hi m g pộ ố ế ặ bao g m: viêm ồ x ơ ng m t,đườ ậ thi u alpha-1-antitrypsin, thu c tránh thaiế ố … 1.2. CÁC PH NG PHÁP I U TR ƯƠ Đ Ề Ị 1.2.1. i u tr tri t c nĐ ề ị ệ ă Ph u thu t c t ganẫ ậ ắ Ghép gan t nhi t cao t n Đố ệ ầ 1.2.2. i u tr t m th iĐ ề ị ạ ờ i u tr hóa ch t Đ ề ị ấ Tiêm axit axetic qua da d i h ng d n c a siêu âm ướ ướ ẫ ủ Tiêm ethanol vào kh i u ố Phóng x tr li u ạ ị ệ Nút h t phóng x ạ ạ Ph ng pháp nút m ch gan ươ ạ i u tr nút m ch b ng DC BeadĐ ề ị ạ ằ Th t ng m ch gan ắ độ ạ i u tr theo y h c c truy n Đ ề ị ọ ổ ề 1.3. CÁC PH NG PHÁP CH N OÁNƯƠ Ẩ Đ 1.3.1. Ch n oán d a vào tri u ch ng lâm sàngẩ đ ự ệ ứ Giai o n u tri u ch ng r t nghèo nàn, hi m khi c ch nđ ạ đầ ệ ứ ấ ế đượ ẩ oán s m n u không d a vào các k thu t ch n oán hình nh. Giaiđ ớ ế ự ỹ ậ ẩ đ ả o n mu n tri u ch ng lâm sàng và tri u ch ng c n lâm sàng rõđ ạ ộ ệ ứ ệ ứ ậ nh ng b nh ã di n ti n n giai o n n ng, tiên l ng x u.ư ệ đ ễ ế đế đ ạ ặ ượ ấ 1.3.2. Xét nghi m ệ Alpha fetoprotein (AFP) là ch t ch i m ung th r t c sấ ỉ để ư ấ đượ ử 4 5 d ng, là m t lo i glycoprotein c t bào gan s n xu t trong th i kụ ộ ạ đượ ế ả ấ ờ ỳ phôi thai. UBTG có th s n xu t AFP t m c bình th ng n >ể ả ấ ừ ứ ườ đế 100.000ng/ml. N ng AFP bình th ng có th hi n di n kho ngồ độ ườ ể ệ ệ ở ả 30% b nh nhân c ch n oán UBTG, th m chí có n ng r tệ đượ ẩ đ ậ ồ độ ấ th p. AFP l n h n 400ng/ml có giá tr ch n oán UBTG. N ng ấ ớ ơ ị ẩ đ ồ độ AFP cao, c hi u ch n oán UBTG g n 100% nh ng nh yđộ đặ ệ ẩ đ ầ ư độ ạ th p d i 40%.ấ ướ Des-gamma-carboxyprothrombin (DCP) c xem là m tđượ ộ xét nghi m ch i m UBTG, có c hi u cao 95%, tuy nhiên ệ ỉ để độ đặ ệ độ nh y th p v i các kh i u nh h n 3cm, nên b h n ch s d ng trongạ ấ ớ ố ỏ ơ ị ạ ế ử ụ lâm sàng. 1.3.3. Các ph ng pháp th m dò hình nhươ ă ả 1.3.3.1. Siêu âm 1.3.3.2. Ch p c t l p vi tínhụ ắ ớ 1.3.3.4. Ch n oán ung th gan nguyên phát b ng y h cẩ đ ư ằ ọ h t nhânạ 1.3.4. Các ph ng pháp khácươ 1.3.4.1. Soi b ngổ ụ 1.3.4.2. Sinh thi t, ch c hút t bào trong ch n oán ungế ọ ế ẩ đ th gan nguyên phátư 1.3.5. C ng h ng t ganộ ưở ừ - T ng tín hi u trên hình nh T2ă ệ ả W: UBTG i n hình t ng tínđể ă hi u trên hình nh T2W. Ng c l i n t lo n s n r t hi m khi t ng tínệ ả ượ ạ ố ạ ả ấ ế ă hi u trên chu i xung T2W. Tuy nhiên, d u hi u này không g p trongệ ỗ ấ ệ ặ t t c UBTG, m t s tr ng h p UBTG ng ho c gi m tín hi u trênấ ả ộ ố ườ ợ đồ ặ ả ệ chu i xung T2W. ỗ - Gi m tín hi u trên hình nh T1Wả ệ ả : UBTG th ng gi m tín hi uườ ả ệ trên hình nh T1W. M c dù, n t lo n s n c a x gan c ng gi m tínả ặ ố ạ ả ủ ơ ũ ả 5 6 hi u trên T1W. UBTG t ng tín hi u trên T1W có th do ch a m ,ệ ă ệ ể ứ ỡ ng, protein, melanin, xu t huy t và glycogen trong t n th ng.