tiểu luận HV báo chí và tuyên truyền đề tài thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí việt nam hiện nay

9 494 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2015, 14:14

 !"#$%& '()(*+ "+*,-.+)/0($1.234 5 .6 7-8-9:);<=.+:) (/6>("?)@-8 A'2)B/-:)=<;C"#$%&'())9"D/EA 0C2("($6"#$%>(29(.F8# 0G.23+ 1.232(*HI2("($6"#$%8#*/23)JB ?>(2.K+*AL#$%/B+/(()(/8-)$ 8# 0>(JB?A5 $8# 0/(,@0,@D/--8 C/M".+ !#"#$CF8%A 5 $"#$%>(29(/B)?6C"#$%/( NJ ,%C( N@OP( QC$.9A5 $R:)#- (C /M".+(#)F#5#)=ST+ $,#-GU#8C -8/F/23,V.9AW"#$%)(/-$"F/Q)?)JK" *-8"XV>(+@)+)(/-A&,1* * 2(8# 0!"#$%.+)?I,% *@@OD "YC(/# .+# H/B 1#8Z) /F($ $29+PG-A7K+*C"#$%"D/EJ1 CO[)(VY8$M8.2)2/0.F$26J\) R123@ODA].+26@,Y$+*CR26 -^*!29"+FB)(C(\)3*.($/?,_( $ /`/($CE))ab512)?1))+F ECG($+"F$ >(M$FJ)C!.!R"1@JB?C3:)O $.N 26C"O#*.!E*!29.9.($>(?A["1*! @I/>$(1*"#$%# *@+)JK 2P-+$A/232*8,c/ dC6,e/]+ '+29[/F$ 1Mf$F/?"#$%Ag98!-8 I/23$ QAhQ.@RR( N($Ci+ 8*! *"d>()"#$%29+A j?G"# .K"1*68,0/-kl,%am>(U( 5$(CknoQ5 26pq/29m>(j5 26Ck5/Fm>(7!% hCk-)8>,)(m>(&I':b 5 29/*A*82q8@qC #"d(*C1*1 .2318.F-)+/DC88G9G.23%aC/,($@, ,:26,+*.F$ (/6 1#""#$%# C2 R1)GP( Q>(?AN+*(*C9# (-" /FC,^!-C8% oC82qi(K8-8,2 1.23.F 118A'\8# 0C.1#C"#$["$rC[ )(V1)Q(A'-,@OC,@c2q)M >("#$%&'()f,@0 (A& !"#$%& '()(*N 11//#"+2( sA 'R//B.+)/23 A '?"#$%8,86C"#)#?C/26.G% #>(]+'+29C$++G)*! */E*/> #.^>(/6GA tA W)(V6($C"#)##$F/?JB?A <A W "+*"D)DCK8"+-"G u +C@$#C# >(C*Kv>(26/QA SA '/23PC:/?*$"+"#$A TA W2)?82qC)?*EGC8#"a+ +$@RR( #29C/\).F)?@)9)ow@#A ssA j?GF- A pG.23 !"#$,@%2/F1.23.F ,@($A w 5\$G,!/q !"#$%(*L#$5_ o G;< (+*xyzytx;x"+9;=H#$+EG T (#;ytxtz"+9z=H-9Gx;= ( +*tzyx;ytxt{"+9TxH"#$L/#G<t (+* t<yytxTT"9{=b|(/@I1*"#$% /(J1 +.(+-Q.Q/-)+$A w hE-.+,})"+CV"_ 3)Q($"+-C\.18)? 8E~ G$ ("#$C%#8Z)"#$%/?.8F$123 $26/QA'21/+*.F,@/23#qP("#$%Kv /-C-I[.+)?+F8%*!A w 5F8%C/M(+*+/r82.F18%@ E-$"F/QAW"(N.F)8$$$8C)D"+ C*)#F$C+)#A•",@/F/-/? f,-26/Q)1.NC//.+)"/#)1 + X+ N)("d)D$$26A5* ("#$ 2.F,@)1*,-/@)D26/Q€.F. /0O*^9268A &%/0.+ 2638>(+"#$&A]X'C#/B"G % ,Z/?K)#*"D)#*"(*j•"(/!)+f!))#*"(*#*+$  $.+/F+/B"@..!#(*DAh$M28! jA]C9?".+/G#*-J%"(/!)2.FK %kJ\:M"P("D#*mC(,"5_"!8"#$| /?8#C/B"J.v\$P*/>(8#8.A w U.