Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NH thương mại cổ phần Nam Việt năm 2009-2010.doc

63 1,140 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:15

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NH thương mại cổ phần Nam Việt năm 2009-2010 Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn VânDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .6LỜI MỞ ĐẦU .7CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH .91.1 . Những vấn đề bản của tín dụng ngân hàng 91.1.1. Khái niệm tín dụng .91.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng .91.1.3. Nguyên tắc bản của tín dụng .91.1.4. Chức năng của tín dụng ngân hàng .101.1.5. Phân loại tín dụng ngân hàng .101.1.5.1. Phân loại theo thời hạn tín dụngSVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 1Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân .101.1.5.2. Phân loại theo mục đích tín dụng .111.1.5.3. Phân loại theo hình thức đảm bảo .111.2. Hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh và đặc điểm cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh11 1.2.1. Khái niệm hộ gia đinh, nhân sản xuất kinh doanh11 1.2.1.1. Hộ gia đình11 1.2.1.2. nhân sản xuất kinh doanh11 1.2.2. Đặc điểm cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh.12 1.2.2.1. Điều kiện vay vốn12 1.2.2.2. Đối tượng cho vay12 1.2.2.3. Nguồn trả nợ12 1.2.2.4 Thời hạn cho vay12SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 2Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân 1.2.2.5 Mức cho vay13 1.2.2.6 Lãi suất cho vay13 1.2.2.7 Phương thức cho vay14 1.2.2.8 Cách thức trả nợ gốc và lãi vốn vay14 1.2.2.9 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, gia hạn nợ gốc và lãi15 1.2.2.10 Miễn giảm lãi16 1.2.2.11 Chuyển nợ quá hạn161.3. Vai trò của tín dụng ngắn hạn đối với việc phát triển sản xuất kinh doanh.17 1.3.1 Đối với nền kinh tế17 1.3.2 Đối với ngân hàng17CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT NĂM 2009-201018 2.1. Giới thiệu về chi nhánh NHTMCP Nam Việt18SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 3Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHTM Nam Việt18 2.1.1.1. Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (NAVIBANK)18 2.1.1.2. Ngân hàng TMCP Nam ViệtChi nhánh Đà Nẵng18 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh NHTM Nam Việt19 2.1.3. cấu tổ chức và bộ máy quản lý19 2.2. Chính sách cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh22 2.2.1. Bộ hồcho vay đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh22 2.2.1.1 Hồ sơ do ngân hàng lập22 2.2.1.2 Hồ sơ do ngân hàng và khách hàng cùng lập 22 2.2.1.3 Hồ sơ do khách hàng lập22 2.3. Quy trình xét duyệt cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh23 2.3.1. Quy trình xét duyệt cho vay23 2.3.2. Cách thức xử lý một khoản nợ vay xấu23SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 4Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh Navibank Chi nhánh Đà Nẵng25 2.4.1. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh năm 2009-201025 2.4.2. Tình hình hoạt động cho vay chung Chi nhánh năm 2009-201028 2.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2009-201030 2.5. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh của Chi nhánh năm 2009-201031 2.5.1. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh của Chi nhánh năm 2009-201031 2.5.2. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn dối với hộ sản xuất theo ngành nghề năm 2009-201034 2.5.2.1. Biến động theo ngành nghề34 2.5.2.2. Biến động theo đối tượng khách hàng39 2.5.3. Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh tại Navibank Chi nhánh Đà Nẵng42 2.5.3.1 Những thành tựu đạt được42 2.5.3.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân43SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 5Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn VânCHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHTM NAM VIỆT44 3.1. Phương hướng cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh trong những năm tới44 3.2. Những thuận lợi và khó khăn trong cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh45 3.2.1. Những thuận lợi45 3.2.2. Những khó khăn46 3.3. Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn đói với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh47 3.3.1. Các giải pháp nhằm mở rộng thị phần47 3.3.1.1. Tăng cường nguồn vốn huy động để cho vay47 3.3.1.2 Đa dạng hóa các hoạt động cho vay47 3.3.1.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ48 3.3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh48SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 6Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân 3.3.2.1. Làm tốt công tác thẩm định trước khi cho vay48 3.3.2.2. Nâng cao chất lượng nhân viên ngân hàng49 3.3.2.3. Công tác theo dõi thu nợ50 3.3.2.4. Vấn đề xử lý nợ quá hạn50 3.3.2.5. Giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro khách quan51 3.3.2.6. Hoạt động Marketing51 3.3.3. Một số kiến nghị đối với chính phủ, quan ban ngành và chính quyền địa phương52 3.3.3.1 Đối với Chính phủ53 3.3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước53 3.3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Nam Việt53LỜI KẾT55TÀI LIỆU THAM KHẢO56SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 7Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn VânNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP57NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN58NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN59SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 8Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn VânDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTNHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phầnNHNo: Ngân hàng nhà nướcNQHBQ: Nợ quá hạn bình quânDNBQ: Dư nợ bình quânSVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 9Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn VânDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU- Bảng 1: Tình hình huy động vốn của Chi nhánh năm 2009-2010- Bảng 2: Tình hình