Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang P2.doc

6 570 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang P2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH TM-CN HỒNG QUANGNĂM 2009 ĐVT: đồngSTT CHỈ TIÊU MãThuyếtminhSố năm nay Số năm trước(1)(2)(3) (4)(5) (6) TÀI SẢN AA- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)100 5.062.941.472 4.606.773.314II. Tiền và các khoản tương đương tiền(110=111+112)110 426.988.923 666.319.27211. Tiền111 V.I426.988.923 666.319.27222. Các khoản tương đương tiền112 V.I IIII. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)120 11. Đầu tư ngắn hạn121 V.XI 22. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn129 IIIIII. Các khoản phải thu ngắn hạn(130=131+132+133+134+135+139)130 683.819.200 575.427.01211. Phải thu khách hàng131 V.II434.909.011 269.875.26922. Trả trước cho người bán132 248.910.189 305.551.74333. Phải thu nội bộ ngắn hạn133 V.II 44. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134 55. Các khoản phải thu khác135 V.II 66. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)139 V.II IVIV. Hàng tồn kho (140=141+149)140 5.234.639.058 3.363.609.20911. Hàng tồn kho141 V.III5.234.639.058 3.363.609.20922. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)149 VV. Tài sản ngắn hạn khác(150=151+152+154+158)150 21.712.702 1.417.82111. Chi phí trả trước ngắn hạn151 22. Thuế GTGT được khấu trừ152 V.IV 33. Thuế và các khoản khác phải thu từ nhà nước154 21.712.702 1.417.82155. Tài sản ngắn hạn khác158 BB. Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)200 347.190.000 416.650.000II. Các khoản phải thu dài hạn(210=211+212+213+218+219)210 11. Phải thu dài hạn của khách hàng211 V.V 22. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc212 33. Phải thu dài hạn nội bộ213 44. Phải thu dài hạn khác218 55. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)219 II. Tài sản cố định ( 220= BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM-CN HỒNG QUANG NĂM 2009 ĐVT: đồngSTT CHỈ TIÊU MãThuyếtminhSố năm nay Số năm trước(1)(2)(3) (4)(5) (6)1Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01 VI.25 14.827.557.192 13.314.142.8552 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)10 14.827.557.19213.314.142.8554 Giá vốn hàng bán 11 VI.27 8.905.507.120 8.511.378.2355Lợi nhuận gộp về bàn hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)20 5.922.050.072 4.802.764.6206 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 21.180.177 12.661.8577 Chi phí tài chính 22 VI.28 47.500.000 47.500.000 -Trong đó: Chi phí lãi vay 23 47.500.000 47.500.0008 Chi phí bán hàng 24 2.937.399.168 2.830.504.2419 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 360.840.000 314.220.00010Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)-(24+25)30 2.598.391.081 1.623.202.23611 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 14Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)50 2.598.391.081 1.623.202.23615Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành51 VI.30 649.597.770 405.800.55916Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại52 VI.30 17Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)60 1.948.793.311 1.217.401.67718 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 . đòi (*)219 II. Tài sản cố định ( 220= BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM-CN HỒNG QUANG NĂM 2009 . BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH TM-CN HỒNG QUANGNĂM 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang P2.doc, Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang P2.doc, Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang P2.doc