+)?838>(2.+)?,-1.$ >/8 C#-8$8V+0% ,->(#A'/0F(C/r8$ ("#$C#/?9 )D26/Q2a"($!#/?/- #)26 /Q4'$+ (CNO*Cq+CZ+-Q.QA w K%NCq+C@2X@8F$MN"# !Q#$ ~ j?G.v$‚/-ƒ F !"#$%-*! 82 !.+ w „$q-%#P(.!"($18C2(q- 26C‚/- F (2(.+)F>()?G6"#$AhQ["-F ( G.23+)‚)B"!$+)+,@P()/-1.23 >(6"#$Ah$M2)?G6"#$/(82q(*"#$8#)8%$ #qP(C )C%)8%!?"+-,@/23 /E2CG.+1.23CQ ("#$9)/% *1.+* 6"#$,@88# 06"#$A]*P.+ )?ƒ F  C/#"#$/?A w „$P# +"#$%(+$,).+%C2( )?P*Z1/Aj~6"#$2(F$/23"D !C2( J#/ u)/%6"#$>()E.+)!@#"  +.(C,@0,0)$#A w „$P()>(#18P.vCR26.B/F$"#$2(a( /#A5)%N$r.^@+*A'N($FN€( $"F/Q/-A w „$/?I#"?P.v"#$%2(*!8Ahq;x…J18# /0)€+C,#A w „$/?I"!82(()0"#$%!2X/- .(QCJ*+/29 -8$8!+ ?#!A w U!2(/23/+$F$C%q?/-!/( 8E.+8O*!C8.1*G.23)+/# q)11.23 A w '"KNP#18C,@/>8%$96(C@)+ 8!"a (A w •@%8!.+)\$,0+%8C%/E2 6(C@C/E21J#)$$F/?*!)@C6( >*-+$.$F*,-8E))C$M[%8 ##/0N*QM8q)(*A &*8#8+$/0($1.23 !"#$%45 29,/  .6a+*)Q26IE"-)?-/( (2 -+*bha8! oQ d2q QX 26N }$+C>*-.+.v*-)+%q?+CE*F*,@aA haE*E*2q /+$F$.+>(L?#$C,8%18 !,0 ("$!# (-"2)#*C)#*P(* )?#/E*/>1C!!$+.FP#/DAhaN($F"#$ Q.F d/E8!*!8C"!8!- "+ `)()#*/8.+/23"#$%*!E($ .D)/C[Z+"(#)Q(.+/>Ah?+"#$#.F"? 2,@++ 3C)1*(()($+R26+C# "?2A#"#$26+ :)"2/-#? ."+$/F4-Q(:I[.+) 2†b5(1*C/BJ1#+E2.+8)M$ "#$%//-/I/23A n,-)?G8#8($1.23 !"#$%2( A Q!/())!9"?)@C$.+)P\9N($F (*€,N !/26C,*-,%!.+)?#! $#"#$C.+)#/+8Xq,,:/NaV$F/? /?.8($A5E*F*8.+26 *.((*)!C.N*!C *-$!AU #)?GCF*!# 8#C#9v #)($>()?26*!  *AE:1.23"+CF$)9)oC@_$-QC G6+/23:.!(*[Q.v*-,@,(+ + .(A tA ]?I8C"!8!C2,%N($FC_"!8IE /23 (",-ALX26(*)!86 $"#$C*/r82-@CK%-\$,0! ##A5_"!8.+26P*-/GO$/: 2%+$0"#$%/00)?#  /01)F/?/#$>(+$.^@6A5 3> >(_"!8.+"!8!/(GI.+(*(A <A 5N($FE*!E($+/Na!),D/G98! (*€,#/>/0C/+Cv2X$/-#0 #8Z)A SA 526J*!_#.98/+$F$"#$%$#N($FAC /+$F$8!A TA '($C(*/_P()>(.B/F$#qP("#$% "#$%C"#$% !#18Z)>()A {A ]($V>("#$%C,@9m"+m &)@/23$.+qX>(8F)$F/?"#$%A W"#$% 29-8.++.C,@8 EK*+"1/?/#$‡6wA|()~ "/>.!)?,#P(A]M" $"#$ %8.+*/GC,@"8G"X"1,*-G+$A5% F$$"# /M"Aj~"0.+)?2 .kp`F>(-8"#$% 29-.+V2.>(A&+ "#$%.+)?0.$F/?.8C- ! 1# H$F /?F$-8?.^"#$%,:8#+ 8_"-R $/6G 1E-/G9JB?mA „$/8!8.@@ QC,@O,^ !)"9C"8)Y$,C,@!+CD8J-8C"G %/G23C B*/0, (!A')>(8!.+"-98 6q.F*8K"0($1C18‚1C 1>(,A zA Kv/-#K%18K%A ˆK%8 .6/>#a4X/456(+$4 „"- (($4•-P2-+$4 ˆK%0.