chung về hoạt động cho vay tại Chi nhánh 2009-2010- Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Chi nhánh năm 2009-2010- Bảng 4: Tình hình hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanhcủa Chi nhánh năm 2009-2010- Bảng 5: Doanh số cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh theo ngành nghề năm 2009-2010- Bảng 6: Doanh số thu nợ ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh theo ngành nghề năm 2009-2010- Bảng 7: Dư nợ và nợ quá hạn ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh theo ngành nghề năm 2009-2010- Bảng 8: Doanh số cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh theo đối tượng khách hàng năm 2009-2010- Bảng 9: Doanh số thu nợ ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh doanh theo đối tượng khách hàng năm 2009-2010- Bảng 10: Dư nợ và nợ quá hạn ngắn hạn đối với hộ gia đình, nhân sản xuất kinh danh theo đối tượng khách hàng năm 2009-2010SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08 Trang 10[...]... Nam Việt, em xin chọn đề tài: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh tại chi nh nh NH TMCP Nam Việt năm 2009-2010”. Nội dung của đề tài gồm : - Chương I: sở lý luận về tín dung ngân hàng và tín dụng đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh. - Chương II: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, cá nh n sản xuất kinh doanh. ... 2.5.1. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh của Chi nh nh năm 2009-201031 2.5.2. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn dối với hộ sản xuất theo ng nh nghề năm 2009-201034 2.5.2.1. Biến động theo ng nh nghề34 2.5.2.2. Biến động theo đối tượng khách hàng39 2.5.3. Đ nh giá hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh tại. .. báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân 2.4. T nh h nh hoạt động kinh doanh Navibank Chi nh nh Đà Nẵng25 2.4.1. T nh h nh huy động vốn của Chi nh nh năm 2009-201025 2.4.2. T nh h nh hoạt động cho vay chung Chi nh nh năm 2009-201028 2.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nh nh năm 2009-201030 2.5. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh của Chi nh nh năm. .. c nh tranh gay gắt nh hiện nay, địi hỏi mỗi cán bộ cơng nh n viên chức của toàn chi nh nh phải nổ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đem lại lợi nhuận cao hơn. 2.5. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh của Chi nh nh năm 2009-2010. 2.5.1. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh của Chi nh nh năm 2009-2010:So với. .. của cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh năm 2009 là 286826 triệu đồng chi m tỷ trọng 0,80% trong tổng dư nợ chung đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh, và năm 2010 là 256,367 triệu đồng chi m 0,18% với tốc độ giảm là 10,62%. Ở ngân hàng thì hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh chỉ chi m tỷ trọng nh trong doanh số cho. .. SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA Đ NH, NH N SẢN XUẤT KINH DOANH. 1.2.1. Khái niệm hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh 1.2.1.1. Hộ gia đ nh: Theo điều 116 bộ luật dân sự Hộ gia đ nhnh ng hộ mà các th nh viên tài sản chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất, trong hoạt động sản xuất, nông lâm, ngư nghiệp, và một số l nh vực sản xuất. .. Lớp: NH2 -08 Trang 41 Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vânquan về hoạt động cho vay trong l nh vực này. Tuy nhiên, muốn tìm hiểu về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh thì cần phải đi sâu vào vấn đề này mới thấy được qui mô của hoạt động này.Bảng 4: T nh h nh hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanhcủa Chi nh nh năm. .. Lớp: NH2 -08 Trang 34 Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân 101.1.5.2. Phân loại theo mục đích tín dụng 111.1.5.3. Phân loại theo h nh thức đảm bảo 111.2. Hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh và đặc điểm cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh 11 1.2.1. Khái niệm hộ gia đinh, nh n sản xuất kinh doanh 11 1.2.1.1. Hộ gia đ nh 11 1.2.1.2. nh n sản xuất. .. vụ sản xuất kinh doanh của ngân hàng. Hoạt động cho vay đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh hiệu quả hay khơng sẽ góp phần vào tăng thu nh p cho ngân hàng. Qua đ nh giá chung về hoạt động cho vay đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh của Ch nh nh NH TMCP Nam Việt cho thấy t nh h nh tổng SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2 -08 Trang 35 Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn... tr nh h nh th nh và phát triển của NHTM Nam Việt 18 2.1.1.1. Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (NAVIBANK)18 2.1.1.2. Ngân hàng TMCP Nam ViệtChi nh nh Đà Nẵng18 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của chi nh nh NHTM Nam Việt 19 2.1.3. cấu tổ chức và bộ máy quản lý19 2.2. Ch nh sách cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, nh n sản xuất kinh doanh 22 2.2.1. Bộ hồcho vay đối với hộ gia đ nh, . với hộ gia đ nh, cá nh n sản xuất kinh doanhcủa Chi nh nh năm 2009-2010- Bảng 5: Doanh số cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, cá nh n sản xuất kinh doanh. dụng đối với hộ gia đ nh, cá nh n sản xuất kinh doanh. - Chương II: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đ nh, cá nh n sản xuất kinh doanh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NH thương mại cổ phần Nam Việt năm 2009-2010.doc, Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NH thương mại cổ phần Nam Việt năm 2009-2010.doc, Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NH thương mại cổ phần Nam Việt năm 2009-2010.doc, Tình hình huy động vốn của Chi nhánh năm 2009-2010, Nguyên tắc cơ bản của tín dụng: Chức năng của tín dụng Ngân hàng: Phân loại tín dụng ngân hàng: 1 Phân loại theo thời hạn tín dụng:, Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng:, Đối với nền kinh tế nói chung: Qui trình xét duyệt cho vay: Cách thức xử lý một khoản nợ vay xấu:, Tình hình huy động vốn của Chi nhánh năm 2009-2010:, 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