đồ ấ ế ổ ươ M t s tr ng h p có s hi n di n c a k m ho c s t s làm gi m tínộ ố ườ ợ ự ệ ệ ủ ẽ ặ ắ ẽ ả hi u c a nhu mô gan xung quanh và gây t ng tín hi u t ng i c aệ ủ ă ệ ươ đố ủ UBTG trên hình nh T1W.ả - Ng m thu c thì ng m ch ( M)ấ ố độ ạ Đ : kho ng 80-90% UBTG cóả t ng sinh m chă ạ , ng m thu c m nh thì M. UBTG kích th c nhấ ố ạ Đ ướ ỏ h n 1,5cm th ng c phát hi n thì M. Hình nh T1W c t m ngơ ườ đượ ệ ở Đ ả ắ ỏ sau tiêm thu c i quang t cho chính xác cao trong phát hi nố đố ừ độ ệ UBTG. V i các t n th ng l n h n 2cm trên n n x gan, ng mớ ổ ươ ớ ơ ề ơ ấ thu c thì M và th i thu c thì mu n có th ch n oán UBTG vàố Đ ả ố ộ ể ẩ đ không c n sinh thi t. N u ch p thì M quá s m, m t s tr ng h pầ ế ế ụ Đ ớ ộ ố ườ ợ UBTG ch a ng m thu c và s khó phát hi n, do ó th ng kh o sátư ấ ố ẽ ệ đ ườ ả thì M mu n. Kho ng 10-20% UBTG không ở Đ ộ ả t ng sinh m chă ạ và không ng m thu c gadolinium thì M. Nh ng tr ng h p nàyấ ố Đ ữ ườ ợ th ng g p nh ng kh i u nh và thi u m ch máu n nuôi kh i u.ườ ặ ở ữ ố ỏ ế ạ đế ố M t s ít tr ng h p UBTG l n có th không ộ ố ườ ợ ớ ể t ng sinh m chă ạ . - Th i thu cả ố : hình nh gi m tín hi u so v i nhu mô gan xungả ả ệ ớ quanh thì t nh m ch c a (TMC) và thì mu n c g i là th i thu c,ở ĩ ạ ử ộ đượ ọ ả ố có c hi u cao 95-96% ch n oán UBTG. T n th ng ng mđộ đặ ệ ẩ đ ổ ươ ấ thu c thì M và th i thu c thì mu n c ch n oán UBTG v i ố Đ ả ố ộ đượ ẩ đ ớ độ chính xác cao. M t s ít tr ng h p UBTG có th t ng tín hi u ho cộ ố ườ ợ ể ă ệ ặ ng tín hi u v i nhu mô gan xung quanh thì TMC và thì mu n.đồ ệ ớ ở ộ - Hình nh Diffusionả : trên chu i xung Diffusion UBTG t ng tínỗ ă hi u và gi m tín hi u trên ADC. ệ ả ệ Nhi u nghiên c u cho th y r ngề ứ ấ ằ chu i xung Diffusion có th giúp phân bi t nang và u máu v i cácỗ ể ệ ớ t n th ng c, nh ng phân bi t các t n th ng c khác nh UBTG,ổ ươ đặ ư ệ ổ ươ đặ ư t ng s n th n t khu trú ă ả ể ố (FNH) và u tuy n có th khó kh n n u chế ể ă ế ỉ 6 7 d a trên giá tr h s khu ch tán bi u ki n ADC n c. ự ị ệ ố ế ể ế đơ độ - Vỏ: v kh i u th ng g p