PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG A.docx

87 1,903 26
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG A. BAN GIÁM ĐỐCPHÒNG THƯƠNG MẠIPHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNPHÒNG NHÂN SỰPHÒNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHPHÒNG KỸ THUẬTChứng từ gốcSổ chi tiếtSổ nhật ký chungSổ tổng hợp chi tiếtSổ CáiBảng cân đối phát sinhBáo cáo tài chínhKế toán trưởngKế toán tổng hợpKế toán thuếKế toán công nợKế toán tiền mặt và thanh toánKế toán kho210.111.649.331149.039.404.03597.579.016.388ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTên đề tài : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG ANgành : Quản trị kinh doanh GVHD : Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH : Hồ Thị Nguyệt Thu MSSV : 09B4010026 Lớp : 09HQT1TP.HCM, 2011Obj100Khóa luận tốt ngiệp GVHD : Ths. NGÔ NGỌC CƯƠNGL I CAM Ờ ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Công ty TNHH TM XNK Viễn Thông A, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2011 Sinh viên Hồ Thị Nguyệt ThuHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THUL I C M Ờ Ả ƠN Trước tiên tôi xin gửi lời cám ơn đến Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM cùng tất cả các thầy cô trong khoa đã truyền đạt và giúp tôi trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết trong suốt khóa học vừa qua. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty Viễn Thông A cùng toàn thể các anh chị trong công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt khóa luận trong thời gian vừa qua. Đặc biệt xin cám ơn anh Hà Văn Minh – phòng tài chính - kế toán – đã cung cấp số liệu, tư liệu và hướng dẫn tôi trong việc thực hiện bao cáo này. Mặc dù vậy, do còn hạn hẹp về kiến thức và thiếu kinh nghiệm thực tế nên việc phân tích, đánh giá về tình hình tài chính tại công ty Viễn Thông A còn nhiều thiếu sót và hạn chế nên tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến, sữa chữa của quý thầy cô, anh chị và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn.TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2011 Sinh viên Hồ Thị Nguyệt ThuHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THUM C L CỤ Ụ TrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH1. Khái niệm về phân tích BCTC .41.1. Khái niệm về phân tích các BCTC 41.2. Nội dung các BCTC 42. Ý nghĩa của việc phân tích BCTC 62.1. Sự cần thiết của việc phân tích BCTC .62.2. Ý nghĩa của việc phân tích BCTC .63. Phương pháp phân tích và các công cụ phân tích chủ yếu 73.1. Phương pháp phân tích .73.2. Công cụ phân tích chủ yếu 74. Nội dung phân tích tình hình tài chính 84.1. Phân tích tổng quát các BCTC 84.2. Phân tích các tỷ số tài chính .134.3. Phân tích tài chính Du Pont 17CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TYHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THU2.1. Lịch sử hình thành .21 2.1.1. Thông tin tổng quan về công ty .21 2.1.2. Lịch sử hình thành 222.2. Chức năng nhiệm vụ 232.3. Tổ chức bộ máy quản lý .23 2.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .23 2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận .23 2.4. Tổ chức công tác kế toán – tài chính .26 2.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán và tài chính 26 2.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán và tài chính .28 2.4.3. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận .292.5. Quá trình phát triển .30 2.5.1. Khái quát quá trình phát triển của công ty từ ngày thành lập đến nay .30 2.5.2. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay .31 2.5.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới .32CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG A3.1. Phân tích tổng quát các BCTC .33 3.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 33 3.1.2. Phân tích bảng kết quả kinh doanh 44HUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THU3.2. Phân tích các tỷ số tài chính 54 3.2.1. Các tỷ số kết cấu tài sản – nguồn vốn 54 3.2.2. Các tỷ số thanh toán .55 3.2.3. Các tỷ số hoạt động 58 3.2.4. Các tỷ số doanh lợi .60 3.3. Phân tích tài chính Du Pont 62 3.3.1. Phân tích ROA và các nhân tố ảnh hưởng 62 3.3.2. Phân tích ROE và các nhân tố ảnh hưởng .63 3.5. Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại công ty 66Tài liệu tham khảoHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THUDANH M C CAC KÍ HI U Ụ Ệ – CH VI T T TỮ Ế ẮBCTC : báo cáo tài chínhTS : tài sảnTSCĐ : tài sản cố địnhTSLĐ : tài sản lưu độngNV : nguồn vốnDT : doanh thuCP : chi phíLN : lợi nhuậnSXKD : sản xuất kinh doanhHĐKD : hoạt động kinh doanhHĐĐT : hoạt động đầu tưHĐTC : hoạt động tài chínhROS ( Return On Sales ) : doanh lợi tiêu thụROA ( Return On Assets ) : doanh lợi tài sảnROE ( Return On Equity ) : doanh lợi vốn chủ sở hữuVCSH : vốn chủ sở hữuI : lãi vayLG: lãi gộpNG : nguyên giáGVHB : giá vốn hàng bánHM : hao mònNH : ngắn hạnDH : dài hạnTK : tồn khoKH : khấu haoEBIT : lợi nhuận hoạt động kinh doanhEBT : lợi nhuận trước thuếEAT : lợi nhuận sau thuết : thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệpKPT : khoản phải thuHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THUBHYT : bảo hiểm y tếBHXH : bảo hiểm xã hộiNVL : nguyên vật liệHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THUDANH M C CAC B NG S D NGỤ Ả Ử ỤBảng 3.1 : Bảng cân đối kế toán ( phần tài sản )với phân tích theo chiều ngang Bảng 3.2 : Bảng cân đối kế toán ( phần nguồn vốn )với phân tích theo chiều ngangBàng 3.3: Bảng cân