Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO.doc

70 826 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:15

Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ……….……… Đề tài GVHD : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ SVTH : LỮ UY VŨMSSV : 08B4010098LỚP : 08HQT1TP.Hồ Chí Minh, Năm 2010iLỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại công ty TNHH YAHO, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chòu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 Tác giảLỮ UY VŨii iiiLỜI CẢM ƠNQua thời gian học tập tại trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và tận tâm Ban Giám Hiệu trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Trò Kinh Doanh và các thầy cô đã dạy em trong thời gian qua.Đặc biệt, trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp với sự giúp đỡ của khoa Quản Trò Kinh Doanh và sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Phú Tụ đã giúp em hoàn thành tốt được đề tài của mình.Đồng thời, với môi trường làm việc năng động, nhiệt tình và đoàn kết của công ty TNHH YAHO đã tạo điều kiện cho em tiếp cận với môi trường làm việc thực tế của công ty. Trong đó, phòng kế toán và phòng kinh doanh đã cung cấp số liệu, giúp em tìm hiểu thực tế làm việc của công ty.Em xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của nhà trường, của khoa Quản Trò Kinh doanh, Thầy Nguyễn Phú Tụ và toàn thể Giám đốc, nhân viên công ty đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trong thời gian qua.Sinh viênLỮ UY VŨNHẬN XÉT CỦA GIẢNG ĐƠN VỊ THỰC TẬP ------ Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010Chữ ký ivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ------ Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010Chữ ký của giảng viên vNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ------ Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010Chữ ký của giảng viên viMUÏC LUÏCviiKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTTNHH : Trách nhiệm hữu hạn.WTO : World Trade Organization.ĐVT : Đơn vò tính.VND : Việt Nam đồng.TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.SVTH : LỮ UY VŨ Trang 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤDANH SÁCH CÁC BẢNG SƯÛ DỤNG1. Bảng 1.1 : Các đối tượng quan tâm đến tài chính của công ty.2. Bảng 2.1 : So sánh Doanh thu – Lợi nhuận năm 2007-2008-2009. 3. Bảng 2.2 : Biến động của tài sản theo quy mô (năm 2007-2008).4. Bảng 2.3 : Biến động của tài sản theo quy mô (năm 2008-2009).5. Bảng 2.4 : Biến động của nguồn vốn theo quy mô (năm 2007-2008).6. Bảng 2.5 : Biến động của nguồn vốn theo quy mô (năm 2008-2009).7. Bảng 2.6 : Kết cấu của tài sản năm 2007-2008.8. Bảng 2.7 : Kết cấu của tài sản năm 2008-2009.9. Bảng 2.8 : Kết cấu của nguồn vốn năm 2007-2008.10. Bảng 2.9 : Kết cấu của nguồn vốn năm 2008-2009.11. Bảng 2.10 : Biến động về Doanh thu-Chi phí-Lợi nhuận năm 2007-2008.12. Bảng 2.11 : Biến động về Doanh thu-Chi phí-Lợi nhuận năm 2008-2009.13. Bảng 2.12 : Tổng hợp Doanh thu-Chi phí-Lợi nhuận năm 2007-200814. Bảng 2.13 : Tổng hợp Doanh thu-Chi phí-Lợi nhuận năm 2008-200915. Bảng 2.14 : Kết cấu của Doanh thu-Chi phí-Lợi nhuận năm 2007-200816. Bảng 2.15 : Kết cấu của Doanh thu-Chi phí-Lợi nhuận năm 2008-200917. Bảng 2.16 : Các khoản phải thu năm 2007-2008.18. Bảng 2.17 : Các khoản phải thu năm 2008-2009.19. Bảng 2.18 : Các khoản phải trả năm 2007-2008.20. Bảng 2.19 : Các khoản phải trả năm 2008-2009.21. Bảng 2.20 : Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền. 22. Bảng 2.21 : Tỷ số thanh toán hiện thời.23. Bảng 2.22 : Tỷ số thanh toán nhanh.24. Bảng 2.23 : Vòng quay hàng tồn kho.25. Bảng 2.24 : Vòng quay khoản phải thu.26. Bảng 2.25 : Vòng quay tài sản ngắn hạn.27. Bảng 2.26 : Vòng quay tài sản dài hạn.28. Bảng 2.27 : Vòng quay tổng tài sản.29. Bảng 2.28 : Tỷ số nợ trên tổng tài sản.30. Bảng 2.29 : Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu.SVTH : LỮ UY VŨ Trang 2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ31. Bảng 2.30 : Tỷ số khả năng trả lãi.32. Bảng 2.31 : Số liệu đòn bẩy tài chính.33. Bảng 2.32 : Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu.34. Bảng 2.33 : Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản.35. Bảng 2.34 : Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản.36. Bảng 2.35 : Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu.SVTH : LỮ UY VŨ Trang 3 [...]... phân tích bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh chỉ là mới thực hiện việc đánh giá khái quá về tình hình tài chính của công ty chứ chưa nêu rõ được hiện trạng nền tài chính của công ty như thế nào. Để hiểu rõ được thực trạng của tài chính công ty ta phải đi phân tích các chỉ số tài chính, từ đó ta mới có những nhận định chính xác về nền tài chính của công ty. - Phân tích các... khái quát về tài chính của công ty. 1.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán. Phân tích bảng cân đối kế toán giúp ta thấy được sự biến động của tài sản và nguồn vốn. Ta sử dụng hai phương chínhphân tích theo chiều ngang và phân tích theo chiều dọc.a. Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn (theo quy mô).a-1. Khái niệm. Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn (phân tích theo chiều... những nhận định chính xác về nền tài chính của công ty. - Phân tích các chỉ số tài chính của công ty gồm có :+ Phân tích khả năng thanh toán.+ Phân tích hiệu quả hoạt động.+ Phân tích đầu tư và cơ cấu tài chính. + Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.+ Phân tích khả năng sinh lời.1.2.2.1. Phân tích khả năng thanh toán. Phân tích khả năng thanh toán là đánh giá sự biến động của khoản phải thu, khoản phải... tài chính của doanh nghiệp như thế nào.b-2. Cách tính.- Số tương đối : 1.2.1.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh.- Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh cũng tương tự như phân tích bảng cân đối kế toán, ta cũng đi phân tích theo chiều ngang và chiều dọc nhưng ở đây ta phân tích sự biến động của thu nhập, chi phí và lợi nhuận.1.2.2. Phân tích các chỉ số tài chính. Công việc phân. .. giám đốc trong việc vạch ra những kế hoạch kinh doanh và quản lý công ty. - Hiện nay công ty có 2 giám đốc :+ Giám Đốc hành chính. Giúp tổng giám đốc về công tác tài chính, kinh doanh, quản lý các hoạt động nội chính của công ty. + Giám Đốc xưởng.Giúp tổng giám đốc về công tác chỉ đạo sản xuất, điều hành quá trình sản xuất của công ty. - Các Giám Đốc chịu trách nhiệm trực tiếp với tổng giám đốc... kinh doanh. Từ đó ta tính toán phân tích so sánh các số liệu đó.b. Phạm vi nghiên cưu.- Phân tích báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm 2007, 2008, 2009 để đánh giá tình hình tài chính của công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu.- Phương pháp thống kê mô tả (Bảng thống kê).- Phương pháp so sánh (so sánh tuyệt đối, so sánh các tỷ số).- Trừu tượng hóa.5. Kết cấu của đề tài. Nội dung nghiên cứu gồm... cầu.2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. 2.1.6.1. Thuận lợi.- Công ty được đầu tư từ một công ty mạnh là công ty WeDiSon ở Đài Loan, luôn tạo điều kiện vốn hoạt động cho công ty. SVTH : LỮ UY VŨ Trang 23 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤtương ứng tăng 56,02% so với năm 2008. Để thấy rõ tình hình biến động của tài sản ta đi phân tích các khoản mục sau :- Nợ phải trả, năm... kê).- Phương pháp so sánh (so sánh tuyệt đối, so sánh các tỷ số).- Trừu tượng hóa.5. Kết cấu của đề tài. Nội dung nghiên cứu gồm 3 phần :- Phần 1 : Cơ sở lý luận về phân tích tài chính. - Phần 2 : Phân tích tài chính của công ty TNHH YAHO.- Phần 3 : Nhận xét – Kiến nghị.SVTH : LỮ UY VŨ Trang 6 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng... sản xuất kinh doanh tại công ty. - Hiện nay công ty có 7 phòng ban, có quan hệ tương trợ qua lại lẫn nhau và có 3 phân xưởng sản xuất, tất cả được chỉ đạo trực tiếp bởi ban Giám Đốc- Tổ chức quản lý của công ty thể hiện rõ ở sơ đồ sau :SVTH : LỮ UY VUÕ Trang 20 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤa-2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn (theo quy mô)- Từ công thức (1) và (2) thông... tình hình biến động của tài sản ta đi phân tích các khoản mục sau :- Tài sản ngắn hạn, năm 2007 là 21.118.116.214 đồng chiếm tỷ trọng 54,89% trên tổng tài sản, năm 2008 tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 63,95% trên tổng tài sản với giá trị là 56.310.083.591 đồng, sang năm 2009 giá trị tài sản là 96.302.305.756 đồng chiếm tỷ trọng 70,10% trên tổng tài sản. Như vậy, qua các năm tài sản ngắn hạn chiểm . sở lý luận về phân tích tài chính1 .1. Tổng quan về phân tích tài chính của công ty. 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính. Phân tích tài chính là quá trình. hình tài chính của công ty, vì vậy em chọn đề tài Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO làm đề tài nghiên cứu.2. Mục tiêu nghiên cứu.Thông qua báo cáo tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO.doc, Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO.doc, Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO.doc, Lý do chọn đề tài. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu., Phân tích bảng cân đối kế toán. Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh., Phân tích khả năng thanh toán., Phân tích hiệu quả hoạt động. Phân tích đầu tư và cơ cấu tài chính., Chức năng và nhiệm vụ. Phạm vi hoạt động kinh doanh., Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2010., Phân tích các chỉ số tài chính. 1. Phân tích khả năng thanh toán., Phân tích hiệu quả hoạt động., Phân tích đầu tư và cơ cấu tài chính., Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.

Từ khóa liên quan