PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỘ THỊ & QUẢN LÝ NHÀ THỦ ĐỨC.doc

90 930 29
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:15

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỘ THỊ & QUẢN LÝ NHÀ THỦ ĐỨC Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc CươngMỤC LỤCDanh mục TrangDanh mục các từ viết tắt .4Danh mục bảng biểu, sơ đồ 6Lời mở đầu 7CHƯƠNG 1 CƠ SƠÛ LUẬN1.1. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH : .91.1.1. Khái niệm phân tích tài chính: 9 1.1.2. Ý nghóa, mục tiêu của việc phân tích tài chính: .9 1.1.3. Tài liệu dùng trong phân tích: 101.1.4. Nội dung phân tích: 111.1.4.1. Phân tích kết cấu và biến động của tổng tài sản, nguồn vốn: .111.1.4.2. Phân tích tác động của kết cấu chi phí và cấu trúc vốn: .121.1.4.3. Phân tích các tỷ số tài chính: 171.1.4.4. Phân tích DUPONT các tỷ số tài chính: .22 1.2. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH : 241.2.1. Khái niệm: .241.2.2. Ý nghóa: .241.2.3. Các mô hình kế hoạch tài chính: 24CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỘ THỊ & QUẢN NHÀ THỦ ĐỨCSVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT211Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc Cương2.1. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY: .302.1.1. Lòch sử hình thành và phát triển của công ty: 302.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: 312.1.3. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh: 322.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm gần nhất: 352.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: .352.2.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán: 35 2.2.1.1. Phân kết cấu và biến động tài sản: .352.2.1.2. Phân tích kết cấu và biến động nguồn vốn : .422.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán: .472.2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu: .472.2.2.2. Phân tích tình hình chi phí: 482.2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận: .492.2.2.4. Phân tích điểm hòa vốn và độ nghiêng đònh phí: .502.2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính : .542.2.3.1. Xem xét khả năng thanh toán: 542.2.3.2. Các tỷ số hoạt động (tỷ số luân chuyển): 562.2.3.3. Tỷ số về cơ cấu tài chính: .612.2.3.4. Tỷ suất sinh lợi: 622.2.4. Phân tích ảnh hưởng của đòn bẩy: .692.2.4.1. Ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh của công ty (DOL) 692.2.4.2. Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính của công ty (DFL) 71SVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT212Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc Cương2.2.4.3. Ảnh hưởng của đòn bẩy tổng hợp (DCL) 72CHƯƠNG 3LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM SAU: 733.1.1. Mô hình lập kế hoạch tài chính : 743.1.2. Dự kiến báo cáo tài chính năm 2010: 763.2. NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY: .773.2.1. Nhận xét: 773.2.2. Các giải pháp đề xuất : .79Phần kết .87Danh mục tài liệu tham khảo 88SVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT213Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc CươngDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT1. CP : Chi phí2. DN: Doanh nghiệp3. DT: Doanh thu4. DVCI : Dòch vụ công ích5. TĐ: Thủ Đức6. KD: Kinh doanh7. KH: Kế hoạch8. KSTK : Khảo sát thiết kế9. KT: Kỹ thuật10. LĐ: Lao động11. LN: Lợi nhuận12. NSLĐ : Năng suất lao động13. SXKD : Sản xuất kinh doanh14. TG: Thời gian15. TNHH : Trách nhiệm hữu hạn16. Q.TĐ : Quận Thủ Đức17. TSCĐ : Tài sản cố đònh18. TSLĐ : Tài sản lưu động19. VCĐ : Vốn cố đònh20. VLĐ : Vốn lưu động21. VSX : Vốn sản xuất22. XN: Xí nghiệpSVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT214Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc CươngDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ1. Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty CTGTĐT & QLN Thủ Đức2. Sơ đồ 2.2. Sơ đồ phân tích tài chính DUPOINT năm 2008 3. Sơ đồ 2.3. Sơ đồ phân tích tài chính DUPOINT năm 2009 4. Biểu đồ 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2005-20095. Biểu đồ 2.2. Kết cấu tài sản lưu động năm 2008, 20096. Biểu đồ 2.3. Kết cấu nguồn vốn năm 2008, 20097. Bảng 2.1. Bảng phân tích tài sản năm 2008, 20098. Bảng 2.2. Bảng phân tích công trình dở dang năm 2008, 20099. Bảng 2.3. Bảng phân tích biến động và kết cấu tài sản cố đònh năm 2008, 200910. Bảng 2.4. Kết cấu và biến động nguồn vốn năm 2008, 200911. Bảng 2.5. Kết cấu nguồn vốn Chủ sở hữu12. Bảng 2.6. Doanh thu năm 2008, 200913. Bảng 2.7. Lợi nhuận năm 2008, 200914. Bảng 2.8. Phân tích hòa giá trò sản lượng hòa vốn năm 2008, 200915. Bảng 2.9. Khả năng thanh toán hiện hành năm 2008, 200916. Bảng 2.10. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2008, 200917. Bảng 2.11. Khả năng thanh toán nhanh năm 2008, 200918. Bảng 2.12. Kết quả thu nhập năm 2008, 200919. Bảng 2.13. Vòng quay các khoản phải thu năm 2008, 200920. Bảng 2.14. Vòng quay hàng tồn kho năm 2008, 200921. Bảng 2.15. Vòng quay vốn lưu động năm 2008, 200922. Bảng 2.16. Hiệu suất sử dụng TSCĐ23. Bảng 2.17. Hiệu suất sử dụng TSCĐ phần ngoài giá trò SH nhà NNSVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT215Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc Cương24. Bảng 2.18. Hiệu suất sử dụng toàn bộ TSCĐ25. Bảng 2.19. Tỷ số nợ năm 2008, 2009 26. Bảng 2.20. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay năm 2008, 2009 27. Bảng 2.21. Tỷ số khả năng sinh lợi trên doanh thu năm 2008, 2009 28. Bảng 2.22. Tỷ số khả năng sinh lợi trên tổng tài sản năm 2008, 2009 29. Bảng 2.23. Tỷ số khả năng sinh lợi trên vốn CSH năm 2008, 200930. Bảng 2.24. Tỷ số khả năng sinh lợi trên vốn CSH cho hoạt động khác ngoài phần vốn SH nhà NN năm 2008, 200931. Bảng 2.25. So sánh chi phí năm 2009 32. Bảng 3.1. Báo cáo thu nhập năm 2009 33. Bảng 3.2. Báo cáo nguồn và sử dụng nguồn 200934. Bảng 3.3. Bảng cân đối kế tốn năm 2008, 2009 35. Bảng 3.4. Báo cáo thu nhập dự kiến năm 2010 36. Bảng 3.5. Báo cáo nguồn và sử dụng nguồn dự kiến năm 2010 37. Bảng 3.6. Bảng cân đối kế tốn dự kiến năm 201038. Công thức 3.1. Tính doanh thu dự kiến năm kế hoạch 39. Công thức 3.2. Tính giá vốn hàng bán dự kiến năm kế hoạch 40. Công thức 3.3. Tính chi phí lãi vay kiến năm kế hoạch 41. Công thức 3.4. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm kế hoạch 42. Công thức 3.5. Tính lãi ròng dự kiến năm kế hoạch 43. Công thức 3.6. Tính khấu hao trong năm kế hoạch 44. Công thức 3.7. Tính giá trò vốn cần tăng thêm năm kế hoạch 45. Công thức 3.8. Tính giá trò phát hành trái phiếu 46. Công thức 3.9. Tính giá trò vốn luân chuyển năm kế hoạch 47. Công thức 3.10. Tính giá trò vốn đầu tư năm kế hoạch48. Công thức 3.11. Tính giá trò chi trả phúc lợi dự kiến năm kế hoạch 49. Công thức 3.12. Tính giá trò vốn luân chuyển dự kiến năm kế hoạch 50. Công thức 3.13. Tính giá trò tài sản cố đònh năm kế hoạch 51. Công thức 3.14. Tính giá trò nợ dài hạn năm kế hoạchSVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT216Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc Cương52. Công thức 3.15. Tính vốn chủ sở hữu năm kế hoạch LỜI MƠÛ ĐẦUMục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và hơn nữa là gia tăng giá trò của công ty. Trong nền kinh tế thò trường, các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh đơn lẻ một mình mà có quan hệ với các nhà đầu tư, các chủ nợ, các cơ quan quản nhà nước, khách hàng… Các nhà đầu tư hiện hành hay tiềm năng khi quyết đònh đầu tư vốn vào doanh nghệp rất quan tâm đến khả năng sinh lời trên đồng vốn đầu tư và mức rủi ro khi đầu tư vốn. Trong khi đó các chủ nợ lại quan tâm đến khả năng trả gốc và lãi của doanh nghiệp có quan hệ tín dụng. Các cơ quan quản nhà nước quan tâm đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các chính sách kinh tế - tài chính phù hợp, sao cho các doanh nghiệp phát triển đúng hướng và thực hiện tốt nghóa vụ đối với Nhà nước.Hoạt động tài chính của doanh nghiệp có quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại công tác tài chính tốt hay xấu sẽ tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thường xuyên, kòp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác phân tích tài chính giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh việc phân tích tài chính, việc lập kế hoạch tài chính cũng hết sức cần thiết .Qua phân tích tài chính ta đánh giá được đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Qua kế hoạch tài chính ta sẽ chủ động hơn trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn,và cung cấp những tiêu chuẩn cho việc đo lường thành quả hoạt động.Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài “PHÂN TÍCH & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊQUẢN NHÀ THỦ ĐỨC” để làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Đây không phải là đề tài mới mẻ nhưng nó thật sự hữu ích đối với công ty CTGT-Đô Thò và QLN Thủ Đức - nơi tôi đang công tác. Vì từ trước tới nay, mặc dù thời gian hoạt động đã lâu nhưng công ty vẫn chưa chú trọng lắm về mặt phân tích SVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT217Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc Cươngđánh giá tình hình tài chính của mình và hầu như chưa lập kế hoạch tài chính cụ thể cho từng năm, thường chỉ là sự nhận đònh, kế hoạch chung chung. Cung cách quản tài chính trong các doanh nghiệp nhà nước của thời bao cấp, ít nhiều vẫn còn lưu lại trong công ty. Ngày nay, hiệu quả kinh tế là vấn đề được đặt lên trước nhất. Ngay thời điểm tôi đang viết chuyên đề thực tập này, nhà nước đã có một số chính sách thay đổi trong lónh vực công ty đang hoạt động. Làm thế nào để hoạt động này có hiệu quả mà nhà nước phải chi ra một khoản tiền thấp nhất là vấn đề Thành phố đã đặt ra. Tiến tới chuyển đổi tất cả những doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lónh vực công ích thành công ty TNHH 1 thành viên. Cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động công ích bằng cách đấu thầu tự do, cạnh tranh công bằng là chính sách đang được triển khai thực hiện. Do vậy sự ưu tiên, bao cấp của nhà nước đối với các doanh nghiệp công ích sẽ không còn. Muốn tồn tại và phát triển, hơn lúc nào hết, công ty cần phải biết rõ mình hoạt động như thế nào, hiệu quả kinh tế, tình hình tài chính ra sao và từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục những yếu kém, đònh hướng lâu dài cho sự phát triển của mình. Hy vọng với kiến thức những năm học tập, trao dồi chuyên môn tại trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh và sự tận tình hướng dẫn của q thầy cô sẽ phần nào giúp công ty nhìn kỹ hơn thực trạng tài chính của mình . Vì thời gian và kiến thức có hạn, nên mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong sự đóng góp từ Q Thầy Cô và Q Công ty để bài viết này được hoàn thiện hơn.SVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT218Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc CươngCHƯƠNG 1 CƠ SƠÛ LUẬN1.1. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH :1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính: Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trò phát sinh trong việc hình thành, sử dụng các q tiền tệ nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính là việc kiểm tra xem xét đối chiếu đánh giá số liệu tài chính ở các kỳ hiện hành so với kỳ quá khứ nhằm xác đònh thực trạng, đặc điểm, xu hướng, tiềm năng tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó giúp nhà quản đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính hoạt động kinh doanh. Phân tích tài chính được tiến hành trên tất cả các khía cạnh tài chính ở doanh nghiệp từ lúc huy động vốn, phân phối vốn, sử dụng, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. 1.1.2. Ý nghóa, mục tiêu của việc phân tích tài chính: Hầu hết các quyết đònh kinh doanh đều dựa trên những điều kiện hiện tại và những dự đoán về tương lai. Do đó, các nhà quản trò tài chính phải đưa ra các quyết đònh dựa trên những thông tin đáng tin cậy liên quan đến quá khứ và hiện tại cũng như những dự báo về tương lai.Phân tích tài chính doanh nghiệp là một trong những lónh vực rất quan trọng không những được quan tâm bởi các nhà quản trò doanh nghiệp mà còn được quan tâm bởi nhiều đối tượng có quyền lợi kinh tế liên quan đến doanh nghiệp. SVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT219Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc Cương - Đối với doanh nghiệp: giúp