đối kế toán ( phần tài sản ) quy mô chungBàng 3.4: Bảng cân đối kế toán ( phần nguồn vốn ) quy mô chungBảng 3.5 : Mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạnBảng 3.6 : Bảng báo cáo KQHĐKD với phân tích theo chiều ngangBảng 3.7 : Bảng báo cáo KQHĐKD qui mô chungBảng 3.8 : Các chỉ tiêu đánh giá mức độ sử dụng chi phí Bảng 3.9 : Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận Bảng 3.10 : Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu Bảng 3.11 : Các nhân tố ảnh hưởng đến CPBảng 3.12 : Các nhân tố ảnh hưởng đến LNBảng 3.13 : Bảng các tỷ số kết cấu tài sản – nguồn vốn công ty Viễn Thông A qua các năm.Bảng 3.14 : Bảng các tỷ số thanh toán của công ty Viễn Thông A qua các năm.Bảng 3.15 : Bảng mối quan giữa CR và QRBảng 3.16 : Bảng các tỷ số hoạt động của công ty Viễn Thông A qua các năm.Bảng 3.17 : Bảng các tỷ số doanh lợi của công ty Viễn Thông A qua các nămHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THU[...]... thiết của việc phân tích BCTC 62.2. Ý nghĩa của việc phân tích BCTC 63. Phương pháp phân tích và các cơng cụ phân tích chủ yếu 73.1. Phương pháp phân tích 73.2. Cơng cụ phân tích chủ yếu 74. Nội dung phân tích tình hình tài chính 84.1. Phân tích tổng quát các BCTC 84.2. Phân tích các tỷ số tài chính 134.3. Phân tích tài chính Du Pont 17CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY HUTECH – 09HQT1... luận được tiếp thu ở nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, tôi chọn đề tàiPhân tích tình hình tài chính tại cơng ty TNHH TM XNK Viễn Thông A” để làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.2. Mục đích nghiên cứu Phân tích báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng giúp cho nhà quản trị xác định được tình hình tài chính, phát hiện những khả năng cịn tiềm ẩn cũng như những hạn chế tiềm tàng... Đồng thời nó cịn giúp cho các đối tượng khác thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn. Do đó mà mục tiêu nghiên cứu của đề tài Phân tích tình hình tài chính tại cơng ty TNHH TM XNK Viễn Thơng A” là để đánh giá sức mạnh tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty. Qua việc nghiên cứu này tôi có thể vận dụng những... phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.HUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THU BHYT : bảo hiểm y tếBHXH : bảo hiểm xã hộiNVL : nguyên vật liệHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THU M C L CỤ Ụ TrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH1. Khái niệm về phân tích BCTC 41.1. Khái niệm về phân tích các BCTC 41.2. Nội dung các BCTC 42. Ý nghĩa của việc phân tích. .. và tài chính 26 2.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn và tài chính 28 2.4.3. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận 292.5. Quá trình phát triển 30 2.5.1. Khái quát quá trình phát triển của công ty từ ngày thành lập đến nay 30 2.5.2. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay 31 2.5.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 32CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TM XNK VIỄN THƠNG A3.1. Phân tích. .. 3: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG AHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THU 2.1. Lịch sử hình thành 21 2.1.1. Thơng tin tổng quan về cơng ty 21 2.1.2. Lịch sử hình thành 222.2. Chức năng nhiệm vụ 232.3. Tổ chức bộ máy quản lý 23 2.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 23 2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận 23 2.4. Tổ chức cơng tác kế tốn – tài chính 26 2.4.1. Hình. .. tỷ số kết cấu tài sản – nguồn vốn công ty Viễn Thông A qua các năm.Bảng 3.14 : Bảng các tỷ số thanh tốn của cơng ty Viễn Thơng A qua các năm.Bảng 3.15 : Bảng mối quan giữa CR và QRBảng 3.16 : Bảng các tỷ số hoạt động của công ty Viễn Thông A qua các năm.Bảng 3.17 : Bảng các tỷ số doanh lợi của công ty Viễn Thông A qua các nămHUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THU nghiệp đối với tài sản đang... hợp chi tiếtSổ CáiBảng cân đối phát sinhBáo cáo tài chính Kế tốn trưởngKế tốn tổng hợpKế toán th́Kế tốn cơng nợKế tốn tiền mặt và thanh tốnKế tốn kho210.111.649.331149.039.404.03597.579.016.388ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTên đề tài : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG ANgành : Quản trị kinh doanh GVHD : Ths.... Phân tích bảng cân đối kế tốn 33 3.1.2. Phân tích bảng kết quả kinh doanh 44HUTECH – 09HQT1 SVTH : HỒ THỊ NGUYỆT THU khơng thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp kết hợp giữa kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà trường và tài. .. trong việc đầu tư vào một cơng ty có quan hệ với khả năng sinh lời của công ty. Các nhà đầu tư nghiên cứu, phân tích thu nhập trong quá khứ của một công ty để hiểu được hoạt động của nó và để dự báo trong khả năng sinh lời của nó trong tương lai.1.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích BCTC : Phân tích BCTC là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. . THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHKH A LUẬN TỐT NGHIỆPTên đề tài : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG ANgành. thiệu khái quát về công ty TNHH TM XNK Viễn Thông A _ Chương 3 : Tình hình tài chính tại công ty TNHH TM XNK Viễn Thông A. HUTECH – 09HQT1
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG A.docx, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG A.docx, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH TM XNK VIỄN THÔNG A.docx

Từ khóa liên quan