+)?- u +)?@"_,@1 - $"+-A ˆK%0.+)?.6)D/M".+)?)D@/8 % ˆK%0.+)?.6%K%,c/$)?" /(^(A ˆK%0.+)?.6 %‚ $ 26388A ˆK%0.+)?.63v.+)/?8*^CN)Nb t„(+$,#)+/M/0)>("#$%CB*8V## 8Z)/0)$,#)+R/M/0)1*A 5 .6 ]Bq)? :):),0€, (/6C-8"#$%/B8# 0C$+ ,@€+/F/23R111/ $"#$% A5*!$/-(*C $9+"#$&'()+R 26.+)@#-8 !‚`FP(),#( ,#)"#$%A |()1W"#$% 29-8.+6/23 ! "#$%CN1#.$F,#O/23/:"#$2,@)(V 6,@0Q.+"#$% |()(W"#$%.+1R8#R, 6C1/6/23)Q26P()C,@1-8/23  !"#$C !)Fb |()"(51R/: !"#$"1.?C82q 0I2/+8#+$//23J\).+"#$%b  1P(),#(2GOK(I K (/23 )?,#)$+["#$%W"#$%.+)? $R @>("#$%C@P(8##$F/?>( JB?C"dR0C+/?d))(.F$ 26J\))?.23@+# 22XCZ))^1/A +8!"/BJYkW"#$%/23$2)?*"d C)#*.+*"K.+82q)?,$,D $)? 6(C#8K*/23Q.+/0.+,/K,-.!)? *mA'JY+*2!".!/23R2->("#$%V  -8C(F*+*123DA'$+ (C"#$%NT/M /0)0( A W"#$%.+@"dCD,-R(*-G@ +*-G.A w ‰-G@.+_38#-1+/G23C,C C(/R?E@"#$A723@/23 *0P(?+"A w ‰-G.%.+kE(m‡R@)( V -.C8#2*>(#+#8Z)A'% .+,-P>(P(/0)22XC.8 26C#/?>(+"#$ 29 #,CC23 $/6G% CJB?A tA W"#$%w#/?2q~R(@R+@R :A w h.+))18R@%C@q"A w L+-+K%.+))Q!$26C,C # 0.E)C"_!)R@)+,@0 * /FA'@R:N)%C".J*)G .!wHw.6HF$)G.!,-Mf $#8Z)CK8 26J\)0/KC0/E*/>q,C/238# P("+"#$A ˆK%8 .6/23Ta4X/456(+$4 „"- $, (($4•-P2-+$4 ˆK%,})"+,@/23D.FR@ $ "+HK%8"_@$#8Z)$M0)@ , $A <A W"#$%8$26C,C $ F#+ /?A h+/?.+ )82q8#$.>("#$%A•@/? f,@+)(/E*/>*-G@An\)"#$%C/? .@/Na@%J#C,@(8+$/G23C ,@23Y8A]Na268()08$8K8+"- .(Q6q"1))#*%J#C2*( 29,A SA W"#$%)(V1+.J#A '*!D/E!>("#$%.+@\$/K,+ 1/-C,@/23!)DA@KX+"#$.+Q ,@/,/-q,J* (C,@0/ ((*Z) /`C$/@KJB?>*P*$+"#$+/% .+ #)JB?$.9+^(/F$/)++"#$8>A &-C@26,"D/E+C"29+$N($FC.6 /E!>(+"#$.+@ QA]I.+*!D/E !q"1>($F/?"#$%A5*!CI2#$F/? ,#C$F/?"#$%V)/%+J*!G.+)/%%  A$!C $-C"1,e"#$%82q5*(*82q]@C ,@8,+$J* (I/23@C2,/B@ .+*!E8/KA].+qX>(*!DV,#P(C  $$F/?"#$%A'2,#P( $@"#$%.+47+ @,9/E*/>#-G>(C,@!)"9C ,@!A
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận HV báo chí và tuyên truyền đề tài thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí việt nam hiện nay, tiểu luận HV báo chí và tuyên truyền đề tài thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí việt nam hiện nay, tiểu luận HV báo chí và tuyên truyền đề tài thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn