Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí Tín.doc

75 367 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí Tín Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________Phần mở đầu1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nớc nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nề tảng của kinh tế tri thức và xu hớng gắn với nền kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các công ty những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các công ty phảI tự vận động, vơn lên để vợt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trờng. Trong bối cảnh kinh tế nh thế, các công ty muốn đứng vững trên thơng trờng cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề đợc quan tâm hàng đầu và có ảnh hởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều công ty Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phảI nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trờng, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các công ty cần nắm bắt những nhân tố ảnh hởng, mức độ và xu hớng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính công ty. Điều này chỉ thực hiện trên cơ sở phân tích tài chính. Việc thờng xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý công ty thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của công ty nhằm làm căn cứ để hoạch định phơng án hành động phù hợp cho tơng lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cờng tình hình tài chính giúp nâng cao chất lợng Công ty. Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Trí Tín, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí TínGiáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 1Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________1. Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại Công ty để thấy rõ xu hớng, tốc độ tăng trởng và thực trạng tài chính của Công ty, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn.2. Phơng pháp nghiên cứu: Phơng pháp nghiên cứu đợc vận dụng trong đề tài chủ yếu là phơng pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập trong quá trình thực tập tại công ty, các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có đợc từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hớng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng nh các chỉ tiêu và từ đó đa ra các nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phơng pháp khác nh: phợng pháp thay thế liên hoàn, phân tích các tỷ số, phơng pháp liên hệ, cân đối.Phần Nội DungChơng I : Cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại Công ty Chợng II : Giới thiệu sơ lợc và phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Trí Tín Chơng III : Một số nhận xét và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 2Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________ Lời cảm ơn Trong quá trình đi thực tập tại Công ty TNHH Trí Tín đợc sự quan tâm giúp đỡ của anh chị trong công ty đả quan tâm tận tình và tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này Em xin chân thành cảm ơn cô Lê Thu ánh đã tận tình giúp đỡ chỉ bảo cho em hoàn thành chuyên đề này. Vì lần đầu tiên đi thực tế cho nên còn có nhiều chỗ thiếu sót kính mong quý thầy cô chỉ bảo để chuyên đề em đợc hoàn thiện hơn, em xin chân thành cảm ơn Qui Nhơn, tháng 4 năm 2010 Sinh viên thực tập Trần Đình TuấnGiáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 3Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________Chơng ICơ Sở Lý Luận Về Phân Tích Tài Chính Tại Công Ty 1. Khái quát về tài chínhphân tích tài chính tại Công Ty 1.1.1- Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính tại Công ty 1.1.1.1- Khái niệm: Công ty là một chủ thể kinh tế độc lập có t cách pháp nhân đầy đủ, hoạt động kinh doanh trên thị trờng nhằm tăng giá trị của cải cho chủ sở hửu. Mục đích chính của công ty là dùng một lợng đồng vốn để vận động thông qua sản xuất, thị trờng, để trao đổi hàng hóa nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Số vốn mà công ty nắm giữ bao gồm vật chất có thể chuyển hóa thành tiền và lợng tiền mặt dùng để giải quyết các quan hệ trao đổi, làm chức năng trung gian chính. Quá trình này làm nảy sinh các quan hệ tài chính của công ty còn gọi là dòng tài chính. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là việc đi sâu theo yêu cầu của quản lý kinh doanh: - Căn cứ vào các chỉ tiêu kinh tế bằng các phơng pháp thích hợp so sánh số liệu, phân tích mối liên hệ làm rõ chất lợng kinh doanh và nguồn tiềm năng cần đ-ợc khai thác. - Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh Phân tích kinh doanh là một quá trình nhận thức để cải tạo hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện và yêu cầu trong quản lý kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. 1.1.1.2 - Chức năng:Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 4Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________ 1.1.1.2.1 Chức năng phân phối: Chức năng phân phối mang tính khách quan, nó thể hiện sự dịch chuyển về công cụ và khả năng phạm trù tài chính trong việc phân phối dới hình thức giá trị của cải xã hội trong các khâu của quá trình sản xuất. Công ty thực hiện chức năng phân phối nhằm trang trải những chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc, các quỹ tiền tệ của Công ty đợc tạo lập và sử dụng, đồng vốn SXKD đợc tuần hoàn và chu chuyển. 1.1.1.2.1 Chức năng điều hành: Chức năng Giám đốc là một thuộc tính khách quan của phạm trù tài chính Công ty nó thể hiện khả năng của tài chính trong việc giám sát tính mục đích, tính hiệu quả của việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của công ty. Tính khách quan của Giám đốc tài chính đợc xuất phát từ nguyên lý giản đơn là Công ty khi bỏ vốn và sử dụng vốn đều mong muốn mang lại lợi nhuận cao, vốn phải bảo tồn và phát triền. Do đó cần phải giám sát để đáp ứng đúng mục tiêu chiến lợc trong quá trình đầu t cũng nh lựa chọn nguồn tài trợ cho Công ty hoặc quyết định bổ sung các quỹ đầu t hay các quỹ dự phòng của Công ty. Hai chức năng này có quan hệ chặt chẽ với nhau - phân phối là cơ sở để Giám đốc, Giám đốc để đảm bảo đúng mục đích và đạt hiệu quả đảm bảo tính lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. 1.1.1.3- Vai trò tài chính Công ty: Vai trò tài chính đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đợc phát huy trên các mặt sau. - Tài chính công ty đóng vai trò đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành thuận lợi theo mục đích đã định. Vai trò mà đợc phát huy trên cơ sở thực hiện các chức năng tài chính bằng cách chủ động tổ chức tạo lập vốn đảm bảo sử dụng vốn tốt, nâng cao hiệu quả của vốn kinh doanh, xác định đúng nhu cầu của vốn, cân nhắc lựa chọn các nguồn vốn tài trợ có hiệu quả và thích hợp. Trong điều kiện kinh tế mở việc đảm bảo nhu cầu vốn trở thành nhân tố sống còn của mỗi công ty, vì vậy vai trò tài chính có vị trí rất quan trọng trong việc tồn tại và phát triển công ty.Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 5Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________ - Tài chính công ty đóng vai trò đòn bẩy trong điều kiện nền kinh tế thị tr-ờng các mối quan hệ tài chính công ty ngày càng đợc mở rộng, điều này có liên quan đến việc phân phối điều hòa giữa các lợi ích chủ thể kinh tế. Dựa vào khả năng tài chính và điểm tựa của lợi ích, ngời quản lý có thể sử dụng tổng hợp các chức năng, phân phối và giám đốc của tài chính để kích thích kinh doanh. Vai trò đòn bẩy kinh tế của tài chính công ty có thể phát huy trên các khâu của công tác tài chính, bằng các cơ chế nh: Phân phối thu nhập, phân phối quỹ lơng, quĩ khen thởng - sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất kinh doanh, nh kích thích tăng năng suất lao động, khai thác các tiềm lực trong việc phát minh sáng kiến cải tiến kỷ thuật trong sản xuất, tăng nhanh vòng vay vốn , thu hút vốn đầu t. Ngoài ra bằng các biện pháp tài chính có thể nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi ngời đối với công ty và đối với pháp luật, tạo thế cân bằng xã hội. - Tài chính công ty có vai trò kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD của công ty, thông qua các chỉ tiêu tài chính tình hình thu chi lu thông tiền tệ và sự vận động của các nguồn tài chính các nhà quản lý công ty có thể kiểm soát chặt chẽ các mặt hoạt động kinh doanh, từ đó đa ra quyết định hợp lý và kịp thời điều chỉnh. Nhờ vào việc kiểm tra kiểm soát tài chính giúp cho các nhà quản lý, khai thác các tiềm năng mới của công ty. Để sử dụng có hiệu quả công cụ kiểm tra kiểm soát tài chính đòi hỏi công ty phải có các cơ chế tài chính thích hợp, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế, tổ chức các hệ thống thông tin kịp thời. 1.1.2- Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính công ty: 1.1.2.1- Khái niệm: Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chínhcông ty đợc phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì làm đợc, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. Hay nói cách khác, phân tích tài chính công ty là làm sao cho các con số trên báo cáo tài chính biết nói để ngời sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính của công ty và các mục tiêu, các phơng pháp hành động của những ngời quản lý công ty đó. 1.1.2.2- ý nghĩa của phân tích tài chính công ty Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 6Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________ Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty, và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành, tồn tại và phát triển của công ty. Do đó tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh h-ởng đến tình hình tài chính công ty. Ngợc lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kiềm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thờng xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của công ty, trong đó công tác phân tích hoạt động kinh tế giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sau . - Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của Công ty. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giúp công ty củng cố tốt hơn hoạt động tài chính của mình. - Phân tích tình hình tài chínhcông cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng nh: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của Nhà nớc, xem xét việc cho vay vốn. 1.1.2.3 Nhiệm vụ phân tích tài chính của công ty: Với những ý nghĩa trên nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính gồm: - Đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn nh: xem xét việc phân bổ vốn, nguồn vốn có hợp lý hay không? xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa, thiếu vốn. - Đánh giá tình hình thanh toán, khả năng thanh toán của xí nghiệp, tình hình chấp hành các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng của Nhà nớc. - Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn. - Phát hiện khả năng tiềm năng, đề ra các biện pháp động viên, khai thác khả năng tiềm tàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 1.1.3 Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính: 1.1.3.1 Mục tiêu:Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 7Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________ Phân tích tài chính có thể đợc hiểu nh quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các rủi ro tiềm ẩn trong tơng lai phục vụ cho các quyết định tài chính của công ty, mặt khác phân tích các tình hình tài chính công ty là để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối tợng quan tâm đến những khía cạnh khác nhau về tài chính của công ty để phục vụ cho những mục đích của mình. Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính nhằm mục tiêu: - Tạo thành các chu kỳ đánh giá điều đặn về các hoạt động kinh doanh quá khứ, tiến hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán trả nợ, rủi ro tài chính của doanh nghiệp. - Định hớng các quyết định của Ban Giám đốc nh: quyết định đầu t, tài trợ, phân chia lợi ích, cổ phần, . - Là cơ sở cho các dự báo tài chính: kế hoạch đầu t, phần ngân sách tiền mặt, - Là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý. Đối với đơn vị chủ sở hữu: Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của tiền vốn bỏ ra, thông qua phân tích tình hình tài chính giúp họ đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, khả năng điều hành hoạt động của nhà quản trị để quyết định sử dụng hoặc bãi miễn nhà quản trị, cũng nh quyết định việc phân phối kết quả kinh doanh. Đối với nhà chủ nợ: ( Ngân hàng, các nhà cho vay, nhà cung cấp) mối quan tâm của họ hớng vào khả năng trả nợ của công ty. Do đó họ cần chú ý đến tình hình và khả năng thanh toán của đơn vị cũng nh quan tâm đến lợng vốn của chủ sở hữu, khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ đợc hay không khi quyết định cho vay, bán chịu sản phẩm cho đơn vị. Đối với nhà đầu t trong tơng lai: Đièu mà họ quan tâm đầu tiên, đó là sự an toàn của lợng vốn đầu t, kế đó là mức độ sinh lãi, thời gian hoàn vốn. Vì vậy họ cần những thông tin về tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trởng của công ty. Do đó họ thờng phân tích báo cáo tài chính của đơn vị Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 8Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________qua các thời kỳ, để quyết định đầu t vào đơn vị hay không, đầu t dới hình thức nào và đầu t vào lĩnh vực nào. Đối với cơ quan chức năng: Nh cơ quan thuế, thông qua thông tin trên báo cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với Nhà nớc, cơ quan thống kê tổng hợp phân tích tình hình thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê,1.1.3.2 Nội dung phân tích: Nội dung chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính đi từ khái quát đến cụ thể bao gồm các nội dung sau: - Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của công ty.- Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản, nguồn vốn.- Phân tích tình hình công nợ của công ty.- Phân tích tình hình luân chyển vốn.- Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.- Phân tích khả năng sinh lời.- Dự đoán nhu cầu tài chính. 1.1.4 Dự báo tài chính: Dự báo tài chínhcông việc tiếp tục theo logic của phân tích tài chính. Đó là giai đoạn cuối cùng của công việc, là những t duy về việc thực hiện các cân bằng tài chính, dự đoán khả năng sinh lời và mức độ rủi ro. Dự báo tài chính có tầm quan trọng đặc biệt vì nó ảnh hởng trực tiếp đến việc ra quyết định tài chính của công ty. 1.1.5 Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính của công ty:Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 9Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________ Để tiến hành phân tích tài chính ngời ta sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Những bộ phận cốt lõi của bản báo cáo tài chính là bảng cân đối kế toán và bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bảng cân đối kế toán mô tả sức mạnh tài chính của một Công ty bằng cách trình bày những thứ mà nó có và những thứ mà nó nợ tại một thời điểm nhất định nào đó. Ngời ta có thể xem bảng cân đối kế toán nh một bức ảnh chụp nhanh, bởi vì nó báo cáo tình hình tài chính vào cuối năm. Ngợc lại, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại giống nh bức tranh phản ánh sự vận động bởi vì nó báo cáo về phơng thức kinh doanh của công ty trong một năm và cho rằng các hoạt động kinh doanh đó đem lại lợi nhuận hoặc gây ra tình trạng lỗ vốn. 1.1.5.1 Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của công ty tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý công ty. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của công ty theo cơ cấu tài sản; nguồn vốn và cơ cấu nguồn hình thành của các tài sản đó. Thông qua bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, nghiên cứu và đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty. Trên cơ sở đó, có thể phân tích tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động nguồn vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Các thành phần của bảng cân đối kế toán gồm: Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của công ty. Căn cứ vào số liệu này có thể đánh giá một cách tổng quát qui mô tài sản và kết cấu các loại vốn của công ty hiện có đang tồn tại dới hình thái vật chất. Xét về mặt pháp lý, số lợng của các chi tiêu bên phần tài sản thể hiện số vốn đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của công ty Phần nguồn vốn: Phản ánh những nguồn vốn mà công ty quản lý và đang sử dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế, khi xem xét phần nguồn vốn các nhà quản lý có thể thấy đợc thực trạng tài chính của công ty đang quản lý và sử dụng. Về mặt pháp lý thể hiện trách nhiệm pháp lý của công ty về tổng số vốn đợc hình thành từ những nguồn khác nhau.Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 10[...]... định kỳ : Quan hệ đối chiếu 2.2- Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Trí Tín 2.2.1 Tình hình tài chính của công ty. 2.2.1.1 Tình hình tài chính của công ty qua các năm. Ta đi nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty qua các năm từ năm 2005 đến 2007 nh sau.Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 32Báo cáo tài chính Sổ Nhật Ký đặc biệtChứng từ gốcSổ,... - Phân tích tình hình tài chínhcông cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng nh: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính cđa Nhµ níc, xem xÐt viƯc cho vay vèn. 1.1.2.3 Nhiệm vụ phân tích tài chính của công ty: Với những ý nghĩa trên nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính gồm: - Đánh giá tình hình sử dụng vèn,... ________________________________________________________________Chơng ICơ Sở Lý Luận Về Phân Tích Tài Chính Tại Công Ty 1. Khái quát về tài chínhphân tích tài chính tại Công Ty 1.1.1- Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính tại Công ty 1.1.1.1- Khái niệm: Công ty là một chủ thể kinh tế độc lập có t cách pháp nhân đầy đủ, hoạt động kinh doanh trên thị trờng nhằm tăng giá trị của cải cho chủ sở hửu. Mục đích chính của công ty là dùng một lợng đồng... ________________________________________________________________ Khi phân tích ta tiến hàng lập bảng sau.( xem phần phụ lục số 01) 1.2.2 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán: Nếu khả năng thanh toán của công ty tốt thể hiện rõ nét chất lợng ở công tác tài chính. Công ty sẽ ít công nợ khả năng thanh toán dồi dào, ít bị chiếm dụng vốn, ngợc lại. 1.2.2.1 Phân tích tình hình thanh toán: Tình hình tài chính của công ty gồm có tình hình thanh... một công ty, và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành, tồn tại và phát triển của công ty. Do đó tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh h-ởng đến tình hình tài chính công ty. Ngợc lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kiềm hÃm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thờng xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của công ty, ... đó công tác phân tích hoạt động kinh tế giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sau . - Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của Công ty. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giúp công ty củng cố tốt hơn hoạt động tài chính của mình. - Phân tích tình. .. bẩy tài chính sẽ nâng cao lợi nhuận hơn.1.2.3.2.2- Phân tích tỷ suất tự tài trợ.Tỷ suất tự tài trợ = x 100 %Tỷ suất tự tài trợ là khả năng tự chủ về mặt tài chính của Công ty và khả năng tự chủ của Công ty rất cao, không bị sức ép của các chủ nợ và Công ty có nhiều cơ hội nhận nguồn tài trợ từ bên ngoài hơn. Vì thế tỷ suất tài trợ là vấn đề quan trọng sống còn của Công ty. 1.2.3.2.3- Phân tích. .. hoàn, phân tích các tỷ số, phơng pháp liên hệ, cân đối.Phần Nội DungChơng I : Cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại Công ty Chợng II : Giới thiệu sơ lợc và phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công Ty TNHH TrÝ TÝn Ch¬ng III : Mét sè nhËn xÐt và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Đình Tuấn ________________________________________________________________... toán giữ các công ty, công tác quản lý nợ phảI thu của khách hàng. Phân tích tình hình thanh toán nhăm đánh giá đợc tính hợp lý về biến động khoản nợ phảI thu, nợ phảI trả, tìm ra nguyên nhân để khắc phục đảm bảo cho hoạt động tài chính của công ty lành mạnh. 1.2.2.2 Phân tích tình hình thanh toán: 1.2.2.2.1 Tình hình thanh toán hiện hành: Khả năng thanh toán hiện hành của công ty là khả năng... Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại Công ty để thấy rõ xu hớng, tốc độ tăng trởng và thực trạng tài chính của Công ty, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn.2. Phơng pháp nghiên cứu: Phơng pháp nghiên cứu đợc vận dụng trong đề tài chủ yếu là phơng pháp so sánh . về tình hình tài chính của công ty. - Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản, nguồn vốn.- Phân tích tình hình công nợ của công ty. - Phân tích tình hình. Về Phân Tích Tài Chính Tại Công Ty 1. Khái quát về tài chính và phân tích tài chính tại Công Ty 1.1.1- Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí Tín.doc, Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí Tín.doc, Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí Tín.doc, Lý do chọn đề tài:, Chức năng phân phối: Chức năng điều hành:, Nhiệm vụ phân tích tài chính của công ty:, Nội dung phân tích: Bảng cân đối kế toán:, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Lựa chọn kỳ gốc để so sánh: Điều kiện so sánh:, Khả năng thanh toán: Các tỷ số về các khoản phải thu :