cho doanh nghiệp đánh giá được hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản tài chính quá khứ, hiện tại để xác lập, dự báo và cân đối tình hình tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, khả năng trả nợ, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính, phục vụ tốt hơn cho đònh hướng của các quyết đònh quản lý. - Đối với chủ sở hữu: giúp đánh giá đúng đắn về thành quả cuả các nhà quản lý; về thực trạng tài sản, công nợ, nguồn vốn, thu nhập, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp, sự an toàn, tiềm lực tài chính của đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp. - Đối với khách hàng, chủ nợ: sẽ giúp đánh giá đúng đắn khả năng đảm bảo đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp, khả năng và thời hạn thanh toán vốn và lãi của doanh nghiệp. - Đối với cơ quan quản nhà nước như cơ quan thuế, thống kê, phòng kinh tếù: giúp đánh giá đúng đắn thực trạng tài chính của doanh nghiệp, tình hình thực hiện nghóa vụ với nhà nước, những đóng góp, tác động của doanh nghiệp đến tình hình chính sách kinh tế xã hội.Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy: phân tích tài chínhcông cụ hữu ích được dùng để xác đònh giá trò kinh tế, đánh giá các mặt mạnh yếu của một doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho từng đối tượng lựa chọn và đưa ra được những quyết đònh phù hợp với mục đích mà họ quan tâm. 1.1.3. Tài liệu dùng trong phân tích:Có rất nhiều tài liệu liên quan đến việc phân tích tài chính của doanh nghiệp. Trong đó, báo cáo tài chínhtài liệu quan trọng nhất. Hầu như mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp đều được thể hiện trên báo cáo tài chính mà chủ yếu là bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.a. Bảng cân đối kế toán:- Khái niệm : Là bảng báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất đònh. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán ta có thể đánh giá được khái quát tình hình tài chính của của doanh nghiệp.- Kết cấu : Gồm 2 phần SVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT2110[...]... phát triển của công ty: Thực hiện chủ trương tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước của chính phủ, ngày 4/8/1998, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4019/QĐUB-KT thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Công trình Giao thông đô thị & Quản nhà Thủ Đức, hợp nhất 3 đơn vị Công ty Công triønh Giao thông Thủ Đức, Đội dịch vụ công cộng và Đội Quản Nhà trực... tổng nguồn vốn 119,4%. 2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:2.2.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán: 2.2.1.1. Phân kết cấu và biến động tài sản:a. Phân tích sự biến động của tài sản:Trong cơ chế thị trường có sự quản của nhà nước, mỗi doanh nghiệp đều phải tự lo tạo vốn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình. Do đó tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn là... thức được tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài “PHÂN TÍCH & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊQUẢNNHÀ THỦ ĐỨC” để làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Đây không phải là đề tài mới mẻ nhưng nó thật sự hữu ích đối với công ty CTGT-Đô Thị và QLN Thủ Đức - nơi tôi đang công tác. Vì từ trước tới... Giải quyết các công việc có liên quan đến quản cấp trên, các đối tác.- Quản chung tiến độ công việc của các phòng, đội tham mưu cho ban GĐ giải quyết.e. Phòng quản nhà và chung cư: - Thực hiện việc quản cơ quan, trụ sở của nhà nước, nhà thuộc sở hữu nhà nước, quản việc mua bán, cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.- Quản các chung cư thành phố giao công ty quản lý. f. Phòng khảo... đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại công tác tài chính tốt hay xấu sẽ tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác phân tích tài chính giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh việc phân tích tài chính, việc lập kế hoạch tài chính cũng hết sức cần thiết .Qua phân. .. (EPS) Độ lớn đòn bẩy kinh doanh DFL = Tỷ lệ thay đổi về LN trước thuế và lãi vay.Nếu ta gọi R là lãi vay, khi đó : DFL = {Qx(P-V) –F}/ {Qx (P-V)-F-R} SVTT : Phạm Hoàng Sơn . Lớp 05QT2116 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : ThS Ngô Ngọc CươngCHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỘ THỊ & QUẢN NHÀ THỦ ĐỨC2.1. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY: 2.1.1. Lịch sử hình. .. Nội dung phân tích: 1.1.4.1. Phân tích kết cấu và biến động của tổng tài sản, nguồn vốn: Cơ sở phân tích là bảng cân đối kế toána. Phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản: Tài sản của doanh nghiệp bao gồm có: tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn; tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Tùy theo đặc điểm, loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp mà tỷ trọng từng loại tài sản trong tổng tài sản... khác nhau. Phân tích tình hình biến động và kết cấu của tài sản để xem xét đánh giá tình hình tăng giảm tài sản, cơ cấu từng loại tài sản được bố trí như thế nào qua các niên độ. Từ đó đánh giá việc sử dụng tài sản có hợp không, xu hướng biến động của chúng tốt hay xấu. Việc phân tích này được thực hiện như sau:Thứ nhất : Xem xét sự biến động của tài sản cũng như từng loại tài sản thông qua việc... hưởng đến sự biến động chung. - So sánh với các công ty cùng ngành: việc so sánh với các tỷ số tài chính của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong ngành và với các tiêu chuẩn của ngành cũng cho phép người phân tích rút ra những nhận định rất có ý nghóa về vị thế của công ty trên thị trường, sức mạnh tài chính của công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Trên cơ sở đó các nhà quản trị có thể... 1.1.3. Tài liệu dùng trong phân tích: Có rất nhiều tài liệu liên quan đến việc phân tích tài chính của doanh nghiệp. Trong đó, báo cáo tài chính tài liệu quan trọng nhất. Hầu như mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp đều được thể hiện trên báo cáo tài chính mà chủ yếu là bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.a. Bảng cân đối kế toán:- Khái niệm : Là bảng báo cáo tài chính tổng . của việc phân tích tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài “PHÂN TÍCH & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH. mô hình kế hoạch tài chính: ................................................................24CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỘ THỊ & QUẢN LÝ NHÀ THỦ ĐỨC.doc, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỘ THỊ & QUẢN LÝ NHÀ THỦ ĐỨC.doc, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỘ THỊ & QUẢN LÝ NHÀ THỦ ĐỨC.doc, Khái niệm phân tích tài chính: Ý nghóa, mục tiêu của việc phân tích tài chính:, Bảng cân đối kế toán: Phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản:, Phân tích kết cấu và sự biến động của nguồn vốn:, Phân tích tác động của cấu trúc vốn- độ lớn đòn bẩy tài chính:, Phân tích các chỉ số hoạt động :, Phân tích tài chính qua việc sử dụng các tỷ số đòn bẩy tài chính:, Phân tích DUPONT các tỷ số tài chính:, Khái niệm: Kế hoạch tài chính là một quá trình bao gồm: Ý nghóa:, Cơ cấu tổ chức của công ty:, Phân tích sự biến động của tài sản: 74,840 88.13 16,572 I.Vốn bằng tiền 27,897 32.85 39,343 46.33 3,480 725 17.24, 10,076 11.87 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm gần nhất:, Phân tích sự biến động của nguồn vốn: 64,994 76.54 15,629 I.Nợ ngắn hạn 1,444 I. Nguồn vốn và qũi, Phân tích tình hình chi phí:, Phân tích tình hình lợi nhuận:, Phân tích điểm hòa vốn và độ nghiêng đònh phí:, Khả năng thanh toán hiện hành: 0.07 Xem xét khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 0.03, Vòng quay các khoản phải thu: 0.25, Vòng quay hàng tồn kho: Vòng quay vốn lưu động :, Hiệu suất sử dụng TSCĐ Luân chuyển TSCĐ: 1.86, Khả năng thanh toán lãi vay: Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu ROS: Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản ROA:, 0.22 Tỷ suất sinh lợi trên vốn CSH ROE: 1.55 2.17, Phân tích tình hình tài chính bằng phương pháp Dupont:, Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính của công ty DFL., Ảnh hưởng của đòn bẩy tổng hợp DTL., Mô hình lập kế hoạch tài chính : Dự kiến :, Nhận xét:

Từ khóa liên quan