UBTG kích th c l n có th hi nỏ ố ườ ặ ở ướ ớ ể ệ di n t 24-90% v i các tr ng h p ng i Châu Á và t 2-42% v iệ ừ ớ ườ ợ ườ ừ ớ các tr ng h p ngoài Châu Á. V i kh i u có v ho c gi v g i ýườ ợ ớ ố ỏ ặ ả ỏ ợ ch n oán UBTG r t cao. Các kh i u l n th ng có v dày. Vẩ đ ấ ố ớ ườ ỏ ỏ th ng gi m tín hi u trên T1W và T2W. Tuy nhiên, m t s r t hi mườ ả ệ ộ ố ấ ế tr ng h p có th t ng tín hi u trên T2W. V m t mô b nh h c vườ ợ ể ă ệ ề ặ ệ ọ ỏ c u t o g m l p s i trong và l p s i ngoài có th bao g m các m chấ ạ ồ ớ ợ ớ ợ ể ồ ạ máu và ng m t nh b è ép.ố ậ ỏ ị đ Do v y trên T2W, m t s tr ng h pậ ộ ố ườ ợ v dày i n hình có vi n trong tín hi u th p (do x ), vi n ngoài cóỏ để ề ệ ấ ơ ề tín hi u cao (m ch máu, ng m t b ép). ệ ạ đườ ậ ị V th ng ng m thu c ỏ ườ ấ ố ở thì mu n. NMHD có hi u qu i u tr cao v i UBTG có v h n làộ ệ ả đề ị ớ ỏ ơ UBTG không có v . ỏ - UBTG ch a m vi thứ ỡ ể: trong tr ng h p này kh i u có thườ ợ ố ể ng ho c t ng tín hi u trên chu i xung T1W. UBTG th ng ch ađồ ặ ă ệ ỗ ườ ứ m n i bào h n là ch a m i th , hình nh CHT i n hình t ng tínỡ ộ ơ ứ ỡ đạ ể ả để ă hi u trên chu i xung T1W in-phase và gi m tín hi u trên chu i xungệ ỗ ả ệ ỗ T1W opposed-phase. M i th (m bão hòa) th ng gi m t tr ngỡ đạ ể ỡ ườ ả ỉ ọ trên hình nh CLVT. Ngoài ra, nh ng vùng xu t huy t ch a melanin,ả ữ ấ ế ứ ng ho c l ng ng glycoprotein có th t ng tín hi u trên chu iđồ ặ ắ đọ ể ă ệ ỗ xung T1W. S hi n di n c a m vi th trong t n th ng r t g i ýự ệ ệ ủ ỡ ể ổ ươ ấ ợ trong ch n oán UBTG.ẩ đ - Xâm l n m ch máuấ ạ : th ng g p trong UBTG, nhi u nghiênườ ặ ề c u cho th y r ng có th t 6,5-48%. UBTG xâm l n TMC g pứ ấ ằ ể ừ ấ ặ th ng xuyên h n so v i xâm l n TM gan. S khác bi t gi a huy tườ ơ ớ ấ ự ệ ữ ế kh i u và huy t kh i n thu n r t quan tr ng trong i u tr và tiênố ế ố đơ ầ ấ ọ đề ị l ng. Huy t kh i u ác tính i n hình th ng xu t hi n g n kh i uượ ế ố để ườ ấ ệ ầ ố nguyên phát và có c tính phát tri n vào m ch máu lân c n. Ng cđặ ể ạ ậ ượ 7 8 l i v i huy t kh i n thu n, huy t kh i ác tính bi u hi n hình nhạ ớ ế ố đơ ầ ế ố ể ệ ả t ng t nh u nguyên phát, t ng tín hi u trên T2W, ng m thu c thìươ ự ư ă ệ ấ ố M, th i thu c thì TMC và h n ch khu ch tán trên chu i xungĐ ả ố ạ ế ế ỗ Diffusion. - UBTG d ng l p s iạ ớ ợ (fibrolamellar) là m t kh i u ác tính r tộ ố ấ hi m g p, tri u ch ng lâm sàng không c hi u và th ng di c nế ặ ệ ứ đặ ệ ườ ă h ch b ch huy t, x y ra th ng b nh nhân tr , không x gan. âyạ ạ ế ả ườ ở ệ ẻ ơ Đ là lo i u không có v bao, ranh gi i rõ, b phân múi. Th ng có s oạ ỏ ớ ờ ườ ẹ x l n trung tâm do l ng ng collagen và x hóa. N t canxi hóaơ ớ ở ắ đọ ơ ố có th xu t hi n bên trong s o x . ây là lo i u không có v bao,ể ấ ệ ẹ ơ Đ ạ ỏ ranh gi i rõ, b phân múi. Trên hình nh CHT gi m tín hi u nh trênớ ờ ả ả ệ ẹ T1W và t ng tín hi u trên T2W, ng m thu c không ng nh t thìă ệ ấ ố đồ ấ M. S o x trung tâm gi m tín hi u trên T1W và T2W, không ng mĐ ẹ ơ ả ệ ấ thu c i quang t . ố đố ừ - UBTG tr emở ẻ th ng x y ra v i l a tu i t 2-4 tu i ho c tườ ả ớ ứ ổ ừ ổ ặ ừ 12-14 tu i, 50% UBTG tr em có các b nh lý gan m n tính nh h pổ ẻ ệ ạ ư ẹ ng m t, h i ch ng Alagille và viêm gan m n tính. Trên CHT:đườ ậ ộ ứ ạ t ng tín hi u trên T2W, gi m tín hi u trên T1W, m t s kh i u ch yă ệ ả ệ ộ ố ố ả máu ho c có ch a m t ng tín hi u trên T1W, ng m thu c i quangặ ứ ỡ ă ệ ấ ố đố t không ng nh t. ừ đồ ấ Ch ng 2ươ I T NG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C UĐỐ ƯỢ ƯƠ Ứ 2.1. ÔI T NG NGHIÊN C Ú ́Đ ƯỢ Ư 2.1.1. Tiêu chu n ch nẩ ọ Có 3 nhóm i t ng t ng ng v i 3 m c tiêu nghiên c u:đố ượ ươ ứ ớ ụ ứ i t ng nghiên c u cho m c tiêu 2 Đố ượ ứ ụ (g i là i t ngọ đố ượ 8 9 2): B nh nhân có lâm sàng nghi ng UBTG, c ch p CHT k t quệ ờ đượ ụ ế ả ch n oán UBTG ho c u gan khác nh ng ch a lo i tr UBTG.ẩ đ ặ ư ư ạ ừ i t ng nghiên c u cho m c tiêu 1Đố ượ ứ ụ (g i là i t ngọ đố ượ 1): Là nh ng b nh nhân c a i t ng 2 c ch n oán xác nhữ ệ ủ đố ượ đượ ẩ đ đị UBTG, d a vào kự t qu gi i ph u b nh (GPB) ho c hình nh CHTế ả ả ẫ ệ ặ ả i n hình c a UBTG + AFP t ng cao > 400ng/ml.để ủ ă i t ng nghiên c u cho m c tiêu 3 Đố ượ ứ ụ (g i là i t ngọ đố ượ 3): B nh nhân UBTG ã c i u tr b ng ph ng pháp nút m chệ đ đượ đề ị ằ ươ ạ hóa d u (NMHD).ầ 2.1.2. Tiêu chu n lo i tr : ẩ ạ ừ B nh giai o n n ng c n i u trệ ở đ ạ ặ ầ đề ị tích c c. ự Có huy t kh i thân TMC. ế ố Có di c n h ch r n gan. B nhă ạ ố ệ nhân suy gan n ng. S d ng thêm ph ng pháp i u tr khác: tiêmặ ử ụ ươ đề ị c n ho c acid acetic vào kh i u, t nhi t cao t n.ồ ặ ố đố ệ ầ 2.1.3. Cách ch n m uọ ẫ - Cho i t ng 2: đố ượ Áp d ng công th c tính c m u cho m tụ ứ ỡ ẫ ộ nghiên c u ch n oán, t ó tính c c m u t i thi u 140 b nhứ ẩ đ ừ đ đượ ỡ ẫ ố ể ệ nhân. Ch n m u thu n ti n:ọ ẫ ậ ệ Chúng tôi ã ch n c 189 b nh nhân,đ ọ đượ ệ trong ó 144 b nh nhân c làm GPB là tiêu chu n vàng ch nđ ệ đượ ẩ để ẩ oán (l n h n c m u t i thi u).