PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN .doc

2 35,141 1,347
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN BM 06/HD04CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số 02 Trương Công Đònh phường 2 TP. Vũng Tàu Điện thọai : 064.856274 – 064.850091 Fax : 064 856205 Email : Hodeco@hcm.vnn.vnWebsize :HODECO.COM.VNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Họ tên nhân viên:………………………………………….Chức danh:…………………………………………………………………………………… Loại đánh gía:  Thử việc  Nâng lương  Đònh kỳ  KhácTHANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, CHẤT LƯNG, Ý THỨC:- Điểm 5: Giỏi - vượt yêu cầu.- Điểm 4: Khá - đạt yêu cầu đôi khi vượt yêu cầu.- Điểm 3: Trung bình - đạt yêu cầu.- Điểm 2: Kém - đạt yêu cầu nhưng không đạt thường xuyên.- Điểm 1: Yếu - không đạt yêu cầu.THANG ĐIỂM XẾP LOẠILoại Tổng điểm bình quân (TĐBQ)- Giỏi- Khá- T.bình- Kém- Yếu23 ≤ TĐBQ 19 ≤ TĐBQ < 2315 ≤ TĐBQ < 19 10 ≤ TĐBQ <15 TĐBQ <10I. NĂNG LỰC: Điểm bình quân: . . . . . . . x Hệ số 2Nội dung đánh giá: Điểm1. Chuyên môn 2. Mức độ hiểu rõ công việc3. Kỹ năng thực hiện công việc4. Khả năng tự giải quyết các tình huống phát sinh II. NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯNG CÔNG VIỆC: Điểm bình quân: …. x Hệ số 2Nội dung đánh giá Điểm1. Năng suất 2. Chất lượng công việcBM 06/HD04III. Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ TINH THẦN TẬP THỂ: Điểm bình quân : . . . . . . x Hệ số 1 Nội dung đánh giá Điểm 1. Ý thức trách nhiệm đối với công việc, làm việc nhiệt tình, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp2. Ý thức tiết kiệm (thời gian,…)3. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chủ động giải quyết khó khăn phát sinh và thường có đóng góp cải tiến công việc chung của đơn vò4. Chấp nhận sự phân công của chủ quản, linh động trong công việc không cần chỉ đạo liên tục5. Khả năng làm việc chung với đồng sự để đạt kết quả, xây dựng quan hệ công tác tốt, đóng góp ý kiến đối với đồng nghiệp.6. Hiểu biết và tuân thủ chính sách, nội quy, qui đònh của Công tyV. ĐÁNH GIÁ CHUNG Ý kiến của trưởng đơn vò:(Tóm tắt điểm mạnh, các lónh vực cần cải tiến, các đề nghò huấn luyện, đề nghò khác)Ký tên:Ngày:___/___/__Họ tên Tổng điểm bình quân (đã nhân hệ số):Xếp loại :Ý kiến người được nhận xét Ký tênNgày:___/___/__Họ tên . Hodeco@hcm.vnn.vnWebsize :HODECO.COM.VNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Họ tên nhân viên: ………………………………………….Chức danh:……………………………………………………………………………………..Loại đánh gía:  Thử việc. Thử việc  Nâng lương  Đònh kỳ  KhácTHANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, CHẤT LƯNG, Ý THỨC:- Điểm 5: Giỏi - vượt yêu cầu.- Điểm 4: Khá
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN .doc, PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN .doc