đ ớ ơ ỡ ẫ ố ể - Cho i t ng 1:đố ượ Ch n t t b nh nhân c a i t ng 2 tiêuọ ấ ệ ủ đố ượ đủ chu n ch n oán xác nh UBTG. ã ch n c 167 b nh nhân UBTG.ẩ ẩ đ đị Đ ọ đượ ệ - Cho i t ng 3đố ượ : Áp d ng công th c tính c m u cho xácụ ứ ỡ ẫ nh m t t l , t ó tính c c m u t i thi u 101 b nh nhân. Ch nđị ộ ỉ ệ ừđ đượ ỡ ẫ ố ể ệ ọ m u thu n ti n: Chúng tôi ã ch n c 112 b nh nhân (l n h n cẫ ậ ệ đ ọ đượ ệ ớ ơ ỡ m u t i thi u).ẫ ố ể 9 10 2.1.4. a i m và th i gian nghiên c uĐị để ờ ứ B nh nhân n khám, th c hi n các xét nghi m và i u tr t iệ đế ự ệ ệ đề ị ạ Khoa Tiêu hóa ho c Khoa Ung b u - B nh vi n B ch Mai. Ch pặ ướ ệ ệ ạ ụ CHT t i Khoa Ch n oán hình nh. K t qu GPB do Khoa GPB th cạ ẩ đ ả ế ả ự hi n. i u tr b ng ph ng pháp NMHD t i Khoa Ch n oán hìnhệ Đ ề ị ằ ươ ạ ẩ đ nh. Th i gian nghiên c u: 12/2010 ên 8/2014.̀ ́ ́ả ơ ư đ 2.2. PH NG PHAP NGHIÊN C Ú ́ƯƠ Ư 2.2.1. Thiêt kê nghiên c u: ́ ́ ́ư ây là nghiên c u mô ta c t nganǵĐ ư ̉ ắ 2.2.2. Ph ng ti n, k thu t và tiêu chu n ánh giá cácươ ệ ỹ ậ ẩ đ bi n s ế ố 2.2.2.1. Cách ánh giá các bi n s lâm sàngđ ế ố D a vào h i ti n s , b nh s , th m khám lâm sàng. ự ỏ ề ử ệ ử ă Ghi nh n các thông tin vào b nh án nghiên c u.ậ ệ ứ 2.2.2.2. Cách ánh giá các bi n s v xét nghi mđ ế ố ề ệ Các xét nghi m c th c hi n t i Khoa Hóa sinh - B nh vi nệ đượ ự ệ ạ ệ ệ B ch Mai, th c hi n các xét nghi m trên máy Cobas 8000 (Roche):ạ ự ệ ệ AFP, SGOT, SGPT, bilirubin. 2.2.2.3. Cách ánh giá các bi n s v ch n oán hình nhđ ế ố ề ẩ đ ả Ch p CHT gan:ụ S d ng máy CHT Siemens Avanto 1.5ử ụ Tesla. Thu c i quang t Gadolinium: Dotarem (Gadoterateố đố ừ meglumine) l 10ml, hàm l ng 0,5mmol/ml, li u s d ng cho kh oọ ượ ề ử ụ ả sát gan là 0,1 mmol/kg cân n ng (t ng ng 0,2ml/kg). ặ ươ đươ Ch p c t l p vi tínhụ ắ ớ : Th c hi n tr c khi ch p CHT nh m m cự ệ ướ ụ ằ ụ ích so sánh k t qu ch p CLVT v i k t qu CHT sau nút m ch.đ ế ả ụ ớ ế ả ạ Ch p ng m ch gan: ụ độ ạ Ch p tr c khi NMHD ung th ganụ ướ ư 10 [...]... 4.3 GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN UBTG 4.3.1 Độ nhạy, độ đặc hiệu của CHT trong chẩn đoán UBTG Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, CHT chẩn đoán UBTG có độ nhạy và độđặ hiệu cao (so với kết quả GPB), tương ứng là 97,5% c 29 29 và 95,4% Giá trị tiên đoán dương tính (99,2%) và tiên đoán âm tính (87,5%) (bảng 3.24) Nghiên cứu của Lauenstein T.C và cs, độ nhạy 88,9%, độ đặc hiệu 97,7%, giá trị. .. của CHT trong c chẩn đoán UBTG - Đối chiếu kết quả tổn thư ng khác (không phải UBTG) của CHT với GPB đểxác định mức độphù hợp chẩn đoán của CHT với GPB - Giá trị CHT phối hợp với AFP trong chẩn đoán UBTG đố với i những trường hợp không làm xét nghiệm GPB - Giá trị CHT trong chẩn đoán huyết khối TMC ác tính dựa vào tính chất ngấm thuốc và trị số ADC 2.2.3.3 Giá tr ị CHT trong đánh giá kết quả điều tr... 100%; giá trị tiên đoán dương: 100%, tiên đoán âm: 80% CHT phát hiện tăng sinh mạch và tổn thư ng thứ phát ở gan tốt hơn chụp CLVT CHT chẩn đoán huyết khối TMC ác tính tốt h ơn chụp CLVT KI ẾN NGH Ị Qua nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá tr ị của CHT trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều tr ị UBTG bằng phương pháp NMHD, chúng tôi có một số kiến nghị sau: - Chụp CHT là một kỹ thuật an toàn, hiệu quả. .. 22 144 Tổng Nhận xét: Kết quả chẩn đoán UBTG của chụp CHT (so với kết quả GPB là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán) có độ nhạy 97,5%, độ đặ hiệu c 17 17 95,4%, giá trị tiên đoán dương 99,2%, giá trị tiên đoán âm 87,5% Bảng 3.26 Độ nhạy, độ đặc hiệu của CHT trong chẩn đoán UBTG theo đường kính khối u lớn nhất (không đánh giá 2 trường hợp UBTG thể lan tỏa) Đường Cộng kính khối u hưởng từ Giải phẫu bệnh Tổng... chẩn đoán xác định UBTG: AFP cao > 400 ng/ml + khối u có hình ảnh CHT đển hình của UBTG i - Những trường hợp còn lại được ch ỉ định sinh thiết hoặc chọc hút tế bào làm GPB để chẩn đoán xác định hoặc loại trừ UBTG Bước 3 : Chỉ định điều trị NMHD Sau điều trị, chọn đối tượng đủ tiêu chuẩn cho mục tiêu 3 Bước 4 : Đánh giá kết quả điều trị: - Thời điểm đánh giá: sau 1-3 tháng nút mạch - Chụp CHT đánh giá. ..11 11 có chẩn đoán bệnh học hay mô bệnh học là UBTG 2.2.3 Nhận định kết quả nghiên c ứu 2.2.3.1 Đặc điểm hình ảnh học cộng hưởng từ UBTG trước điều trị - Số lượng, vị trí, kích thư c khối u - Đặc đểm hình ảnh UBTG trên các chuỗi xung i - Một số dấu hiệu gián tiếp của UBTG 2.2.3.2 Giá tr ị của CHT trong chẩn đoán UBTG - So sánh kết quả chẩn đoán xác định UBTG trên CHT với GPB là tiêu chuẩn vàng đểxác... u được đánh giá tăng sinh mạch trên CHT và so sánh v ới kết quả chụp ĐMG, kết quả chẩn đoán của CHT với: độ nhạy 99,2%; độ đặc hiệu 100%; giá trị tiên đoán dương tính 100%, tiên đoán âm tính 80% (bảng 3.44) Nghiên cứu Osama R.M và cs (năm 2013): độ nhạy, độ đặc hiệu, giá tr ị dự báo dương tính, giá tr ị dự báo âm tính của CHT động học là 90,5%, 96,6%, 95% và 93,3% trong khi đó của CHT khuếch tán là... nghiên cứu chúng tôi gồm nốt loạn sản, u máu, FNH, ung thư đường mật… Kết quả nghiên cứu của chúng tôi: độ nhạy và độ đặc hiệu của CHT chẩn đoán UBTG ở nhóm có xơ gan tương ứng 97,6% và 30 30 100%, cao hơn nhóm không có xơ gan 97,4% và 94;4% (bảng 3.27) Giá trị chẩn đoán UBTG của CHT ở bệnh nhân xơ gan kết h ợp với xét nghiệm AFP > 200 ng/ml: nghiên cứu chúng tôi có 13 trường hợp u gan/ xơ gan và AFP... hiệu 97,7%, giá trị tiên đoán dương 92,3% và tiên đoán âm 96,6% Kim S.H và cs, độ nhạy 94%, giá tr ị tiên đoán dương 98,7% và tiên đoán âm 90,6% Tác giả Filippone A và cs, độ nhạy 92%, độ đặc hiệu 93% Như vậy kết quả nghiên cứu của chúng tôi có độ nhạy cao hơn nghiên cứu các tác giả trên, độ đặ hiệu theo c nghiên cứu chúng tôi thấp hơn ít tác giả Lauenstein T.C và cao h ơn nghiên cứu Filippone A Sở d ĩ... ng/ml, kết quả chẩn đoán UBTG của chụp CHT phù hợp hoàn toàn với GPB (bảng 3.29) AFP là xét nghiệm rất có giá tri trong chẩn đoán UBTG Theo nghiên cứu Trevisani F và cs, nếu AFP lớn hơn 200 ng/ml với khối u trên nền xơ gan có giá trị chẩn đoán rất cao UBTG, trường hợp này nếu khối u có hình ảnh học đặc trưng thì không cần sinh thiết 4.3.2 Giá tr ị c ủa CHT ph ối h ợp v ới xét nghi ệm AFP trong ch ẩn đoán . ộ ưở ừ ủ ư ể ế bào gan. 2. Xác nh giá tr ch n oán ung th bi u mô t bào gan c a c ngđị ị ẩ đ ư ể ế ủ ộ h ng t .ưở ừ 3. Xác nh vai trò c ng h ng t trong ánh giá k t qu i u tr ung ị ộ ưở ừ đ ế. ố đố ệ ầ nút m ch gan Trong ó nút m ch gan là m t ph ng pháp i u trạ đ ạ ộ ươ đề ị ph bi n, nh nhàng và có hi u qu t t. ổ ế ẹ ệ ả ố Vi c ch n oán xác nh ung th bi u mô t bào gan và theo dõiệ. sau nút ờ ả ự ă ạ ủ ố còn nhi u h n ch . Trong nh ng n m g n ây vai trò c a c ng h ngề ạ ế ữ ă ầ đ ủ ộ ưở t (CHT) trong ch n oán xác nh và ánh giá sau i u tr ung thừ ẩ đ đị đ đề ị ư bi u mô
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu, tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu, tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

Từ khóa liên quan